HOTĂRÂRE nr. 929 din 27 noiembrie 2013pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În vederea implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, precum şi asigurării sustenabilităţii investiţiei, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare în cauză, pe toată perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei,Andrei Dominic GereaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuBucureşti, 27 noiembrie 2013.Nr. 929.--------