ORDONANȚĂ nr. 43 din 24 iulie 1998pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 14 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se constituie din următoarele surse:a) contribuția pentru turism, stabilită la 3%, plătită de:– agenții economici, persoane fizice și juridice, care desfășoară activitate turistica, calculată asupra veniturilor realizate din serviciile turistice, inclusiv cele din alimentația publică;– agențiile de turism, calculată asupra veniturilor proprii, încasate sub forma de comision, din activitatea turistica.Plătitorii menționați mai sus beneficiază de cota redusă a taxei pe valoarea adăugată, cu excepția serviciilor prestate în țara sau în străinătate pentru beneficiari străini, persoane fizice sau juridice, a căror contravaloare se încasează în valută și pentru care aceștia beneficiază de cota 0 a taxei pe valoarea adăugată;b) o parte din venitul net al Institutului Național de Formare și Management pentru Turism, stabilită de Ministerul Turismului o dată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;c) sponsorizări, în condițiile legii.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Au obligația de a calcula și vărsa sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 3 lit. a) toți agenții economici, indiferent de cota taxei pe valoarea adăugată practicată potrivit prezentei ordonanțe sau stabilită prin alte acte normative.Suma datorată se stabilește lunar, prin aplicarea cotei de 3% asupra veniturilor, fără T.V.A., realizate din activitatea turistica.Sumele astfel calculate se vărsa lunar în contul Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care au fost stabilite.Pentru neplata în întregime și la termen a sumelor datorate se vor aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare. În acest sens, controlul constituirii Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se efectuează de către Oficiul de Autorizare și Control în Turism.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Sunt exceptați de la plata contribuției de 3% pentru turism:– agenții economici din stațiunile balneoclimaterice, pentru serviciile de cazare, masa și tratament, prestate cumulat, a căror contravaloare se decontează pe bază de bilete de tratament;– agenții economici care se încadrează în dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Finanțarea și realizarea programelor și acțiunilor din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se fac pe baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice și a Programului anual de marketing și promovare.Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se elaborează de către Ministerul Turismului și se aproba de Guvern, împreună cu Programul anual de marketing și promovare.Finanțarea din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se face, cu prioritate, pentru:a) programe și activități de creare și dezvoltare de produse turistice;b) activități de cercetare a pieței turistice interne și internaționale, informare și programe speciale de promovare;c) acordarea de credite pe termen mediu, cu dobânda preferentiala egala cu rata inflației, pentru proiecte de investiții în turism.Acordarea creditelor se va face prin intermediul băncilor, pe bază de convenție;d) acțiuni de constientizare, educare și formare a turistilor și a populației cu privire la turism, protecția și conservarea mediului înconjurător;e) programe de informatizare;f) programe pentru îmbunătățirea calității serviciilor în turism și testarea calității acestora;g) programe și acțiuni de instruire și de formare profesională de specialitate;h) alte cheltuieli și programe aprobate de Guvern.5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului de Autorizare și Control în Turism și ale Oficiului de Promovare a Turismului se asigura din venituri proprii și, în completare, din alocații de la bugetul de stat.Prevederile acestui articol se aplică după rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.6. Articolele 7, 8 și 9 se abroga.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Turismului va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune aprobării Guvernului.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 6 lit. k(9) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992, republicată, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, precum și orice alte dispoziții contrare se abroga.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 8/1998, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,
  Dorin Anton,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  -----------