HOTĂRÂRE nr. 414 din 23 iulie 1998privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A., Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 iulie 1998    În temeiul art. 49 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,Guvernul Romanie hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A., Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" şi Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflate în coordonarea şi/sau sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli se aproba de către Ministerul Comunicaţiilor.  +  Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate reprezintă limite maxime.În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, agenţii economici pot efectua cheltuieli totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi vor fi transmise Ministerului Comunicaţiilor. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:----------------Ministrul comunicaţiilor,Sorin PantisMinistrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Iuliu Bara, secretar de stat -------------