HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 septembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013  În temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Dovada înregistrării și autorizării formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică o constituie certificatul de înregistrare însoțit de anexă, eliberate prin hotărârea Comitetului director, care vor cuprinde: denumirea completă, sediul profesional, punctele de lucru, specialitățile pentru care sunt îndeplinite condițiile de funcționare și codul de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.2. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prestarea serviciilor psihologice în cadrul unei structuri de psihologie este condiționată de respectarea condițiilor de spațiu, dotare tehnică și metodologică, precum și de competență profesională, potrivit actelor normative în vigoare. Colegiul Psihologilor din România certifică îndeplinirea condițiilor de funcționare a structurii de psihologie pe baza declarației reprezentantului legal al entității și a declarației privind nefurnizarea serviciilor psihologice prestate de către psihologul angajat către terți, prin eliberarea avizului de funcționare în care vor fi menționate: denumirea entității în cadrul căreia a fost înființată structura de psihologie, adresa structurii de psihologie avizate și specialitățile de competență autorizate în cadrul structurii de psihologie la data formulării cererii, după caz.3. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. Anexele nr. 8 și 9 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Mihai Aniței
  București, 27 septembrie 2013.Nr. 4.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 1/2006)
  MODEL FIRMĂ*)
  a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
  Notă
  *) Firma formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este realizată cu respectarea următoarelor condiții: logoul Colegiului Psihologilor din România poate fi realizat, respectând proporțiile, în 3 dimensiuni: lungime 80 cm x lățime 40 cm, lungime 120 cm x lățime 60 cm, lungime 160 cm x lățime 80 cm. Suportul material al firmei se realizează din material plastic, metal sau sticlă mată de culoare albă ori transparentă, având forma prezentată mai sus.
  --------