ORDIN nr. 79 din 30 octombrie 2013pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 18 noiembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 79.  +  AnexăCONVENŢIE-CADRUprivind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice deintrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturaleÎn conformitate cu prevederile art. 46 alin. (6) din Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, părţile,Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, având sediul social în ............................., str. ......................., cod ...................., judeţul ...................., având CUI ........................, fiind înregistrată la registrul comerţului cu nr. de ordine J......./......./......., reprezentată legal prin .........................................., în calitate de operator al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, denumită în cele ce urmează OTS, pe de o parte,şi............................................................................................, având sediul social în..............................., str. ....................................., cod ........., judeţul .............., având CUI .............., fiind înregistrată la registrul comerţului cu nr. de ordine J......./......./......., reprezentată legal prin .................................................................., în calitate de producător/operator de înmagazinare/operator de distribuţie/client final racordat direct în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau furnizor în calitate de mandatar/distribuitor în calitate de mandatar, denumită în cele ce urmează producător/OÎ/OD/CD sau furnizor/....., pe de altă parte,au convenit încheierea prezentei convenţii privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumită în continuare convenţie.  +  Capitolul I Terminologie  +  Articolul 1Termenii utilizaţi în prezenta convenţie sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi în reglementările în vigoare în sectorul gazelor naturale.  +  Capitolul II Obiectul convenţiei  +  Articolul 2 (1) Obiectul prezentei convenţii îl constituie stabilirea parametrilor tehnologici şi a procedurilor comune privind transmiterea informaţiilor necesare exploatării punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT, şi care au ca scop responsabilizarea părţilor în procesul de predare-preluare a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă. (2) Parametrii tehnologici stabiliţi prin prezenta convenţie se publică pe pagina de internet a OTS şi vor sta la baza încheierii contractelor de transport şi, respectiv, a contractelor de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 3Prevederile convenţiei se aplică şi în cazul modificărilor planificate a regimurilor tehnologice de predare-preluare a gazelor naturale în/din SNT şi, respectiv, în cazul manevrelor comune OTS - producător/OÎ/OD/CD sau furnizor, care conduc pe termen scurt (mai mic de o lună) la modificarea parametrilor tehnologici stabiliţi.  +  Articolul 4Prin semnarea prezentei convenţii, părţile înţeleg că nu sunt exonerate de alte obligaţii ce decurg din reglementările aplicabile în sectorul gazelor naturale.  +  Capitolul III Durata convenţiei  +  Articolul 5Prezenta convenţie este valabilă pentru anul gazier ........ -........  +  Articolul 6Dacă, până la data de 15 martie a anului gazier precizat la art. 5, părţile semnatare nu notifică în scris intenţia de modificare a prevederilor convenţiei, aceasta îşi va prelungi în mod automat durata de valabilitate cu un an gazier.  +  Capitolul IV Condiţii de predare-preluare a gazelor naturale  +  Articolul 7 (1) Punctele fizice de predare-preluare (cod unic, denumire punct, localitate, judeţ) situate la interfaţa Sistemul naţional de transport cu perimetrele de producţie/depozitele de înmagazinare/sistemele de distribuţie/clienţii finali racordaţi direct în SNT, cu parametrii tehnologici aferenţi: presiune minimă/maximă, capacitatea tehnologică, sunt redate în anexa nr. 2. (2) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, părţile pot solicita modificarea anexei nr. 2, după cum urmează: a) în cazul unui nou punct fizic pus în funcţiune şi/sau al celui modificat în baza unor acorduri de acces, stabilirea/modificarea parametrilor se va conveni de către părţi, după caz, astfel:(i) în cazul unui nou punct fizic de ieşire din SNT, OTS transmite o informare în scris către OD/CD sau furnizor în termen de 48 de ore de la recepţia fizică a obiectivului. În perioada următoare, cele două părţi vor stabili de comun acord perioada punerii în funcţiune a obiectivului. OTS va transmite OD/CD sau furnizorului, cu cel puţin 5 zile înainte de data convenită pentru punerea în funcţiune, anexa nr. 2, completată şi actualizată conform parametrilor conveniţi;(îi) în cazul unui nou punct fizic de intrare în SNT, producătorul transmite o informare în scris către OST în termen de 48 de ore de la recepţia fizică a obiectivului. În perioada următoare, cele două părţi convin asupra efectuării probelor tehnologice a instalaţiilor, precum şi a cuplării punctului la SNT. Producătorul va transmite OST, cu cel puţin 5 zile înainte de data convenită pentru punerea în funcţiune, anexa nr. 2, completată şi actualizată conform parametrilor conveniţi; b) în cazul punctelor fizice existente, părţile pot solicita modificarea planificată a regimurilor tehnologice de predare-preluare a gazelor naturale în/din SNT cu cel puţin două zile înainte de data implementării acestora; în cazul în care modificarea parametrilor este convenită între părţi pentru o perioadă mai mare de o lună calendaristică, OTS transmite anexa nr. 2 actualizată; c) în vederea eliberării unor acorduri de acces, OD are dreptul să solicite modificarea parametrilor, OTS având obligaţia de a răspunde în termen de două zile de la data solicitării. În situaţia aprobării solicitării de către OTS, modificarea efectivă a parametrilor în cadrul anexei nr. 2 se va realiza în condiţiile menţionate la lit. b); d) părţile sunt de acord să se reducă termenul menţionat la lit. b) prin convenirea modificării parametrilor cât mai urgent posibil, în situaţii de natură a produce limitări/întreruperi în alimentarea cu gaze a consumatorilor, situaţiile privind alimentarea în condiţii de siguranţă sau situaţiile impuse de legislaţie. (3) OTS are obligaţia să actualizeze pe pagina de internet a acestuia punctele fizice şi parametrii tehnologici, actualizaţi conform alin. (2) lit. a) şi/sau modificaţi conform lit. b).  +  Articolul 8Predarea/Preluarea cantităţilor de gaze naturale în punctele fizice de intrare/ieşire aflate la interfaţa SNT se realizează conform prevederilor legislaţiei.  +  Secţiunea 1 Măsurarea gazelor naturale  +  Articolul 9Măsurarea cantităţilor de gaze naturale predate/preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se realizează în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, cu Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, denumit în continuare Codul reţelei, precum şi cu legislaţia metrologică aplicabilă pe teritoriul României.  +  Articolul 10Divergenţele legate de măsurarea gazelor naturale predate/preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se soluţionează în conformitate cu legislaţia aplicabilă.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care oricare dintre părţi notifică, justificat, cealaltă parte cu privire la modul de funcţionare eronat a unui sistem de măsurare de bază amplasat în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT, părţile vor analiza situaţia şi, după caz, se vor deplasa împreună, pentru constatări, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea notificării. (2) În cazul în care proprietarul/operatorul sistemelor de măsurare de bază amplasate în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT constată necorelări privind funcţionarea sistemelor de măsurare, va notifica în termen de maximum două zile lucrătoare cealaltă parte, în vederea soluţionării conform alin. (1). (3) Dacă, în urma constatării precizate la alin. (1) sau (2), părţile convin că este necesară verificarea metrologică a sistemului de măsurare, aceasta se face cu respectarea reglementărilor, termenul maximal fiind: a) pentru sistemele de măsurare care necesită demontarea şi transportul la un laborator metrologic autorizat, în cel mai scurt timp posibil; b) 5 zile lucrătoare, pentru sistemele de măsurare care se verifică la locul de funcţionare. (4) Părţile înţeleg ca necorelările privind funcţionarea sistemelor de măsurare, notificate, să nu afecteze balanţa lunară a niciuneia dintre părţi. În acest sens, regularizările vor fi realizate pe cale amiabilă, conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi Codului reţelei, până la închiderea lunii de livrare în care au apărut necorelările. (5) Pentru cazurile precizate la alin. (1) şi (2), cantitatea de gaze naturale care se raportează pentru fiecare zi gazieră se va conveni, după caz, între părţi.  +  Articolul 12Orice intervenţie asupra sistemelor de măsurare de bază amplasate în punctele fizice de predare/preluare în/din SNT se efectuează de către proprietarul/operatorul sistemului de măsurare după notificarea în prealabil a celeilalte părţi cu 48 de ore înainte. Partea notificată va depune toate diligenţele să fie prezentă, în caz contrar i se vor pune la dispoziţie documentele care atestă legalitatea şi corectitudinea intervenţiei.  +  Articolul 13Proprietarul/Operatorul sistemului de măsurare are obligaţia asigurării securităţii măsurării prin aplicarea de sigilii. Prin acordul părţilor se pot aplica sigilii suplimentare.  +  Secţiunea a 2-a Calitatea gazelor naturale predate-preluate. Odorizarea gazelor naturale  +  Articolul 14 (1) Calitatea gazelor naturale predate-preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT trebuie să respecte prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Determinarea compoziţiei chimice, precum şi a puterii calorifice superioare va fi realizată în conformitate cu legislaţia aplicabilă pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, respectiv pentru fiecare zonă de calitate, cu periodicitatea menţionată în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.(i) Pentru fiecare punct fizic de intrare în SNT, producătorul/operatorul de înmagazinare va pune la dispoziţia OTS un buletin de analiză cromatografică/ raport cromatografic o dată pe lună; configurarea şi setarea convertoarelor/calculatoarelor de debit (unde este cazul) se realizează în baza acestor buletine lunare, în conformitate cu art. 12.(îi) Pentru fiecare zonă de calitate, OTS va pune la dispoziţia OD/operatorului de înmagazinare/CD sau furnizor un buletin de analiză cromatografică o dată pe lună; configurarea şi setarea convertoarelor/ calculatoarelor de debit (unde este cazul) se realizează în baza acestor buletine lunare, în conformitate cu art. 12. (3) În cazul în care se constată calitatea necorespunzătoare a gazelor naturale predate-preluate în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, părţile implicate (producător, operator de înmagazinare, transportator, distribuitor, client final racordat direct în SNT) vor verifica prin analize suplimentare încadrarea gazelor în parametrii de calitate prevăzuţi de reglementările specifice; părţile îşi vor pune reciproc la dispoziţie datele privind calitatea gazelor naturale în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării şi vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare din domeniu.  +  Articolul 15 (1) OTS/OD au obligaţia de a odoriza gazele naturale în conformitate cu dispoziţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a reglementărilor specifice, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) OD poate solicita OTS odorizarea suplimentară, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu OTS conform prevederilor legislaţiei aplicabile. (3) În situaţii accidentale, în cazul în care nivelul de odorizare nu este respectat, părţile se vor anunţa reciproc în cel mai scurt timp posibil pentru a lua măsurile care se impun.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile părţilor  +  Articolul 16Părţile se obligă să asigure parametrii tehnologici în punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, conform prezentei convenţii.  +  Articolul 17Producătorul/OÎ/OD/CD sau furnizorul are obligaţia să comunice OTS apariţia situaţiilor deosebite apărute în funcţionarea sistemului conectat la SNT care afectează regimul tehnologic, precum şi, după caz, măsurile luate pentru îndepărtarea acestora; comunicarea se realizează, după caz, prin dispeceratele părţilor în cel mai scurt timp.  +  Articolul 18În situaţia în care producătorul/OÎ/OD/CD sau furnizorul este sesizat în legătura cu apariţia unor defecţiuni sau cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea SNT şi funcţionarea acestuia în condiţii de siguranţă, acesta va anunţa OTS prin dispecerat, în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 19În situaţia în care OTS este sesizat în legătură cu apariţia unor defecţiuni sau cu privire la acţiunile unor terţi de natură să pună în pericol funcţionarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale (SD), acesta va anunţa OD prin dispecerat, în cel mai scurt timp posibil, despre situaţia apărută, inclusiv despre măsurile dispuse.  +  Articolul 20 (1) OD are obligaţia de a limita şi/sau sista alimentarea cu gaze a consumatorilor eligibili la notificarea OTS în următoarele situaţii:- neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele de furnizare de gaze naturale şi de servicii de transport;- conform prevederilor legale privitoare la situaţiile de urgenţă. (2) Notificarea trebuie transmisă OD cu cel puţin 24 de ore înainte de momentul limitării/sistării. (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite OTS solicitarea de limitare/sistare, după cum urmează:- cu 24 de ore înainte de momentul limitării/sistării în cazul consumatorilor racordaţi direct la SNT;- cu 48 de ore înainte de momentul limitării/sistării în cazul consumatorilor racordaţi la SD.  +  Articolul 21 (1) Părţile se vor informa reciproc cu privire la lucrările programate/neprogramate de întreţinere, reparaţii, cuplări/decuplări de tronsoane de conductă, precum şi manevrele tehnice programate la punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT, după cum urmează:- în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă planificat, partea care realizează întreruperea, cu impact în realizarea serviciului de transport, va notifica în scris cealaltă parte în legătură cu perioada de întrerupere şi cu privire la data previzionată a reluării prestării serviciului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de întrerupere a acestuia;- în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă neplanificat, partea responsabilă de lucrare comunică telefonic, de urgenţă, celeilalte părţi data preconizată de reluare a prestării serviciului, precum şi orice modificări în legătură cu această dată;- în situaţia în care prestarea serviciului a fost întreruptă neplanificat, iar OTS estimează că întreruperea va dura mai mult de 24 de ore, acesta va notifica în scris cealaltă parte în legătură cu data preconizată de reluare a prestării serviciului, transmiţând notificări scrise la intervale de maximum 12 ore de la notificarea anterioară asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei/orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului. (2) Lucrările programate pentru întreţinere, reparaţii, cuplări/decuplări de tronsoane de conductă, precum şi manevrele tehnice programate la punctele fizice de intrare în/ieşire din SNT se vor face pe baza unui grafic stabilit de partea responsabilă cu lucrarea şi adus la cunoştinţa celeilalte părţi.  +  Articolul 22 (1) Părţile îşi vor asigura accesul în incinta punctelor fizice de predare/preluare menţionate în anexa nr. 2. (2) Accesul reprezentanţilor uneia dintre părţi în incinta instalaţiilor tehnologice pentru citirea, controlul sistemelor de măsurare, verificarea metrologică a componentelor acestora şi verificarea etanşeităţii în aval de sistemul de măsurare va fi permis la solicitarea scrisă a acesteia, cu 24 de ore înainte sau cu caracter operativ, cu acordul părţilor şi numai în prezenţa reprezentanţilor celeilalte părţi. Pentru situaţii operative, intervalul de notificare poate fi redus, în funcţie de caz, prin acord verbal al părţilor. (3) Acţiunile şi verificările desfăşurate în incinta punctelor fizice de predare/preluare, precum şi rezultatele acestora vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentanţii ambelor părţi.  +  Articolul 23Personalul cu drept de acces prevăzut la art. 22 este nominalizat în lista întocmită conform prevederilor anexei nr. 4. Părţile vor comunică, în timp util, modificările apărute în lista personalului cu drept de acces, realizându-se modificarea corespunzătoare a listei prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul VI Căi de comunicare  +  Articolul 24 (1) Părţile vor menţine un sistem de comunicare prin care pot primi şi/sau oferi date, informaţii privind orice situaţie sau împrejurare care afectează sau poate afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea în procesul de predare-preluare de gaze naturale prin punctele de intrare în/ieşire din SNT prevăzute în anexa nr. 2. (2) Părţile îşi vor comunică telefonic, de urgenţă, apariţia accidentelor tehnice şi incidentelor care afectează parametrii de funcţionare a punctelor fizice de intrare în/ieşire din SNT a gazelor naturale (de exemplu, limitarea presiunii, reducerea fluxului de gaze naturale, suprapresiunile, predarea-preluarea unor volume de gaze naturale situate sub cerinţele minime de calitate impuse de reglementările specifice), măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remedierea avariilor/ accidentelor tehnice sau incidentelor care afectează activitatea partenerilor. Părţile îşi vor comunică reciproc, prin intermediul persoanelor de contact, orice modificare majoră a valorii curente a parametrilor de presiune şi debit, în cel mai scurt timp. (3) Părţile au obligaţia de a menţine în stare de permanentă funcţionare liniile telefonice directe. Datele de contact ale persoanelor/departamentelor responsabile pentru aceste situaţii sunt prevăzute în anexa nr. 3. Părţile vor comunică, în timp util, eventualele schimbări ale datelor de contact apărute, realizându-se modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3. (4) Comunicările telefonice între persoanele împuternicite menţionate în anexa nr. 3 vor fi urmate obligatoriu de notificări scrise.  +  Articolul 25În situaţiile de urgenţă se va proceda conform legislaţiei specifice.Transmiterea parametrilor tehnici înregistraţi la punctele fizice. Accesul la datele colectate de SCADA  +  Articolul 26Citirea datelor se efectuează pentru toate punctele fizice de predare/preluare de intrare în/ieşire din SNT şi pentru toate sistemele de măsurare la ora 6,00 a zilei gaziere.  +  Articolul 27 (1) Pentru punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT monitorizate prin programul SCADA, partea responsabilă cu operarea respectivului punct fizic are obligaţia de a pune la dispoziţia celeilalte părţi datele proprii: debite, presiuni, temperaturi etc. Periodicitatea de transmitere a datelor este o dată pe oră. (2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi puse la dispoziţie de către OTS, după implementarea soluţiei tehnice necesare în acest scop. (3) Pentru punctele fizice de intrare/ieşire în/din SNT care nu sunt monitorizate prin programul SCADA, partea responsabilă cu operarea respectivului punct fizic are obligaţia de a transmite celeilalte părţi datele proprii: debite, presiuni, temperaturi etc. Periodicitatea de transmitere a datelor se va face zilnic ca total zi precedentă şi medii orare zi precedentă.  +  Capitolul VII Clauze de confidenţialitate  +  Articolul 28Părţile se obligă să folosească între ele şi în relaţiile cu terţii doar informaţiile referitoare la punctele de predare-preluare cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 29 (1) Părţile semnatare se obligă ca, pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, să păstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi/sau a informaţiilor obţinute în baza acesteia. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) datele, documentele şi informaţiile următoare: a) cele prevăzute a fi publicate pe pagina web a OST, conform legislaţiei specifice; b) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi; c) cele care la data dezvăluirii sunt de circulaţie publică; d) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare; e) cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei specifice.  +  Capitolul VIII Alte clauze  +  Articolul 30Prezenta convenţie poate înceta prin acordul părţilor sau prin denunţare unilaterală, cu un preaviz de cel puţin 30 de zile calendaristice.  +  Capitolul IX Clauze finale  +  Articolul 31 (1) Părţile efectuează anual analiza parametrilor realizaţi pe puncte fizice în scopul îmbunătăţirii ulterioare a activităţii de operare. (2) Prezenta convenţie poate fi completată cu acordul părţilor, prin încheierea şi semnarea unui act adiţional la aceasta, fără ca aceste completări să contravină prevederilor convenţiei-cadru. (3) Drepturile şi obligaţiile părţilor menţionate la cap. V se completează corespunzător prevederilor legale. (4) Divergenţele legate de aplicarea prezentei convenţii vor fi soluţionate amiabil de părţi, cu respectarea prevederilor legale. (5) În situaţia în care părţile nu convin modificarea anexei nr. 2, conform art. 7, acestea se vor adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea medierii.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta convenţie.Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi, .................., în două exemplare originale egal autentice, câte unul pentru fiecare parte.            OTS Producător/OÎ/OD/Client final    Reprezentant legal, racordat direct în SNT sau Furnizor    ................... Reprezentant legal,                                       ...................  +  Anexa 1-------la convenţia-cadru------------------TERMINOLOGIECu excepţia termenilor mai jos definiţi, înţelesul pentru ceilalţi termenii utilizaţi este cel prevăzut de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi de Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.- Punct fizic de intrare în/ieşire din SNT - este reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale predate în/preluate din SNT- Presiune minimă tehnologică - presiunea minimă care poate fi asigurată permanent la ieşirea din instalaţia tehnologică (SRM/PM), convenită între părţi; responsabilitatea menţinerii presiunii minime aparţine părţii care operează instalaţia- Presiune maximă tehnologică - presiunea maximă care poate fi asigurată permanent la ieşirea din instalaţia tehnologică (SRM/PM), convenită între părţi; responsabilitatea menţinerii presiunii maxime aparţine părţii care operează instalaţia- Capacitatea tehnologică a punctului fizic - capacitatea maximă pe care o poate oferi OST, luând în considerare cerinţele de operare şi exploatare a SNT- Debit minim - debitul minim posibil a fi asigurat în orice moment prin sistemul de măsurare/reglare, în condiţiile de presiune convenite între părţi- Debit maxim - debitul maxim posibil a fi asigurat prin sistemul de măsurare/reglare, în condiţiile de presiune convenite între părţi  +  Anexa 2-------la convenţia-cadru------------------PARAMETRII TEHNOLOGICIaferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire dinSistemul naţional de transport al gazelor naturale
  *Font 8*
   
  Nr.Cod Zona de DenumireJudeţLocalitate Cod Siruta Presiune barCapacitate Debit
  crtpunctcalitatepunct tehnologică-mii mc/zi-
  fizicfizic -mii mc/zi-
  InferiorSuperiorPmin.Pmax. Min. Max.
   +  Anexa 3-------la convenţia-cadru------------------LISTAdepartamentelor/persoanelor responsabile cu asigurareacomunicării în situaţiile precizate înConvenţia-cadru privind stabilireaparametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrareîn/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale..................................................................................................  +  Anexa 4-------la convenţia-cadru------------------LISTApersonalului cu drept de acces în punctele de intrareîn/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale..................................................................................................-----