LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 (*actualizată*)pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011(actualizată până la data de 25 septembrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către AMENDAMENTUL din 20 iunie 2013 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 705 din 18 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 500 milioane euro echivalent, referitor la Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială, denumit în continuare proiect, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, denumit în continuare acord.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este desemnat agenţie de implementare a proiectului şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea acestuia. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale un acord subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului.  +  Articolul 3Sumele disponibilizate din împrumut prevăzut la art. 1 se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificarea indicatorilor pe baza cărora se efectuează tragerile, a mecanismului de disponibilizare a tranşelor din împrumut, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 25 aprilie 2012.Nr. 68.ACORD DE ÎMPRUMUT(Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)──────*) Traducere.Împrumut nr. 8056-RODatat 8 iulie 2011ACORD DE ÎMPRUMUTAcord datat 8 iulie 2011, încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord următoarele:  +  Articolul ICondiţii generale; definiţii1.01. Condiţiile generale (astfel cum sunt definite în apendicele la acest acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. În afara cazului în care contextul necesită un alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în acest acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în apendicele la acest acord.  +  Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabilite sau la care se face referire în acest acord, suma de cinci sute milioane euro (500.000.000 EUR), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 a prezentului acord (împrumut), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu secţiunea III a anexei 2 la prezentul acord.2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial în termen de 60 de zile după data intrării în efectivitate.2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă fixă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale art. IV din Condiţiile generale. În pofida celor anterior menţionate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.2.05. Datele de plată sunt 1 februarie şi 1 august ale fiecărui an.2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.2.07. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului pentru toate părţile sau oricare parte din suma împrumutului trasă sau netrasă într-o valută aprobată; (îi) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile tuturor părţilor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi restantă, de la o rată variabilă la o rată fixă sau viceversa ori de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea limitelor ratei variabile aplicabile tuturor părţilor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi restantă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii sau a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o conversie, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.  +  Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de obiectivele Proiectului. În acest context, Împrumutatul va implementa Proiectul prin MMFPS, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 a acestui acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile anexei 2 la prezentul acord.  +  Articolul IVEvenimente care pot determina suspendarea/plata anticipată4.01. Evenimentele suplimentare care pot determina suspendarea sunt următoarele: a) Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale a Împrumutatului şi Planul de acţiuni au fost amendate, suspendate, abrogate, revocate sau s-a renunţat la acestea fără acordul prealabil al Băncii, astfel încât este afectată material şi negativ capacitatea Împrumutatului de a realiza Proiectul sau de a îndeplini oricare dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului acord. b) Legislaţia Împrumutatului care reglementează programele de asistenţă socială a fost amendată, suspendată, abrogată, revocată sau s-a renunţat la aceasta, astfel încât afectează material şi negativ capacitatea Împrumutatului de a implementa în mod eficient Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale în vederea realizării Proiectului.4.02. Evenimentele suplimentare care pot determina plata anticipată reprezintă oricare dintre evenimentele specificate la secţiunea 4.01 din prezentul acord care survine şi continuă pentru o perioadă de 60 de zile după ce evenimentul a fost notificat Împrumutatului de către Bancă.  +  Articolul VIntrare în efectivitate; încetare5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în adoptarea MOP de către Împrumutat, prin MMFPS, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.5.02. Data-limită de intrare în efectivitate este de 150 de zile de la data prezentului acord.  +  Articolul VIReprezentare; adrese6.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Finanţelor Publice.6.02. Adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5BucureştiRomâniaTelex: Fax:11239 4021.312.67.926.03. Adresa Băncii este:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiAdresă cablu: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391Washington, D.C. 64145(MCI)Convenit la Bucureşti, România, la data şi anul înscrise mai sus.Pentru România,Gheorghe Ialomiţianu,reprezentant autorizatPentru Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Francois Rantrua,reprezentant autorizat  +  Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi performanţele sistemului de asistenţă socială al Împrumutatului, prin întărirea managementului performanţei, îmbunătăţirea echităţii şi eficienţei administrative şi reducerea erorilor şi fraudei.Proiectul constă în următoarele: asigurarea finanţării, prin rambursarea plăţilor deja efectuate de Împrumutat din alocaţii bugetare pentru programul de cheltuieli eligibile (PCE), în vederea sprijinirii implementării programului de reformă al Împrumutatului destinat îmbunătăţirii sistemului de asistenţă socială.  +  Anexa 2 IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituţionale1. Împrumutatul, prin MMFPS: a) va întreprinde toate măsurile necesare pentru implementarea eficientă a Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale şi a Planului de acţiuni; şi b) va implementa Proiectul în conformitate cu prevederile MOP şi nu va modifica sau abroga niciuna din prevederile MOP şi nici nu va renunţa la acestea fără acordul prealabil al Băncii.2. Împrumutatul, prin DGAS din cadrul MMFPS, va asigura coordonarea implementării Proiectului şi va fi responsabil pentru: a) monitorizarea îndeplinirii IDT-urilor; b) întocmirea şi transmiterea la Bancă a evidenţelor privind îndeplinirea IDT-urilor; şi c) coordonarea cu MFP în pregătirea şi transmiterea la Bancă a cererilor de tragere în cadrul Proiectului.3. Împrumutatul, prin MFP, MMFPS şi ANPS, va asigura implementarea managementului financiar al Proiectului. MFP, MMFPS şi ANPS vor continua să efectueze transferurile bugetare destinate PCE prin canalele şi procedurile existente, în timp ce agenţiile judeţene ale ANPS, adică AJPS, vor raporta periodic primirea transferurilor şi utilizarea alocaţiilor bugetare. În acest sens, MMFPS şi ANPS se vor asigura că raportările privind PCE se efectuează în mod regulat, în timp util şi sunt în conformitate cu cerinţele de raportare stabilite.4. Împrumutatul, prin MMFPS, va întreprinde toate măsurile necesare pentru a întări capacitatea instituţională pentru planificare strategică, pentru a monitoriza performanţa şi managementul DGAS, Inspecţiei Sociale, ANPS şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, în conformitate cu Aranjamentul stand-by dintre România şi FMI şi, respectiv, cu Acordul de împrumut şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi CE.5. Împrumutatul se va asigura că pe toată durata Proiectului sunt puse anual la dispoziţie alocaţii bugetare în scopul implementării acestuia.B. AnticorupţieÎmprumutatul se va asigura că Proiectul este realizat în conformitate cu dispoziţiile Liniilor directoare privind anticorupţia.  +  Secţiunea II Monitorizarea Proiectului, raportarea şi evaluareaA. Rapoarte privind Proiectul1. Împrumutatul, prin MMFPS, va monitoriza şi va evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoartele de proiect, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor acceptabili pentru Bancă. Fiecare raport de proiect va acoperi o perioadă de 6 luni şi va include: a) informaţii privind cheltuielile pentru programele de asistenţă socială incluse în PCE, conform clasificaţiei economice bugetare a Împrumutatului; şi b) rapoarte de implementare a Proiectului, în formatul şi conţinutul descrise în MOP. Aceste rapoarte vor fi transmise Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.2. Fără a se limita la prevederile paragrafului 1 al acestei secţiuni, Împrumutatul, prin MMFPS, ANPS şi AJPS-uri, va păstra toate informaţiile detaliate privind plăţile către beneficiarii programelor de asistenţă socială incluse în PCE, aflate în competenţa lor, care ar putea fi solicitate de Bancă pentru postevaluare.3. Pe perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin Curtea de Conturi, va realiza auditul anual al programelor de asistenţă socială incluse în PCE şi va transmite Băncii rapoartele de audit în termen de cel mult douăsprezece (12) luni după sfârşitul anului calendaristic auditat, începând cu auditul anului 2011.4. Pe perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin MMFPS, va determina Inspecţia Socială să efectueze inspecţii tematice pe bază de eşantion vizând implementarea programelor de asistenţă socială incluse în PCE (cu excepţia alocaţiei de stat pentru copii), în scopul şi având frecvenţa stabilite în MOP, care să se refere, dar fără a se limita la acestea, la aspecte privind nivelul neregulilor şi al erorilor înregistrate în administrarea prestaţiilor sociale, cauzele acestora şi acţiunile de remediere întreprinse. Începând cu anul calendaristic 2012, pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului, rapoartele inspecţiilor tematice vor fi transmise Băncii spre analiză în termen de cel mult nouăzeci (90) de zile de la finalizarea inspecţiei tematice. Împrumutatul, prin MMFPS, va oferi Băncii posibilitatea de a discuta şi de a comenta rapoartele menţionate şi va implementa cu promptitudine recomandările agreate cu Banca ce reies din această analiză.B. Managementul financiar, rapoarte financiare şi auditurile1. Împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.2. Fără a se limita la prevederile părţii A a acestei secţiuni, Împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va întocmi şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare interimare neauditate pentru Proiect, care să acopere un trimestru, în formă şi conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.3. Împrumutatul, prin MMFPS şi ANPS, va avea situaţiile financiare ale programelor din cadrul PCE auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare ale programelor va acoperi un an fiscal al Împrumutatului şi va fi realizat în conformitate cu termenii de referinţă acceptabili Băncii. Situaţiile financiare auditate ale programelor pentru fiecare perioadă vor fi transmise Băncii în termen de maximum douăsprezece (12) luni de la sfârşitul acelei perioade.  +  Secţiunea III Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalităţi1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut, în conformitate cu prevederile art. II din Condiţiile generale, ale prezentei secţiuni şi cu acele instrucţiuni suplimentare pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului (inclusiv Ghidul Băncii Mondiale privind tragerile în cadrul proiectelor din mai 2006, revizuit periodic de Bancă şi care este aplicabil prezentului acord în conformitate cu aceste instrucţiuni), pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, astfel cum sunt stabilite în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Tabelul de mai jos precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate de Împrumutat şi rambursate din sumele împrumutului (Categorie), alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat prin rambursarea cheltuielilor eligibile din fiecare categorie. ┌───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Categoria │Suma din împrumut alocată│Procentul din cheltuieli │ │ │ (exprimată în EUR) │ care va fi finanţat │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │(1) Plăţi în cadrul PCE│ 500.000.000 │Suma până la limita trage-│ │ │ │rii prevăzută în tabelul │ │ │ │de la paragraful B.2 a) al│ │ │ │acestei secţiuni │ ├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤ │SUMA TOTALĂ: │ 500.000.000 │ │ └───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘B. Condiţiile de tragere; perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor părţii A din această secţiune, nicio tragere nu va fi făcută: a) din contul împrumutului până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului iniţial; b) pentru plăţi în cadrul categoriei (1), în ceea ce priveşte fiecare tranşă, astfel cum este prevăzută în tabelul de la paragraful B.2. a) al acestei secţiuni, pentru care cererea de tragere a fost transmisă, dacă Împrumutatul, prin MFP, nu a transmis documente satisfăcătoare pentru Bancă din care să rezulte că plăţile în cadrul PCE au fost făcute de către Împrumutat către beneficiarii eligibili în conformitate şi în concordanţă cu procedurile stabilite prin legile şi regulamentele Împrumutatului aplicabile; c) pentru plăţile efectuate anterior datei prezentului acord, cu condiţia ca nivelul sumei agregate a tragerilor să nu depăşească o sută de milioane de euro (100 milioane EUR echivalent), acestea să se facă pentru rambursarea plăţilor efectuate de Împrumutat înainte de data acordului, dar nu mai devreme de 10 iulie 2010, pentru cheltuieli eligibile în cadrul categoriei (1), şi cu condiţia ca Împrumutatul să fi transmis documente satisfăcătoare pentru Bancă din care să rezulte că respectivii IDT au fost îndepliniţi.2. Fără a contraveni prevederilor părţii A din această secţiune şi fără a se limita la prevederile stabilite în paragraful 1 de mai sus, tragerile în cadrul categoriei de mai sus pot fi efectuate de Împrumutat după cum urmează: a) Tragerile vor fi efectuate în una (1) până la douăzeci (20) de tranşe şi în sume care să nu depăşească limita totală aferentă fiecărui IDT prevăzut în tabelul de mai jos, sub rezerva transmiterii la Bancă a documentelor satisfăcătoare pentru Bancă şi astfel cum sunt definite în MOP din care să rezulte că următorii IDT au fost îndepliniţi:┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT) │ Limita tragerii ││ │(exprimată în EUR)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 1) Forma adoptată a Planului de acţiuni aferent Strategiei│ ││ privind reforma în domeniul asistenţei sociale este │ ││ diseminată de MMFPS. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor │ ││ 4 programe din cadrul PCE (alocaţia pentru susţinerea │ ││ familiei, indemnizaţia de creştere a copilului, VMG şi │ ││ alocaţia de stat pentru copii). │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanţă a manage-│ ││ mentului pentru programele destinate familiilor cu │ ││ venituri reduse şi acestea sunt utilizate la nivelul │ ││ managementului MMFPS şi ANPS. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 4) Cel puţin 90% din beneficiarii de alocaţii de susţinere│ ││ a familiei sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni │ ││ consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate │ ││ de testare a mijloacelor şi prin aplicarea pragului de │ ││ eligibilitate mai redus. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 5) Cel puţin 90% din beneficiarii de indemnizaţii pentru │ ││ creşterea copilului care intră în program începând cu │ ││ 1 ianuarie 2011 sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două │ ││ luni consecutive, prin folosirea unui venit de │ ││ înlocuire de 75%. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│6) Cel puţin 90% din beneficiarii noului program consolidat│ ││ pentru familiile cu venituri reduse sunt plătiţi, prin │ ││ ANPS, pentru două luni consecutive. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 7) Ponderea fondurilor destinate asistenţei sociale care │ ││ merg către prima cea mai săracă chintilă a crescut de │ ││ la 37,7% la 45% faţă de baza de referinţă (2009), │ ││ astfel cum a fost măsurată prin ancheta bugetelor de │ ││ familie. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor │ ││ adoptate pentru VMG, alocaţia pentru susţinerea │ ││ familiei şi ajutoarele de căldură sunt diseminate. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│ 9) Criteriile armonizate de evaluare medicală a │ ││ persoanelor cu handicap adoptate sunt diseminate. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│10) Cel puţin 90% din persoanele care sunt certificate │ ││ pentru a primi indemnizaţie de handicap, în conformi- │ ││ tate cu noul sistem armonizat privind persoanele cu │ ││ handicap, sunt plătite prin intermediul ANPS. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│11) Cel puţin 90% din noile aplicaţii pentru programele │ ││ pentru familiile cu venituri reduse şi pentru │ ││ programele de politică familială din ultimele două luni│ ││ sunt în conformitate cu liniile directoare operaţionale│ ││ privind o aplicaţie unică şi un punct de serviciu unic │ ││ (ghişeu unic). │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│12) Costurile administrative şi de participare a benefici- │ ││ arilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt │ ││ reduse cu 15% faţă de valoarea de referinţă. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│13) Cel puţin o campanie de inspecţie tematică se │ ││ realizează pentru fiecare din următoarele programe: │ ││ VMG, indemnizaţia de handicap, alocaţia pentru │ ││ susţinerea familiei, ajutoarele de căldură şi │ ││ indemnizaţia de creştere a copilului. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│14) Planul de acţiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS│ ││ pentru a implementa recomandările din: (i) evaluarea │ ││ independentă privind integritatea şi acurateţea │ ││ informaţiilor din SAFIR; şi (îi) studiul de fezabili- │ ││ tate privind verificarea încrucişată a datelor din │ ││ SAFIR cu alte baze de date. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│15) Cel puţin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiţi, │ ││ prin ANPS, pentru două luni consecutive. │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│16) Crearea unui registru central cu o bază naţională de │ ││ date privind persoanele cu handicap │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│17) Revizuirea şi aplicarea ca atare a prevederilor privind│ ││ politica sancţiunilor, prerogative de investigare, şi │ ││ sistemul de recomandări pentru Inspecţia Socială │ 25.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│18) ANPS derulează încrucişarea bazelor de date incluzând o│ ││ perioadă de cel puţin 3 luni între datele referitoare │ ││ la programele privind indemnizaţia de creştere a │ ││ copilului, VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi │ ││ alocaţia de stat pentru copii din sistemul SAFIR şi │ ││ informaţiile relevante referitoare la identitate şi │ ││ venit derivate din bazele de date administrate de către│ ││ Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională de │ ││ Ocupare a Forţei de Muncă, ANAF şi Registrul Naţional │ ││ de Evidenţă a Populaţiei, iar listele de nereguli │ ││ depistate pe fiecare program sunt transmise Inspecţiei │ ││ Sociale pentru verificare şi pentru a propune măsuri │ ││ de remediere (rezultat). │ 50.000.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│19) Investigaţia bazată pe risc, pentru a detecta eroarea │ ││ şi fraudă, este folosită de către Inspecţia Socială │ ││ pentru programele destinate familiilor cu venituri │ ││ reduse, pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi │ ││ indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap. │ 25.000.000│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘-----------Tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT) de la pct. 2 al lit. B a secţ. III din anexa 2 a fost înlocuit cu tabelul anexei din AMENDAMENTUL din 20 iunie 2013 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 705 din 18 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 25 septembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 1 din acelaşi act normativ. b) Dacă Banca constată oricând că oricare parte din suma disponibilizată de Bancă Împrumutatului în cadrul categoriei (1) s-a făcut pentru rambursarea unor cheltuieli care nu sunt eligibile în cadrul PCE sau care nu sunt în conformitate cu prevederile secţiunii III. B.1 b) a acestei anexe şi cu prevederile MOP, Împrumutatul va returna prompt Băncii acea sumă, astfel cum va specifica Banca prin notificarea Împrumutatului.3. Data-limită de tragere va fi 31 august 2016.-----------Pct. 3 al lit. B a secţ. III din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 din AMENDAMENTUL din 20 iunie 2013 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 705 din 18 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 25 septembrie 2013.  +  Anexa 3 GRAFICUL DE AMORTIZAREÎmprumutatul va rambursa împrumutul în întregime la 1 februarie 2023.  +  Apendice  +  Secţiunea I Definiţii1. ANAF înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Împrumutatului sau orice succesor al acesteia.2. Liniile directoare privind anticorupţia înseamnă Liniile directoare de prevenire şi combatere a fraudei şi corupţiei în cadrul proiectelor finanţate din împrumuturi BIRD şi din creditele şi granturile AID din 15 octombrie 2006, revizuite în ianuarie 2011.3. Categorie înseamnă o categorie stabilită în tabelul din secţiunea III. A.2 a anexei 2 la prezentul acord.4. AJPS înseamnă agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale a Împrumutatului sau orice succesor al acesteia.5. Indemnizaţia pentru creşterea copilului înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.6. Buget complementar pentru adulţii cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. Prestaţiile pentru persoanele cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.8. IDT-uri înseamnă indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, astfel cum sunt prevăzuţi în secţiunea III. B.2.a) a anexei 2 la prezentul acord, după cum aceşti indicatori se referă la indicatorii de produs şi de rezultat specifici ce măsoară îmbunătăţirea performanţelor sistemului de asistenţă socială al Împrumutatului.9. CE înseamnă Comisia Europeană.10. PCE înseamnă programul de cheltuieli eligibile, o porţiune din alocaţiile bugetare ale Împrumutatului destinate finanţării prestaţiilor în cadrul a 4 programe de asistenţă socială: (i) programul privind alocaţia de stat pentru copii; (îi) programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului; (iii) programul privind alocaţia pentru susţinerea familiei; şi (iv) programul privind venitul minim garantat.11. Alocaţia pentru susţinerea familiei înseamnă prestaţiile stabilite prin Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.12. Programele de politici familiale înseamnă în mod colectiv programul privind alocaţia de stat pentru copii (definită în prezenta anexă), programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului (definită în prezenta anexă) sau orice succesor al acestora.13. Condiţii generale înseamnă Condiţiile generale ale BIRD pentru Împrumuturi din 31 iulie 2010.14. DGAS înseamnă Direcţia generală de asistenţă socială a Împrumutatului din cadrul MMFPS (astfel cum este definită în prezenta anexă) sau orice succesor al acesteia.15. VMG înseamnă venitul minim garantat stabilit prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.16. Ajutoarele de căldură înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003*) privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.─────────*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011.17. FMI înseamnă Fondul Monetar Internaţional.18. Indemnizaţia pentru adulţii cu handicap înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.19. Legislaţia care reglementează programele de asistenţă socială înseamnă legislaţia relevantă a Împrumutatului care reglementează programele de prestaţii sociale privind: (i) alocaţia de stat pentru copii; (îi) indemnizaţia pentru creşterea copilului; (iii) alocaţii pentru susţinerea familiei; (iv) venitul minim garantat, astfel cum sunt definite în prezenta anexă.20. Programul pentru familiile cu venituri reduse înseamnă în mod colectiv alocaţia pentru susţinerea familiei (astfel cum este definită în prezenta anexă), venitul minim garantat (astfel cum este definit în prezenta anexă), ajutoarele pentru căldură (astfel cum sunt definite în prezenta anexă) sau orice succesor al acestora.21. M E înseamnă monitorizare şi evaluare.22. MMFPS înseamnă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al Împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.23. MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau orice succesor al acestuia.24. Acordul de împrumut şi Memorandumul de înţelegere dintre România şi CE înseamnă Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi Acordul de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, ratificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu modificările ulterioare.25. Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă înseamnă agenţia Împrumutatului aflată sub coordonarea MMFPS.26. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă înseamnă institutul aflat sub coordonarea Casei Naţionale de Pensii Publice.27. ANPS înseamnă Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale a Împrumutatului sau orice succesor al acesteia.28. Plăţi în cadrul PCE înseamnă plăţile lunare din alocaţiile bugetare ale Împrumutatului, efectuate de ANPS/AJPS către beneficiarii eligibili în cadrul unuia dintre cele 4 programe de asistenţă socială la care s-a făcut referire în paragraful 10 de mai sus, în conformitate cu criteriile de eligibilitate, termenii şi prevederile prevăzute în respectivele legi şi reglementări ale Împrumutatului aplicabile programelor de asistenţă socială respective.29. Situaţii financiare ale programelor înseamnă situaţiile financiare anuale pentru programele de asistenţă socială elaborate de Împrumutat, prin MMFPS şi ANPS, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.30. MOP înseamnă Manualul operaţional al proiectului, care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi la care s-a făcut referire în secţiunea I.A.1 din anexa 2 la prezentul acord, care descrie procedurile de implementare a Proiectului, conform prevederilor acestui acord şi ale legislaţiei naţionale şi reglementărilor Împrumutatului.31. Registrul naţional de evidenţă a populaţiei înseamnă registrul naţional al populaţiei administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor al Împrumutatului.32. SAFIR înseamnă sistemul informatic integrat pentru administrarea prestaţiilor sociale.33. Programele de asistenţă socială înseamnă cele 4 programe de asistenţă socială ale Împrumutatului eligibile pentru rambursare în cadrul Proiectului: (i) programul privind alocaţia de stat pentru copii; (îi) programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului; (iii) programul privind alocaţia pentru susţinerea familiei; şi (iv) programul privind venitul minim garantat.34. Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale înseamnă programul de reformă a asistenţei sociale al Împrumutatului astfel cum a fost adoptat de Guvern prin Memorandumul din 3 martie 2011.35. Alocaţia de stat pentru copii înseamnă programul de prestaţii stabilit prin Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare.36. Aranjament stand-by înseamnă Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009, aprobată prin Legea nr. 37/2010, cu modificările ulterioare.-----------