NORMĂ nr. 14 din 2013privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 14 noiembrie 2013     +  Articolul 1Prezenta normă stabileşte reguli care trebuie respectate în situaţia în care un organism de plasament colectiv, denumit în continuare O.P.C., realizează o investiţie în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.  +  Articolul 2 (1) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, denumit în continuare O.P.C.V.M., poate investi în instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele prevăzute la art. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, denumită în continuare OUG nr. 32/2012, de tipul biletelor la ordin, care au o scadenţă de cel mult 12 luni de la data achiziţiei de către respectivul O.P.C.V.M. şi sunt obţinute prin gir, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor Băncii Naţionale a României privind biletul la ordin, precum şi cu respectarea limitelor prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) şi art. 90 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 32/2012. (2) În vederea urmăririi modului de respectare a limitei investiţionale prevăzute la art. 90 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, atât la momentul achiziţiei, cât şi semestrial, pe parcursul deţinerii respectivului bilet la ordin, societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/organul statutar competent al societăţii de investiţii (S.I.) autoadministrate solicită şi obţine din partea emitentului de bilete la ordin o situaţie cu privire la valoarea biletelor la ordin emise până la acea dată.  +  Articolul 3 (1) Expunerea realizată de un O.P.C.V.M. prin realizarea de investiţii directe şi indirecte [inclusiv prin investiţii în titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., care îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute de art. 82 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 32/2012] în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin prevăzute la art. 2 nu poate depăşi limita de 15% din activele sale. (2) În scopul verificării respectării limitei investiţionale prevăzute la alin. (1), în cazul investiţiilor în titluri de participare emise de A.O.P.C., S.A.I./organul statutar competent al O.P.C.V.M. va solicita S.A.I. care administrează respectivul fond închis de investiţii/S.I. închise autoadministrate date şi informaţii cu privire la valoarea investiţiilor în bilete la ordin ale respectivului A.O.P.C. (3) Solicitarea menţionată la alin. (2) este justificată numai în cazul în care prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. prevede intenţia expresă de investire în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.  +  Articolul 4 (1) Biletele la ordin prevăzute la art. 1 trebuie să fie emise de persoane juridice şi avalizate în nume propriu de către administratorii, persoane fizice, ai respectivelor persoane juridice. Respectivii emitenţi de bilete la ordin şi ultimul girant anterior O.P.C.V.M., care trebuie, de asemenea, să fie persoane juridice, trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate (de exemplu bonitate, lichiditate, solvabilitate etc.) stabilite în prealabil de către S.A.I. sau organul statutar competent al S.I. autoadministrate, acestea urmând a fi notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi furnizate investitorilor la solicitarea scrisă a acestora. Este interzisă investiţia în bilete la ordin emise sau girate de persoane înscrise în Fişierul naţional de incidente de plăţi al Centralei Incidentelor de Plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României. (2) La data la care O.P.C.V.M. realizează o investiţie în bilete la ordin, emitentul acestora trebuie să aibă cel puţin 3 ani de activitate. (3) În cazul în care emitenţii de bilete la ordin prevăzuţi la alin. (1) au mai puţin de 3 ani de activitate anterior realizării investiţiei în bilete la ordin de către O.P.C.V.M., S.A.I. sau organul statutar competent al S.I. autoadministrate solicită garanţii suplimentare din partea emitentului ori a ultimului girant, după caz. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul investiţiilor O.P.C.V.M. în bilete la ordin emise de către persoane juridice nou-înfiinţate, caz în care biletul la ordin va fi avalizat în nume propriu atât de către administratorul emitentului, cât şi de către S.A.I./membrii organului statutar competent al S.I. autoadministrate. (5) Garanţiile menţionate la alin. (3) respectă condiţiile stipulate la art. 3 şi 4 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2012 aplicabile garanţiilor asociate împrumutului de valori mobiliare. (6) Situaţia garanţiilor menţionate la alin. (3) va fi notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii raportului anual conform prevederilor art. 174 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.  +  Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale de monitorizare şi control a activelor O.P.C.V.M. şi de raportare către A.S.F. a eventualelor încălcări ale prevederilor legale şi ale reglementărilor în vigoare privind decontarea operaţiunilor, inclusiv a celor prevăzute la art. 56 şi art. 59 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, depozitarul verifică respectarea de către O.P.C.V.M. a dispoziţiilor prezentei norme în cazul investiţiilor în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin. (2) În acest sens, situaţia garanţiilor menţionată la art. 4 alin. (6) va cuprinde, pe lângă semnătura persoanelor responsabile din cadrul S.A.I./S.I. autoadministrate, şi pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului O.P.C.V.M. (3) Evaluarea respectivelor garanţii se va realiza în conformitate cu regulile aplicabile evaluării activelor O.P.C.  +  Articolul 6La momentul realizării investiţiei în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, precum şi pe perioada derulării investiţiei, S.A.I. şi organul statutar competent al S.I. autoadministrate iau toate măsurile necesare evitării conflictelor de interese şi respectării regulilor de conduită, conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004.  +  Articolul 7 (1) Prevederile art. 2-6 sunt aplicabile şi A.O.P.C. care realizează investiţii în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, cu excepţia celor privind respectarea limitei de 15% din activ prevăzută la art. 3 şi a scadenţei biletelor la ordin prevăzută la art. 2, care în acest caz poate fi de maximum 2 ani. (2) În cazul A.O.P.C., situaţia garanţiilor menţionată la art. 4 alin. (6) va fi notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii raportului anual conform prevederilor art. 204 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.  +  Articolul 8Un A.O.P.C. poate investi cel mult 35% din activele sale în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, în conformitate cu politica sa de investiţii şi cu respectarea limitelor prevăzute la art. 9.  +  Articolul 9Expunerea obţinută de către un A.O.P.C. prin realizarea de investiţii directe şi indirecte în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin nu trebuie să depăşească: a) 20% din activele sale în cazul A.O.P.C. cu o politică de investiţii diversificată; b) 35% din activele sale în cazul A.O.P.C. cu o politică de investiţii permisivă; c) 15% din activele sale în cazul A.O.P.C. specializate în investiţii în obligaţiuni, respectiv în instrumente ale pieţei monetare; d) 25% din activele sale în cazul celorlalte A.O.P.C. specializate.  +  Articolul 10 (1) În cazul investiţiilor în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin realizate de către O.P.C. este obligatorie încasarea în termen de maximum 10 zile lucrătoare faţă de momentul scadenţei a tuturor sumelor aferente investiţiilor respective. (2) În situaţii excepţionale prevăzute în documentele O.P.C., termenul prevăzut la art. 2, respectiv art. 7, după caz, se poate prelungi cu cel mult 6 luni în cazul O.P.C.V.M., respectiv 12 luni în cazul A.O.P.C. Prelungirea va fi notificată A.S.F. în termen de 5 zile de la data hotărârii organului statutar al S.A.I./O.P.C., termenul de 10 zile prevăzut la alin. (1) urmând a curge de la data expirării celor 6 luni, respectiv 12 luni suplimentare. (3) Evaluarea în activul O.P.C. a biletelor la ordin pentru care nu a fost onorată plata la scadenţă la termenele indicate la alin. (1) sau (2), după caz, se va realiza la valoare 0 ori la valoarea garanţiei executate constituite conform art. 4 alin. (3), după caz, fiind interzisă efectuarea de investiţii suplimentare în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin emise sau girate de acelaşi emitent, respectiv acelaşi ultim girant. (4) În condiţiile în care sumele aferente investiţiilor O.P.C. în bilete la ordin nu sunt încasate în termen de 10 zile de la împlinirea termenelor maximale de 6 luni, respectiv 12 luni ulterioare scadenţei iniţiale indicate la alin. (2), S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate, iniţiază şi comunică A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creanţei. (5) Iniţierea şi comunicarea către A.S.F. a demersurilor precizate la alin. (4) se realizează în ziua imediat următoare celei de-a 10-a zi de la împlinirea termenelor maximale precizate la acelaşi alineat. (6) În cazul în care S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la executarea/recuperarea creanţei izvorâte din deţinerea biletului la ordin, aceştia completează din fondurile/sursele lor proprii activul respectivului O.P.C. cu contravaloarea sumelor neîncasate. (7) Creanţa izvorâtă din deţinerea de către un O.P.C. a unui instrument al pieţei monetare de tipul biletului la ordin poate fi cesionată doar prin operaţiunea de gir cu clauză "fără garanţie" şi numai în cazul în care contravaloarea biletului la ordin este achitată de către cesionar O.P.C.-ului cedent la momentul tranzacţiei prin intermediul numerarului sau prin transfer bancar/ordin de plată.  +  Articolul 11 (1) O.P.C. ale căror deţineri în bilete la ordin depăşesc, la momentul intrării în vigoare a prezentei norme, limitele indicate la art. 3 şi 9 nu beneficiază de derogarea prevăzută la art. 10 alin. (2), fiind obligate să încaseze respectivele bilete la ordin în termen de 10 zile de la data scadenţei, aplicându-li-se în acest sens prevederile art. 10 alin. (3) şi (5). (2) S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului S.I. autoadministrate se asigură că pe măsura atingerii scadenţei biletelor la ordin aflate deja în portofoliul O.P.C. la momentul intrării în vigoare a prezentei norme, investiţiile noi în astfel de instrumente ale pieţei monetare se vor realiza numai în măsura în care expunerea totală a O.P.C. nu depăşeşte limitele investiţionale prevăzute la art. 3 şi 9.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform dispoziţiilor art. 195 lit. n) din OUG nr. 32/2012 şi ale art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia şi a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro). (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme S.A.I. şi S.I. autoadministrate notifică A.S.F. modificarea documentelor O.P.C. în sensul celor indicate în prezenta normă, anexând în acest sens hotărârea organului statutar.p. PreşedinteleAutorităţii de Supraveghere Financiară,Daniel Dăianu,prim-vicepreşedinte________