HOTĂRÂRE nr. 31 din 12 noiembrie 2013privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 noiembrie 2013    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Comisia pentru industrii şi servicii- industria şi ramurile ei; comerţ interior şi exterior, turism şi servicii turistice, protecţia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru economia naţională; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi servicii; probleme specifice ale privatizării în industrie şi servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă."2. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1 . Comisia pentru transporturi şi infrastructură- infrastructură, transporturi feroviare, rutiere, fluviale, maritime şi aeriene; infrastructura transporturilor; sistematizarea, organizarea şi reglementarea transporturilor; siguranţa transporturilor, transportul public."3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului- autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii."4. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic- influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice,managementul sistemelor ecologice, schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru protecţia mediului."Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 12 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 12 noiembrie 2013.Nr. 31.---------