HOTĂRÂRE nr. 857 din 6 noiembrie 2013privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni. (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Institutul are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale româneşti, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităţilor istorice româneşti din afara teritoriului României. (2) Pentru realizarea de proiecte şi programe în activitatea sa, Institutul colaborează cu personalităţi de prestigiu, specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă, contribuind la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile principale ale Institutului sunt prevăzute în art. 13 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Institutul colaborează cu alte instituţii publice pentru promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti, inclusiv pentru derularea programelor destinate cetăţenilor străini care nu sunt etnici români şi care sunt incluşi în diferite programe de cunoaştere a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Institutul desfăşoară următoarele activităţi: a) participă în cadrul comisiilor mixte Ministerul Afacerilor Externe - Ministerul Educaţiei Naţionale, la preselecţia persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României, în vederea admiterii la cursurile de pregătire preuniversitară, an pregătitor, sau la cursurile de perfecţionare; b) execută alte activităţi, în legătură cu obiectivele şi atribuţiile Institutului; c) organizează cicluri de formare şi pregătire profesională pe problematica românilor de pretutindeni; d) organizează cursuri de specialitate, în colaborare cu organizaţiile românilor de pretutindeni; e) cercetare în domeniile de activitate ale Institutului; f) colaborează cu universităţi din ţară şi din străinătate, pe bază de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităţilor de români şi a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României; g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităţilor de români şi a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor ţării; h) organizează tabere cu tematică educaţională, culturală şi spirituală pentru tinerii etnici români din afara graniţelor ţării în centrele aparţinătoare Institutului; i) desfăşoară activităţi educaţionale, culturale şi spirituale pentru comunităţile româneşti de pretutindeni şi poate înfiinţa biblioteci şi organiza cursuri de limbă română, cultură şi civilizaţie românească în cadrul comunităţilor. (2) Institutul poate decerna medalii sau diplome care să ateste munca depusă de colaboratorii externi sau de salariaţii instituţiilor publice colaboratoare sau partenere pentru atingerea scopurilor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Institutului este asigurată de un director general şi un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru românii de pretutindeni. (2) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Directorul general conduce întreaga activitate a Institutului şi în exercitarea atribuţiilor sale emite decizii şi instrucţiuni în condiţiile legii. (4) Directorul general reprezintă Institutul în raporturile cu terţii.  +  Articolul 6Personalul Institutului este personal contractual, iar salarizarea acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea activităţii Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Pentru realizarea activităţilor sale, Institutul poate colabora, în baza unor convenţii civile de prestări servicii, cu cadre didactice şi personal de specialitate din cadrul universităţilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din ţară şi din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române şi al altor institute sau centre de pregătire profesională şi specialişti din domeniul cultural.  +  Articolul 9Institutul atestă desfăşurarea programelor şi cursurilor sale prin certificate specifice.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi în Institut este de 40. (2) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) În cadrul acesteia, prin decizia directorului general al Institutului se pot înfiinţa servicii şi birouri, în condiţiile legii. (4) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare propriu se aprobă prin ordin de către ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza structurii organizatorice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Institutul poate deschide centre locale şi regionale, altele decât cele de la Crevedia şi Brăila, iar autorităţile publice locale vor acorda asistenţă necesară funcţionării acestora, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11În structura Institutului funcţionează Centrul european pentru limba, cultura şi civilizaţia românească de la Crevedia, structură fără personalitate juridică.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 162/1998 privind înfiinţarea Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul delegatpentru românii de pretutindeni,Cristian DavidViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 857.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni                              ┌──────────┐                              │ Director │                              │ general │                              └─────┬────┘                                    ├─────────────────┐                ┌───────────────────┘ │                ↓ ↓          ┌───────────┐ ┌──────────┐          │Direcţia │ │Director │          │ştiinţifică│ │general │          │proiecte şi│ │adjunct │          │programe │ │ │          └───────────┘ └─────┬────┘                                                      ↓                                                ┌──────────────┐                                                │Direcţia │                                                │administrativă│                                                │şi centre │                                                └─┬────────────┘                                                  │                                                  │ ┌──────────────┐                                                  │ │Serviciul │                                                  └→│financiar- │                                                    │contabil, │                                                    │resurese umane│                                                    │şi juridic │                                                    └──────────────┘-----