LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de monitorizare a aplicării acestora;b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale;c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, precum și persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.(2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.  +  Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar  +  Articolul 5(1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:a) valoarea de referința universala, care se exprima în lei și care este baza unica de determinare a valorii de referința, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimați în procente, diferențiați pe domenii de activitate;c) valori de referința sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulțirea valorii de referința universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:– baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;– baza de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;– baza de calcul al cuantumului indemnizației lunare;d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile specifice fiecărui sector de activitate.(2) Valoarea de referința universala, indicatorii de prioritate intersectoriala și valorile de referința sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 6(1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcție de execuție, grad profesional sau treapta profesională.(2) Un interval este definit de coeficienții de multiplicare care, inmultiti cu valoarea de referința sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.  +  Articolul 7Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.  +  Articolul 8(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază.(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. IX.(3) Indemnizațiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcțiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituțiilor la care se referă.(4) Indemnizația de conducere se acorda și persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției respective.  +  Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază  +  Articolul 9Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referința universala și evoluția acesteia în raport cu creșterea estimată a prețurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala și cu valorile de referința sectoriala, ținând seama de prioritățile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum și de evoluția salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.  +  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de bază  +  Articolul 10Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege și valorii de referința sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.  +  Articolul 11Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unitățile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceștia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.  +  Articolul 12(1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale și metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților angajaților, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Pentru structurile administrației publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administrație Publica Locală, cu consultarea consiliilor județene și a consiliilor locale.(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în munca și în specialitate.  +  Articolul 13Salariul de bază al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.  +  Articolul 14(1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obținute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor și proiectelor, după aprobarea bugetului instituției publice respective.  +  Articolul 15Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.  +  Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar  +  Articolul 16Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.  +  Articolul 17(1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal și salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.(2) Pentru activitățile curente din atribuțiile prevăzute pentru instituțiile publice respective și necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariați stabilit pentru realizarea acestora și a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluția programata pe perioada următoare.  +  Articolul 18În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.  +  Capitolul VI Indemnizații pentru persoanele care ocupa funcții de demnitate publică  +  Articolul 19Persoanele care ocupa funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurata, la o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.  +  Articolul 20(1) Indemnizația lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determina în raport cu venitul salarial.(2) Cuantumul indemnizației lunare se stabilește pe baza valorii de referința sectoriala, înmulțită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referința sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I.(3) Indemnizațiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta și sunt impozabile, potrivit legii.  +  Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice  +  Articolul 21Persoanele care ocupa funcții asimilate cu funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurata, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.  +  Articolul 22(1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include și indemnizația de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.(2) Cuantumul salariului de bază lunar se determina prin înmulțirea valorii de referința sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) și (2) este în suma bruta și este impozabil, potrivit legii.  +  Articolul 23Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliți pe transe de vechime în învățământ, precum și coeficienții de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ, prevăzuți în grile de intervale, sunt cuprinși în anexa nr. VII/1.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensațiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menține salariul de bază avut, inclusiv compensațiile acordate, cu excepția celor care se situează sub nivelul minim al funcției și gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadrați la nivelul minim al intervalului respectiv.(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege și cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.(3) Dispozițiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiții de muncă, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum și premiile și stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.(4) Valoarea de referința universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creșterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluția prețurilor de consum în anul 1998.  +  Articolul 25Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, potrivit competentelor ce le revin.  +  Articolul 26(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale:a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi și propune Guvernului măsuri pentru îmbunătățirea eficientei utilizării resurselor de muncă în sectorul public.(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanțelor:a) stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;c) controlează, în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și în instituțiile bugetare din subordinea acestora, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate; în cazul constatării depășirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.  +  Articolul 27Prevederile prezentei legi se aplica și personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuții privind apărarea, ordinea publică și siguranța naționala.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 28Prezenta lege nu se aplica:a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepția funcțiilor de demnitate publică numite;b) președintelui, vicepreședintelui și secretarului general ai Academiei Romane; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Romane;c) personalului diplomatic și consular de cariera;d) personalului militar din instituțiile publice de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala. Salarizarea personalului militar și unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum și orice alte dispoziții contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 30Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
  București, 15 iulie 1998.Nr. 154.  +  Anexa nr. I
  Valoarea de referință universală = 1.158.000 lei

  ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE
  A SALARIILOR DE BAZĂ
  Nr.crt.Activități (subsisteme)Indicatori deprioritateintersectorialăValori dereferințăsectorială*)- lei -Grilele cu coeficienți demultiplicare (ierarhizare) suntcuprinse în:
  1.Funcții de demnitate publică alese 0,55 637.000Anexa nr.II/1
  2.Funcții de demnitate publică numite0,55 637.000Anexa nr.II/2
  3.Funcții asimilate cu funcțiile de demnitate publică 0,55637.000Anexa nr.III
  4.Autorități autonome 0,55 637.000Anexa nr.IV
  5.Administrația publică centrală de specialitate (ministere, alte organedin subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedențieiaparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului) 0,55 637.000Anexa nr.V
  6.Administrația publică locală (prefecturi, consilii, primării si servicii publice subordonate) 0,55 637.000Anexa nr.VI
  7.Învățământ0,53 614.000Anexa nr.VII/1
  8.Sănătate 0,53 614.000Anexa nr.VII/2
  9.Cercetare științifică0,53 614.000Anexa nr.VII/3
  10.Cultură 0,53 614.000Anexa nr.VII/4
  11.Culte0,53614.000Anexa nr.VII/5
  12.Sport 0,52 603.000Anexa nr.VII/6
  13.Autoritatea vamală 0,52 603.000Anexa nr.VII/7
  14.Navigație0,52 603.000Anexa nr.VII/8
  15.Agricultură0,52 603.000Anexa nr.VII/9
  16.Cadastru0,52 603.000Anexa nr.VII/10
  17.Protecția mediului 0,52 603.000Anexa nr.VII/11
  18.Aviația sportivă 0,52 603.000Anexa nr.VII/12
  19.Funcții de execuție din alte unitățbugetare de subordonare centrală 0,45522.000Anexa nr.VIII/1
  20.Alte funcții comune din sectorul bugetar 0,45522.000Anexa nr.VIII/2
  *) Valoarea de referință sectorială rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referință universală, rotunjită la o mie de lei prin adaos, și se aplica în luna iunie.
   +  Anexa nr. II/I
  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
   +  Capitolul I Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
  Coeficienți de multiplicare
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientulde multiplicare
  Președinția României
  1.Președintele României 22,000
  Parlamentul României
  2.Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 20,300
  3.Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 18,700
  4.Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 17,600
  5.Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 17,600
  6.Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 17,600
  7.Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și CamereiDeputaților 16,500
  8.Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 16,300
  9.Senatori, deputați16,100
  Primării și consilii
  10.Primar general al Capitalei 15,400
  11.Viceprimar al Capitalei 13,900
  12.Președinte al consiliului județean (categoria I) 14,800
  13.Președinte al consiliului județean (categoria II) 13,900
  14.Vicepreședinte al consiliului județean (categoria I) 13,300
  15.Vicepreședinte al consiliului județean (categoria II) 12,400
  16.Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 13,000
  17.Primar de municipiu (categoria I) 12,100
  18.Primar de municipiu (categoria II) 11,100
  19.Primar de municipiu (categoria III) 10,200
  20.Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 11,400
  21.Viceprimar de municipiu (categoria I) 10,500
  22.Viceprimar de municipiu (categoria II) 9,600
  23.Viceprimar de municipiu (categoria III) 8,700
  24.Primar de oraș (categoria I) 9,300
  25.Primar de oraș (categoria II) 8,500
  26.Primar de oraș (categoria III) 7,700
  27.Viceprimar de oraș (categoria I) 7,700
  28.Viceprimar de oraș (categoria II) 7,000
  29.Viceprimar de oraș (categoria III) 6,200
  30.Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 6,200
  31.Primar de comuna (categoria I) 5,600
  32.Primar de comuna (categoria II) 5,000
  33.Primar de comuna (categoria III) 4,400
  34.Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) 5,000
  35.Viceprimar de comuna (categoria I) 4,400
  36.Viceprimar de comuna (categoria II) 3,700
  37.Viceprimar de comuna (categoria III)3,100
   +  Capitolul II Indemnizația membrilor consiliilor județene sau locale
  Coeficienți de multiplicare
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientulde multiplicare
  1.Consilier:
  - la Consiliul General al Municipiului București3,100
  - la consilii județene (categoria I)3,000
  - la consilii județene (categoria II)2,800
  - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 2,600
  - la consilii locale municipale (categoria I)2,500
  - la consilii locale municipale (categoria II)2,300
  - la consilii locale municipale (categoria III) 2,100
  - la consilii locale orășenești (categoria I1,900
  - la consilii locale orășenești (categoria II)1,700
  - la consilii locale orășenești (categoria III)1,600
  - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)1,300
  - la consilii locale comunale (categoria I)1,200
  - la consilii locale comunale (categoria II)1,000
  - la consilii locale comunale (categoria III)0,900
  NOTA:Indemnizația se acorda proporțional cu numărul de ședințe ordinare sau extraordinare ale consiliilor județene sau locale, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale delegaților permanenți, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.
   +  Anexa nr. II/2
  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
  Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
  numite în funcții potrivit legii

  Coeficienți de multiplicare
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientulde multiplicare
  Guvernul României
  1.Prim-ministru 20,300
  2.Ministru de stat 18,700
  3.Ministru 17,600
  4.Secretar de stat, membru al Guvernului 16,100
  5.Secretar de stat 15,400
  6.Subsecretar de stat 13,000
  Curtea Supremă de Justiție
  7.Președinte 20,300
  8.Vicepreședinte17,900
  9.Președinte de secție 15,200
  10.Judecător 13,900
  Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
  11.Procuror general 16,500
  12.Prim adjunct al procurorului general 14,600
  13.Adjunct al procurorului general 14,300
  Curtea Constituțională
  14.Președinte20,300
  15.Judecător 17,900
  Consiliul Legislativ
  16.Președinte 17,600
  17.Președinte de secție 15,400
  Avocatul Poporului
  18.Avocatul poporului 17,600
  19.Adjunct al avocatului poporului 15,400
  Curtea de Conturi
  20.Președinte20,300
  21.Vicepreședinte17,900
  22.Președinte de secție 15,200
  23.Consilier conturi 13,900
  24.Procuror financiar general 16,500
  Prefecturi
  25.Prefect al municipiului București 14,200
  26.Prefect (la județ categoria I) 13,800
  27.Prefect (la județ categoria II) 13,000
  28.Subprefect al municipiului București 12,700
  29.Subprefect (la județ categoria I) 12,000
  30.Subprefect (la județ categoria II) 11,600
  Secretariatul General al Guvernului
  31.Secretar general al Guvernului 16,100
  32.Secretar general adjunct al Guvernului 15,400
  33.Consilier de stat 15,400
  Președinția României
  34.Consilier prezidential 17,600
  35.Consilier de stat 15,400
  Parlamentul României
  36.Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 16,100
  37.Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 15,400
  Consiliul Concurentei
  38.Președinte 17,600
  39.Vicepreședinte15,400
  40.Consilier de concurență 13,000
  Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  41.Președinte15,400
  42.Vicepreședinte14,500
  43.Membri 13,000
  Consiliul Național al Audiovizualului
  44.Președinte15,400
  45.Membri13,000
   +  Anexa nr. III
  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul din instituțiile publice
  din subordinea Guvernului
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientulde multiplicare
  Instituții publice din subordinea Guvernului*)
  1.Conducătorul instituției (președinte, director general, șef de oficiu etc.)11,200
  2.Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.)9,500
  *) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   +  Anexa nr. IV/1
  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  COMISIA NAȚIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice din aparatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valorimobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IS3,400 6,800
  2.Reglementator piețe de capital, analist politicide piață, inspector autorizare, controlor valorimobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIS3,075 6,150
  3.Reglementator piețe de capital, analist politicide piață, inspector autorizare, controlor valorimobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIIS2,750 5,500
  4.Reglementator piețe de capital, analist politicide piață, inspector autorizare, controlor valorimobiliare, supraveghetor, anchetator; asistentS1,9753,950
   +  Anexa nr. IV/2
  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  CURTEA DE CONTURI
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice ale Curții de Conturi
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Controlor financiar gradul I, judecător financiargradul I, procuror financiar gradul I, magistratasistent gradul I, judecător financiar gradul Iinspector, procuror financiar gradul I inspectorS3,400 6,800
  2.Controlor financiar gradul II, judecător financiargradul II, procuror financiar gradul II,magistrat-asistent gradul IIS3,075 6,150
  3.Controlor financiar gradul III, judecătorfinanciar gradul III, procuror financiar gradul IIIS2,750 5,500
  4.Controlor financiar-asistentS1,975 3,950
   +  Anexa nr. IV/3
  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  CONSILIUL CONCURENȚEI
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice ale Consiliului Concurenței
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Inspector de concurență gradul IS3,400 6,800
  2.Inspector de concurență gradul IIS3,0756,150
  3.Inspector de concurență gradul IIIS2,750 5,500
  4.Inspector de concurență asistentS1,9753,950
   +  Anexa nr. V
  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile
  Președenției, aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate*)
  A. Funcții de conducere
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Secretar generalS8,800
  NOTĂ:Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.
  B. Funcții de execuție
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IAS2,3254,650
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IS2,1254,250
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IIS1,9253,850
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IIIS1,7253,450
  5.Referent de specialitate, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IVS1,5703,100
  6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,555-
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent,interpret relații, interpret profesional,subinginer; gradul ISSD1,7253,450
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent,interpret relații, interpret profesional,subinginer; gradul IISSD1,5503,100
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent,interpret relații, interpret profesional,subinginer; gradul IIISSD1,4002,800
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent,interpret relații, interpret profesional,subinginer; debutantSSD1,350-
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  11.Consilier juridic gradul IAS2,3254,650
  12.Consilier juridic gradul IS2,125 4,250
  13.Consilier juridic gradul IIS1,925 3,850
  14.Consilier juridic gradul IIIS1,725 3,450
  15.Consilier juridic gradul IVS1,550 3,100
  16.Consilier juridic debutantS1,535-
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  17.Referent IAM1,2252,450
  18.Referent IM1,075 2,150
  19.Referent IIM1,000 2,000
  20.Referent IIIM0,875 1,750
  21.Referent IVM0,825 1,600
  22.Referent debutantM0,820-
  *) Funcțiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcțiilorde alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale,potrivit legii.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de conducere specifice
  și de execuție de specialitate specifice aparatului Președentiei, Guvernului, Parlamentului,
  Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului
  A. Funcții de conducere specifice
  Nr.crt.Funcția*)NivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Șef departament, director general;**)S8,800
  *) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.**) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.
  B. Funcții de execuție de specialitate specifice
  Nr.crt.Funcția*)NivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Șef departament, director general;**)S8,800
  ***) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.***) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.
  Nr.crt.Funcția*)NivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Șef birou senatorial**), șef cabinetS2,125 4,250
  3.Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinetSSD1,775 3,550
  4.Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinetM1,450 2,900
  5.Director de cabinetS3,800 7,600
  6.ConsilierS3,800 7,600
  7.ExpertS3,475 6,950
  8.ConsultantS2,375 4,750
  9.Secretar cabinetM1,000 2,600
  ***) Funcțiile se utilizeazã și în cabinetul demnitarului.***) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.
  III. Funcții specifice unor ministere
  1. Ministerul Finanțelor
  a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Comisar general8,000
  Nr.crt.Funcția*)NivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Comisar principal IAS2,325 4,650
  2.Comisar principal IS2,125 4,250
  3.Comisar principal IIS1,875 3,750
  4.Comisar principal IIIS1,725 3,450
  5.Comisar principal IVS1,680 3,350
  6.Comisar debutantS1,675-
  7.Comisar principal ISSD1,925 3,850
  8.Comisar principal IISSD1,725 3,450
  9.Comisar principal IIISSD1,560 3,100
  10.Comisar debutantSSD1,555-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Comisar IAM1,300 2,600
  12.Comisar IM1,150 2,300
  13.Comisar IIM1,050 2,100
  14.Comisar IIIM0,950 1,900
  15.Comisar debutantM0,945-

  b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate
  Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților subordonate Ministerului Finanțelor
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1,000 2,000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,numărător bani; IM; G0,875 1,750
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,numărător bani; debutantM; G0,820-

  2. Ministerul Afacerilor Externe
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe trepte profesionale
  1.Referent transmitere I M1,0752,150
  2.Referent transmitere IIM0,9751,950
  3.Referent transmitere IIIM0,9101,750
  4.Referent debutantM0,900-

  3. Ministerul Industriei și Comerțului
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Ministru consilierS2,3257,800*)
  2.Consilier economicS2,1254,250
  3.Secretar economic I S1,9253,850
  4.Secretar economic IIS1,7253,450
  5.Secretar economic IIIS1,5503,100
  *) Cuprinde și indemnizația de conducere.
  4. Ministerul Tineretului și Sportului
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1,725 3,450
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1,550 3,100
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1,400 2,800
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1,350-

  IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului
  Oficiul Concurenței
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Inspector de concurenta gradul IS2,325 4,650
  2.Inspector de concurenta gradul IIS2,125 4,250
  3.Inspector de concurenta gradul IIIS1,925 3,850
   +  Anexa nr. VI
  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALĂ
  Prefecturi, consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
  I. Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Funcții de execuție
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS1,7253,450
  2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1,5253,050
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1,3252,650
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1,2002,400
  5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1,125-
  6.Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IASSD1,2252,450
  7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD1,0252,050
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD0,9501,900
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD0,945-
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10.Consilier juridic gradul IAS2,3253,850
  11.Consilier juridic gradul IS2,1253,450
  12.Consilier juridic gradul IIS1,9253,050
  13.Consilier juridic gradul IIIS1,7252,650
  14.Consilier juridic gradul IVS1,5502,300
  15.Consilier juridic debutantS1,535-
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  16.Referent, inspector; IAM1,1252,250
  17.Referent, inspector; IM1,0502,100
  18.Referent, inspector; IIM0,9501,900
  19.Referent, inspector; IIIM0,8851,750
  20.Referent, inspector; debutantM0,880-
  21.Agent agricol IM0,9251,850
  22.Agent agricol IIM; G0,8751,750
  23.Agent agricol IIIM; G0,8001,600
  24.Agent agricol debutantM; G0,795-

  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții din aparatul prefecturilor și al consiliilor
  1. Prefectura Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Secretar general al prefecturii3,225 6,450
  2.Secretar3,225 6,450
  2. Prefecturi și consilii județene
  Nr.crt.FuncțiaCategoria ICategoria II
  minimmaximminimmaxim
  3.Secretar general al prefecturii3,2256,4502,9005,800
  4.Secretar3,2256,4502,9005,800
  3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale
  Coeficienți de multiplicare
  Cu peste320.000 locuitori*)Categoria
  IIIIII
  minimmaximminimmaximminimmaximminimmaxim
  5.Municipii
  - secretar3,2006,4002,5005,0002,3004,6002,1754,350
  *) Se aplică și la sectoarele municipiului București.
  6.Orașe
  - secretar--2,0504,1001,8753,7501,7253,450
  Coeficienți de multiplicare
  Categoria
  Nr.crt.FuncțiaCu peste15.000de locuitoriIîntre7.001 – 15.000 delocuitoriIIîntre3.001 – 7.000 delocuitoriIIIpână la3.000 delocuitori
  minimmaximminimmaximminimmaximminimmaxim
  7.Comune
  - secretar1,6003,2001,5253,0501,4502,9001,3502,700
   +  Anexa nr. VII/1
  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul didactic din învățământ
  A. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile didactice din învățământul superior
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorFuncții didactice
  Vechimea în învățământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 de ani
  1.Profesor universitarS---2,6502,7502,8252,9253,0503,2003,350
  2.Conferențiar universitarS--2,2252,2752,3752,4502,5252,6502,8002,925
  3.Șef lucrări (lector niversitar)S-1,8251,9001,9502,0252,1002,2002,3002,400-
  4.Asistent universitarS1,5751,6001,6251,6501,7251,7751,8501,9502,050-
  5.PreparatorS1,5001,550*)1,575*)-------
  *) Pentru preparatorii din domeniul medical.NOTĂ:În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție deveniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentrupozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majorați,proporțional, cu cel mult 2,65 unități.
  B. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile didactice din învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri
  Funcții didactice
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorVechimea în învățământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 de ani
  1.ProfesorS
  - cu grad didactic I--1,8251,9001,9501,9752,0752,1502,2252,3252,400
  - cu grad didactic II-1,5251,5501,5751,6001,6501,7251,8251,8751,9502,025
  - definitiv-1,4251,4501,4751,5251,5501,6501,7251,8001,8751,925
  - debutant1,400----------
  2.ProfesorSSD
  - cu grad didactic I--1,5251,5501,6001,6501,7251,8251,8751,9502,025
  - cu grad didactic II-1,4001,4251,4751,5251,5501,6501,7251,8001,8751,925
  - definitiv-1,3601,3651,3701,3751,4001,4251,5251,5751,6251,700
  - debutant1,350----------
  3.Institutor IS
  - cu grad didactic I--1,5251,5501,6001,6501,7251,8251,8751,9502,025
  - cu grad didactic II-1,3751,3851,4001,4251,4751,5251,6001,6751,7251,800
  - definitiv-1,3601,3651,3701,3751,4001,4251,4751,5251,6001,650
  - debutant1,350----------
  4.Institutor IISSD
  - cu grad didactic I--1,4751,5251,5501,6001,6751,7751,8501,9001,975
  - cu grad didactic II-1,3501,3751,3851,4001,4251,4751,5501,6251,6751,750
  - definitiv-1,3301,3351,3401,3501,3751,4001,4501,5001,5751,625
  - debutant1,325----------
  5.Învățător, educatoare, educator, maistru- instructor;M
  - cu grad didactic I--1,4251,4751,5251,5501,6501,7251,8001,8751,925
  - cu grad didactic II-1,3251,3501,3751,3851,4001,4251,5251,5751,6251,700
  - definitiv-1,3101,3151,3201,3251,3501,4001,4251,4751,5501,600
  - debutant1,300----------
  6.Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru- instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,1001,1051,1101,1201,1301,1401,1501,1601,1751,2251,275
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didacticNOTĂ:În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție deveniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentrupozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorati,proporțional, cu cel mult 2,50 unități, iar coeficienții de multiplicare(ierarhizare) pentru poziția aflată la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fimajorati, proporțional, cu cel mult 2,00 unități.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ*)
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilor**)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Bibliotecar, documentarist, redactor;S
  gradul IA***)1,7502,375
  gradul I1,5752,150
  gradul II1,3251,800
  gradul III1,1501,575
  debutant1,085-
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor;SSD
  gradul I1,2751,725
  gradul II1,1001,500
  gradul III0,9751,325
  debutant0,955-
  3.InformaticianS
  gradul IA1,8002,450
  gradul I1,6252,200
  gradul II1,4501,975
  gradul III1,2001,625
  gradul IV1,1001,500
  debutant1,085-
  4.InformaticianSSD
  gradul I1,2751,725
  gradul II1,1001,500
  gradul III0,9751,325
  debutant0,955-
  5.Instructor-animatorS
  gradul I1,3751,875
  gradul II1,2001,625
  gradul III1,1001,500
  debutant1,085-
  6.Instructor-animatorSSD
  gradul I1,2751,725
  gradul II1,1001,500
  gradul III0,9751,325
  debutant0,955-
  7.Asistent socialS
  gradul I1,5002,025
  gradul II1,2501,700
  gradul III1,1301,525
  debutant1,125-
  8.Asistent socialSSD
  gradul I1,2751,725
  gradul II1,1001,500
  debutant0,955-
  9.CorepetitorS
  gradul I1,3751,875
  gradul II1,2001,625
  gradul III1,1001,500
  debutant1,085-
  10.CorepetitorSSD
  gradul I1,2751,725
  gradul II1,1001,500
  gradul III0,9751,325
  debutant0,955-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Bibliotecar, documentarist, redactor;PL/M
  IA1,1001,500
  I0,9751,325
  II0,9001,225
  debutant0,830-
  12.InformaticianPL/M
  IA1,1001,500
  I1,0251,400
  II0,9251,250
  III0,8501,125
  debutant0,830-
  13.Instructor-animatorM
  IA1,1001,500
  I0,9751,325
  II0,9001,225
  debutant0,830-
  14.Instructor de educație extrașcolarăM
  IA1,1001,500
  I1,0251,400
  II0,9251,250
  III0,8501,125
  debutant0,830-
  15.Asistent socialPL/M
  I1,2751,725
  II1,1001,500
  III0,9501,300
  debutant0,915-
  16.CorepetitorM
  I0,9751,325
  II0,9001,225
  III0,8251,125
  debutant0,810-
  17.Tehnician****)M
  IA1,1001,500
  I1,0251,400
  II0,9251,250
  III0,9001,225
  debutant0,890-
  18.LaborantPL/M
  I0,9501,300
  II0,8751,200
  19.Pedagog școlar IM0,9501,300
  20.Pedagog școlar IIM0,890-
  *) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii șiProtecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului,să stabilească noi funcții didactice auxiliare.**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare suntprevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.
  III. Coeficienți de multiplicare pentru alte funcții specifice din instituțiile de învățământ
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Secretar I*)S1,5752,150
  2.Secretar IIS1,3751,875
  3.Secretar IIIS1,2001,625
  4.Secretar IVS1,1001,500
  5.Secretar debutantS1,085-
  6.Secretar I*)SSD1,2751,725
  7.Secretar IISSD1,1501,575
  8.Secretar IIISSD1,0751,475
  9.Secretar IVSSD0,9751,325
  10.Secretar debutantSSD0,955-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Secretar IAM1,1001,500
  12.Secretar IM1,0251,400
  13.Secretar IIM0,9751,325
  14.Secretar IIIM0,9001,225
  15.Secretar debutantM0,890-
  c) Alte funcții
  16.Șef atelier-școală IM1,0001,350
  17.Șef atelier-școală IIM0,9751,325
  18.Șef atelier-școală IIIM0,9001,225
  19.Instructor IM0,9501,300
  20.Instructor IIM0,8751,200
  21.Model IM0,9001,225
  22.Model IIM0,8001,100
  23.Supraveghetor noapteG0,8001,100
  *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Educației Naționale.
   +  Anexa nr. VII/2
  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  SĂNĂTATE
  I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice
  A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS1,7507,650
  2.Medic specialistS1,3404,763
  3.Medic rezident anul II-VIIS1,2103,450
  4.Medic rezident anul IS1,190-
  5.MedicS1,2304,425
  6.Medic stagiarS1,165-
  7.Farmacist primar*)S1,5003,824
  8.Farmacist specialistS1,1653,450
  9.Farmacist rezident anul II-IIIS1,1251,639
  10.Farmacist rezident anul IS1,100-
  11.FarmacistS1,1452,904
  12.Farmacist stagiarS1,080-
  13.Dentist principalSSD1,1453,220
  14.DentistSSD0,9952,846
  15.Dentist debutantSSD0,950-
  16.Asistent medical principal**)PL1,1452,281
  17.Asistent medical**)PL0,9501,425
  18.Asistent medical debutant**)PL0,930-
  19.Asistent medical principal**)M1,0152,031
  20.Asistent medical**)M0,9151,719
  21.Asistent medical debutant**)M0,905-
  22.Tehnician dentar principal***)M1,0551,869
  23.Tehnician dentar***)M0,9251,533
  24.Tehnician dentar debutant***)M0,905-
  25.Soră medicală principală****)M0,9301,875
  26.Soră medicală****)M0,8651,594
  27.Soră medicală debutantă****)M0,850-
  *) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane. **) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social șieducator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedica și protezare auditivă, care austudii de acest nivel. ***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilajemedicale, optician, protezare ortopedica și protezare auditivă.****) Se aplica și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,operator-registrator de urgență, moasa, masor, gipsar, autopsier, registratormedical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație,instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
  B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  Nr. crtFuncțiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  28.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principalS1,5154,156
  29.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialistS1,1453,750
  30.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeutS1,0803,156
  31.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; debutantS1,075-
  32.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1,2553,508
  33.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1,0802,904
  34.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1,070-
  35.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1,1453,220
  36.Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)SSD0,9952,846
  37.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD0,950-
  C. Coeficienți de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
  38.Infirmieră, agent D.D.D.G0,8001,293
  39.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,725-
  40.Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,7551,238
  41.Ambulanțier**)1,0151,815
  42.Șofer autosanitară I***)0,9751,760
  43.Șofer autosanitară II***)0,8851,705
  44.Șofer autosanitară III***)0,8651,568
  *) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social șicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învățământulsuperior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi de 3-4 ani învățământseral sau fără frecventa.**) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile deîncadrare pentru funcția de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire acursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 șiare 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I. ***) Se aplica nivelul I și II pentru salarizarea soferilor autosanitarelordin serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelul desalarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  II. Unități clinice, institute și centre medicale^1)
  A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS1,9458,438
  2.Medic specialistS1,4705,213
  3.Farmacist primar*)S1,6654,198
  4.Farmacist specialistS1,2553,795
  5.Asistent medical principal**)PL1,2102,329
  6.Asistent medical**)PL0,9501,840
  7.Asistent medical principal**)M1,1002,156
  8.Asistent medical**)M0,9301,725
  9.Soră medicală principală***)M1,0151,926
  10.Soră medicală***)M0,8851,639
  B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  Nr. crt.FuncțiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  11.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; principalS1,6504,563
  12.Biolog, biochimist, chimist, fizician, fiziokinetoterapeut; specialistS1,2004,125
  13.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1,4003,853
  14.Profesor C.F.M. principalSSD1,1753,536
  ^1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare dinunitățile clinice, institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradeleprofesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 și lit. B nr. crt. 11-13. *) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane. **) Se aplică și funcției de asistent farmacie. ***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.NOTA:1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica și medicală legală. Diferențierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.
   +  Anexa nr. VII/3
  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CERCETARE
  UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Cercetător științific principal gradul IS2,1255,000
  2.Cercetător științific principal gradul IIS1,7003,650
  3.Cercetător științific principal gradul IIIS1,4502,900
  4.Cercetător științificS1,2752,550
  b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
  5.Asistent de cercetare științificăS1,1752,350
  6.Asistent de cercetare științifică stagiarS1,165-
  c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
  7.Asistent IM1,1752,350
  8.Asistent IIM1,0002,000
  9.Asistent IIIM0,9251,850
  10.Asistent stagiarM0,890-
   +  Anexa nr. VII/4
  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CULTURA
  UNITĂȚI DE CULTURĂ
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale,
  muzicale și de cinematografie
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S
  gradul I1,9504,500
  gradul II1,6753,350
  gradul III1,5003,000
  gradul IV1,3252,650
  gradul V1,2252,450
  debutant1,185-
  *) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.
  2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S
  gradul I1,8503,700
  gradul II1,5503,100
  gradul III1,3252,650
  3.Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S
  gradul I1,6753,350
  gradul II1,5003,000
  gradul III1,3252,650
  gradul IV1,2252,450
  debutant1,185-
  4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S
  gradul I1,4252,850
  gradul II1,3002,600
  gradul III1,2252,450
  debutant1,185-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  5.Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
  I1,2252,450
  II1,0502,100
  III0,9251,850
  debutant0,920-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
  I1,2252,450
  II1,0502,100
  III0,9251,850
  debutant0,920-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
  I1,5003,000
  II1,3252,650
  III1,2252,450
  IV1,0502,100
  V0,9501,900
  debutant0,920-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
  I1,0752,150
  II1,0002,000
  III0,9101,800
  debutant0,900-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M
  I1,0752,150
  II1,0002,000
  III0,9101,800
  debutant0,900-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G0,8501,700
  c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
  11.Muncitor calificat
  I1,2502,125
  II1,1752,000
  III1,0751,850
  IV1,0001,700
  V0,9001,550
  VI0,8251,425

  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din presă,
  edituri, informare documentară
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S
  gradul I1,5003,000
  gradul II1,3252,650
  gradul III1,2252,450
  debutant1,185-
  2.Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S
  gradul I*)1,4502,900
  gradul II1,3002,600
  gradul III1,2002,400
  debutant1,185-
  *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).
  3.Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S
  gradul I1,4252,850
  gradul II1,3002,600
  gradul III1,2252,450
  debutant1,185-
  4.Redactor, secretar de redacție;SSD
  gradul I1,3252,650
  gradul II1,2252,450
  gradul III1,0602,100
  debutant1,055-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M
  treapta IA1,2252,450
  treapta I1,0752,150
  treapta II1,0002,000
  debutant0,920-
  6.Laborant foto, retușor foto, fotograf;M; G
  treapta I1,0502,100
  treapta II0,9251,850
  treapta III0,8501,700
  debutant0,835-

  III. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S
  gradul IA1,6504,000
  gradul I1,3752,750
  gradul II1,2502,500
  debutant1,185-
  2.. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD
  gradul I1,3253,000
  gradul II1,2252,450
  gradul III1,0602,100
  debutant1,055-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M
  treapta I1,2252,450
  treapta II1,0752,150
  treapta III1,0002,000
  debutant0,920-
  *) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.
  4.BibliotecarM
  treapta IA1,2252,450
  treapta I1,0752,150
  treapta II1,0002,000
  debutant0,920-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G0,8501,700

  IV. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din case de cultură,
  cămine culturale și din alte instituții de cultură
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.ReferentS
  gradul I1,4252,850
  gradul II1,3002,600
  gradul III1,2252,450
  debutant1,185-
  2.ReferentSSD
  gradul I1,3252,650
  gradul II1,2252,450
  gradul III1,0602,100
  debutant1,055-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  3.Redactor
  treapta IA1,2252,450
  treapta I1,0752,150
  treapta II1,0002,000
  debutant0,920-
   +  Anexa nr. VII/5
  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CULTE
  Coeficienți de multiplicare pentru personalul clerical*)
  Funcții de execuție
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Preot
  gradul IS1,8003,600
  gradul IIS1,5003,000
  definitivS1,3502,700
  debutantS1,340-
  2.Preot
  gradul IM1,3002,600
  definitivM1,2502,500
  debutantM1,230-
  *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcțiilor de la culte cu cea de preot.
   +  Anexa nr. VII/6
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  SPORT
  UNITĂȚI SPORTIVE
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din federații sportive
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul IA1,8003,800
  2.Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I1,6253,250
  3.Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II1,4502,900
  4.Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I1,3252,650
  5.Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II1,2252,450
  6.Instructor sportiv debutant1,205-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  7.Instructor sportiv I, referent I1,2252,450
  8.Instructor sportiv II, referent II1,1002,200
  9.Instructor sportiv III, referent III1,0252,050
  10.Instructor sportiv debutant0,935-
  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului și sportului.**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobareaministrului tineretului și sportului.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
  1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I1,5003,000
  2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II1,3252,650
  3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III1,2252,450
  4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV1,1252,250
  5.Antrenor categoria V1,0352,050
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant1,025-
  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
   +  Anexa nr. VII/7
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AUTORITATEA VAMALĂ
  DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
   +  Capitolul I Aparatul central
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert vamalS3,3506,700
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2,8505,700
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2,6505,300
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2,4504,900
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2,2504,500
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2,0504,100
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2,015-
  8.Referent gradul ISSD2,3004,600
  9.Referent gradul IISSD2,1004,200
  10.Referent gradul IIISSD1,9003,800
  11.Referent debutantSSD1,870-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  12.Referent IAM2,1504,300
  13.Referent IM1,9503,900
  14.Referent IIM1,7503,500
  15.Referent IIIM1,5503,100
  16.Referent IVM1,3502,700
  17.Referent debutantM1,320-
   +  Capitolul II Direcția Generală a Vamilor
  Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
  pentru zonele vamale speciale
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert vamalS4,0007,500
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS3,4006,800
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS3,2006,400
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2,9505,900
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2,7005,400
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2,4504,900
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2,415-
  8.Referent gradul ISSD2,8005,600
  9.Referent gradul IISSD2,5505,100
  10.Referent gradul IIISSD2,3004,600
  11.Referent debutantSSD2,265-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  12.Referent IAM2,6505,300
  13.Referent IM2,4004,800
  14.Referent IIM2,2004,400
  15.Referent IIIM2,0004,000
  16.Referent IVM1,8003,600
  17.Referent debutantM1,770-
   +  Capitolul III Direcția regionala vamală
  Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert vamalS2,9505,900
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2,4504,900
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2,2504,500
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2,0004,000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS1,8003,600
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1,770-
  7.Referent gradul ISSD1,9503,900
  8.Referent gradul IISSD1,7503,500
  9.Referent gradul IIISSD1,6003,200
  10.Referent debutantSSD1,570-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Referent IAM1,7503,500
  12.Referent IM1,6003,200
  13.Referent IIM1,4502,900
  14.Referent IIIM1,2502,500
  15.Referent debutantM1,220-
   +  Capitolul IV Birouri vamale
  Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Funcții de execuție de categoria A
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert vamalS sau școală vamală2,6505,300
  2.Inspector vamal principalS sau școală vamală2,1504,300
  3.Inspector vamal gradul IS sau școală vamală1,9503,900
  4.Inspector vamal gradul IIS sau școală vamală1,7503,500
  5.Inspector vamal gradul IIIS sau școală vamală1,5503,100
  6.Inspector vamal debutantS sau școală vamală1,520-
  7.Inspector vamalȘcoală vamală sau SSD1,7753,550
  8.Controlor vamal gradul IȘcoală vamală sau SSD1,5503,100
  9.Controlor vamal gradul IIȘcoală vamală sau SSD1,3502,700
  10.Agent vamal debutantȘcoală vamală sau SSD1,320-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Controlor vamal IM1,6003,200
  12.Controlor vamal IIM1,4502,900
  13.Controlor vamal IIIM1,2502,500
  14.Controlor vamal debutantM1,070-

  B. Funcții de execuție de categoria B
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Inspector pentru datoria vamală principalS2,1504,300
  2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1,9503,900
  3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1,7503,500
  4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1,5503,100
  5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1,520-
  6.Inspector pentru datoria vamalăȘcoală vamală sau SSD1,7753,550
  7.Controlor pentru datoria vamală gradul IȘcoală vamală sau SSD1,5503,100
  8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIȘcoală vamală sau SSD1,3502,700
  9.Controlor pentru datoria vamală debutantȘcoală vamală sau SSD1,320-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  10.Controlor pentru datoria vamală IM1,6003,200
  11.Controlor pentru datoria vamală IIM1,4502,900
  12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1,2502,500
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1,070-
   +  Anexa nr. VII/8
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  NAVIGAȚIE
  UNITĂȚI NAVALE ȘI CAPITANII DE PORTURI
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Comandant instructorS1,5504,000
  2.Șef mecanic instructorS1,4502,900
  a) Funcții de execuție pe nave maritime
  3.ComandantS1,5753,650
  4.Șef mecanicS1,4752,950
  5.Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electricianS1,2502,500
  6.Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electricianS1,1752,350
  7.Ofițer aspirantS1,165-
  b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8.Căpitan dragorM1,2252,450
  9.CăpitanM1,1252,250
  10.Șef mecanicM1,1002,200
  11.Dragor-șefM1,0752,150
  12.Ofițer punteM1,0252,050
  13.Ofițer mecanic, ofițer electricianM1,0002,000
  14.DragorM0,9251,850
  15.Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirantM0,905-
  c) Funcții de execuție comune pe nave
  16.Șef stație RTGM1,0752,150
  17.Ofițer RTG IM0,9751,950
  18.Ofițer RTG IIM0,9001,800
  19.Șef echipaj1,0502,100
  20.Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic0,9751,950
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar0,9251,850
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant0,905-
  23.Scafandru autonom1,1752,350
  24.Scafandru greu1,0752,150
  25.Scafandru debutant1,035-
  d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
  - Funcții de execuție pe grade profesionale -
  26.Căpitan de port specialistS1,4752,950
  27.Căpitan de port gradul IS1,2502,500
  - Funcții de execuție pe trepte profesionale -
  28.Căpitan de port gradul IIM1,1252,250
  29.Ofițer de port gradul IM1,0752,150
  30.Ofițer de port gradul IIM0,9751,950
  31.Ofițer de port debutantM0,905-
  Capităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTA:Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.
   +  Anexa nr. VII/9
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-
  VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL
  ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINĂ
  FITOSANITARA, PRECUM SI UNITĂȚI CU SI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECȚIILOR
  GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTAȚIE SI DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1,6004,000
  2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1,4002,800
  3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1,2252,450
  4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1,1752,350
  5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1,165-
  6.Medic primar veterinar**)S1,8754,500
  7.Medic veterinar gradul IS1,6003,200
  8.Medic veterinar gradul IIS1,4002,800
  9.Medic veterinar gradul IIIS1,2102,350
  10.Medic veterinar debutantS1,206-
  11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; ISSD1,3002,800
  12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IISSD1,1252,250
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1,0502,100
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1,035-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM1,1252,400
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0252,050
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM0,9251,850
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM0,905-
  19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM1,1752,400
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,0752,150
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM0,9751,950
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM0,905-
  23.Agent veterinar IȘcoală profesională0,9251,850
  24.Agent veterinar IIȘcoală profesională0,8251,650
  25.Agent veterinar debutantȘcoală profesională0,820-
  *) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultura, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultura, zootehnie și altele).
   +  Anexa nr. VII/10
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Inginer cadastru gradul IAS1,8254,000
  2.Inginer cadastru gradul IS1,4002,800
  3.Inginer cadastru gradul IIS1,2752,550
  4.Inginer cadastru gradul IIIS1,1902,350
  5.Inginer cadastru debutantS1,185-
  6.Subinginer cadastru ISSD1,3002,800
  7.Subinginer cadastru IISSD1,2002,400
  8.Subinginer cadastru IIISSD1,0602,100
  9.Subinginer cadastru debutantSSD1,055-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  10.Tehnician cadastru IAM1,2002,400
  11.Tehnician cadastru IM1,0252,050
  12.Tehnician cadastru IIM0,9351,850
  13.Tehnician cadastru debutantM0,930-
  14.Operator cadastru IM; G0,9251,850
  15.Operator cadastru IIM; G0,8451,650
  16.Operator cadastru debutantM; G0,840-
   +  Anexa nr. VII/11
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  PROTECȚIA MEDIULUI
  AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1,6004,000
  2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1,4002,800
  3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1,2252,450
  4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1,1752,350
  5.Inspector, inginer*); debutantS1,170-
  6.Subinginer ISSD1,3002,800
  7.Subinginer IISSD1,1252,250
  8.Subinginer IIISSD1,0502,100
  9.Subinginer debutantSSD1,035-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  10.Tehnician, observator condiții mediu; IA**)M1,1252,400
  11.Tehnician, observator condiții mediu; I**)M1,0252,050
  12.Tehnician, observator condiții mediu; II**)M0,9251,850
  13.Tehnician, observator condiții mediu; debutant**)M0,905-
  *) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.
   +  Anexa nr. VII/12
  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AVIAȚIA SPORTIVĂ
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
  Funcții de execuție
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Personal navigant și tehnic navigant profesionist;
  clasa I1,6504,000
  clasa a II-a1,4252,850
  clasa a III-a1,2502,500
  clasa a IV-a1,1752,350
  clasa a V-a1,165-
  *) Nivelul studiilor și nivelul de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  2. Personal tehnic aeronautic
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe clase profesionale
  1.Inginer de aviațieS
  clasa I1,6504,000
  clasa a II-a1,4252,850
  clasa a III-a1,2502,500
  clasa a IV-a1,1752,350
  debutant1,165-
  2.Tehnician de aviațieM
  clasa I1,2002,400
  clasa a II-a1,1002,200
  clasa a III-a1,0002,000
  clasa a IV-a0,9251,850
  debutant0,905-
  3.Mecanic de aviațieȘcoala tehnică de aviație sau echivalentă
  clasa I1,2752,550
  clasa a II-a1,1002,200
  clasa a III-a0,9751,950
  clasa a IV-a0,9251,850
  debutant0,905-
  4.Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.);M; Școală profesională
  clasa I1,1002,400
  clasa a II-a1,0502,100
  clasa a III-a0,9751,950
  clasa a IV-a0,9251,850
  debutant0,905-
  5.Maistru de aviațieȘcoală de maiștri aviație
  clasa I1,3002,600
  clasa a II-a1,2002,400
  clasa a III-a1,0252,050

  3. Personal operativ aeronautic
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Meteorolog aeronautic specialistS
  gradul I1,6504,000
  gradul II1,4252,850
  gradul III1,2502,500
  gradul IV1,1752,350
  debutant1,165-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  2.Meteorolog aeronauticM+curs de calificare
  I1,0752,150
  II0,9751,950
  debutant0,905-
  3.Controlor trafic dirijareM+curs de calificare
  I1,2002,400
  II1,0752,150
  III0,9751,950
  4.Controlor trafic operațiuni auxiliareM+curs de calificare
  I1,1002,200
  II1,0002,000
  III0,9251,850
  debutant0,905-
   +  Anexa nr. VIII/1
  Valoarea de referință sectorială = 522.000 lei

  FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
  PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
  INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. VII/1-VII/12
  I. Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I; inginer, economist; specialist IAS1,8504,000
  2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II; economist, referent, inginer; gradul IS1,6003,200
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist, referent, inginer; gradul IIS1,4752,975
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV; economist, referent, inginer; gradul IIIS1,3752,750
  5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS1,370-
  6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD1,5003,000
  7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD1,3752,775
  8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1,2252,475
  9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1,220-
  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10.Consilier juridic gradul IAS1,8504,000
  11.Consilier juridic gradul IS1,6003,200
  12.Consilier juridic gradul IIS1,4752,975
  13.Consilier juridic gradul IIIS1,3752,750
  14.Consilier juridic debutantS1,370-
  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM1,3752,475
  16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,2752,300
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,1502,075
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1,0751,900
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1,070-

  II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert-consultant IAS2,0004,000
  2.Expert-consultant IS1,7503,500
  3.Expert-consultant IIS1,5503,100

  III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
  și centre de calificare și recalificare
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Expert gradul IS1,7503,500
  2.Expert gradul IIS1,5003,000
  3.Expert gradul IIIS1,3752,750
  4.Expert debutantS1,370-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  5.Instructor IM1,3752,750
  6.Instructor IIM1,1752,350
  7.Instructor IIIM1,0752,150
  8.Instructor debutantM1,070-
  NOTA:Coeficienții de multiplicare prevăzuți în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din Școala populara de artă.
  IV. Proiectare
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Proiectant gradul IS1,9503,900
  2.Proiectant gradul IIS1,7003,400
  3.Proiectant gradul IIIS1,4752,950
  4.Proiectant gradul IVS1,3752,700
  5.Proiectant debutantS1,370-
  6.Subinginer cartograf ISSD1,5003,000
  7.Subinginer cartograf IISSD1,3752,750
  8.Subinginer cartograf IIISSD1,2252,400
  9.Subinginer cartograf debutantSSD1,220-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  10.Tehnician proiectant IM1,3752,750
  11.Tehnician proiectant II*)M1,1752,350
  12.Tehnician proiectant III*)M1,0752,150
  13.Tehnician proiectant debutant*)M1,070-
  *) Coeficienții de multiplicare prevăzuți pentru aceasta funcție seutilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.
  V. Unități de informatică
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS2,1004,000
  2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1,9003,800
  3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1,7003,400
  4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1,4752,950
  5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1,3752,700
  6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1,370-
  7.Informatician, conductor tehnic; ISSD1,5003,000
  8.Informatician, conductor tehnic; IISSD1,3752,750
  9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1,2202,400
  10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1,219-
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11.Analist (programator) ajutor IAM1,3752,750
  12.Analist (programator) ajutor IM1,2752,550
  13.Analist (programator) ajutor IIM1,1502,300
  14.Analist (programator) ajutor IIIM1,0752,100
  15.Analist (programator) debutantM1,070-
  16.Operator, controlor date; IM1,2752,550
  17.Operator, controlor date; IIM1,1502,300
  18.Operator, controlor date; IIIM1,0502,100
  19.Operator, controlor date; IVM0,9751,900
  20.Operator, controlor date; debutantM0,970-
   +  Anexa nr. VIII/2
  Valoarea de referința sectorială = 522.000 lei

  ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Coeficienți de multiplicare pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ,
  gospodărire, întreținere-reparații și de deservire^1)
  Funcții de execuție pe trepte profesionale
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Stenodactilograf IA*)