HOTĂRÂRE nr. 556 din 25 mai 2011(*actualizată*)privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări**(actualizată până la data de 16 octombrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**)Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 340 alin. (1) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (C.N.C.F.P.A.) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituţii care se desfiinţează.  +  Articolul 2A.N.C. are sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Capitolul II Misiunile şi atribuţiile A.N.C.  +  Articolul 3Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 4 (1) În conformitate cu legislaţia privind formarea profesională a adulţilor şi cea privind educaţia naţională, A.N.C. îndeplineşte rolul de Punct naţional de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor, având următoarele atribuţii: a) elaborează, actualizează şi implementează Cadrul naţional al calificărilor, precum şi Registrul naţional al calificărilor; b) elaborează criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi; c) elaborează şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale; d) elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora; e) propune Ministerului Educaţiei Naţionale elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; f) propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică şi/sau de specialitate ale A.N.C. privind: verificarea, validarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale; elaborarea şi validarea calificărilor; evaluarea şi acreditarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, a organismelor de evaluare; certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor de competenţe şi a evaluatorilor externi; g) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv la formarea profesională a adulţilor; h) asigură compatibilitatea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european şi internaţional; i) asigură calitatea în formarea profesională continuă a adulţilor, inclusiv prin elaborarea şi aplicarea de metodologii, standarde şi proceduri specifice, în colaborare cu instituţiile interesate; j) asigură realizarea, gestionarea şi actualizarea următoarelor registre: Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, precum şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi; k) asigură informarea opiniei publice cu privire la funcţionarea sistemului naţional de calificări, formare profesională şi la modalitatea de accesare şi valorificare a informaţiilor oferite şi publică anual un raport cu privire la propria activitate; l) asigură realizarea cadrului legal în sistemul de educare şi formare profesională a adulţilor; m) aprobă standardele ocupaţionale cu avizul consiliului şi al comitetelor sectoriale, coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; n) coordonează activitatea de formare profesională continuă a adulţilor şi cooperează cu instituţiile internaţionale din acest domeniu; o) coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor; p) coordonează, monitorizează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor; q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; r) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; s) participă, alături de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale şi a metodologiei de acordare a creditelor transferabile; ş) participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; t) autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale; tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate; ţ) promovează dialogul social; u) sprijină realizarea validării învăţării nonformale şi informale; v) avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administraţie al A.N.C., şi sprijină desfăşurarea activităţii acestora; w) sprijină instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar în organizarea de programe de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă; x) împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice controlează la nivel naţional activitatea furnizorilor de pregătire profesională, activitatea comisiilor judeţene de autorizare; y) împreună cu comitetele sectoriale, controlează activitatea centrelor de evaluare a competenţelor; z) evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi; aa) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate; bb) publică manuale şi ghiduri de bune practici, rapoarte naţionale privind implementarea sistemului de calificări din România, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor, elaborează statistici; cc) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Capitolul III Organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări----------Titlul cap. III a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 5 (1) A.N.C. este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Preşedintele are calitatea de reprezentant legal şi de ordonator secundar de credite, potrivit legii. (3) Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (4) Metodologia de concurs se aprobă, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (5) A.N.C. funcţionează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (6) A.N.C. foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul său de activitate. (7) A.N.C administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi pe cele rezultate din venituri proprii. (8) Salarizarea personalului A.N.C. se face potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul contractual plătit din fonduri publice. (9) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea A.N.C., precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (10) Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.C. şi ale Consiliului Naţional al Calificărilor, denumit în continuare Consiliu, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute beneficiarilor activităţilor de evaluare, de consultanţă şi asistenţă tehnică, precum şi din derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, din organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri realizate în condiţiile legii. (3) Pentru activităţile realizate, A.N.C. poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor europene şi internaţionale acordate României, în conformitate cu cerinţele acestora.  +  Articolul 7 (1) La nivelul A.N.C. funcţionează un Consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică. (2) Consiliul este format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum şi ai comitetelor sectoriale. (3) Consiliul sprijină şi asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi a formării profesionale a adulţilor. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului, componenţa şi criteriile privind numirea membrilor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea A.N.C.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 8 (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiază de indemnizaţie. (2) Finanţarea activităţilor de protocol aferente organizării şedinţelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., în condiţiile legii. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele A.N.C. sunt membri de drept în Consiliu. (4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 9 (1) Consiliul este condus de preşedintele A.N.C. (2) Consiliul este convocat de preşedinte sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia. (3) Consiliul este convocat de preşedinte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 10Consiliul îndeplineşte în principal următoarele atribuţii: a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiune în domeniul calificărilor şi al formării profesionale continue; b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative şi a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului naţional al calificărilor şi la formarea profesională continuă; c) sprijină A.N.C. în realizarea şi extinderea relaţiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul naţional al calificărilor.----------Lit. c) a art. 10 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Articolul 11Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.C. şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Abrogat.---------Art. 12 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 780 din 9 octombrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13 (1) Patrimoniul instituţiilor desfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul, respectiv 70 de posturi, arhiva şi baza de date. (3) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să efectueze modificările în bugetul aprobat pe anul 2011 şi în anexele la acesta, determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 14 (1) Protocolul de predare-primire se semnează din partea C.N.C.F.P.A. de către preşedinte, din partea U.E.C.N.C.F.P.A. de către directorul general, iar din partea A.N.C. de către directorul general. (2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe şi obiecte de inventar, respectiv: a) mobilier; b) aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere şi altele; c) obiecte de inventar şi consumabile; d) bunuri destinate exclusiv activităţii C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. dobândite prin programe şi proiecte cu finanţare naţională şi internaţională. (3) Spaţiile locative deţinute şi utilizate de către C.N.C.F.P.A. şi U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A. - A.P.P.S.) vor fi preluate de către A.N.C. şi vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu R.A. - A.P.P.S.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A, nr. crt. XVII se modifică şi va avea următorul cuprins:┌─────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├─────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤│"XVII│ Autoritatea Naţională │Venituri proprii şi subvenţii ││ │ pentru Calificări - A.N.C.│acordate de la bugetul de ││ │ │stat" │└─────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Emil BocSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 556.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Calificări                         ┌──────────────────┐                         │ Director general │                         └────────┬─────────┘                                  │                                  │ ┌────────────────┐                                  ├─────────────────┤Director general│       ┌─────────────────┐ │ │ adjunct │       │Consilier juridic├────────┤ └───────┬────────┘       └─────────────────┘ │ │                                  │ │        ┌─────────────────────┐ │ │        │Auditor public intern├───┤ ┌────────────┴───────────┐        └─────────────────────┘ │ │ │                                  │ ▼ ▼                                  │ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐                                  │ │Direcţia formarea │ │Direcţia strategii,│                                  │ │ profesională a │ │metodologii şi │                                  │ │ a adulţilor │ │ informatizare │                                  │ ├────────────────────┤ └───────────────────┘                                  │ │Serviciul autorizare│                                  │ │furnizori de formare│                                  │ │ profesională │                                  │ └────────────────────┘                                  │        ┌──────────────────────┬──┘        │ │        ▼ ▼┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐│ Direcţia pentru │ │Direcţia economică,││implementarea │ │resurse umane şi ││cadrului naţional │ │ administrativ ││al calificărilor │ │ │├────────────────────┤ ├───────────────────┤│Serviciul pentru │ │ ││relaţia calificări -│ │ Serviciul ││ piaţa muncii │ │ contabilitate │└────────────────────┘ └───────────────────┘____________