CONVENŢIE nr. 81 din 1947privind inspecţia muncii în industrie şi comert*)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 6 iunie 1973    ---------- Notă *) Traducere.CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A MUNCIIConferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi care s-a întrunit aici la 19 iunie 1947 în cea de-a treizecea sesiune a sa,după ce a hotărît să adopte diferite propuneri referitoare la inspecţia muncii în industrie şi comerţ, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii,după ce a hotărît ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,adoptă, la 11 iulie 1947, convenţia următoare, care se va numi "Convenţie asupra inspecţiei muncii, 1947".  +  Partea I Inspecţia muncii în industrie  +  Articolul 1Fiecare stat membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care aplica prezenta convenţie trebuie să posede un sistem de inspecţie a muncii în întreprinderile industriale.  +  Articolul 21. Sistemul de inspecţie a muncii în întreprinderile industriale se va aplica tuturor întreprinderilor pentru care inspectorii de muncă au sarcina să asigure aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia lucrătorilor în exercitarea profesiei lor.2. Legislaţia naţională va putea excepta întreprinderile miniere şi de transport sau părţi ale acestor întreprinderi de la aplicarea prezentei convenţii.  +  Articolul 31. Sistemul de inspecţie a muncii va avea următoarele sarcini: a) să asigure aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia lucrătorilor în exercitarea profesiei lor, cum sînt dispoziţiile privind durata muncii, salarizarea, securitatea şi igiena muncii, condiţiile de trai, folosirea copiilor şi a tinerilor şi altele conexe, în măsura în care inspectorii de muncă sînt însărcinaţi să asigure aplicarea acestor dispoziţii; b) să furnizeze celor care angajează şi lucrătorilor informaţii şi îndrumari tehnice asupra mijloacelor cele mai eficace de respectare a dispoziţiilor legale; c) să aducă la cunoştinţa autorităţii competente deficientele sau abuzurile care constituie încalcari ale dispoziţiilor legale în vigoare.2. Dacă inspectorilor de muncă le sînt încredinţate şi alte funcţii, acestea nu trebuie să stinjenească exercitarea funcţiilor principale şi nici să dauneze, într-un mod oarecare, autorităţii sau imparţialităţii necesare inspectorilor în raporturile lor cu cei care angajează şi cu lucrătorii.  +  Articolul 41. În măsura în care practica administrativa a statului membru permite, inspecţia muncii va fi plasata sub supravegherea şi controlul unei autorităţi centrale.2. În cazul unui stat federal, expresia autoritate centrală înseamnă fie autoritatea federală, fie o autoritate centrală a unuia dintre membrii federaţiei.  +  Articolul 5Autoritatea competentă va trebui să ia măsurile corespunzaţoare pentru a favoriza: a) o cooperare efectiva între serviciile de inspecţie, pe de o parte, şi alte servicii guvernamentale şi instituţiile publice şi particulare care exercită activităţi asemănătoare, pe de altă parte; b) colaborarea între funcţionarii inspecţiei muncii, pe de o parte, şi cei care angajează şi lucrătorii sau organizaţiile acestora, pe de altă parte.  +  Articolul 6Personalul inspecţiei va fi format din funcţionari publici al căror statut şi condiţii de serviciu le asigură stabilitatea în funcţie şi independenţa faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară.  +  Articolul 71. Sub rezerva condiţiilor cerute de legislaţia naţională pentru recrutarea angajaţilor serviciilor publice, inspectorii de muncă vor fi recrutaţi numai pe baza aptitudinii candidatului de a îndeplini sarcinile pe care urmează să şi le asume.2. Mijloacele de a verifica aceste aptitudini vor fi stabilite de către autoritatea competentă.3. Inspectorii de muncă trebuie să primească o pregătire corespunzătoare exercitării funcţiilor lor.  +  Articolul 8Pentru funcţia de inspector în cadrul serviciului de inspecţie pot fi desemnaţi atît barbaţi, cît şi femei. Dacă este necesar, inspectorilor şi inspectoarelor li se pot atribui sarcini speciale.  +  Articolul 9În vederea asigurării aplicării dispoziţiilor legale privind igiena şi securitatea lucrătorilor care îşi exercită profesia şi pentru a se informa despre efectele pe care le au procedeele folosite, materiile utilizate şi metodele de lucru asupra igienei şi securităţii acestora, fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru ca la activitatea inspecţiei să asigure colaborarea unor experţi şi tehnicieni corespunzător calificaţi, inclusiv a unor tehnicieni în domeniul medicinii, mecanicii, electricităţii şi chimiei, potrivit cu metodele corespunzătoare condiţiilor naţionale.  +  Articolul 10Numărul inspectorilor de muncă va trebui să fie suficient pentru a asigura exercitarea cu eficacitate a funcţiilor serviciului de inspecţie şi va fi fixat ţinîndu-se seama de: a) importanţa sarcinilor pe care inspectorii le au de îndeplinit şi în special de: i) numărul, natura, importanţa şi situaţia întreprinderilor supuse controlului;îi) numărul şi diversitatea categoriilor de lucrători care muncesc în aceste întreprinderi;iii) numărul şi complexitatea dispoziţiilor legale a căror aplicare trebuie să fie asigurată; b) mijloacele materiale de executare a sarcinilor puse la dispoziţia inspectorilor; c) condiţiile practice în care urmează să se efectueze controalele pentru a da rezultatele scontate.  +  Articolul 111. Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă: a) birouri locale amenajate corespunzător nevoilor serviciului şi accesibile tuturor celor interesaţi; b) inlesniri de transport, necesare exercitării funcţiilor acestora atunci cînd nu există posibilităţi de transport public corespunzător.2. Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a rambursa inspectorilor de muncă toate cheltuielile de deplasare şi cheltuielile accesorii necesare exercitării funcţiilor lor.  +  Articolul 121. Inspectorii de muncă purtînd asupra lor acte justificative ale funcţiilor pe care le îndeplinesc vor fi autorizaţi: a) să patrundă liber, fără încunoştinţare prealabila, la orice ora din zi şi din noapte, în orice întreprindere supusă inspecţiei; b) să patrunda, ziua, în toate localurile pe care au motive temeinice să le controleze; c) să procedeze la orice cercetari, controale sau anchete considerate necesare pentru a se asigura că dispoziţiile legale sînt efectiv respectate, şi în special: i) să interogheze, singuri sau în prezenţa martorilor, pe cel care angajează sau personalul întreprinderii, asupra tuturor problemelor referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale;îi) să ceara să li se prezinte toate înscrisurile, registrele şi documentele a căror deţinere este prevăzută de legislaţia referitoare la condiţiile de muncă, în scopul verificării conformităţii acestora cu dispoziţiile legale şi pentru a le copia sau scoate extrase;iii) să pretindă afişarea instrucţiunilor prevăzute de dispoziţiile legale; iv) să ia pentru analiza mostre din materiile şi substantele utilizate sau manipulate, cu condiţia ca cel care angajează sau reprezentantul acestuia să fie încunoştinţat că materiile sau substanţele respective au fost luate în acest scop.2. Cu ocazia inspecţiei, inspectorul va informa despre prezenţa sa în întreprindere pe cel care angajează sau pe reprezentantul acestuia, în afară de cazul în care apreciaza că o astfel de înştiinţare riscă să dăuneze eficacităţii controlului.  +  Articolul 131. Inspectorii de muncă vor fi autorizaţi să determine luarea de măsuri în vederea eliminării defecţiunilor constatate la instalaţii, la amenajari sau în metodele de lucru, pe care le consideră dăunătoare sănătăţii sau securităţii lucrătorilor.2. Pentru a putea determina luarea acestor măsuri, inspectorii vor avea dreptul, sub rezerva contestării măsurilor respective pe caile judiciare sau administrative prevăzute de legislaţia naţională, de a dispune sau de a face să se dispună: a) să se aduca instalaţiilor, într-un termen fixat, modificările necesare pentru a se asigura aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor; b) să fie luate măsuri imediat executorii în cazurile de pericol iminent pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.3. Dacă procedura stabilită la paragraful 2 nu este compatibila cu practica administrativă şi judiciară a statului membru, inspectorii vor avea dreptul să sesizeze autoritatea competentă pentru ca aceasta să dea ordine precise sau să determine luarea de măsuri imediat executorii.  +  Articolul 14Inspecţia muncii va trebui să fie informata despre accidentele de muncă şi cazurile de îmbolnăviri profesionale, în situaţiile şi potrivit procedurii prescrise de legislaţia naţională.  +  Articolul 15Sub rezerva eventualelor excepţii prevăzute de legislaţia naţională, inspectorii de muncă: a) nu vor avea dreptul să aibă un interes oarecare, direct sau indirect, în întreprinderile aflate sub controlul lor; b) vor fi obligaţi, prin măsuri penale sau disciplinare corespunzătoare, să nu dezvaluie, chiar după parasirea funcţiei, secretele de fabricaţie sau de comerţ ori procedeele de exploatare cunoscute cu ocazia exercitării funcţiilor lor; c) vor considera absolut confidenţială sursa oricărei plîngeri care semnalează defecţiuni de instalaţii sau încălcarea dispoziţiilor legale şi nu vor face cunoscut celui care angajează sau reprezentantului acestuia că s-a procedat la efectuarea inspecţiei ca urmare a unei plîngeri.  +  Articolul 16Numărul şi natura inspecţiilor efectuate în întreprinderi vor fi determinate de necesitatea de a se asigura aplicarea efectiva a dispoziţiilor legale respective.  +  Articolul 171. Persoanele care vor încălca sau neglija respectarea dispoziţiilor legale a căror executare incumba inspectorilor de muncă vor fi pasibile de urmărire legală imediată, fără avertisment prealabil. Legislaţia naţională va putea să prevadă însă exceptarea cazurilor în care pentru remedierea situaţiei sau pentru luarea de măsuri preventive, este necesar un avertisment prealabil.2. Inspectorii de muncă pot să decidă ca, în locul intentării acţiunii sau recomandării efectuării urmăririi, să dea avertismente sau îndrumări.  +  Articolul 18Pentru încălcarea dispoziţiilor legale a căror aplicare este supusă controlului inspectorilor de muncă, precum şi pentru împiedicarea inspectorilor de muncă în exercitarea funcţiilor lor, în legislaţia naţională vor fi prevăzute sancţiuni corespunzătoare, care vor fi efectiv aplicate.  +  Articolul 191. Inspectorii de muncă sau birourile de inspecţie locală, după caz, sînt obligaţi să prezinte autorităţii centrale de inspecţie rapoarte periodice, cu caracter general, asupra rezultatelor activităţii lor.2. Aceste rapoarte vor fi întocmite potrivit indicaţiilor autorităţii centrale şi vor trata obiective indicate din timp în timp de către aceasta; ele vor fi prezentate cel puţin la perioadele fixate de autoritatea centrală însă, în toate cazurile, cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 201. Autoritatea centrală de inspecţie va publică anual un raport cu caracter general asupra activităţii serviciilor de inspecţie aflate sub controlul sau.2. Aceste rapoarte vor fi publicate într-un termen convenabil, care să nu depăşească însă 12 luni de la sfirsitul anului la care ele se referă.3. Copii de pe rapoartele anuale vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, într-un termen convenabil de la publicarea lor, dar care să nu depăşească 3 luni.  +  Articolul 21Raportul anual publicat de către autoritatea centrală de inspecţie se va referi la următoarele: a) legi şi reglementări de competenţa inspecţiei muncii; b) personalul de inspecţie a muncii; c) statistici ale întreprinderilor supuse inspecţiei şi numărul de lucrători care muncesc în aceste întreprinderi; d) statistici ale inspecţiilor efectuate; e) statistici ale infracţiunilor comise şi ale sancţiunilor aplicate; f) statistici ale accidentelor de muncă; g) statistici ale îmbolnăvirilor profesionale, precum şi la orice alte probleme referitoare la acest domeniu, în măsura în care acestea sînt de competenţa autorităţii centrale.  +  Partea a II-a Inspecţia muncii în comerţ  +  Articolul 22Fiecare stat membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care aplică prezenta parte a convenţiei trebuie să posede un sistem de inspecţie a muncii în întreprinderile comerciale.  +  Articolul 23Sistemul de inspecţie a muncii în întreprinderile comerciale se aplică întreprinderilor pentru care inspectorii de muncă sînt însărcinaţi să asigure aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia lucrătorilor în exercitarea profesiei lor.  +  Articolul 24Sistemul de inspecţie a muncii în întreprinderile comerciale va trebui să satisfaca dispoziţiile articolelor 3 - 21 ale prezentei convenţii, în măsura în care acestea sînt aplicabile.  +  Partea a III-a Diverse măsuri  +  Articolul 251. Orice stat membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie poate, printr-o declaraţie anexată ratificării sale, să excludă din acceptarea convenţiei partea a II-a a acesteia.2. Orice stat membru care a făcut o asemenea declaraţie poate să o anuleze oricînd, printr-o declaraţie ulterioară.3. Orice stat membru care aplică o declaraţie făcută conform paragrafului 1 al prezentului articol va indica în fiecare an, în raportul sau anual asupra aplicării prezentei convenţii, starea legislaţiei sale şi a practicii referitoare la dispoziţiile părţii a doua a prezentei convenţii, precizînd în ce măsura s-a dat urmare sau s-a propus să se dea urmare acelor dispoziţii.  +  Articolul 26În cazurile în care nu reiese în mod sigur că o întreprindere sau o parte ori un serviciu dintr-o întreprindere sînt supuse prezentei convenţii, sarcina rezolvării acestei probleme revine autorităţii competente.  +  Articolul 27Termenul dispoziţii legale folosit în prezenta convenţie cuprinde, pe lîngă legislaţie, şi hotărîrile arbitrale şi contractele colective cu putere de lege a căror aplicare inspectorii de muncă au sarcina de a o efectua.  +  Articolul 28Informaţii amănunţite privind întreaga legislaţie naţională care corespunde dispoziţiilor prezentei convenţii vor fi incluse în rapoartele anuale care se prezintă în conformitate cu articolul 22 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii.  +  Articolul 291. Cînd teritoriul unui stat membru cuprinde regiuni foarte întinse sau cînd, datorita caracterului razlet al populaţiei sau stadiului de dezvoltare al acesteia, autoritatea competentă consideră că dispoziţiile prezentei convenţii nu pot fi aplicate, ea poate excepta acele regiuni de la aplicarea convenţiei, fie în totalitatea ei, fie cu excepţiile pe care le consideră corespunzătoare anumitor întreprinderi sau anumitor lucrări.2. Orice stat membru trebuie să indice, în primul sau raport anual asupra aplicării prezentei convenţii, prezentat în virtutea articolului 22 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, orice regiune pentru care îşi propune să recurgă la dispoziţiile prezentului articol, precum şi motivele respective.Drept urmare, nici un stat membru nu va putea să recurgă la dispoziţiile prezentului articol decît pentru regiunile pe care le va indica în mod expres.3. Orice stat membru care recurge la dispoziţiile prezentului articol trebuie să indice în rapoartele sale anuale ulterioare regiunile pentru care renunţa la dreptul de a recurge la aceste dispoziţii.  +  Articolul 301. În ceea ce priveste teritoriile menţionate de articolul 35 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, astfel cum ea a fost modificată prin instrumentul de amendament la Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1946, cu excepţia teritoriilor prevăzute de paragrafele 4 şi 5 ale citatului articol 35 astfel modificat, orice stat membru al organizaţiei care ratifică prezenta convenţie trebuie să comunice directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, în termenul cel mai scurt posibil după ratificarea sa, o declaraţie prin care să facă cunoscut: a) teritoriile pentru care se angajează să aplice fără modificări dispoziţiile convenţiei; b) teritoriile pentru care se angajează să aplice dispoziţiile convenţiei cu modificări şi în ce constau acele modificări; c) teritoriile cărora nu li se aplică convenţia şi, în aceste cazuri, motivele neaplicării acesteia; d) teritoriile asupra cărora îşi rezerva dreptul de a hotărî.2. Angajamentele menţionate în alineatele a) şi b) ale primului paragraf al prezentului articol vor fi considerate parte integrantă a ratificării şi vor avea efecte identice.3. Orice stat membru va putea, printr-o nouă declaraţie, să renunţe, în întregime sau în parte, la rezervele cuprinse în declaraţia sa anterioară, în virtutea alineatelor b), c) şi d) ale paragrafului 1 din prezentul articol.4. Orice stat membru va putea, în cursul perioadelor în care prezenta convenţie poate fi denunţată potrivit dispoziţiilor articolului 34, să comunice directorului general o nouă declaraţie care să modifice în orice fel termenii oricărei declaraţii anterioare şi să facă cunoscută situaţia din teritoriile determinate.  +  Articolul 311. Atunci cînd problemele tratate în prezenta convenţie intră în competenţa proprie a autorităţilor unui teritoriu nemetropolitan, statul membru responsabil cu relaţiile internaţionale ale acelui teritoriu, de acord cu guvernul acelui teritoriu, va putea să comunice directorului general al Biroului Internaţional al Muncii o declaraţie de acceptare a obligaţiilor prezentei convenţii în numele acelui teritoriu.2. O declaraţie de acceptare a obligaţiilor prezentei convenţii poate fi comunicată directorului general al Biroului Internaţional al Muncii: a) de către două sau mai multe state membre ale organizaţiei, pentru un teritoriu sub autoritatea lor comună; b) de către orice autoritate internaţională care raspunde de administrarea unui teritoriu în virtutea dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite sau a oricăror alte dispoziţii în vigoare referitoare la acest teritoriu.3. Declaraţiile comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor precedente ale prezentului articol, trebuie să indice dacă dispoziţiile convenţiei vor fi aplicate pe teritoriu cu sau fără modificări: dacă declaraţia menţionează că dispoziţiile convenţiei se aplică sub rezerva unor modificări, ea trebuie să specifice în ce constau acele modificări.4. Statul sau statele membre ori autoritatea internaţională în cauza vor putea să renunţe, total sau parţial, printr-o declaraţie ulterioară, la dreptul de a invoca o modificare indicată într-o declaraţie anterioara.5. Statul sau statele membre ori autoritatea internaţională în cauza vor putea, în cursul perioadelor în care convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor articolului 34, să comunice directorului general o nouă declaraţie care să modifice în orice fel termenii oricărei declaraţii anterioare şi să facă cunoscută situaţia referitoare la aplicarea acestei convenţii.  +  Partea a IV-a Dispoziţii finale  +  Articolul 32Ratificările formale ale prezentei convenţii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care le va înregistra.  +  Articolul 331. Prezenta convenţie nu va obliga decît statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii ale căror ratificări au fost înregistrate de către directorul general.2. Ea va intra în vigoare după 12 luni de la înregistrarea de către directorul general a cel puţin două ratificări din partea statelor membre.3. Drept urmare, pentru fiecare stat membru aceasta convenţie va intra în vigoare după 12 luni de la data înregistrării ratificării sale.  +  Articolul 341. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie poate să o denunţe la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a convenţiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de acesta. Denunţarea nu va avea efect decît după un an de la înregistrarea ei.2. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie şi care, într-un termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani menţionată la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunţare prevăzută de prezentul articol, va fi ţinut pentru o nouă perioadă de 10 ani şi, prin urmare, va putea să denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în condiţiile prevăzute de prezentul articol.  +  Articolul 351. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor, declaraţiilor şi denunţarilor care îi vor fi comunicate de către statele membre al organizaţiei.2. Notificînd statelor membre ale organizaţiei înregistrarea celei de-a doua ratificări care i-a fost comunicată, directorul general va atrage atenţia acestora asupra datei la care prezenta convenţie urmează să între în vigoare.  +  Articolul 36Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunică secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în vederea înregistrării, potrivit articolului 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, informaţii complete cu privire la toate ratificările, toate declaraţiile şi toate actele de denunţare înregistrate în conformitate cu articolele precedente.  +  Articolul 37Ori de cîte ori va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta conferinţei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul să înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii totale sau parţiale a acesteia.  +  Articolul 381. În cazul în care conferinţa va adopta o nouă convenţie care să revizuiască total sau parţial prezenta convenţie şi dacă noua convenţie nu va dispune altfel: a) ratificarea de către un stat membru a noii convenţii de revizuire va determina, de plin drept, fără a se mai ţine seama de dispoziţiile articolului 34 de mai sus, denunţarea imediata a prezentei convenţii, sub rezerva ca noua convenţie de revizuire să fi intrat în vigoare; b) începînd de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie va înceta să mai fie deschisă ratificării de către statele membre ale organizaţiei.2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare, în forma şi conţinutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica convenţia de revizuire.  +  Articolul 39Versiunile franceză şi engleză ale textului prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.------