DECRET nr. 284 din 11 mai 1973pentru ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 6 iunie 1973    EXPUNERE DE MOTIVEPrin decretul alăturat se ratifică un număr de şapte convenţii adoptate de conferinţele anuale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.Întrucît patru din cele şapte convenţii (convenţiile nr. 81, 88, 95 şi 111) cuprind prevederi referitoare la teritoriile care sînt reprezentate pe plan internaţional (clauza colonială), în decret s-a inclus o declaraţie faţă de această clauză, conformă cu principiile politicii externe a ţării noastre.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifică următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă şi ocrotiri sociale, adoptate de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii:1. Convenţia nr. 59 din 1937 privind stabilirea vîrstei minime pentru admiterea copiilor la muncile industriale (revizuită).2. Convenţia nr. 81 din 1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ.3. Convenţia nr. 88 din 1948 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă.4. Convenţia nr. 95 din 1949 privind protecţia salariului.5. Convenţia nr. 111 din 1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei.6. Convenţia nr. 117 din 1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale.7. Convenţia nr. 122 din 1964 privind politica de ocupare a forţei de muncă.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare de către Republica Socialistă România a convenţiilor prevăzute de art. 1 se va face o declaraţie cu următorul conţinut:"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România consideră că menţinerea stării de dependenţă a unor teritorii, la care se referă reglementarea din art. 30 şi 31 ale Convenţiei nr. 81 din 1947, art. 13 şi 14 ale Convenţiei nr. 88 din 1948, art. 20 şi 21 ale Convenţiei nr. 95 din 1949 şi art. 6 al Convenţiei nr. 111 din 1958, nu este în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin Rezoluţia nr. 2625 (XXV) din 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului".PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUCONVENTIE 59 31/03/1937CONVENTIE 81 31/03/1947CONVENTIE 88 31/03/1948CONVENTIE 95 31/03/1949CONVENTIE 111 31/03/1958CONVENTIE 117 31/03/1962CONVENTIE 122 31/03/1964