DECIZIE nr. 437 din 29 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 noiembrie 2013



    Augustin Zegrean - preşedinteValer Dorneanu - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorDaniel Marius Morar - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorMona-Maria Pivniceru - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Gârbovan în Dosarul nr. 3.839/108/2013 al Tribunalului Arad - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 370D/2013.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Gheorghe Gârbovan, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 371D/2013, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Aurel Barz în Dosarul nr. 3.840/108/2013 al Tribunalului Arad - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Aurel Barz, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 435D/2013, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Adrian Nicolae Ghilea în Dosarul nr. 3.838/108/2013 al Tribunalului Arad - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Adrian Nicolae Ghilea, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 370D/2013, nr. 371D/2013 şi nr. 435D/2013, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 371D/2013 şi nr. 435D/2013 la Dosarul nr. 370D/2013, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu se pot aplica decât pentru viitor, de la data intrării lor în vigoare, iar prevederea potrivit căreia acestea s-ar aplica şi pensiilor stabilite anterior acestei date este retroactivă, contravenind art. 15 alin. (2) din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 29 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.839/108/2013, prin Sentinţa civilă nr. 1.762 din 27 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.840/108/2013 şi prin Sentinţa civilă nr. 1.943 din 13 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.838/108/2013, Tribunalul Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Gârbovan, Aurel Barz şi Adrian Nicolae Ghilea cu prilejul soluţionării unor acţiuni civile prin care s-a solicitat calcularea pensiei cu aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt contrare principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile în măsura în care se aplică persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis anterior intrării în vigoare a acestor dispoziţii de lege. Astfel, consideră că, pentru persoanele înscrise la pensie în baza Legii nr. 263/2010, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, indicele de corecţie aplicat pensiilor trebuia să fie calculat în raport cu dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, urmând ca dispoziţiile art. III alin. (1) din ordonanţă să se aplice doar pensiilor deschise după intrarea în vigoare a acestui din urmă act normativ.Tribunalul Arad - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că "art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 constituie o dispoziţie specială faţă de dispoziţiile generale ale art. 170 din Legea nr. 263/2010, modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013, dispoziţie specială care se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, tocmai pentru a nu crea discriminări în ceea ce priveşte persoanele ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013 faţă de persoanele care au ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010, adică de la data de 1.01.2011, pentru a beneficia şi acestea din urmă de aceeaşi corecţie la calculul punctajului de pensie."În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că dispoziţiile de lege criticate reprezintă o normă specială faţă de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 şi se aplică persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu 1 ianuarie 2013. Această soluţie a fost reglementată pentru a înlătura discriminările care ar fi intervenit între persoanele ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013 faţă de persoanele care au ieşit la pensie începând cu 1 ianuarie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, în scopul ca aceştia din urmă să beneficieze de corecţia calculului punctajului la pensie.Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 modifică pensiile doar pentru viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora, prin aplicarea unui indice de corecţie actualizat. Celelalte condiţii privind acordarea pensiilor, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, actul normativ în discuţie nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare. Dispoziţiile legale criticate nu împietează cu nimic asupra calităţii de pensionar dobândite în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Rezultă că, sub aspectul cuantumului pensiei, efectele deciziilor de pensionare rămân câştigate pe toată perioada cuprinsă între emiterea acestora şi momentul la care va intra în vigoare ordonanţa de urgenţă criticată. Doar dacă textul de lege criticat ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate în plată în perioada cuprinsă între emiterea acesteia şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă criticate ne-am fi aflat în prezenţa retroactivităţii legii cu încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate, asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013.Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare:Art. III alin (2) şi (3): "(2) Indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011. (3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie referitoare la neretroactivitatea legii civile.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, s-a prevăzut ca, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie "calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată." Acest indice urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci avea să fie amânată la data de 1 ianuarie 2012, aşa cum s-a prevăzut în art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.Ulterior, termenul de intrare în vigoare a art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1 ianuarie 2013, prin dispoziţiile art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, ordonanţă de urgenţă modificată şi completată prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010.De la 1 ianuarie 2013 însă art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie.Acest decalaj a fost determinat de voinţa legiuitorului, nereprezentând un element de fapt, particular fiecărui pensionar, care să justifice necesitatea formulării unor noi cereri de recalculare a pensiei de către aceştia. Aceasta mai ales în condiţiile în care dispoziţiile art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, respectiv ale alin. (3) din acelaşi articol, în forma modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, prevăd că indicele de corecţie "se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie".De altfel, art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea caselor de pensii ca, din oficiu, prin decizie de revizuire, să procedeze la modificarea pensiilor stabilite în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite.Prin urmare, tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170.Aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv data de 1 ianuarie 2011, este justificată de faptul că legiuitorul a prevăzut astfel încă de la momentul intrării în vigoare a acestei legi, pentru a îndepărta orice diferenţe de tratament juridic între persoanele pensionate sub imperiul aceleiaşi reglementări.La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 care a modificat prin art. I pct. 3 modul de calcul al indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, în sensul că acesta se obţine "ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011".Totodată, prin art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 s-a prevăzut că, "În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06." Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 apare, aşadar, ca o derogare temporară, pe parcursul anului 2013, de la dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010.Aşa cum reiese din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, instituind această reglementare, legiuitorul a avut în vedere că indicatorii în raport cu care se calcula indicele de corecţie, realizaţi pe anul precedent, nu erau cunoscuţi la începutul anului calendaristic şi astfel, deşi art. 170 din Legea nr. 263/2010 devenise aplicabil de la 1 ianuarie 2013, casele de pensii nu calculaseră şi nu aplicaseră încă indicele de corecţie până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă amintite.În acest fel s-a negat orice eficacitate a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013.Cu privire la cele mai sus arătate, Curtea reţine că textul constituţional al art. 47 alin. (2) potrivit căruia "cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege" a fost interpretat în jurisprudenţa sa în sensul că acordă în exclusivitate legiuitorului dreptul "să stabilească şi să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul şi cuantumul acestora, având în vedere nevoia de a asigura un nivel de trai decent şi dreptul la protecţie socială, dar şi posibilităţile economico-financiare existente în diferite intervale de timp". În acest sens, ne referim la Decizia nr. 223 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 25 aprilie 2007, ori Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007.Prin Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, Curtea a precizat însă că "orice prevedere nouă poate fi aplicată numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie."Or, Curtea constată că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt aplicabile drepturilor la pensie deschise anterior intrării lor în vigoare. Mai mult, aceste dispoziţii neagă orice efect avut de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 în intervalul 1 ianuarie 2013 până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, având efecte retroactive evidente, contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.Astfel, prin Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, Curtea a reţinut că "ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi."Prin urmare, dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane.Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, Curtea apreciază că acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010. Amânarea în practică a revizuirii pensiei cu aplicarea acestui indice de către casele de pensii, amânare cauzată de întârzierea calculului indicelui de corecţie, nu poate reprezenta o justificare pentru a lipsi de efect dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010.Totodată, Curtea apreciază că este lipsit de temei argumentul invocat de Tribunalul Arad - Secţia civilă şi de Guvern în punctele de vedere formulate, argument potrivit căruia dispoziţiile de lege criticate ar urmări înlăturarea unor discriminări între persoanele care se pensionează în anul 2013 şi cele care s-au pensionat anterior, începând cu data de 1 ianuarie 2011. Astfel, aşa cum s-a statuat în Decizia nr. 9 din 7 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 25 noiembrie 1994, "După intrarea în vigoare a Constituţiei din anul 1991, neretroactivitatea a devenit un principiu constituţional şi deci nici legiuitorul nu poate adopta acte cu încălcarea lui. Suntem în prezenţa unei reguli imperative de la care nu se poate deroga în materie civilă [...], indiferent dacă este vorba de legi materiale sau legi procesuale. Deci, chiar şi în ipoteza în care legiuitorul ar dori în mod justificat să înlăture sau să atenueze unele situaţii nedrepte, nu poate realiza acest lucru prin intermediul unei legi care să aibă caracter retroactiv, ci trebuie să caute mijloacele adecvate care să nu vină în contradicţie cu acest principiu constituţional." Prin urmare, a proceda altfel ar însemna o încălcare a prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.De altfel, aşa cum s-a reţinut mai sus, egalitatea de tratament sub aspectul aplicării indicelui de corecţie a fost prevăzută de legiuitor încă de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Gârbovan, Aurel Barz şi Adrian Nicolae Ghilea în dosarele nr. 3.839/108/2013, nr. 3.840/108/2013 şi nr. 3.838/108/2013 ale Tribunalului Arad - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstituţionale .Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Arad - Secţia civilă care a sesizat Curtea Constituţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 29 octombrie 2013.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea---------