ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013  Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013;- reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 2.909,0 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.624,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.284,5 milioane lei.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetul de stat  +  Articolul 3Se autorizează Curtea de Conturi ca în anexa nr. 3/07/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", să majoreze cu suma de 300 mii lei fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la fişa cod obiectiv 1021 "Sediul Camerei de Conturi Dolj", alineatul 71.01.01 "Construcţii".  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexele la bugetul pe anul 2013 următoarele obiective de investiţii: a) în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" fişa obiectivului de investiţii în continuare "Construcţie sediu administrativ OCPI Constanţa" cu suma de 620 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" alineatul 71.01.01 "Construcţii", sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare"; b) în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii" fişa obiectivului de investiţii în continuare "Mansardarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping" cu suma de 600 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie" alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii" este cuprinsă suma de 5.670 mii lei pentru continuarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a proiectului "CESAR - Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii". (3) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale. (4) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" se suplimentează cu suma de 261 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament cu suma de 729 mii lei.  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente Programului operaţional 08 "Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia", prevăzut în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", cu suma de 1.035 mii lei.  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", la programul cod 528 "Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate", capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri" credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 600 mii lei, prin redistribuire cu aceeaşi sumă de la programul cod 527 "Reabilitare săli de sport".  +  Articolul 8În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, influenţa prevăzută la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aferentă creditelor bugetare, creditele de angajament prevăzute în bugetul pe programe rămânând nemodificate.  +  Articolul 9Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice să dispună executarea de lucrări de investiţii noi sau în continuare în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la programul cod 4091 "Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială", capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să suplimenteze creditele de angajament pentru anul 2013 cu suma de 7.131 mii lei.  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", să diminueze alineatul "Finanţare naţională" cu suma de 657 mii lei şi să suplimenteze alineatul "Finanţarea externă nerambursabilă" cu suma de 71 mii lei şi alineatul "Cheltuieli neeligibile" cu suma de 586 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", astfel: subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ", cu suma de 700 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 700 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/1702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" să diminueze la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 700 mii lei. (4) Influenţa în sumă de 49.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Justiţiei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" va fi utilizată pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor astfel: suma de 48.000 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi suma de 1.000 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 60 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" următoarele modificări: a) suplimentarea la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 2.000 mii lei; b) suplimentarea la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 1.926 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 2.009 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 83 mii lei; c) diminuarea la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 2.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele bugetare prevăzute în bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi să introducă credite de angajament în sumă de 49 mii lei.  +  Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv" cu suma de 330 mii lei şi alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 90 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 600 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare" cu suma de 38.000 mii lei.  +  Articolul 14În bugetul Ministerul Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.000 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată exclusiv pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă activităţilor restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca, în cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", următoarele diminuări: a) alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 2.000 mii lei; b) alineatul 51.01.31 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social" cu suma de 2.500 mii lei; c) alineatul 51.01.54 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional" cu suma de 201 mii lei; d) alineatul 51.02.31 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional" cu suma de 2.965 mii lei; e) alineatul 51.02.32 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale" cu suma de 18.000 mii lei.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului ca, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă capitole şi subcapitole de venituri în anexa nr. 3/21/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii".  +  Articolul 17Suma aprobată în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55 "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.  +  Articolul 18 (1) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va utiliza suma primită de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzută la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, după cum urmează: a) suma de 92.295.024,78 lei va fi virată în termen de două zile lucrătoare de la încasare în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b) diferenţa dintre suma neutilizată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi suma prevăzută la lit. a), pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale filialelor proprii care înregistrează restanţe la aceste bugete. (2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi virată de Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în condiţiile prevăzute la alin. (4). (3) Suma încasată conform alin. (2) se virează de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligaţiilor de plată restante către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în conturi de disponibil la Trezoreria Municipiului Bucureşti deschise distinct pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a). (4) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) se virează Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. numai după preluarea prin contract de cesiune de creanţă de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., în calitate de cesionar, a creanţei asupra Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în valoare de 92.295.024,78 lei, de la S.C. E.ON Energie România - S.A., în calitate de cedent. (5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.: a) poate hotărî în adunarea generală ordinară a acţionarilor repartizarea de dividende din sumele proprii ale acestei societăţi, reprezentând profit nedistribuit rămas la dispoziţia acţionarilor, către acţionarii acestei societăţi comerciale, inclusiv către Ministerul Economiei. Dividendele repartizate către Ministerul Economiei proporţional cu participaţia acestuia în S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. sunt în sumă de 92.295.024,78 lei, aferentă profitului nedistribuit la dispoziţia acţionarilor S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b) sub rezerva aprobării de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, menţionată la lit. a), efectuează plata din fonduri proprii a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, în sumă de 92.295.024,78 lei, într-un cont special distinct deschis pe numele acestuia la Trezoreria Municipiului Bucureşti. (6) Sumele încasate conform alin. (4) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. vor rămâne blocate, până la încasarea în contul Ministerului Economiei, a sumei prevăzute la alin. (5) lit. b) şi prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a următoarelor documente: a) copia hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor săi, la care se face referire în alin. (5) lit. a); b) copia ordinului de plată vizat de bancă privind transferul dividendelor repartizate Ministerului Economiei, conform alin. (5) lit. b). (7) Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite o notificare scrisă Ministerului Economiei şi S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., confirmând încasarea în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării. (8) În condiţiile încasării în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), la data prezentării de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b), Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a proceda la deblocarea sumelor încasate conform alin. (1) lit. a) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., această societate putând dispune liber de suma respectivă. (9) Sumele încasate potrivit alin. (5) lit. b) în contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti rămân blocate până la prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor menţionate la alin. (6) lit. a) şi b), urmând a fi eliberate şi transferate către bugetul de stat de către titularul contului la data prezentării către Trezoreria Municipiului Bucureşti a acestor documente de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. (10) În situaţia în care oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite cel mai târziu în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Trezoreria Municipiului Bucureşti restituie sumele virate conform alin. (1) lit. a), în contul de venituri al bugetului de stat "Alte venituri". (11) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (10), Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. operează în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor restante ale S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., cu condiţia respectării prevederilor alin. (8).  +  Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" să diminueze capitolul 0002, subcapitolul 10 "Venituri curente" cu suma de 171.929 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă capitolul 39.00, subcapitolul 10 "Venituri din capital". (2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 10 "Cheltuieli de personal" se poate asigura şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în instituţiile de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute la art. 47 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, se diminuează la suma de 300 mii lei.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2013.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara cu 5.000 mii lei, fără afectarea creditelor de angajament, şi să aloce 5.000 mii lei credite bugetare pentru Maternitatea Buzău, secţia exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 12.832 mii lei la fişa cod obiectiv 223 "Refuncţionalizare imobil Spitalul Clinic de Urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi" alineatul 71.01.01 "Construcţii", cu suma de 3.675 mii lei la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", cu suma de 900 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", cu suma de 334 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" articolul 71.03 "Reparaţii capitale aferente activelor fixe" şi să majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" alineatul 51.02.08 "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă", cu suma de 3.741 mii lei la fişa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările" alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", precum şi la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor" alineatul 51.02.11 "Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale" cu suma de 4.000 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 7.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze cheltuielile în anexa nr. 3/2701/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul de stat" pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 100 mii lei.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări, astfel: a) suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 8.723 mii lei; b) diminuarea creditelor bugetare cu suma de 1.347 mii lei.  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la fişa cod 1 a. "Achiziţii de imobile", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", suma de 1.000 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 27 (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. (2) Din influenţa de 1.500 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", suma de 1.000 mii lei se repartizează Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile.  +  Articolul 28Se autorizează Institutul Cultural Român în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013" să efectueze, la capitolul 67.10 "Cultură recreere religie" următoarele modificări: să diminueze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 900 mii lei, să majoreze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 1.300 mii lei şi să diminueze titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 400 mii lei.  +  Articolul 29Se autorizează Ministerul Economiei să majoreze în anexa nr. 3/35/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" creditele de angajament cu 253.475 mii lei.  +  Articolul 30Reconstituirea integrală a veniturilor din privatizare alocate temporar Ministerului Economiei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, se efectuează de către Autoritatea de Certificare şi Plată din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013.  +  Articolul 31 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, în anul 2013, să încheie contracte în limita sumei de 500.000 mii lei pentru finanţarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de la Ministerul Finanţelor Publice şi să introducă, corespunzător, în anexă la bugetul propriu Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii la IMM-uri". (2) În bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale aprobat pe anul 2013, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului", la Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma "Prezentul program cumulează cele şapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 şi H.G. nr. 274/2013" se înlocuieşte cu "Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008 şi H.G. nr. 797/2012". (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului" la programul cod 721 "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", să diminueze creditele de angajament de la suma de 2.000.000 mii lei la suma de 1.500.000 mii lei, cu creditele de angajament privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii aprobate aferente Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.  +  Articolul 32Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului" Programul "Evaluarea riscului de ţară", capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.03 "Stabilirea riscului de ţară" cu credite de angajament în sumă totală de 8.000 mii lei pe perioada 2014-2015, cu posibilitate de prelungire. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2013.  +  Articolul 33Influenţa prevăzută pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 2, precum şi alte modificări în structura cheltuielilor vor fi utilizate pentru asigurarea sumelor aferente "Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om".  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 34Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 7.876 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 3, astfel: a) se majorează cu 8.518 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b) se diminuează cu 642 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.  +  Articolul 35 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013, se majorează cu suma de 256.124 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 4, astfel: a) se majorează cu 204.124 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b) se diminuează cu 25.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c) se majorează cu 77.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013, rezervate potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul 36 (1) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor. (2) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal. (3) Alocarea suplimentară a sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) referitoare la finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, rămase nerepartizate, va conduce la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost.  +  Articolul 37 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 30 septembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (2) Sumele de la alin. (1) se reîntregesc cu sumele repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti şi neutilizate, care se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 8 noiembrie 2013. (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale. (4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 29 noiembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. (6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.  +  Articolul 38Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 se majorează cu suma de 6.557 mii lei şi se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea obligaţiilor financiare restante aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.272 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.735 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.124 mii lei şi oraşului Siret suma de 426 mii lei.  +  Articolul 39 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 40Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1) cu următorul cuprins:"(7^1) Prin excepţie de la alin. (7), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, precum şi a cheltuielilor neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare."3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(5^2) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"4. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.02.03 "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", este cuprinsă suma de 24.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este necesară finanţării contribuţiei proprii a Republicii Moldova la proiectul "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova". (3) Suma prevăzută la alin. (1) rămasă neutilizată la finele anului se virează de către ordonatorul principal de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 180.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu."6. Articolul 31 se abrogă.  +  Articolul 41 (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie, cofinanţarea naţională şi/sau finanţarea externă nerambursabilă, după caz, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (2) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Articolul 42Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 5 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 28 se abrogă.2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, colectată până la 31 decembrie 2013 de la Ministerul Apărării Naţionale."3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 34.000 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 43 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 225.000 mii lei repartizată conform art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 se virează în contul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează astfel: a) 190.000 mii lei, de Ministerul Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" alineatul 51.02.34 "Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou" pentru finanţarea în anul 2013 a următoarelor proiectele de investiţii: "Racorduri la reţeaua de metrou - Magistrala 4" cu suma de 134.000 mii lei, "Magistrala V Metrou Etapa a 2-a Universitate-Pantelimon" cu suma de 3.500 mii lei şi "Magistrala VI - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" cu suma de 52.500 mii lei; b) 35.000 mii lei, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", la un alineat distinct pentru finanţarea în anul 2013 a lucrărilor de împădurire. (3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din sumele alocate conform alin. (2) se virează de către ministerele beneficiare într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 44 (1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE" se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. (2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, şi se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 45Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) şi art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,5%.  +  Articolul 46Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -5.227,0 milioane lei.  +  Articolul 47Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c)-d), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5)-(6) din Legea nr. 4/2013: a) plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul de stat se majorează cu suma de 242,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 264,0 milioane lei, iar pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu 1 milion lei şi cel al bugetului instituţiilor/ activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 506,4 milioane lei.  +  Articolul 48Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".  +  Articolul 49Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 50Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 99.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2013detaliate pe capitole şi subcapitole
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 06 07 50 0300 01 0301 05 06 09 13 16 0401 01 1000 01 1001 1101 01 02 06 1201 11 12 13 1401 1601 03 1700 01 1701 01 03 2900 01 3000 01 3001 01 04 08 50 3101 03 3300 01 3301 08 20 26 29 3501 01 04 06 07 50 3601 01 02 03 04 05 17 19 21 3900 01 3901 01 02 03 06 09 50 4000 01 4001 04 07 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozit pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozit pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozit pe profit realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe venitul microintreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu persoana juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Taxa pe valori suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a gazului metan ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuţii în sectorul zahărului C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din dividende Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Venituri din prestări de servicii Venituri din cercetare Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate Venituri din recuperarea creanţelor fiscale Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice -2.909.017 -2.869.017 -1.736.019 -270.743 -64.800 -64.800 -35.495 -29.305 -13.424 -167 16.212 -1.240 -3.717 2.626 68 -358 -205.943 -308.000 -80.000 80.000 -38.000 -250.000 -20.000 102.057 102.057 -1.315.276 -365.000 -270.557 -7.876 -256.124 -6.557 -124.030 -38.500 -16.630 -68.900 -648.089 92.400 92.400 -150.000 -150.000 -155.718 5.718 -1.132.998 -1.151.349 -1.133.349 200.000 -1.440.680 108.181 -850 -18.000 -18.000 18.351 70.233 69.200 -40 829 244 -106.492 -116.419 55 372 9.400 100 54.610 18.246 1.363 1.400 -610 34.800 41 -230 -400 -40.000 -40.000 -2.476 120 -21.218 -16.937 400 111 12 -12
   +  Anexa 2 TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5101 01 10 20 51 55 56 59 70 71 5301 01 10 55 59 5401 01 10 20 50 55 59 70 71 72 75 5501 01 20 30 51 5601 01 51 6001 01 10 20 51 55 56 57 70 71 6101 01 10 20 51 55 56 57 65 70 71 6501 01 10 20 55 57 59 70 71 6601 01 10 20 51 70 71 6701 01 10 20 51 56 59 70 71 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 79 80 7001 01 51 55 56 65 7401 01 10 20 30 55 56 59 70 71 8001 01 10 51 55 56 70 71 8201 01 30 79 81 8301 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 8401 01 10 30 40 51 55 59 70 71 8501 01 20 55 56 59 70 71 8601 01 51 8701 01 20 9901 5006 70 71 6106 70 71 5008 01 56 5108 01 56 6508 01 56 8008 01 56 5010 01 10 20 30 51 55 56 57 59 70 71 79 81 6010 01 20 70 71 6110 01 10 20 6510 01 10 20 30 55 56 57 59 70 71 79 81 6710 01 51 70 71 6810 70 71 7010 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII DEFICIT CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.390.448 -1.291.574 333.057 -153.005 -669.544 -103.173 273.755 -193.279 -431.075 -62.284 -307.527 40.998 -19.497 -79.598 -79.203 -20.395 20.000 -19.276 -192 -19.084 -1.624.485 -1.547.087 242.229 352 -669.344 -103.173 273.755 -204.279 -473.195 -322.596 -309.815 38.476 -19.497 -76.322 -75.927 -20.395 20.000 -1.076 -192 -884 87.842 108.693 73.866 -6.963 -3.060 11.732 32.803 315 -20.851 -20.851 -3.144 -3.144 -2.400 -856 112 200.144 200.550 -65.120 273 273.755 -25.000 16.642 -406 -11 -20.395 20.000 -719.500 -719.500 -12.000 -661.500 -46.000 65.325 65.325 65.325 -46.530 -31.498 -64.805 18.490 7.406 7.258 49 104 -15.032 -15.032 369.121 353.766 265.864 29.528 52.950 379 6.306 3 -1.264 15.355 15.355 -3.868 -3.838 -5.429 2.544 72 -8 -1.017 -30 -30 -362 17.379 27.923 -16.907 6.363 -17.741 -17.741 -3.496 -6.771 -2.372 -1.319 -6.141 -10.939 14.000 3.275 3.275 -615.435 -615.243 4.402 -4.917 -204.856 -1.800 -81.731 -309.914 -3.014 -13.413 -192 -192 -387.837 -387.837 -280.000 -26.000 -79.217 -2.620 -129.013 -123.333 4.500 4.970 -1.500 -9.370 -120.783 -1.150 -5.680 -5.680 -247.601 -227.601 -1.000 -1.288 -223.902 -1.411 -20.000 -20.000 -1.099 -404 -404 -695 -695 17.054 24.609 7.300 -8.347 -293 -3.173 23.022 25.983 -30.000 12.317 -2.200 -7.366 -7.366 -189 -189 -152.139 -151.632 -500 -5.647 -100.000 185.000 -230.816 331 -507 -507 -49.947 -42.608 -4.000 -875 -37.673 -60 -7.339 -7.339 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.284.532 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 -149 -149 -149 -187 -187 -187 30 30 30 8 8 8 259.326 255.662 90.828 -153.357 -200 11.000 42.120 260.461 2.288 2.522 21.864 21.864 -18.200 -18.200 128 128 -128 -128 1.400 1.400 606 794 169.926 193.134 90.222 -154.279 -200 -7.880 260.461 2.288 2.522 -5.008 -5.008 -18.200 -18.200 11.000 11.000 -11.000 -11.000 38.000 38.000 38.000 50.000 50.000 50.000
  ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 5401 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.150 -1.150 -50 -1.100 -1.150 -1.150 -50 -1.100 -1.350 -1.350 -50 -1.300 200 200 200
  SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 55 57 5001 01 10 20 55 57 5101 01 10 20 55 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ 9.269 9.269 7.100 2.180 -6 -5 9.269 9.269 7.100 2.180 -6 -5 9.274 9.274 7.100 2.180 -6 -5 -5 -5
  CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 12.000 12.000 14.000 -2.000 12.000 12.000 14.000 -2.000 12.000 12.000 14.000 -2.000
  ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 57 70 71 5001 01 20 57 70 71 6101 01 20 70 71 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ 500 970 1.093 -123 -470 -470 500 970 1.093 -123 -470 -470 623 1.093 1.093 -470 -470 -123 -123 -123
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -400 -400 -500 100 -400 -400 -500 100 -400 -400 -500 100
  CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 55 57 5001 01 55 57 5101 01 55 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
  CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 55 56 70 71 5001 01 20 55 56 70 71 5101 01 20 55 56 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -5.457 -4.457 550 -7 -5.000 -1.000 -1.000 -5.457 -4.457 550 -7 -5.000 -1.000 -1.000 -5.457 -4.457 550 -7 -5.000 -1.000 -1.000
  CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 5001 01 10 20 56 5101 01 10 20 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -18.285 -18.285 1.050 241 -19.576 -18.285 -18.285 1.050 241 -19.576 -18.285 -18.285 1.050 241 -19.576
  AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550 550 550 550 550 550 550 550 550
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 55 59 5001 01 20 55 59 5101 01 20 55 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI 30 30 34 -1 -3 30 30 34 -1 -3 30 30 34 -1 -3
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 79 81 5001 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 79 81 5101 01 10 20 51 55 56 70 71 6701 01 10 51 59 70 71 8001 01 10 56 8201 01 30 79 81 8401 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.857 14.225 -3.000 14.217 -98 -1.663 6.131 -15.362 14.000 327 327 -695 -695 13.857 14.225 -3.000 14.217 -98 -1.663 6.131 -15.362 14.000 327 327 -695 -695 1.519 4.192 -1.566 14.217 -3.000 11.801 -17.260 -2.673 -2.673 17.903 14.903 -434 1.337 14.000 3.000 3.000 898 898 -1.000 1.898 -793 -98 -98 -695 -695 -5.670 -5.670 -5.670
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 56 5001 01 10 56 5101 01 10 20 51 56 6701 01 10 20 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 13.000 13.000 22.500 -9.500 13.000 13.000 22.500 -9.500 15.440 15.440 24.250 740 -50 -9.500 -2.440 -2.440 -1.750 -740 50
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 59 65 5001 01 10 20 51 55 56 59 65 5101 01 10 20 56 59 7001 01 51 55 65 8001 01 56 5008 01 56 8008 01 56 5010 01 55 7010 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -265.049 -265.049 -3.500 -6.036 -280.000 29.000 -1.811 -82 -2.620 -315.057 -315.057 -3.500 -6.036 -280.000 -21.000 -1.819 -82 -2.620 -8.128 -8.128 -3.500 -6.036 1.490 -82 -303.620 -303.620 -280.000 -21.000 -2.620 -3.309 -3.309 -3.309 8 8 8 8 8 8 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 59 70 71 72 5001 01 10 20 56 59 70 71 72 5101 01 10 20 56 70 71 5401 01 59 70 72 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE -46.500 -16.105 25.000 -10.000 -47.105 16.000 -30.395 -10.000 -20.395 -46.500 -16.105 25.000 -10.000 -47.105 16.000 -30.395 -10.000 -20.395 -42.105 -32.105 25.000 -10.000 -47.105 -10.000 -10.000 -4.395 16.000 16.000 -20.395 -20.395
  MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 57 5001 01 10 20 51 56 57 5401 01 20 6101 01 10 51 56 6801 01 57 5010 01 10 20 6110 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 100.560 100.560 44.606 866 49.000 6.160 -72 99.160 99.160 44.000 72 49.000 6.160 -72 72 72 72 99.160 99.160 44.000 49.000 6.160 -72 -72 -72 1.400 1.400 606 794 1.400 1.400 606 794
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 5001 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 5101 01 10 20 55 5401 01 20 6001 01 10 20 51 55 56 57 70 71 6101 01 10 20 57 70 71 6501 01 10 20 57 70 71 6601 01 10 20 51 6801 01 10 20 51 57 8401 01 59 5010 01 10 20 70 71 6010 01 20 70 71 6510 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -31.574 -18.134 -71.914 27.385 7.700 7.208 49 11.107 331 -13.440 -13.440 -33.500 -20.188 -71.923 25.340 7.700 7.208 49 11.107 331 -13.312 -13.312 -108 -108 -28 -30 -50 1 1 1 -46.530 -31.498 -64.805 18.490 7.406 7.258 49 104 -15.032 -15.032 1.892 142 -3.656 3.795 3 1.750 1.750 -253 -223 -2.759 2.544 -8 -30 -30 234 234 -577 457 354 10.933 10.933 -98 83 -60 11.008 331 331 331 1.926 2.054 9 2.045 -128 -128 128 128 -128 -128 1.926 1.926 9 1.917
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 59 65 70 71 5001 01 10 20 51 55 59 65 70 71 5101 01 10 59 6101 01 10 20 51 55 65 70 71 6501 01 10 55 6701 01 51 6801 01 51 8001 70 71 5006 70 71 6106 70 71 5010 70 71 6810 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 213.000 206.140 185.000 21.140 -1.457 2.321 400 -1.264 6.860 6.860 200.140 206.140 185.000 21.140 -1.457 2.321 400 -1.264 -6.000 -6.000 8.900 8.900 8.500 400 219.155 205.155 180.950 21.140 2.080 2.249 -1.264 14.000 14.000 -4.378 -4.378 -4.450 72 -2.937 -2.937 -2.937 -600 -600 -600 -20.000 -20.000 -20.000 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 -25.140 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 57 59 65 79 80 5001 01 10 20 51 55 56 57 59 65 79 80 5601 01 51 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 79 80 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI -520.405 -520.213 4.500 -5.000 -89.654 -1.800 -81.731 -330.101 -3.014 -13.413 -192 -192 -520.405 -520.213 4.500 -5.000 -89.654 -1.800 -81.731 -330.101 -3.014 -13.413 -192 -192 -63.958 -63.958 -63.958 -456.447 -456.255 4.500 -5.000 -25.696 -1.800 -81.731 -330.101 -3.014 -13.413 -192 -192
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 57 70 71 5001 01 10 20 51 56 57 70 71 6701 01 10 20 51 56 70 71 6801 01 57 5010 01 51 70 71 6710 01 51 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -10.651 844 312 -579 3.459 -4.000 1.652 -11.495 -11.495 -10.651 -10.156 312 -579 -7.541 -4.000 1.652 -495 -495 -12.303 -11.808 312 -579 -7.541 -4.000 -495 -495 1.652 1.652 1.652 11.000 11.000 -11.000 -11.000 11.000 11.000 -11.000 -11.000
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 5001 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 8001 01 55 8301 01 10 20 30 40 55 56 59 65 70 71 79 81 8601 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -47.098 -39.543 6.300 -8.847 -293 -3.173 -3.000 -10.680 -30.000 12.350 -2.200 -7.366 -7.366 -189 -189 -47.098 -39.543 6.300 -8.847 -293 -3.173 -3.000 -10.680 -30.000 12.350 -2.200 -7.366 -7.366 -189 -189 -3.000 -3.000 -3.000 -41.098 -33.543 6.300 -8.847 -293 -3.173 -7.680 -30.000 12.350 -2.200 -7.366 -7.366 -189 -189 -3.000 -3.000 -3.000
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICETit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 55 56 59 70 71 5001 01 10 20 30 55 56 59 70 71 7001 01 55 56 7401 01 10 20 30 55 56 59 70 71 8301 01 10 20 55 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI -178.100 -172.420 5.500 5.470 -1.500 19.293 -200.000 -1.183 -5.680 -5.680 -178.100 -172.420 5.500 5.470 -1.500 19.293 -200.000 -1.183 -5.680 -5.680 -84.217 -84.217 -5.000 -79.217 -129.013 -123.333 4.500 4.970 -1.500 -9.370 -120.783 -1.150 -5.680 -5.680 35.130 35.130 1.000 500 33.663 -33
  MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 30 40 51 55 57 70 71 5001 01 10 30 40 51 55 57 70 71 6601 01 51 6801 01 57 8401 01 10 30 40 51 55 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -134.337 -133.830 -500 -5.647 -100.000 189.715 -225.146 7.748 -507 -507 -134.337 -133.830 -500 -5.647 -100.000 189.715 -225.146 7.748 -507 -507 4.715 4.715 4.715 7.748 7.748 7.748 -146.800 -146.293 -500 -5.647 -100.000 185.000 -225.146 -507 -507
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 55 56 57 59 70 71 79 81 5010 01 10 20 30 55 56 57 59 70 71 79 81 6510 01 10 20 30 55 56 57 59 70 71 79 81 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 168.000 191.208 90.213 -156.196 -200 -7.880 260.461 2.288 2.522 -5.008 -5.008 -18.200 -18.200 168.000 191.208 90.213 -156.196 -200 -7.880 260.461 2.288 2.522 -5.008 -5.008 -18.200 -18.200 168.000 191.208 90.213 -156.196 -200 -7.880 260.461 2.288 2.522 -5.008 -5.008 -18.200 -18.200
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 70 71 5001 01 10 20 51 70 71 5601 01 51 6601 01 10 20 51 70 71 6801 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -54.528 -36.787 28.500 -17.364 -47.923 -17.741 -17.741 -54.528 -36.787 28.500 -17.364 -47.923 -17.741 -17.741 129.283 129.283 129.283 -5.311 12.430 28.500 -17.364 1.294 -17.741 -17.741 -178.500 -178.500 -178.500
  MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 56 70 71 5001 01 10 51 56 70 71 6701 01 10 51 56 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -3.989 -4.489 -500 2.950 -6.939 500 500 -3.989 -4.489 -500 2.950 -6.939 500 500 -3.989 -4.489 -500 2.950 -6.939 500 500
  MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 55 56 59 70 71 5001 01 20 55 56 59 70 71 5301 01 55 8501 01 20 55 56 59 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -50.821 -43.482 -4.000 -1.749 -37.673 -60 -7.339 -7.339 -50.821 -43.482 -4.000 -1.749 -37.673 -60 -7.339 -7.339 -874 -874 -874 -49.947 -42.608 -4.000 -875 -37.673 -60 -7.339 -7.339
  MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 70 71 5001 01 10 20 56 70 71 6101 01 10 20 56 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.094 9.019 8.000 1.500 -481 75 75 9.094 9.019 8.000 1.500 -481 75 75 9.094 9.019 8.000 1.500 -481 75 75
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 55 5001 01 10 51 55 6101 01 10 51 55 6501 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 27.500 27.500 27.500 1.870 -1.870 27.500 27.500 27.500 1.870 -1.870 27.970 27.970 27.970 1.870 -1.870 -470 -470 -470
  SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 6101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.100 6.100 4.100 2.000 6.100 6.100 4.100 2.000 6.100 6.100 4.100 2.000
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 56 5001 01 10 56 6101 01 10 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.127 5.127 4.500 627 5.127 5.127 4.500 627 5.127 5.127 4.500 627
  MINISTERUL ECONOMIEITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 70 71 5001 01 10 20 30 51 55 70 71 5101 01 10 20 70 71 5401 70 71 8001 01 51 55 8201 01 30 8701 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -29.155 -21.866 -6.500 -3.970 -306 -1.288 -9.802 -7.289 -7.289 -29.155 -21.866 -6.500 -3.970 -306 -1.288 -9.802 -7.289 -7.289 -16.748 -9.470 -6.500 -2.970 -7.278 -7.278 -11 -11 -11 -11.090 -11.090 -1.288 -9.802 -306 -306 -306 -1.000 -1.000 -1.000
  ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 57 59 5001 01 10 55 57 59 5301 01 10 55 59 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -2.290 -2.290 -2.400 18 -20 112 -2.290 -2.290 -2.400 18 -20 112 -2.270 -2.270 -2.400 18 112 -20 -20 -20
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit. 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 5001 01 51 8301 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 23.022 23.022 23.022 23.022 23.022 23.022 23.022 23.022 23.022
  OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLARII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 56 5001 01 10 55 56 5101 01 10 55 56 5008 01 56 5108 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -367 -367 -160 -4 -203 -210 -210 -160 -4 -46 -210 -210 -160 -4 -46 -157 -157 -157 -157 -157 -157
  OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 5101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -160 -290 -370 80 130 130 -160 -290 -370 80 130 130 -160 -290 -370 80 130 130
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119 119 119 119 119 119 119 119 119
  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 70 71 5001 70 71 6701 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 270 270 270 270 270 270 270 270 270
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 59 5001 01 10 20 51 59 5101 01 10 20 51 6501 01 10 59 5108 01 56 6508 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.613 5.613 6.950 -310 -10 -1.017 5.613 5.613 6.950 -310 -10 -1.017 4.380 4.380 4.700 -310 -10 1.233 1.233 2.250 -1.017 -30 -30 -30 30 30 30
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 59 5001 01 10 59 5101 01 10 5401 01 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.268 1.268 626 642 1.268 1.268 626 642 626 626 626 642 642 642
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -350 -350 -150 -200 -350 -350 -150 -200 -350 -350 -150 -200
  CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 70 71 5001 70 71 5101 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
  CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 425 425 365 60 425 425 365 60 425 425 365 60
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 730 730 830 -100 730 730 830 -100 730 730 830 -100
  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 5001 01 10 20 56 5101 01 10 20 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -12.500 -12.500 1.000 -1.000 -12.500 -12.500 -12.500 1.000 -1.000 -12.500 -12.500 -12.500 1.000 -1.000 -12.500
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.919 -1.919 -700 -1.219 -1.919 -1.919 -700 -1.219 -1.919 -1.919 -700 -1.219
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2013pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 50 51 55 56 70 75 5001 01 10 20 30 50 51 55 56 70 75 5101 01 56 5401 01 10 50 55 70 75 5501 01 20 30 51 8001 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE RAMBURSABILA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIV- FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -584.665 -604.665 -65.120 -12.000 -661.500 273.755 -46.000 -236.100 142.300 20.000 20.000 -584.665 -604.665 -65.120 -12.000 -661.500 273.755 -46.000 -236.100 142.300 20.000 20.000 142.300 142.300 142.300 203.635 183.635 -65.120 273.755 -25.000 20.000 20.000 -719.500 -719.500 -12.000 -661.500 -46.000 -211.100 -211.100 -211.100
   +  Anexa 3 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2013
               
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
      din care
    învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţionalăhotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională
      TOTALI2.125.790460.37221.150
    II7.8767.876-642
    III2.133.666468.24820.508
    1ALBAI49.4486.621117
    II44144156
    III49.8897.062173
    2ARADI46.21513.212460
    II550550400
    III46.76513.762860
    3ARGEŞI58.8609.999420
    II6206200
    III59.48010.619420
    4BACĂUI72.09410.389210
    II000
    III72.09410.389210
    5BIHORI73.73922.232974
    II000
    III73.73922.232974
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI42.56615.666446
    II8668660
    III43.43216.532446
    7BOTOŞANII50.2067.940379
    II000
    III50.2067.940379
    8BRAŞOVI55.44015.171310
    II4454450
    III55.88515.616310
    9BRĂILAI27.3496.734443
    II119119-100
    III27.4686.853343
    10BUZĂUI48.52511.126534
    II7487480
    III49.27311.874534
    11CARAŞ-SEVERINI41.17110.711362
    II5895890
    III41.76011.300362
    12CĂLĂRAŞII29.7751.159117
    II000
    III29.7751.159117
    13CLUJI76.66433.1351.104
    II1.0501.050-50
    III77.71434.1851.054
    14CONSTANŢAI63.99111.4451.087
    II695695-300
    III64.68612.140787
    15COVASNAI24.4064.41497
    II1951950
    III24.6014.60997
    16DÂMBOVIŢAI41.1005.486181
    II5535530
    III41.6536.039181
    17DOLJI56.97513.508905
    II479479-100
    III57.45413.987805
    18GALAŢII53.12212.920529
    II271271182
    III53.39313.191711
    19GIURGIUI21.7921.15325
    II17417423
    III21.9661.32748
    20GORJI37.4035.439139
    II34234263
    III37.7455.781202
    21HARGHITAI37.4244.434142
    II2902900
    III37.7144.724142
    22HUNEDOARAI41.3079.420314
    II7557550
    III42.06210.175314
    23IALOMIŢAI22.7903.21883
    II3013010
    III23.0913.51983
    24IAŞII120.37228.6381.558
    II-1.985-1.985-100
    III118.38726.6531.458
    25ILFOVI26.8854.091962
    II7272-460
    III26.9574.163502
    26MARAMUREŞI58.31215.433346
    II-981-981194
    III57.33114.452540
    27MEHEDINŢII28.3596.989542
    II6726720
    III29.0317.661542
    28MUREŞI69.4959.015186
    II9239230
    III70.4189.938186
    29NEAMŢI70.56315.171828
    II182182-123
    III70.74515.353705
    30OLTI40.5945.551186
    II000
    III40.5945.551186
    31PRAHOVAI73.58711.439572
    II291291-100
    III73.87811.730472
    32SATU MAREI39.3205.249180
    II8508500
    III40.1706.099180
    33SĂLAJI32.6234.485110
    II1601600
    III32.7834.645110
    34SIBIUI59.78613.354389
    II869869222
    III60.65514.223611
    35SUCEAVAI98.85527.9871.481
    II1.3141.314431
    III100.16929.3011.912
    36TELEORMANI30.1055.087406
    II461461-38
    III30.5665.548368
    37TIMIŞI91.62828.0581.241
    II-200-200-200
    III91.42827.8581.041
    38TULCEAI34.4954.036132
    II000
    III34.4954.036132
    39VASLUII72.08711.813350
    II4944940
    III72.58112.307350
    40VÂLCEAI53.3167.364373
    II5285280
    III53.8447.892373
    41VRANCEAI43.40411.438288
    II3853850
    III43.78911.823288
    42Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice localeI9.6429.6421.642
    II-5.642-5.642-642
    III4.0004.0001.000
   +  Anexa 4 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municiipiilor,sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013
                     
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTOTALdin care pentru:    
    finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin care:hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de statdrepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
    salarii, sporuri indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestoracheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
      TOTALI10.390.0698.670.4217.589.863****)1.080.552514.454965.694
    II256.124204.124204.1240-25.00077.000
    III10.646.1938.874.5457.793.993****)1.080.552489.4541.042.694
    1ALBAI186.599163.943145.26818.6754.49415.932
    II6.7795.4215.01041101.358
    III193.378169.364150.27819.0864.49417.290
    2ARADI197.774167.747146.26021.4877.27020.786
    II9.6768.3907.91747301.286
    III207.450176.137154.17721.9607.27022.072
    3ARGEŞI303.746260.955231.23329.72216.32822.497
    II14.00510.83010.1766547002.475
    III317.751271.785241.40930.37617.02824.972
    4BACĂUI333.087282.777247.42535.35213.37432.225
    II15.57816.27815.500778-7000
    III348.665299.055262.92536.13012.67432.225
    5BIHORI306.699260.481229.55530.92615.67627.528
    II16.92814.92214.24268002.006
    III323.627275.403243.79731.60615.67629.534
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI168.286144.742126.05018.6925.94615.684
    II8.4555.4925.08141102.963
    III176.741150.234131.13119.1035.94618.647
    7BOTOŞANII235.168201.108177.66523.44315.58816.851
    II1.641-484-1.00051602.125
    III236.809200.624176.66523.95915.58818.976
    8BRAŞOVI249.962217.853188.78929.0649.51820.240
    II9.0636.4155.77663902.648
    III259.025224.268194.56529.7039.51822.888
    9BRĂILAI164.246139.430123.73915.69110.04812.693
    II4.4032.5712.22634501.832
    III168.649142.001125.96516.03610.04814.525
    10BUZĂUI224.853188.569166.53022.03912.75420.089
    II8.3046.0705.58548502.234
    III233.157194.639172.11522.52412.75422.323
    11CARAŞ-SEVERINI151.437128.876112.58816.2885.14215.704
    II9.7645.0094.6513581.0003.755
    III161.201133.885117.23916.6466.14219.459
    12CĂLĂRAŞII144.137118.544105.02413.5208.30015.460
    II3.399297029703.102
    III147.536118.841105.02413.8178.30018.562
    13CLUJI307.268259.542224.85934.68312.93231.193
    II15.50613.53812.77576301.968
    III322.774273.080237.63435.44612.93233.161
    14CONSTANŢAI309.723262.310228.35533.95520.98822.400
    II13.05710.94210.195747-1.0003.115
    III322.780273.252238.55034.70219.98825.515
    15COVASNAI130.674115.879103.14712.7326.2427.100
    II5.5524.6464.3662800906
    III136.226120.525107.51313.0126.2428.006
    16DÂMBOVIŢAI244.287203.757180.70523.0529.68827.573
    II9.1665.8015.29450703.365
    III253.453209.558185.99923.5599.68830.938
    17DOLJI314.651271.752242.08829.66419.12417.685
    II8.3285.6014.94865302.727
    III322.979277.353247.03630.31719.12420.412
    18GALAŢII263.842227.475199.99827.47711.72620.979
    II5.9723.0832.47960402.889
    III269.814230.558202.47728.08111.72623.868
    19GIURGIUI112.62091.31980.24311.0764.85614.911
    II2.112-1.756-2.0002441.0002.868
    III114.73289.56378.24311.3205.85617.779
    20GORJI221.740173.726153.00020.72612.38633.373
    II-1.6442.4562.0004560-4.100
    III220.096176.182155.00021.18212.38629.273
    21HARGHITAI203.450182.892162.14920.7439.7708.789
    II6.2695.5535.0974560716
    III209.719188.445167.24621.1999.7709.505
    22HUNEDOARAI236.248195.474170.60624.8689.86628.474
    II7.9795.5104.96354702.469
    III244.227200.984175.56925.4159.86630.943
    23IALOMIŢAI133.458109.86097.89811.9629.47612.875
    II1.661-1.737-2.00026303.398
    III135.119108.12395.89812.2259.47616.273
    24IAŞII407.262348.168306.49841.67024.47430.300
    II17.48314.92014.00391702.563
    III424.745363.088320.50142.58724.47432.863
    25ILFOVI125.707101.47286.13115.3415.02418.333
    II1.401-662-1.00033802.063
    III127.108100.81085.13115.6795.02420.396
    26MARAMUREŞI265.275223.209196.86726.34215.68022.442
    II8.2145.0593.7251.33403.155
    III273.489228.268200.59227.67615.68025.597
    27MEHEDINŢII148.464118.544104.87913.6657.29220.347
    II8.3544.4044.10330103.950
    III156.818122.948108.98213.9667.29224.297
    28MUREŞI288.219254.507224.74929.7589.96220.525
    II15.57113.37312.71865502.198
    III303.790267.880237.46730.4139.96222.723
    29NEAMŢI256.641222.463197.97424.48913.47417.351
    II12.5268.7248.18553903.802
    III269.167231.187206.15925.02813.47421.153
    30OLTI221.247189.762169.46320.29911.75016.840
    II6.1972.9612.51444703.236
    III227.444192.723171.97720.74611.75020.076
    31PRAHOVAI346.628288.898250.08038.81814.57839.825
    II3.7758540854-1.0003.921
    III350.403289.752250.08039.67213.57843.746
    32SATU MAREI193.844165.143145.47719.6669.77817.199
    II9.3105.0194.58643304.291
    III203.154170.162150.06320.0999.77821.490
    33SĂLAJI140.274116.977102.55314.4245.46816.422
    II6.7103.3173.0003171.0002.393
    III146.984120.294105.55314.7416.46818.815
    34SIBIUI200.941171.597150.06321.5349.80216.708
    II5.1484.7354.2614740413
    III206.039176.332154.32422.0089.80217.121
    35SUCEAVAI365.748308.491268.81939.67224.88629.434
    II15.92011.65010.77787304.270
    III381.668320.141279.59640.54524.88633.704
    36TELEORMANI171.111142.257126.29615.9619.89415.574
    II6.0603.6433.29235102.417
    III177.171145.900129.58816.3129.89417.991
    37TIMIŞI313.607263.496227.78635.71013.50634.076
    II9.6707.9537.167786-1.0002.717
    III323.277271.449234.95336.49612.50636.793
    38TULCEAI117.14699.17288.20510.9675.36811.286
    II3.098241024102.857
    III120.24499.41333.20511.2085.36814.143
    39VASLUII232.755197.052172.85324.1999.59822.927
    II6.0954.5864.05453201.509
    III238.850201.638176.90724.7319.59824.436
    40VÂLCEAI204.604167.519147.49120.0289.98024.129
    II9.1101.4411.00044107.669
    III213.714168.960148.49120.4699.98031.798
    41VRANCEAI218.324143.813126.83016.9838.14064.092
    II-25.7925.2084.8343740-31.000
    III192.532149.021131.66417.3578.14033.092
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTII904.317*)684.870583.681**)101.189***)24.30866.843
    II33.32124.85022.6242.22608.471
    III937.638*)709.720606.305**)103.415***)24.30875.314
    43SUME REZERVATEI124.00094.00070.00024.00030.0000
    II-78.000-53.000-29.000-24.000-25.0000
    III46.00041.00041.00005.0000
  ---------- Notă *) din care: 54.082 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 16.509 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 27.928 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, precum şi 4.613 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli. Notă **) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ****) din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 5 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATEInfluenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  0001 05 0002 05 2005 03 02 2105 50 2900 05 3000 05 3005 50 3105 03 3600 05 3605 50 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 30 47 48 49 4305 02 4505 01 02 5005 01 10 20 56 70 71 6600 05 01 10 20 56 70 71 6605 01 10 20 56 70 71 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -88.163 42.653 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 42.653 31.517 56 56 31.461 31.461 11.136 11.136 11.136 -55.236 -55.236 -54.536 -330 129.283 -2.660 -178.500 -2.500 -90 261 -700 -700 -75.580 -55.881 -19.699 -88.163 -71.163 -1.000 45.100 -115.263 -17.000 -17.000 -88.163 -71.163 -1.000 45.100 -115.263 -17.000 -17.000 -88.163 -71.163 -1.000 45.100 -115.263 -17.000 -17.000
  -------