ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013    Având în vedere necesitatea îndeplinirii de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. a atribuţiilor ce le revin ca instituţii publice cărora Ministerul Transporturilor le-a delegat în condiţiile legii atribute de autoritate,luând în considerare mecanismele bugetare aplicabile la nivelul celor două instituţii publice, precum şi faptul că, pe de o parte, I.S.C.T.R. nu îşi poate îndeplini atribuţiile de control care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, fără un buget stabil, iar pe de altă parte, A.R.R. nu îşi poate îndeplini într-un mod coerent şi eficient atribuţiile care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, fără un buget echilibrat şi aprobat,întrucât practica a evidenţiat într-un mod foarte clar faptul că procentul de 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate către terţi, care trebuie virat lunar de către A.R.R. către I.S.C.T.R., în conformitate cu art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, este unul de natură să creeze un dezechilibru al bugetului A.R.R. începând cu luna ianuarie 2012, constituindu-se astfel ca obstacol pentru buna funcţionare a acestei instituţii, precum şi faptul că, în egală măsură, nevirarea acestui procent afectează în mod corespunzător mecanismul de formare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea I.S.C.T.R.,având în vedere că pe baza calculelor economice a fost determinat faptul că deblocarea situaţiei bugetare a celor două instituţii publice se poate realiza prin diminuarea procentului de 60% până la limita de 20%,având în vedere că mecanismele de formare a bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.C.T.R. sunt stabilite în mod expres prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012,s-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă, deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:"b) prin virarea, lunar, de către A.R.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către A.R.R. către terţi, cu excepţia tarifelor încasate de către A.R.R. pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, şi a normelor de aplicare a acesteia, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către R.A.R. către terţi;"2. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se abrogă.  +  Articolul IIAmenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.T.R. şi de către personalul împuternicit al C.N.A.D.N.R. - S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi neîncasate până la această dată constituie venit la bugetul de stat. În acest scop, C.N.A.D.N.R. - S.A. transmite procesele-verbale de constatare a contravenţiei unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea executării silite a sumelor neîncasate. Procedura de transmitere a proceselor-verbale se stabileşte pe bază de protocol încheiat între C.N.A.D.N.R. - S.A. şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 101.______