LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Curtea Suprema de Justiţie se compune din: 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 4 presedinti de secţii şi cel mult 80 de judecători.Curtea este organizată în 4 secţii - civilă, penală, comercială şi de contencios administrativ -, completul de 9 judecători şi Secţiile Unite, fiecare având competenţa proprie."2. Alineatul 2 al articolului 8 se abroga.3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Preşedintele, vicepreşedintele, preşedinţii de secţii şi ceilalţi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, facuta la recomandarea ministrului justiţiei, pe o perioadă de 6 ani.În cazul în care mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al preşedintelui de secţie sau al unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie a încetat înainte de expirarea duratei pentru care acesta a fost numit, în funcţia respectiva va fi numita, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, o altă persoană. Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui, al preşedintelui de secţie sau al judecătorului astfel numit încetează la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut predecesorul pe care l-a înlocuit."4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru a fi numiţi la Curtea Suprema de Justiţie, judecătorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi să aibă o vechime de cel puţin 15 ani în magistratura pentru preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinţii de secţii şi de cel puţin 12 ani pentru judecători.Se considera vechime în magistratura, în sensul alin. 1, şi perioada în care o persoană a îndeplinit funcţiile de cadru didactic la Facultatea de drept, cercetator ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, judecător la Curtea Constituţională, consilier în Ministerul Justiţiei ori de avocat."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii vor depune următorul jurământ în faţa Preşedintelui României: lt; lt;Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, constiinta şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu! gt; gt;"6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Secţiile Curţii Supreme de Justiţie au următoarele competente:Secţia civilă judeca recursurile: a) în cauzele civile, determinate de Codul de procedură civilă, în afară de cele date în competenţa altor secţii prin prezenta lege sau prin legi speciale; b) contra hotărârilor pronunţate în litigii de muncă, în cazurile determinate de lege; c) în orice cauze privind alte materii care nu au fost date în competenţa celorlalte secţii.Secţia penală judeca recursurile: a) în materie penală, în cazurile determinate de Codul de procedură penală sau de legi speciale; b) contra hotărârilor pronunţate în materie penală de instanţele militare.Secţia comercială judeca recursurile contra hotărârilor pronunţate în materie comercială, în cazurile determinate de lege.Secţia de contencios administrativ judeca recursurile: a) în materie de contencios administrativ, în cazurile determinate de lege; b) în materie de expropriere; c) în materie fiscală, cu excepţia litigiilor care sunt date prin legi speciale în competenţa altor instanţe."7. Alineatul 2 al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Cauzele în prima instanţa se judeca de către Secţia penală."8. Articolul 26 se abroga.9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Dacă o secţie a Curţii considera ca este cazul a se reveni asupra propriei jurisprudente, judecata va fi întreruptă şi vor fi sesizate Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie, care judeca cu citarea părţilor din dosarul a cărui judecata a fost întreruptă. După ce Secţiile Unite s-au pronunţat asupra sesizării privind schimbarea jurisprudenţei, judecata va continua."10. Alineatul 2 al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Magistraţii asistenţi şefi au grad de preşedinte de tribunal şi sunt numiţi dintre magistraţii asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în aceasta funcţie. După un stagiu de 2 ani ca magistrat asistent şef, ei pot fi inaintati pe loc la gradul de judecător de curte de apel şi, după alţi 5 ani, la gradul de preşedinte de curte de apel."11. Alineatul 4 al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Preşedintele Curţii poate reduce cu o pătrime vechimea în specialitate pentru magistraţii asistenţi care au avut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată."12. Alineatul 1 al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Pentru numirea în funcţia de director este necesară o vechime de cel puţin 10 ani în magistratura, iar pentru ceilalţi magistraţi asistenţi, o vechime de cel puţin 7 ani. Dispoziţiile art. 36-38 se aplică în mod corespunzător."13. Alineatul 3 al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Împotriva deciziilor pronunţate de comisia disciplinară se poate declara contestaţie la completul de 9 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, prevăzut de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată."14. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie aproba statul de funcţii al Curţii Supreme de Justiţie, numeşte, promovează, suspenda şi dispune încetarea din funcţie a personalului Curţii, cu excepţia corpului judecătoresc prevăzut la art. 13, îndrumă şi supraveghează activitatea de propuneri privind legislaţia, de studii şi documentare şi de publicare a practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie."15. Articolul 66 se abroga.  +  Articolul 2Procesele aflate pe rolul Secţiei militare a Curţii Supreme de Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi judecate de Secţia penală a Curţii.  +  Articolul 3Personalul Secţiei militare a Curţii Supreme de Justiţie va fi repartizat, ţinându-se seama de opţiunea formulată, la celelalte secţii ale Curţii, cu condiţia trecerii lui în rezerva.  +  Articolul 4Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU ----------