ORDIN nr. 34 din 17 februarie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici(actualizat până la data de 14 august 2007*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 august 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 153 din 2 august 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,văzând Referatul de aprobare nr. 21.117 din 14 februarie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 77/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine animală, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfecţii alimentare şi intoxicaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 şi 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/117/CE .  +  Articolul 4Măsurile pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor le adoptă în conformitate cu art. 8 alin. (1) şi cele implementate în conformitate cu art. 10 alin. (1), precum şi planurile aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine animală, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfecţii alimentare şi intoxicaţii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 77/2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/117/CEE , rămân în vigoare până la aprobarea programelor de control corespondente, în conformitate cu art. 5 din Norma sanitară veterinară referitoare la controlul privind Salmonella şi alţi agenţi zoonotici specificaţi ce se transmit prin alimente, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2006 ce preia prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.160/2003/CE .  +  Articolul 5Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/99/CE privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei Consiliului 90/424/CEE şi de abrogare a Directivei Consiliului 92/117/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 31, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE de adaptare a anumitor directive din domeniul agriculturii, respectiv legislaţie veterinară şi fitosanitară, ca urmare a aderării României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352.--------------Art. 5 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 153 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 14 august 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiBucureşti, 17 februarie 2006.Nr. 34.  +  AnexăNORMA 17/02/2006