LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional, se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, denumita prescurtat A.N.L. (2) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe este o instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe are ca obiectiv realizarea unor montaje financiare, precum şi atragerea şi administrarea resurselor, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere. (2) Din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se acordă credite, care se garantează prin constituirea de ipoteci asupra imobilului - teren şi construcţie -, liber de orice sarcina. (3) Înscrierea ipotecii se face pe baza contractului de creditare. Operaţiunea de înscriere a ipotecii este scutită de taxa de timbru. (4) Pentru derularea activităţilor specifice operaţiunii de creditare, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţiile bancare, depozitare ale resurselor sale, care vor acţiona ca bănci de credit ipotecar.  +  Articolul 3Pot beneficia de credite, în baza criteriilor stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe: a) persoane fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România; b) persoane juridice române.  +  Articolul 4 (1) Beneficiarilor de credite li se pot acorda următoarele facilităţi: a) o rata a dobânzii inferioară unei rate medii a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-bancară, calculată şi acceptată de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe; b) accesul la terenuri pentru construcţii de locuinţe, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţă pe toată durata de existenta a construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe împreună cu autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, după caz; c) scutiri de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădire, pe durata de rambursare a creditului. (2) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va asigura un cuantum anual din fondurile sale, destinat creditelor, în condiţii avantajoase, pentru tineri şi familiile de tineri.  +  Articolul 5 (1) Plafoanele maxime ale creditelor care se acordă pentru finanţarea construirii sau cumpărării de locuinţe, în condiţiile prezentei legi, se vor încadra în plafoane maximale de cost, de realizare a unor construcţii noi, stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. (2) Pentru cumpărarea de locuinţe şi realizarea de lucrări de construcţii aferente fondului de locuinţe existent - reabilitare, consolidare, extindere -, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va stabili reglementări specifice, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se păstrează în conturi pe numele agenţiei, la instituţii bancare agreate, şi se pot constitui din: a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale; b) dobânzi la creditele acordate; c) venituri din plasamente în titluri de stat şi depozite bancare; d) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, române sau străine; e) sume acumulate drept garanţie de buna execuţie în cadrul decontării lucrărilor de investiţii; f) alte resurse legal constituite. (2) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reintregesc cu ratele rambursate, aferente creditelor acordate.  +  Articolul 7Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe poate emite periodic titluri de valoare, sub forma de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe termen mediu şi lung. Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt valori mobiliare, emise la valoare nominală, cu dobânda indexabila, platibila lunar, dematerializate, garantate de stat.  +  Articolul 8Punerea în circulaţie a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se face prin intermediul instituţiilor bancare, depozitare ale resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 9Consiliul naţional de coordonare ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va stabili data, volumul şi celelalte caracteristici financiare ale fiecărei emisiuni, cuprinse în prospectul de emisiune.  +  Articolul 10 (1) Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pot fi cumpărate de persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România. (2) Instituţiile bancare, care, în calitate de agent al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, asigura emisiunea primara a obligaţiunilor acesteia, asigura şi evidenta deţinătorilor de obligaţiuni, precum şi operaţiunile de plată a veniturilor lunare cuvenite acestora. (3) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe beneficiază de toate drepturile conferite de lege deţinătorilor de valori mobiliare.  +  Articolul 11 (1) Piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie în condiţiile legii, prin admiterea obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o alta piaţa supravegheată. (2) Cererea de cotare la bursa de valori sau pe o alta piaţa supravegheată este înaintată de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe.  +  Articolul 12 (1) Pe piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe vor acţiona, în calitate de intermediari, societăţile de valori mobiliare. (2) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe au dreptul sa transmită intermediarilor ordine de vânzare a obligaţiunilor deţinute, indiferent de termenul de scadenta a acestora.  +  Articolul 13La data admiterii obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o alta piaţa supravegheată, va fi constituit, în condiţiile legii, Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, care asigura evidenta tranzacţiilor cu obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi evidenta investitorilor în aceste valori mobiliare.  +  Articolul 14În vederea asigurării unei garanţii eficiente, se va constitui, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un fond de garantare a obligaţiunilor emise de aceasta.  +  Articolul 15 (1) Fondul de garantare a obligaţiunilor va avea ca sursa de constituire alocaţia iniţială de la bugetul de stat şi comisionul de distribuire încasat la emisiunea primara a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (2) Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi administrat de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe.  +  Articolul 16Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi utilizat numai în situaţia în care volumul plăţilor cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni va fi superior volumului de încasări din ratele scadente la creditele ipotecare acordate şi dobânzile aferente.  +  Capitolul 2 Organizare  +  Articolul 17 (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se realizează prin Consiliul naţional de coordonare, ca organ deliberativ, şi prin Consiliul de administraţie, ca organ executiv. (2) Consiliul naţional de coordonare este organ de decizie, numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeaşi hotărâre va fi nominalizată, din rândul membrilor acestuia, persoana desemnată sa îndeplinească funcţia de preşedinte al consiliului. (3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri, desemnaţi şi numiţi de Consiliul naţional de coordonare. (4) Preşedintele Consiliului naţional de coordonare este şi preşedintele Consiliului de administraţie.  +  Articolul 18 (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 13 membri, desemnaţi după cum urmează:
    - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului- 2 membri
    - Ministerul Tineretului şi Sportului- 1 membru
    - Ministerul Finanţelor- 1 membru
    - Asociaţia Română a Băncilor- 1 membru
    - Departamentul pentru Administraţie Publică Locală- 1 membru
    - Ministerul Privatizării- 1 membru
    - Ministerul Apărării Naţionale- 1 membru
    - Ministerul Educaţiei Naţionale- 1 membru
    - Federaţia Municipiilor din România- 1 membru
    - Federaţia Oraşelor din România- 1 membru
    - Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene- 1 membru
    - Consiliul General al Municipiului Bucureşti- 1 membru.
  (2) Consiliul naţional de coordonare îşi aproba, la prima şedinţa, regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Consiliul naţional de coordonare se reuneste cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. (4) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului naţional de coordonare, precum şi punerea în aplicare a directivelor şi deciziilor adoptate se asigura de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
   +  Articolul 19Consiliul naţional de coordonare are următoarele atribuţii: a) avizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 30 de zile de la numire; b) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform prezentei legi; c) aproba plafonul anual de credite; d) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe; e) decide asupra plasamentelor financiare în titluri de stat; f) analizează şi se pronunţa asupra angajamentelor patrimoniale ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; h) aproba criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; i) aproba plafoanele maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; j) aproba rata dobânzii, aferentă creditelor pe care le acorda; k) aproba prospectul de emisiune a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe are următoarele atribuţii: a) administrează resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi efectuează plasamente în titluri de stat şi în depozite bancare; b) aproba încheierea de convenţii pentru derularea fondurilor, cu instituţiile bancare agreate, care acorda credite ipotecare; c) stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; d) aproba plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice şi propune nivelul ratei dobânzii aferente acestuia; e) analizează modul de utilizare a creditelor şi stabileşte măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale; f) reprezintă, prin preşedintele sau, interesele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în justiţie şi în relaţiile cu terţii; g) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; h) propune plafoane maximale de cost pentru locuintele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi; i) propune volumul şi caracteristicile fiecărei emisiuni de obligaţiuni cuprinse în prospectul de emisiune.  +  Articolul 21 (1) Consiliul naţional de coordonare şi Consiliul de administraţie ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe răspund de gestionarea fondurilor, potrivit legii. (2) Anual, Guvernul va prezenta Parlamentului o informare asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se asigura din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursa pentru Agenţia Naţionala pentru Locuinţe în anul următor.  +  Articolul 23Fondurile necesare începerii activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie prin emiterea de obligaţiuni garantate de stat, din bugetul de stat şi din alte surse legal constituite.
   +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Agenţia Naţionala pentru Locuinţe poate modifica, periodic, condiţiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcţie de situaţia pieţei monetare şi a pieţei de capital.  +  Articolul 25În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi adoptate de către Guvern.  +  Articolul 26În termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi va fi numit Consiliul naţional de coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU -------------