ORDIN nr. 37 din 9 aprilie 2010 (*actualizat*)privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României(actualizat pâna la data de 10 august 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 august 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 103 din 4 august 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 877 din 9 aprilie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Mişcarea ecvinelor pe teritoriul României trebuie să fie însoţită de certificat sanitar-veterinar de sănătate şi de paşaport. (2) Mişcarea ecvinelor diagnosticate pozitiv cu anemie infecţioasă ecvină este interzisă, cu excepţia abatorizării.  +  Articolul 2Se aprobă modelul de certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulaţia ecvinelor pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Certificatul sanitar-veterinar de sănătate este eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit doar pentru ecvinele care sunt identificate cu microcip, care deţin paşaport şi care fac obiectul comerţului intern.  +  Articolul 4 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 103 din 4 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 10 august 2010. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 103 din 4 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 10 august 2010. (3) Probele de sânge de la ecvinele destinate comerţului intracomunitar în vederea testării pentru anemie infecţioasă ecvină în centrul de colectare sau în exploataţia de origine autorizată sanitar-veterinar sunt recoltate de către medicul veterinar oficial. (4) Este interzis accesul ecvinelor fără microcip, paşaport şi certificat de sănătate în centrele de colectare autorizate pentru comerţul intracomunitar. (5) Abrogat.--------------Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 103 din 4 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 10 august 2010.  +  Articolul 5Costurile aferente certificării sunt suportate de proprietarii ecvinelor, persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 6Certificatul sanitar-veterinar de sănătate este tipărit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti conform modelului prevăzut în anexă.  +  Articolul 7Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Nerespectarea prezentului ordin se sancţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 9 aprilie 2010.Nr. 37.  +  Anexa DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .......Cabinet medical veterinar/S.C. ...............Cod: MM 00001CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU CIRCULAŢIA ECVINELORPE TERITORIUL ROMÂNIEI- model -1. Deţinătorul animalelor ...........(nume, prenume/denumirea societăţii comerciale, CNP, C.U.I., adresă)..........2. Judeţul de unde pleacă ecvinele .........................3. Codul exploataţiei ......................................I. Numărul ecvinelor ..........................II. Identificarea ecvinelor şi alte acţiuni:┌────────────┬─────┬───────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┐│ Numar de │Nr. │ Rasă, │Codul exploataţiei│Acţiuni veterinare│Data şi ││identificare│paşa-│vârstă,│de destinaţie/ │ (vaccinări, │rezultatul ││a animalului│por- │ sex │Codul centrului │ tratamente │ultimului ││ (microcip) │tului│ │de colectare/ │ antiparazitare │test pentru ││ │ │ │Codul abatorului │ interne,externe) │anemie ││ │ │ │ │ │infecţioasă ││ │ │ │ │ │ ecvină │├────────────┼─────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────┴───────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┘III. Originea şi destinaţia ecvinelorEcvinele sunt expediate:de la: ............................................(locul de expediere)numele şi adresa expeditorului: ....................la: ................................................(locul de destinaţie)numele şi adresa destinatarului: ....................IV. Transportul animalelorMijloc de transport .................................(Indicaţi nr. de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport şi numerele de înmatriculare, inclusiv remorca.)V. Certificarea sănătăţii animalelorSubsemnata(ul) certific că ecvina/ecvinele descrisă(e) mai sus corespund(e) următoarelor cerinţe:1. a(u) fost examinată(e) astăzi şi nu prezintă semne clinice de boală;2. nu este/nu sunt destinată(e) tăierii în cadrul unui program naţional de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase;3. nu provin(e) dintr-o exploataţie supusă unor restricţii cauzate de boli specifice ecvinelor;4. este/sunt identificată(e), astfel încât să se poată realiza cu promptitudine trasabilitatea animalelor;5. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate, nici nu a(u) venit în contact cu ecvine dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate animală*);6. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate, nici nu a(u) venit în contact cu ecvine dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate animală pentru: a) 6 luni în cazul ecvideelor suspectate că ar fi contactat durină, de la data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav; cu toate acestea, în cazul armăsarilor interdicţia se aplică până când animalul este castrat; b) 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, de la data sacrificării ecvideelor infectate cu boala respectivă; c) 6 luni în cazul stomatitei veziculoase, de la ultimul caz înregistrat; d) 30 de zile în caz de rabie, de la ultimul caz înregistrat; e) 15 zile în caz de antrax, de la ultimul caz înregistrat; f) 30 de zile în cazul în care toate animalele din speciile receptive la bolile enumerate mai sus, localizate în exploataţia respectivă, au fost sacrificate şi anexele dezinfectate, începând cu data la care animalele au fost sacrificate şi anexele dezinfectate, cu excepţia antraxului, caz în care perioada de interdicţie este de 15 zile;7. provin(e) dintr-o exploataţie în care nu s-au diagnosticat cazuri de anemie infecţioasă ecvină în ultimele 3 luni; în cazul în care a fost diagnosticată anemia infecţioasă şi s-au eliminat animalele pozitive, animalele rămase în exploataţie pot părăsi exploataţia după ce au obţinut rezultate negative la două teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni.VI. Toate mijloacele de transport sau containerele în care au fost încărcate animalele sunt autorizate/înregistrate sanitarveterinar, respectă normele privind bunăstarea animalelor pe timpul transportului, au fost curăţate şi dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant înregistrat şi omologat în România.Prezentul certificat este valabil 3 zile de la data emiterii.Întocmit la ........ data ............(ŞTAMPILĂ) ..........................................(semnătura şi parafa medicului veterinarde liberă practică împuternicit)*) Certific şi semnez în calitate de deţinător...............................................(numele, prenumele şi semnătura)------------