LEGE nr. 150 din 15 iulie 1998privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 16 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pentru asigurarea finanţării acţiunilor de sprijinire a comunităţilor româneşti aflate pe teritoriul altor state se constituie Fondul la dispoziţia primului-ministru. (2) Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni se aproba prin legile anuale ale bugetului de stat.  +  Articolul 2Resursele bugetare astfel constituite se folosesc, cu prioritate, pentru: a) acţiuni pentru sprijinirea şcolilor, a învăţământului în limba română; b) acţiuni culturale şi artistice; c) acţiuni pentru tineri; d) ajutor individual pentru cazuri medicale deosebite; e) acţiuni de educaţie civică; f) alte situaţii prevăzute în programele de colaborare.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Consiliul Interministerial pentru Sprijinirea Comunităţilor Româneşti de Pretutindeni, aprobat de către primul-ministru, care avizează acţiunile prioritare ce vor fi finanţate din fondul constituit potrivit art. 1, propuse de instituţiile care iniţiază astfel de acţiuni, prin ministerele de resort. (2) Consiliul interministerial se întruneşte periodic şi este alcătuit din reprezentanţi ai: Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Finanţelor, Secretariatului General al Guvernului şi Secretariatului de Stat pentru Culte. Reprezentantul Fundaţiei Culturale Române are statut de invitat. Avizul consiliului interministerial este consultativ.  +  Articolul 4 (1) Pentru anul 1998 resursele financiare necesare constituirii fondului vor fi asigurate prin disponibilizarea a 5 miliarde lei de la bugetul de stat, fără a fi afectate ministerele de resort implicate. (2) Fondul se completează cu resursele financiare care pot fi alocate prin legea cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, având sediul central în municipiul Bucureşti. (2) Centrul are ca atribuţii realizarea acţiunilor prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6 (1) Centrul se organizează şi funcţionează după un regulament propriu. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, structura organizatorică, statul de funcţii şi salarizarea personalului centrului se aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Conducerea generală a activităţii centrului este asigurata de directorul general, membru al Academiei Române sau personalitate culturală recunoscută ori profesor universitar, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 7Centrul are şi rolul de a elabora şi coordona programele de pregătire a tinerilor români de pretutindeni, în vederea admiterii în instituţii de învăţământ de toate gradele din România.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii ale centrului se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Fondurile necesare centrului pot proveni şi din sponsorizări, donaţii, asistenţa din partea unor organisme internaţionale, precum şi din venituri rezultate prin executarea unor contracte de cercetare ştiinţifică, asistenţa sau consultanţa de specialitate şi din alte surse legale. (3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionarii corespunzătoare a centrului în anul 1998, se aloca suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 9Studenţii şi cursanţii centrului pot fi bursieri ai statului român şi pot beneficia de cazare gratuita în căminele studenţeşti, pe durata studiilor în România. De asemenea, Guvernul poate acorda şi alte forme de sprijin pe care le considera necesare.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care se desfăşoară activităţi organizate sau coordonate de centru vor acorda sprijinul necesar în asigurarea, în mod gratuit, de spaţii şi dotări corespunzătoare în perioada în care se desfăşoară respectivele activităţi. (2) În scopul realizării obiectului de activitate al centrului, complexul situat în comuna Crevedia, judeţul Dambovita, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi în folosinţă Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, împreună cu terenul şi cu orice alte bunuri mobile sau imobile aferente acestuia, conform inventarului de la 31 decembrie 1997, trec în folosinţă exclusiva a centrului. (3) Personalul administrativ şi de deservire, aferent complexului imobiliar din comuna Crevedia, judeţul Dambovita, poate fi transferat, în cadrul centrului, de la Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative în condiţiile art. 6 alin. (2).  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU------------