NORME METODOLOGICE din 14 august 2003 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice**)(actualizate până la data de 10 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul normelor metodologice a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 1 (1) În vederea cumpărării de către partidele politice a spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor acestora, se pot depune cereri la titularul dreptului de proprietate, de administrare sau de folosinţă asupra spaţiului respectiv. (2) Cererea pentru cumpărarea spaţiului destinat sediului central al partidului politic se semnează de conducerea acestuia. (3) În cazul spaţiilor destinate sediilor organizaţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cererea este semnată de conducerea organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Cererile pentru cumpărarea spaţiilor destinate sediilor organizaţiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se semnează de conducerile acestora, cu acordul conducerii organizaţiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 2Cererile de cumpărare a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice se adresează: a) consiliului judeţean sau consiliului local, pentru spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrarea consiliului judeţean ori a consiliului local respectiv; b) în cazul municipiului Bucureşti, cererile se adresează, după caz, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor locale ale sectoarelor, dacă spaţiile solicitate se află, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliilor locale ale sectoarelor; c) consiliului de administraţie al regiei autonome, dacă spaţiul solicitat se află în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea ori în folosinţa regiei autonome; d) consiliului de administraţie al regiei autonome, dacă spaţiul solicitat se află în proprietatea acesteia.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 3 (1) Pot fi cumpărate numai spaţiile care se află în proprietatea privată a statului, a unităţii administrativ-teritoriale sau proprietate a regiilor autonome şi care figurează ca atare în inventarele şi în evidenţele legal întocmite. Dovada dreptului de proprietate se face conform dreptului comun.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013. (2) Spaţiile pentru care exista solicitări de restituire, legal formulate şi înregistrate, pot fi cumpărate numai după clarificarea regimului lor juridic.  +  Articolul 4Cererea trebuie să conţină, în mod obligatoriu, elementele necesare identificării spaţiului care se solicită a fi cumpărat, şi anume: a) adresa la care este situat spaţiul; b) copia contractului în baza căruia este deţinut spaţiul şi terenul aferent acestuia de către partidul politic; c) descrierea spaţiului şi a terenului aferent care fac obiectul cererii de cumpărare şi/sau concesionare, după caz; d) opţiunea cu privire la cumpărarea sau concesionarea terenului aferent spaţiului.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 5 (1) Dacă spaţiul este închiriat mai multor partide politice sau organizaţii teritoriale ale acestora şi este folosit ca sediu, acesta se poate vinde, la cererea comună a conducerilor partidelor politice respective sau a organizaţiilor acestora, în coproprietate. (2) Spaţiul prevăzut la alin. (1) se poate vinde şi la cererea individuală a conducerii partidelor politice respective sau a organizaţiilor acestora, dacă este comod partajabil în natură. Spaţiul supus vânzării nu poate să depăşească partea folosită exclusiv de către partidul politic sau organizaţia solicitantă, aşa cum este prevăzută în contractul de închiriere. (3) În toate situaţiile, părţile de folosinţă comună vor fi expres menţionate atât în cerere, cât şi în contractul de vânzare. În contractul de vânzare se vor menţiona cota-parte care se vinde fiecărui cumpărător din părţile şi instalaţiile de folosinţă comună, precum şi cota indiviză din dreptul de proprietate asupra terenului aferent spaţiului vândut.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 6 (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spaţiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea de piaţă a acestora, determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii. (2) Partidele politice pot cumpăra spaţiile pentru organizaţia municipiului Bucureşti şi pentru organizaţia judeţului Ilfov, precum şi spaţiile pentru organizaţiile fiecărui sector al municipiului Bucureşti, destinate sediilor acestor organizaţii. (3) Partidele politice pot cumpăra, la cerere, terenurile proprietate privată a statului, aferente spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care au situaţia juridică clarificată, la valoarea de piaţă determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii. (4) Terenurile proprietate privată a statului, aferente spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care au situaţia juridică clarificată şi pentru care partidul politic deţinător nu a solicitat cumpărarea vor fi concesionate pe durata existenţei construcţiei, în condiţiile legii. Redevenţa va fi determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii. (5) Prin teren aferent spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se înţelege suprafaţa de teren deţinută în baza contractului de închiriere, valabil încheiat.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 8Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică numai partidelor politice care, la data cumpărării, sunt reinscrise în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003 şi nu au obligaţii bugetare restante.  +  Articolul 9 (1) Cererile de cumpărare pentru spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ- teritoriale, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, consiliului local, vor fi analizate şi vor fi supuse aprobării acestora în termen de cel mult 60 de zile de la înregistrare. (2) Cererile de cumpărare pentru spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrarea ori în folosinţa unei regii autonome, precum şi cererile de cumpărare pentru spaţiile proprietate proprie a regiilor autonome vor fi analizate şi vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al regiei autonome, în termen de cel mult 60 de zile de la înregistrare. (3) Valoarea de piaţă a spaţiului şi a terenului aferent, determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii, reprezintă preţul de vânzare şi va fi stabilit în lei. Preţul de vânzare se va comunică solicitantului odată cu comunicarea aprobării vânzării spaţiului şi a terenului aferent. Dacă solicitantul acceptă preţul vânzării, se procedează la încheierea contractului de vânzare. (4) În cazul în care terenul aferent spaţiului vândut sau ce urmează a fi vândut se concesionează, redevenţa va fi determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii. Cuantumul redevenţei se va comunică solicitantului odată cu comunicarea aprobării concesionării terenului aferent. Dacă solicitantul acceptă cuantumul redevenţei, se procedează la demararea procedurii privind încheierea contractului de concesiune.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 10Raportul de evaluare prin care s-a stabilit preţul de vânzare sau, după caz, redevenţa potrivit art. 9 alin. (3) şi (4) poate fi contestat potrivit dreptului comun.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 11 (1) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează pentru vânzător de către reprezentanţii persoanelor juridice prevăzute la art. 2, iar din partea cumpărătorului de către preşedintele partidului politic ori de către împuterniciţii acestuia. (2) Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde obligatoriu următoarele clauze cu privire la: a) preţul şi condiţiile de plată a preţului; b) data la care se transmite dreptul de proprietate; c) interdicţia de vânzare pe o perioadă de 3 ani de la data cumpărării; d) eventualele sarcini constituite asupra terenului aferent, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, precum şi contracte de locaţiune, închiriere şi orice alt contract prin care s-a cedat dreptul de folosinţă.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 12Pe baza contractului de vânzare-cumpărare semnat de părţi se efectuează operaţiunile corespunzătoare în evidentele contabile ale vânzătorului şi ale cumpărătorului.  +  Articolul 12^1 (1) Plata preţului vânzării se poate face în următoarele condiţii: a) avans de minimum 10% din preţul de vânzare; b) rate lunare, eşalonate pe un termen care nu poate fi mai mare de 3 ani. (2) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate. (3) În contractele de vânzare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică rata dobânzii EURIBOR, la care se adaugă şi o marjă procentuală negociată de părţi, aplicate la soldul creditului. Vânzătorul va comunică cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.-----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 12^2Sumele obţinute din vânzarea spaţiului şi a terenului aferent, proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, se fac venit la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul local, în funcţie de titularul dreptului de proprietate.-----------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 12^3Sumele obţinute din vânzarea spaţiului şi a terenului aferent, aflate în proprietatea regiilor autonome, rămân integral la dispoziţia acestora.-----------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 12^4Redevenţa obţinută din concesionarea terenurilor aferente spaţiilor destinate sediilor partidelor politice, aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, constituie venit la bugetul de stat, la bugetul local sau, după caz, la bugetul regiei autonome, în funcţie de titularul dreptului de proprietate asupra spaţiului care formează obiectul concesiunii.-----------Art. 12^4 a fost introdus de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 13În sensul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic, asemănător şi/sau complementar cu al partidului proprietar al spaţiului care ar urma să fie închiriat se înţelege: a) un alt partid politic; b) o organizaţie a unei minorităţi naţionale, legal constituită, chiar dacă nu este reprezentată în Parlament; c) altă formaţiune politică legal constituită; d) o asociaţie sau o fundaţie care are printre membri fondatori cel puţin una dintre entităţile prevăzute la lit. a)-c).-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 14În situaţia în care contractul de închiriere a avut ca obiect spaţiul vândut potrivit Legii nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi terenul aferent, contractul de închiriere continuă să producă efecte în privinţa terenului aferent, cu respectarea condiţiilor contractuale, până la data la care a fost încheiat.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Articolul 16Modelul contractului de vânzare este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.  +  Anexa -----la normele metodologice-----------------------CONTRACT DE VÂNZARE(model)*1)Nr. .... din .../../..I. Părţile contractanteÎntre statul român/municipiul Bucureşti/judeţul/oraşul/comuna .............., reprezentat/reprezentată prin ............*2), cu sediul în ........., str. ....... nr. ...., sectorul/judeţul ......., telefon ....., fax ......., cod unic de înregistrare nr. ....., contul nr. ......, deschis la ........, reprezentat prin ..............*3), denumit în continuare vânzător, şiPartidul ............., cu sediul în ............., str. ........ nr. ...., înmatriculat în Registrul partidelor politice cu nr. ............/..........., cod unic de înregistrare nr. .........., contul nr. ......, deschis la Banca ........, Sucursala ......, reprezentat prin ............., în baza .......*4), denumit în continuare cumpărător,în temeiul art. 650 din Codul civil şi următoarele care reglementează condiţiile încheierii contractului de vânzare, precum şi în baza Legii nr. 90/2003privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare,se încheie prezentul contract de vânzare, în următoarele condiţii:--------------------*1) Contractul de vânzare-cumpărare este orientativ, părţile având dreptul să îşi fixeze drepturile şi obligaţiile în funcţie de particularitatea fiecărei situaţii, potrivit principiului libertăţii contractuale.*2) Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ori, după caz, a regiei autonome titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale.*3) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori, după caz, managerul regiei autonome titulare a dreptului de administrare asupra clădirii respective, proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale.*4) Numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi calitatea persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Vânzătorul transmite prin vânzare dreptul de proprietate, iar cumpărătorul cumpără şi se obligă să plătească preţul imobilului*5) situat în ........, în suprafaţă de ......., identificat cadastral cu nr. .........., înscris în Cartea funciară nr. ......... a localităţii ........., proprietatea vânzătorului, potrivit .............. .Posesia, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a acesteia, asupra imobilului va fi transferată de la vânzător la cumpărător în termen de ........... zile lucrătoare de la data semnării prezentului înscris, dată la care se va semna şi procesul-verbal de predare-primire.------------------*5) Prin imobil se înţelege spaţiul destinat sediilor partidelor politice şi terenul aferent sau exclusiv spaţiul destinat sediului partidului politic.III. Preţul şi modalităţile de plată  +  Articolul 2Preţul vânzării este de ...... lei, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Modalităţi de platăPărţile au convenit ca plata să se efectueze astfel:..............................................................................................IV. Garanţii  +  Articolul 4Vânzătorul declară că imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare nu este grevat de sarcini, nu a constituit drepturi reale în favoarea altor persoane şi nu a renunţat la dreptul de proprietate asupra acestuia, după cum rezultă şi din Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. .............., eliberat de OCPI..... - BCPI............ . De asemenea, declară că nu are cunoştinţă de existenţa vreunui litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti asupra acestui imobil sau, după caz, cu excepţia următoarelor: .................. .Imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă şi din Certificatul de atestare fiscală nr. ................., eliberat de .......................... .Vânzătorul declară că, în conformitate cu prevederile art. 1.672 pct. 3 din Codul civil şi în condiţiile prevăzute de art. 1.695 din Codul civil, îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror evicţiuni.Vânzătorul declară că, în conformitate cu prevederile art. 1.707 din Codul civil, îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror vicii ascunse care ar face bunul impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care i-ar micşora în asemenea măsură întrebuinţarea ori valoarea, încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar mai fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.Imobilul este exclusiv şi absolut în proprietatea privată a statului român, a unităţii administrativ-autonome sau în proprietatea regiei autonome, iar istoricul dobândirii proprietăţii asupra imobilului este cel descris în prezentul contract.Vânzătorul declară că imobilul ce face obiectul prezentului înscris nu are statut de monument istoric sau, după caz, are statut de monument istoric, iar statul român nu şi-a exprimat dreptul de preemţiune asupra acestui imobil, potrivit Adresei nr. .................  +  Articolul 5Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze sub nicio formă bunul cumpărat timp de 3 ani de la data semnării prezentului contract, cunoscând sancţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Cumpărătorul se obligă să nu închirieze bunul cumpărat decât persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător/complementar. Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.Cumpărătorul declară că a cumpărat de la vânzător imobilul descris mai sus, cu preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul înscris, cu care se declară în mod expres de acord, are cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a imobilului ca fiind cea descrisă mai sus şi înţelege să îl dobândească în aceste condiţii.Cumpărătorul declară că are cunoştinţă de faptul că imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare nu este grevat de sarcini, că asupra lui nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane şi că nu s-a renunţat la dreptul de proprietate asupra acestuia, că nu există vreo sarcină sau vreun litigiu, după cum rezultă şi din Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. .............., eliberat de OCPI....... - BCPI............. sau, după caz, cu excepţia următoarelor: ............................De asemenea, cumpărătorul declară că i s-a adus la cunoştinţă obligaţia îndeplinirii, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data autentificării prezentului înscris, a formalităţilor de înregistrare fiscală pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract.Cumpărătorul declară că şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută în art. 1.690 din Codul civil, de verificare a stării în care se află bunul imobil anterior încheierii prezentului contract, pentru a descoperi viciile aparente ale acestuia (în situaţia în care cumpărătorul este chiriaş al imobilului, în baza contractului de închiriere). Cumpărătorul declară că nu are nicio pretenţie faţă de vânzător cu privire la viciile aparente ale imobilului.V. Răspunderea contractuală  +  Articolul 6Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte ori pentru executarea necorespunzătoare a celorlalte obligaţii contractuale, partea aflată în culpă datorează daune-interese, iar pentru întârzieri în executarea acestora, penalităţi de întârziere.  +  Articolul 7Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea contractului, partea afectată de cazul de forţă majoră va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale, pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1.351 din Codul civil.  +  Articolul 8Prevederile art. 7 nu se aplică în cazul în care partea care invocă forţa majoră era în întârziere.  +  Articolul 9Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia, prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare. Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră.VI. Modificarea contractului  +  Articolul 10Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act adiţional.Clauza prevăzută la art. 5 nu poate fi modificată.VII. Dispoziţii finale  +  Articolul 11Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispoziţiile Codului civil.  +  Articolul 12Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se soluţionează pe cale amiabilă ori se vor soluţiona la instanţele judecătoreşti competente.  +  Articolul 13Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Vânzător, Cumpărător,.................... ......................-----------Anexa la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013, potrivit pct. 17 al art. II din acelaşi act normativ.-------