LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional;"2. La articolul 4, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. (3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală....................................................................... (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ."3. La articolul 5 alineatul (2), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;........................................................................ e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;:"4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi."5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale."6. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Instruirea prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 11 alineatul (1), litera j) se abrogă.8. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1)."9. La articolul 12 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) încălcarea prevederilor art. 4 şi 9, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;"10. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."11. La anexa nr. 2, punctele 1 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, al întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz..........................................................................11. În coloana nr. 10 «Semnătura de confirmare de primire a banilor» zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul perioadei activităţii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e)."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 2 mai 2011, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul IIILegea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 24 octombrie 2013.Nr. 277.________