LEGE nr. 143 din 9 iulie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5 din 23 martie 1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 25 martie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Consiliul pentru Reforma, compartiment de specialitate în structura aparatului de lucru al Guvernului, se reorganizează ca organ al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul promovării, corelării şi monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma şi de dezvoltare economico-socială."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Consiliul pentru Reforma are următoarele atribuţii principale: a) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma economico-socială, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern; b) urmăreşte realizarea măsurilor de reforma în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministere, şi raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării reformei; c) coordonează şi elaborează strategiile de reforma a administraţiei publice centrale; d) colaborează cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală pentru stabilirea unei strategii coerente de reformare şi de modernizare a administraţiei publice locale; e) coordonează şi avizează politicile de dezvoltare regionala şi programele de investiţii publice, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale; f) elaborează şi promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat şi programe de dezvoltare şi de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii; g) promovează politici postprivatizare; h) iniţiază şi elaborează, împreună cu celelalte ministere, proiecte de acte normative în domeniul reformei şi da avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administraţiei publice în acest domeniu; i) propune Guvernului programele care urmează a fi finanţate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; j) derulează programe cu finanţare interna şi externa în domeniul economico-social, la care Consiliul pentru Reforma este parte contractantă; k) urmăreşte desfăşurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reforma ce decurg din angajamentele internaţionale ale acestuia; l) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite expres prin acte normative.În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul pentru Reforma colaborează cu ministerele, cu instituţiile de specialitate şi cu autorităţile administraţiei publice, în vederea corelării politicilor de reforma şi pentru promovarea dezvoltării sectorului privat.Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sunt obligate sa pună la dispoziţie Consiliului pentru Reforma informaţiile pe care acesta le solicita, în vederea monitorizarii activităţii Guvernului, corelării politicilor de reforma şi promovării dezvoltării sectorului privat."3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - În scopul asigurării coerentei programelor şi măsurilor de reforma, se constituie Comitetul Interministerial pentru Reforma, condus de ministrul reformei, preşedintele Consiliului pentru Reforma.Componenta Comitetului Interministerial pentru Reforma, prevăzut la alin. 1, se stabileşte prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului reformei."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Salarizarea personalului Consiliului pentru Reforma, încadrat pe funcţii de execuţie de specialitate specifice, se face conform anexei nr. 4 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.Salarizarea personalului încadrat pe funcţii de alta specialitate se face în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare.Personalului prevăzut la alin. 1 şi 2 îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare."5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul pentru Reforma va organiza examinarea personalului în vederea atestării pe post."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------