HOTĂRÂRE nr. 800 din 16 octombrie 2013privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru anul şcolar 2013-2014 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de 85 de zile de şcolarizare, cu respectarea cuantumului aferent fiecărui an bugetar, aşa cum se prevede în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2013-2014 sunt următoarele: a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit. (2) Premiile acordate cu ocazia organizării concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) constau în: a) cărţi, diplome, atlase, seturi bricolaj, coşuri cu fructe şi legume, material săditor pomicol, răsaduri de legume sau flori ca premii individuale; b) dotare săli de curs, dotare laboratoare, materiale didactice, ca premii la nivel de unitate de învăţământ. (3) Este interzisă acordarea de premii în bani. (4) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din fondurile alocate consiliilor judeţene şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru acordarea gratuită a merelor aşa cum sunt prevăzute în anexă. (5) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1). (6) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente. (7) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1), precum şi de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1). (8) În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. (9) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile adiacente implementate.  +  Articolul 3 (1) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor adiacente, pe care le virează la bugetul de stat. (2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de distribuţia merelor şi se realizează pe baza numărului de elevi cărora le-au fost distribuite mere. (3) Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând contribuţie publică naţională totală. (4) În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente potrivit art. 2 alin. (1), consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri. (2) Cererea de plată include informaţii referitoare la: a) măsurile adiacente implementate potrivit art. 2 alin. (5); b) unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente; c) numărul de elevi beneficiari din fiecare unitate de învăţământ în care au fost implementate sau care au participat la implementarea măsurilor adiacente; d) suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.  +  Articolul 5 (1) În situaţia în care sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată nu acoperă necesarul de fonduri pentru realizarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), sumele necesare se asigură din bugetele judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv din veniturile proprii ale acestora. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate potrivit art. 3 alin. (2), se fac venit la bugetele judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru anul şcolar 2013-2014 sunt de 61.282,66 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), potrivit prevederilor anexei. (2) În situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor nu sunt disponibile în anul 2013, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2014, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru anul 2014, în cuantumul total prevăzut în anexă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 16 octombrie 2013.Nr. 800.  +  Anexa Fonduri alocate pentru implementareaprogramului de încurajare a consumului de fructe în şcoli - fonduri pentrudistribuţia merelor şi implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2013-2014
  *Font 8*
                                                                                         - mii lei -
   
  Judeţul Total fonduri an şcolar 2013-2014 Fonduri alocate în 2013 pentru distribuţia de mere Fonduri alocate în 2013 pentru implemen- tarea mă- surilor adiacente Total fonduri 2013 Fonduri alocate în 2014 pentru distribuţia de mere Fonduri alocate în 2014 pentru implemen- tarea măsurilor adiacente Total fonduri 2014
  Alba 1.012,91 325,00 32,50 357,50 595,83 59,58 655,41
  Arad 1.269,26 407,25 40,72 447,97 746,62 74,66 821,28
  Argeş 1.800,39 577,67 57,77 635,43 1.059,05 105,91 1.164,96
  Bacău 2.120,98 680,53 68,05 748,58 1.247,64 124,76 1.372,40
  Bihor 1.895,98 608,34 60,83 669,17 1.115,28 111,53 1.226,81
  Bistriţa-Năsăud 1.027,89 329,80 32,98 362,78 604,64 60,46 665,10
  Botoşani 1.544,42 495,54 49,55 545,09 908,49 90,85 999,33
  Braşov 1.617,00 518,83 51,88 570,71 951,18 95,12 1.046,30
  Brăila 949,25 304,57 30,46 335,03 558,38 55,84 614,22
  Buzău 1.406,36 451,24 45,12 496,36 827,27 82,73 910,00
  Caraş-Severin 863,59 277,09 27,71 304,80 508,00 50,80 558,80
  Călăraşi 948,25 304,25 30,43 334,68 557,79 55,78 613,57
  Cluj 1.745,84 560,16 56,02 616,18 1.026,96 102,70 1.129,66
  Constanţa 2.116,76 679,18 67,92 747,09 1.245,16 124,52 1.369,67
  Covasna 731,79 234,80 23,48 258,28 430,46 43,05 473,51
  Dâmboviţa 1.553,70 498,51 49,85 548,36 913,94 91,39 1.005,33
  Dolj 1.854,95 595,17 59,52 654,69 1.091,15 109,11 1.200,26
  Galaţi 1.693,01 543,21 54,32 597,53 995,89 99,59 1.095,48
  Giurgiu 842,56 270,34 27,03 297,37 495,62 49,56 545,19
  Gorj 1.077,32 345,67 34,57 380,23 633,72 63,37 697,09
  Harghita 1.038,47 333,20 33,32 366,52 610,87 61,09 671,95
  Hunedoara 1.148,07 368,36 36,84 405,20 675,34 67,53 742,87
  Ialomiţa 852,18 273,43 27,34 300,77 501,28 50,13 551,41
  Iaşi 2.814,68 903,11 90,31 993,42 1.655,70 165,57 1.821,27
  Ilfov 1.010,24 324,14 32,41 356,56 594,26 59,43 653,69
  Maramureş 1.443,96 463,30 46,33 509,63 849,39 84,94 934,33
  Mehedinţi 805,51 258,45 25,85 284,30 473,83 47,38 521,21
  Mureş 1.805,17 579,20 57,92 637,12 1.061,86 106,19 1.168,05
  Neamţ 1.517,89 487,02 48,70 535,73 892,88 89,29 982,16
  Olt 1.234,66 396,15 39,61 435,76 726,27 72,63 798,90
  Prahova 2.250,89 722,21 72,22 794,43 1.324,05 132,41 1.456,46
  Satu Mare 1.095,73 351,57 35,16 386,73 644,55 64,45 709,00
  Sălaj 741,44 237,90 23,79 261,68 436,14 43,61 479,76
  Sibiu 1.275,41 409,22 40,92 450,15 750,24 75,02 825,27
  Suceava 2.368,69 760,01 76,00 836,01 1.393,34 139,33 1.532,68
  Teleorman 957,73 307,29 30,73 338,02 563,37 56,34 619,71
  Timiş 1.816,20 582,74 58,27 641,01 1.068,35 106,84 1.175,19
  Tulcea 670,66 215,18 21,52 236,70 394,51 39,45 433,96
  Vaslui 1.550,51 497,49 49,75 547,24 912,07 91,21 1.003,27
  Vâlcea 1.087,42 348,91 34,89 383,80 639,66 63,97 703,63
  Vrancea 1.064,04 341,40 34,14 375,54 625,90 62,59 688,50
  Municipiul Bucureşti 4.660,88 1.495,47 149,55 1.645,02 2.741,69 274,17 3.015,86
  TOTAL: 61.282,66 19.662,88 1.966,29 21.629,17 36.048,62 3.604,86 39.653,48
  ------