LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998privind acordarea tichetelor de masa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrana, acordată sub forma tichetelor de masa, suportată integral pe costuri de angajator. (2) Tichetele de masa se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.  +  Articolul 2 (1) Tichetele de masa se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete. (2) Unităţile emitente desfăşoară aceasta activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevăzute de prezenta lege. (3) Unităţile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă. (4) Fiecare tichet de masa este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost inseriat de către unitatea emitenta şi dacă cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni: a) numele şi adresa emitentului; b) valoarea nominală a tichetului de masa; c) date referitoare la perioada de valabilitate; d) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de tigari sau de produse alcoolice; e) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept sa utilizeze tichetul de masa; f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de masa a fost utilizat.  +  Articolul 3 (1) Valoarea nominală a unui tichet de masa nu poate depăşi suma de 15.000 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi. (2) Valoarea nominală a unui tichet de masa, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 4Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete de masa achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masa, cat şi costul imprimatului reprezentând tichetul de masa.  +  Articolul 5 (1) Angajatorul distribuie salariaţilor tichetele de masa, lunar, în ultima decada a fiecărei luni, pentru luna următoare. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masa corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.  +  Articolul 6 (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masa cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate. (2) Tichetele de masa pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. (3) Salariatul poate utiliza într-o zi maximum doua tichete de masa. În cazul în care activitatea se desfăşoară la puncte de lucru situate în afară localităţilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masa corespunzător perioadei în care se afla la punctul de lucru respectiv. (4) Tichetele de masa pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective. (5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decât valoarea nominală a tichetelor de masa, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa.  +  Articolul 7 (1) Angajatorul, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare. (2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajaţilor lista unităţilor de alimentaţie publică corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel cat mai redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime. (3) Decontarea tichetelor de masa între unităţile de alimentaţie publică şi unităţile emitente ale tichetelor de masa se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relatiei dintre angajator şi unitatea emitenta. (4) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele de masa de către unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.  +  Articolul 8 (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masa acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plată impozitului pe venitul sub forma de salariu. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.  +  Articolul 9Salariatul are obligaţia sa restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masa neutilizate.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile de alimentaţie publică a tichetelor de masa contra unei fracţiuni de preţ sau a altor produse decât cele alimentare; b) utilizarea de către salariaţi a unui număr de tichete de masa mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitate. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.  +  Articolul 11Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Prevederile art. 10 şi 11 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCUp. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS---------