REGULAMENT din 10 octombrie 2013privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 octombrie 2013     +  Articolul 1Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor, denumită în continuare Comisia centrală, este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting şi are ca atribuţii rezolvarea contestaţiilor pentru avizele medicale şi psihologice de apt cu restricţii/inapt elaborate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.  +  Articolul 2Comisia centrală este formată din: a) medici şefi de secţie sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialităţi medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, medicina muncii; b) 3 psihologi principali; c) un secretar.  +  Articolul 3 (1) Componenţa Comisiei centrale este propusă de Direcţia medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Comisia centrală este coordonată de un preşedinte, desemnat prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 4Comisia centrală se întruneşte în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 5Comisia centrală prezintă Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor rapoartele de activitate lunară conţinând:- numărul total de reexaminări;- numărul de reexaminări pe mod de transport;- numărul de reexaminări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică etc.);- numărul de inapţi, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;- numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat apt cu restricţii, a modului de transport şi a perioadei de restricţionare.  +  Articolul 6Principalele atribuţii ale Comisiei centrale sunt: a) efectuează reexaminarea medicală şi psihologică a personalului care a primit avizul de inapt sau avizul restrictiv de la comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, în baza:- aprobării Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor valabilă 6 luni;- dosarului medical şi/sau psihologic al solicitantului, transmis de către comisia medicală şi/sau psihologică la care solicitantul a fost declarat inapt sau restricţionat medical ori psihologic; b) emite avize de aptitudine/inaptitudine/restrictive care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât şi pentru unitatea angajatoare; c) are dreptul să urmărească evoluţia/dispensarizarea cazurilor din punct de vedere medical şi psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară; d) elaborează semestrial sinteze cu privire la starea medicală şi psihologică a personalului examinat şi le transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor; e) elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătăţirea activităţii de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor pe care le înaintează Direcţiei medicale din Ministerul Transporturilor; f) verifică, la dispoziţia conducerii ministerului, corectitudinea completării fişelor medicale şi psihologice personale tip siguranţa transporturilor, a avizelor medicale, a certificatelor medicale şi psihologice, eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor; g) verifică, la dispoziţia conducerii ministerului, concluziile comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.  +  Articolul 7În cazul în care persoana declarată inaptă necesită internare, după externare aceasta va reveni la Comisia centrală pentru închiderea fişei de siguranţă transporturilor.  +  Articolul 8 (1) Avizul medical se stabileşte de Comisia centrală şi se semnează de preşedintele acesteia. (2) Avizul psihologic se stabileşte de psihologul examinator şi se contrasemnează de preşedintele Comisiei centrale. (3) După reexaminarea cazului la Comisia centrală, avizul medical şi/sau psihologic definitiv va fi completat în 5 exemplare autocopiante. Originalul avizului va fi transmis unităţii angajatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţă transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite Direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea transmiterii acestuia medicului de familie, iar al cincilea exemplar se va transmite autorităţii de control din domeniul transporturilor. (4) Avizele medicale şi psihologice eliberate de Comisia centrală vor avea aplicate ştampila unităţii lângă semnătura preşedintelui Comisiei centrale, precum şi ştampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conţinutul şi forma ştampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ştampilei cu tuş.  +  Articolul 9Avizul stabilit de Comisia centrală, semnat de preşedintele acesteia, se transmite comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea examinării, de secretariatul Comisiei centrale. Avizele de inaptitudine şi restrictive pentru funcţiile în siguranţa transporturilor vor fi comunicate, prin fax sau prin corespondenţă, în maximum 24 de ore de la emiterea acestora.  +  Articolul 10Ultimul aviz de inaptitudine, emis de Comisia centrală, rămâne definitiv, neputând fi contestat, şi are valabilitate conform avizului emis.  +  Articolul 11Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei centrale, membrii acesteia vor primi o indemnizaţie de participare la comisie de 15% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite, iar preşedintele, o indemnizaţie de participare la comisie de 25% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite.______