PROTOCOL nr. 14.949 din 1 octombrie 2013privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Nr. 14.949 din 1 octombrie 2013
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
 • Nr. 3.905 din 30 septembrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 octombrie 2013  Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 119/2009 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor teritoriale;- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control, republicat, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă,Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (denumită în continuare A.N.C.P.I. ), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, reprezentată de către domnul Marius Arthur Ursu, director general, şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (denumită în continuare U.N.N.P.R.), cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată de către domnul notar public Vasile Varga, vicepreşedinte,în temeiul art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,convin asupra:PROTOCOLULUIprivind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor depublicitate imobiliară1. Premisele Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară:1.1. Notarul public, în sensul aplicării prezentei metodologii: a) completează cererea prin care se solicită prestarea serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, în conformitate cu regulamentul în vigoare privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară; b) încasează tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate, în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere ale acestei instituţii sau pe bonuri fiscale proprii, în contul biroului notarial prin ordine de plată ca urmare a viramentelor efectuate, prin mijloace electronice de plată, sau orice alte modalităţi prevăzute de lege; c) la solicitarea beneficiarului, pentru tarifele încasate conform lit. b) eliberează factură cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru aceste tipuri de încasări, factura se eliberează exclusiv de către notarul public; d) asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor/ documentelor gestionate; e) transmite documentaţiile către oficiile teritoriale.1.2. Operatorul de înregistrare, salariat al oficiului teritorial, îşi desfăşoară activitatea în cadrul oficiilor teritoriale sau BCPI/BRP şi are ca atribuţie următoarele obligaţii: a) introduce documentele primite spre înregistrare conform procedurilor aprobate, instruirilor şi instrucţiunilor efectuate de către personalul specializat, comunicate în scris; b) dacă la introducerea documentelor primite spre înregistrare constată modificări de statut ale notarilor publici faţă de datele încărcate în aplicaţia informatică, încunoştinţează delegatul notarului public în vederea actualizării bazei de date. Astfel, cererea se va înregistra numai după actualizarea bazei de date; c) verifică corectitudinea datelor înscrise, respectiv înregistrarea completă şi exactă a informaţiilor cuprinse în documentele justificative de încasare (chitanţă sau bon fiscal), în cerere şi în oricare alte documente ce fac obiectul acesteia, după caz; d) verifică concordanţa dintre serviciile solicitate în cerere şi codul aferent acestora; e) asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor/ documentelor introduse; f) eliberează documentaţiile soluţionate, după caz.Fişa postului cu sarcinile operatorului de înregistrare se completează în consecinţă cu atribuţiile care rezultă din prezenta.2. Descrierea metodologiei:2.1. Încasarea în numerar de către biroul notarial pe chitanţele puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională sau pe bonuri fiscale proprii, prin virament în contul biroului notarial prin ordin de plată, mandat poştal, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi de virament prevăzute de lege. a) Având în vedere reglementările în vigoare, notarii publici încasează pentru serviciile ce urmează a fi prestate de către oficiile teritoriale, tarifele stabilite prin acte normative. Aceste tarife pot fi încasate de către notarul public astfel:(i) în numerar, la casierie eliberând solicitanţilor documente de încasare justificative: chitanţă cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale sau bon fiscal propriu;(îi) prin virament, în contul biroului notarial, pe baza instrumentelor de plată utilizate în sistemul bancar, inclusiv mijloace electronice de plată, mandat poştal, sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. b) Notarul public va depune documentaţia la oficiul teritorial prestator al serviciului, în vederea procesării acesteia, pe baza unei cereri semnate şi ştampilate. c) Pentru fiecare cerere depusă se emite şi se ataşează un document de încasare unic şi distinct, cu excepţia actelor juridice complexe care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor BCPI-uri (de exemplu, contractele de garanţie reală imobiliară), caz în care se va elibera un singur document de încasare pentru fiecare BCPI în parte pentru toate imobilele situate în aria teritorială a aceluiaşi BCPI. În acest caz, în fiecare cerere se va menţiona valoarea tarifului aferent fiecărui imobil. d) Orice suplimentare de tarif se efectuează prin intermediul aceluiaşi birou notarial distinct prin întocmirea unei note de completare. e) Documentele de încasare în numerar emise de către birourile notariale în cursul unei luni sau copia documentelor de plată care atestă viramentul în contul biroului notarial prin mijloacele descrise la pct. 2.1 lit. a) se vor depune la oficiul teritorial împreună cu cererile aferente până cel mai târziu la finele zilei de 5 a lunii următoare. f) În cazul în care prevederile pct. 2.1 lit. e) nu sunt respectate, atunci documentele de încasare nu sunt considerate valabile, urmând ca notarul public să efectueze procedura de anulare sau de restituire a acestor sume. g) Notarul public, care nu utilizează aplicaţia informatică, poate solicita cu titlu gratuit oficiului teritorial aflat în aria de competenţă a acestuia formulare cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Prin excepţie, notarul public care utilizează aplicaţia informatică Registrul general de intrare electronic poate solicita, cu titlu gratuit, oficiului teritorial aflat în aria de competenţă a acestuia un singur exemplar al formularelor cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. h) Forma şi conţinutul minimal al documentelor justificative de încasare sunt reglementate de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare. i) La finele fiecărei zile lucrătoare, sistemul informatic emite automat un raport-tip, intitulat Borderoul zilnic al documentelor de încasare gestionate prin intermediul birourilor notariale, denumit în continuare anexa 1, care se transmite pe adresa de e-mail a Biroului/Serviciului economic. Anexa 1 va cuprinde toate documentele de încasare gestionate prin intermediul birourilor notariale, atât cele emise din sistemul informatic, cât şi cele utilizate şi emise pe suport hârtie. j) Anexa 1 se avizează în ordinea următoare de către persoanele nominalizate:(i) pentru viza "Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor", de către şeful Serviciului publicitate imobiliară sau de către persoana mandatată de acesta în acest sens din cadrul aceluiaşi compartiment;(îi) pentru viza de Control financiar preventiv propriu (CFPP), de către persoana desemnată în acest sens;(iii) din punct de vedere economic, şeful Biroului/Serviciului economic sau persoana desemnată de acesta din cadrul aceluiaşi serviciu;(iv) persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea contabilităţii - ordonatorul de credite; k) După obţinerea acestor vize, anexa 1 se înregistrează în contabilitatea oficiului teritorial de către persoana responsabilizată în acest sens prin fişa postului. l) Monografia contabilă pentru înregistrarea în contabilitatea oficiilor teritoriale a încasării obligaţiei de plată a clientului de către biroul notarial, pe baza anexei 1, se stabileşte prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. m) În vederea înregistrării documentaţiilor, notarul public poate completa cererea utilizând aplicaţia informatică. n) În cazul utilizării aplicaţiei informatice pentru înregistrarea şi validarea cererii, se vor completa toate câmpurile conform instrucţiunilor şi manualului de utilizare a aplicaţiei informatice. o) Accesul notarilor publici la platforma informatică se face pe bază de parolă statică sau certificat digital. Responsabilitatea acţiunilor realizate în sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse şi a efectelor juridice produse de acestea, precum şi asigurarea confidenţialităţii elementelor de acces în sistem aparţin exclusiv utilizatorului. p) Actualizarea sistemului informatic în timp real cu informaţiile privitoare la modificarea formei de organizare a birourilor notariale, la schimbările de statut şi a datelor acestora de contact revine Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în baza datelor transmise de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. q) Până cel mai târziu la finele zilei de 5 a fiecărei luni, notarii publici care au încasat tarife de cadastru/publicitate imobiliară au obligaţia de a întocmi şi transmite, semnat electronic, oficiului teritorial din aria de competenţă a acestuia, un raport-tip, intitulat Borderoul lunar al documentelor de încasare, denumit în continuare anexa 2. r) Anexa 2 se întocmeşte de regulă în format Excel conform evidenţei deţinute de către notarii publici şi va reflecta toate documentele prevăzute la pct. 2.1 lit. a), reprezentând tarife de cadastru/publicitate imobiliară încasate în intervalul unei luni calendaristice pentru toate oficiile teritoriale prestatoare. s) Concomitent, la finele zilei de 5 a fiecărei luni, Agenţia Naţională are obligaţia generării prin intermediul sistemului informatic a aceluiaşi raport-tip, anexa 2, întocmit în format Excel. Anexa 2 se transmite prin e-mail atât birourilor notariale care au încasat tarife de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, cât şi oficiilor teritoriale prestatoare. t) Sistemul informatic va folosi pentru distribuţia automată a anexei 2, exclusiv adresele de e-mail disponibile în baza de date, asociate biroului notarial respectiv, pe de o parte, cât şi adresele de e-mail utilizate de Birourile/Serviciile economice din cadrul oficiilor teritoriale, pe de altă parte. u) Notarii publici şi oficiile teritoriale prestatoare au obligaţia verificării reciproce a concordanţei datelor cuprinse în anexa 2, conform evidenţei deţinute de către fiecare parte şi regularizarea eventualelor neconformităţi sau neconcordanţe. v) Etapa de regularizare a sumelor se efectuează de către oficiile teritoriale cu birourile notariale aflate în aria teritorială a acestora, folosind orice mijloc de comunicare agreat de cele două părţi, prin confruntarea şi constatarea amiabilă a înscrisurilor din documentele deţinute de către aceştia. w) Etapa de regularizare se finalizează printr-o notă de regularizare, denumită în continuare anexa 3, semnată de către părţi, în care se consemnează acordul sau dezacordul privind sumele aflate în discuţie. x) În eventualitatea în care biroul notarial nu transmite anexa 2, atunci oficiile teritoriale vor lua în considerare exclusiv evidenţa înregistrată în sistemul informatic, iar obligaţia de plată înscrisă în anexa 2 se consideră a fi acceptată tacit. În mod similar, în situaţia în care Agenţia Naţională nu transmite biroului notarial, la finele zilei de 5 a fiecărei luni, raportul-tip având conţinutul prevăzut în anexa 2, obligaţia de plată a biroului notarial se consideră a fi acceptată tacit de către oficiul teritorial. y) Diferenţele constatate şi consemnate în anexa 3 de către oficiile teritoriale care au efectuat etapa de regularizare se comunică oficiilor teritoriale prestatoare, în vederea înregistrării în contabilitate. z) Monografia contabilă pentru înregistrarea regularizărilor se stabileşte prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. aa) În eventualitatea persistenţei dezacordului, cele două părţi au posibilitatea deschiderii unei proceduri judiciare de constatare a obligaţiilor. bb) Persistenţa dezacordului nu exonerează achitarea creanţelor fiscale de către notarul public în termenul prevăzut de actele normative în vigoare, conform evidenţelor deţinute de către acesta. cc) În eventualitatea în care obligaţiile de plată stabilite în urma procedurii judiciare sunt mai mari decât cele achitate de către notarul public, atunci acesta are obligaţia achitării diferenţei de debit la care se adaugă şi accesoriile calculate şi datorate corespunzător sumei nevirate. În cazul în care notarul public a achitat sume în plus faţă de obligaţia de plată, atunci acestea se recuperează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. dd) Tarifele încasate de către notarii publici se achită de către aceştia prin virament pe baza instrumentelor de plată utilizate în sistemul bancar, inclusiv mijloace electronice de plată, mandat poştal sau orice alte modalităţi de virament prevăzute de lege. ee) Sumele cuprinse în anexa 2 se achită integral, la zecimală, într-o singură tranşă, până la data de 25 a lunii următoare încasării, prin virament bancar în contul RO80TREZ 7005 032X XX00 4164 deschis pe numele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, CIF: 9051601. Instrumentul bancar care atestă efectuarea viramentului va conţine obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) al biroului notarial, în vederea identificării provenienţei sumelor virate. ff) După efectuarea viramentului, biroul notarial are obligaţia de a transmite semnat electronic pe adresa de e-mail a Biroului/Serviciului economic din cadrul oficiului din aria teritorială a acestuia, detalierea instrumentului bancar conform anexei 4, iar oficiul teritorial eliberează o adeverinţă prin care se atestă că biroul notarial nu are datorii reprezentând tarife de publicitate imobiliară încasate în perioada de referinţă. gg) Adresele de e-mail ale Biroului/Serviciului economic din cadrul oficiului teritorial se regăsesc în anexa 5. hh) În situaţia în care termenele prevăzute în etapele privind derularea metodologiei corespund unor zile nelucrătoare sau de sărbătoare legală, acestea se vor prelungi până la finele primei zile lucrătoare.îi) Răspunderea pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de către notarul public revine biroului individual sau societăţii profesionale sub identitatea căruia/căreia se regăseşte, după caz; jj) Oficiile teritoriale vor verifica stingerea obligaţiei de plată a birourilor notariale prin compararea sumelor regăsite în extrasele de cont zilnice ale A.N.C.P.I. cu detalierea instrumentului bancar - anexa 4. kk) După transmiterea anexei 4 de către birourile notariale, oficiile teritoriale au obligaţia transpunerii acesteia la adresa ftp://10.0.1.38/Anexa4/OCPI/BNP/an/luna ll) ANCPI are obligaţia de a posta zilnic în intranet la adresa ftp://10.0.1.38/Extrase extrasele de cont zilnice primite de la ATCP MB mm) Oficiile teritoriale vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiei de plată conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. nn) În cazul neachitării până la data scadentă a contravalorii anexei 2, Biroul/Serviciul economic va comunică compartimentului juridic până cel mai târziu în data de 10 a lunii următoare, situaţia birourilor notariale care înregistrează creanţe fiscale, pe fiecare birou notarial, şi va cuprinde:(i) valoarea debitului principal;(îi) rata accesoriilor datorate, conform Codului de procedură fiscală, modificat şi completat la zi;(iii) valoarea accesoriilor calculate la data transmiterii situaţiei către compartimentul juridic. oo) În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea de către Biroul/Serviciul economic a birourilor notariale debitoare, consilierul juridic din cadrul oficiului teritorial va demara procedura legală de recuperare a creanţelor şi întocmeşte un document-tip, intitulat Înştiinţare, conform anexei 6 pe care o comunică atât biroului notarial identificat cu debite, cât şi Camerei Notarilor Publici la care acesta este arondat. pp) Neachitarea tarifelor de publicitate imobiliară în termenul stabilit de actele normative în vigoare atrage după sine restricţionarea accesului la aplicaţia informatică până la achitarea integrală a creanţelor fiscale. qq) Oficiile teritoriale vor înregistra în contabilitatea proprie debitul restant provenit din depăşirea termenului de virare, conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. rr) Oficiile teritoriale vor înregistra în contabilitatea proprie creanţele fiscale conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. ss) Stingerea obligaţiei de plată a accesoriilor în contabilitatea proprie a oficiilor teritoriale se efectuează conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. tt) În cazul în care soluţia dispusă de instanţa de judecată este favorabilă A.N.C.P.I., creanţa se recuperează potrivit legii, la achitarea acesteia efectuându-se înregistrările contabile conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. uu) În cazul în care soluţia dispusă de instanţa de judecată este nefavorabilă, se efectuează înregistrările contabile conform monografiei contabile stabilite prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I.2.2. Încasarea în numerar a tarifelor la casieria oficiului teritorial pentru cererile depuse de către birourile notariale a) Birourile notarilor publici pot depune cereri cu plata în numerar la casieria oficiului teritorial unde se depune lucrarea în vederea prestării serviciului. b) În această situaţie operatorul de înregistrare emite dispoziţia de încasare. c) Casierul emite chitanţă şi/sau la cerere factură pe numele beneficiarului. d) La actul notarial se ataşează şi copia chitanţei care atestă încasarea tarifului. e) Aceste documente de încasare se vor evidenţia în Raportul încasărilor zilnice, denumit în continuare anexa 7, ce se emite la finele fiecărei zile din aplicaţia informatică, pe coduri de tarif. f) Anexa 7 stă la baza întocmirii registrului de casă. g) Anexa 7 se avizează în ordinea următoare de către persoanele nominalizate:(i) pentru confirmarea încasărilor la casierie, casierul oficiului teritorial/BCPI, după caz;(îi) pentru viza "Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor", de către şeful Serviciului publicitate imobiliară sau de către persoana mandatată de acesta în acest sens, din cadrul aceluiaşi compartiment;(iii) pentru viza de Control financiar preventiv propriu (CFPP), de către persoana desemnată în acest sens;(iv) din punct de vedere economic, şeful Biroului/Serviciului economic sau persoana desemnată de acesta din cadrul aceluiaşi serviciu;(v) persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea contabilităţii - ordonatorul de credite. h) Anexa 7 se înregistrează zilnic în contabilitate, la finele fiecărei zile. i) Monografia contabilă pentru înregistrarea în contabilitatea oficiilor teritoriale a operaţiunilor se va stabili prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I.2.3. Încasarea prin virament a tarifelor în contul oficiului teritorial prestator pentru cererile depuse de către birourile notariale a) Birourile notarilor publici pot depune cereri cu plata prin virament în contul oficiului teritorial prestator. b) În această situaţie biroul notarial are obligaţia solicitării unei facturi proforme de la oficiul teritorial prestator. c) Factura proformă se emite după înregistrarea cererii şi conţine datele de identificare ale oficiului teritorial prestator în vederea efectuării plăţii prin virament, precum şi detalierea serviciilor solicitate pe coduri de tarif. d) La întocmirea documentului de plată, la rubrica "explicaţii" se va consemna obligatoriu numărul alocat cererii. e) Completarea eronată sau incompletă a documentului de plată atrage după sine imposibilitatea corelării cu cererea depusă. f) În această situaţie suma neidentificată se virează la bugetul statului, iar plata nu va fi luată în considerare. g) Pentru sumele neidentificate, virate la bugetul statului, recuperarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. h) La actul notarial se ataşează copia documentului de plată care atestă exclusiv efectuarea viramentului aferent tarifelor (nu este atestată şi încasarea acestuia). Certificarea încasării sumei cuvenite se efectuează de către Biroul/Serviciul economic, prin identificarea acesteia în extrasul de cont zilnic. i) După înregistrarea cererii, documentaţia se preia pe fluxul de soluţionare, iar eliberarea acesteia se efectuează după confirmarea încasării tarifului. j) Confirmarea încasării tarifului în extrasul de cont se solicită de către persoana/persoanele care soluţionează documentaţia. k) Zilnic, se înregistrează în contabilitatea oficiului teritorial extrasul de cont. l) Monografia contabilă pentru înregistrarea prin virament în contabilitatea oficiilor teritoriale se stabileşte prin procedură operaţională internă a A.N.C.P.I. m) Concomitent cu înregistrarea în contabilitate se generează factura pe numele beneficiarului. Factura se va comunică biroului notarial odată cu documentaţia aferentă.3. Sancţiuni: a) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu ce derivă din aplicarea prezentei metodologii sau îndeplinirea defectuoasă a acestora pentru salariaţii OCPI/ANCPI atrage după sine răspunderea disciplinară, materială şi/sau penală, după caz. b) Nerespectarea obligaţiilor notarilor publici ce derivă din prezenta atrage după sine informarea U.N.N.P.R., precum şi a Camerei Notarilor Publici unde aceştia sunt arondaţi.4. Dispoziţii finale: a) Metodologia va fi adusă la cunoştinţa personalului care execută activitatea/activităţile respectivă/respective. b) U.N.N.P.R. are obligaţia de a pune la dispoziţia A.N.C.P.I. în timp real actualizarea bazei de date cu toate modificările statutului birourilor notariale. c) Actuala metodologie va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac obiectul acestei metodologii. d) A.N.C.P.I. are obligaţia prin Direcţia Informatică de a actualiza propria evidenţă a notarilor din RGI, în timp real, imediat după primirea informărilor de la U.N.N.P.R. e) Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare se ţine separat de evidenţa, financiar-contabilă a biroului notarial. f) Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor nominalizate, prezenta metodologie se aplică de către înlocuitorii acestora. g) Comunicările între oficiile teritoriale şi notarii publici se efectuează de regulă prin e-mail, fax, poştă. h) Suportul operaţional privind utilizarea sistemului informatic sau componentelor acestuia în scopul aplicării prezentei metodologii se asigură de către personalul specializat IT. i) Suportul privind informaţiile despre aplicarea prezentei metodologii sau orice alte informaţii cu privire la partea economică a acesteia se asigură de către Şeful Serviciului/Biroului economic din cadrul oficiilor teritoriale.5. AnexeAnexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul protocol.Anexa 1 - Borderoul zilnic al documentelor de încasare gestionate prin intermediul birourilor notarialeAnexa 2 - Borderoul lunar al documentelor de încasareAnexa 3 - Notă de regularizareAnexa 4 - Detalierea instrumentului bancarAnexa 5 - Adrese e-mail ale Biroului/Serviciului economic din cadrul oficiului teritorialAnexa 6 - ÎnştiinţareAnexa 7 -Raportul încasărilor zilnice
    Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,  Marius Arthur Ursu,  director generalUniunea Naţională a Notarilor Publici din România,  Notar public,  Vasile Varga  vicepreşedinte
   +  Anexa 1la protocolBORDEROUL ZILNICal documentelor de încasare gestionate prin intermediulbirourilor notarialeOCPI ..........................Nr. ...../Data: ...............
                                             
    Nr. crt.Tipul documentuluiNr. documentuluiData documentuluiDeponentSolicitantNr. cereriiData cereriiValoareGrupa de servicii
    1. Avize, recepţii şi furnizare date1.1.1.urg1.1.2.urgNota completare2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară2.1.urg2.2.urgTarif redepunere
    Total, din care:Total, din care:
    1                                        
    2                                        
    3                                        
    4                                        
    5                                        
    6                                        
    7                                        
    8                                        
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Ordonator de credite ..................................................Şeful Biroului/Serviciului economic ...................................Control financiar preventiv propriu ...................................Şeful Serviciului publicitate imobiliară ..............................
   +  Anexa 2la protocolBORDEROUL LUNARal documentelor de încasare, pe luna ..... anul .......Denumire notar: ....................CIF: ...............................Adresa: ............................OCPI:
  Nr. crt. Tip document de plată Seria şi numărul documentului de plată Data emiterii documentului de plată Suma documentului de plată Suma de virat în contul ANCPI*) Încasat la**) Beneficiar Deponent Nr. cerere/ data cerere/ BCPI Codul tarifului
  1
  2
  3
  OCPI: Total Total
      OCPI:
  Nr. crt. Tip document de plată Seria şi numărul documentului de plată Data emiterii documentului de plată Suma documentului de plată Suma de virat în contul ANCPI Încasat la Beneficiar Deponent Nr. cerere/ data cerere/ BCPI Codul tarifului
  4
  5
  OCPI: Total Total
                                           TOTAL TOTAL Notă *) Borderoul conţine documentele de plată corespunzătoare lunii raportate şi înregistrate în sistemul informatic până la data rulării raportului, indiferent dacă tariful a fost încasat sau nu de notar. Suma de virat este 0 (zero) pentru documentele de plată încasate de OCPI. Notă **) Se va preciza locaţia unde a fost încasată plata prin acel document OCPI sau Notar.NOTĂ:Prezentul document constituie declaraţie pe propria răspundere, atrăgând sancţiunea prevăzută la art. 292 din Codul penal.
   +  Anexa 3la protocolNOTĂ DE REGULARIZAREdin data de .....Subsemnatul, ....., salariat în cadrul OCPI ...... în funcţia de ......, împuternicit prin Decizia nr. ...... să reprezint instituţia în vederea regularizării sumelor constatate ca fiind neconforme cu situaţia deţinută de către OCPI ......., pe de o parte, şi evidenţa deţinută de către BNP ....., pe de altă parte,şiSubsemnatul, ......., mandatat prin ....... să reprezint BNP ......, situat în localitatea ....., Str. ........, CIF: ...... în vederea regularizării sumelor constatate ca fiind neconforme cu situaţia deţinută de către OCPI ....., pe de o parte, şi evidenţa deţinută de către BNP ...., pe de altă parte,în urma întâlnirii de lucru din data de ..............., am convenit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
       
    Împuternicit OCPI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (numele şi prenumele)Mandatat BNP, ................................ (numele şi prenumele)
   +  Anexa 4la protocol Detaliere instrument bancarLuna: ....; Anul: ....BNP ........... CIF: ...............
  Nr. crt. OCPI Valoare instrument bancar
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Nr. .../ Data ... TOTAL
   +  Anexa 5la protocolAdrese de e-mail oficii teritoriale
  OCPI Adresa de e-mail
  Alba economic.ab@ancpi.ro
  Arad economic.ar@ancpi.ro
  Argeş economic.ag@ancpi.ro
  Bacău economic.bc@ancpi.ro
  Bihor economic.bh@ancpi.ro
  Bistriţa-Năsăud economic.bn@ancpi.ro
  Botoşani economic.bt@ancpi.ro
  Braşov economic.bv@ancpi.ro
  Brăila economic.br@ancpi.ro
  Bucureşti economic.b@ancpi.ro
  Buzău economic.bz@ancpi.ro
  Caraş-Severin economic.cs@ancpi.ro
  Călăraşi economic.cl@ancpi.ro
  Cluj economic.cj@ancpi.ro
  Constanţa economic.ct@ancpi.ro
  Covasna economic.cv@ancpi.ro
  Dâmboviţa economic.db@ancpi.ro
  Dolj economic.dj@ancpi.ro
  Galaţi economic.gl@ancpi.ro
  Giurgiu economic.gr@ancpi.ro
  Gorj economic.gj@ancpi.ro
  Harghita economic.hr@ancpi.ro
  Hunedoara economic.hd@ancpi.ro
  Ialomiţa economic.îl@ancpi.ro
  Iaşi economic.is@ancpi.ro
  Ilfov economic.if@ancpi.ro
  Maramureş economic.mm@ancpi.ro
  Mehedinţi economic.mh@ancpi.ro
  Mureş economic.ms@ancpi.ro
  Neamţ economic.nt@ancpi.ro
  Olt economic.ot@ancpi.ro
  Prahova economic.ph@ancpi.ro
  Satu Mare economic.sm@ancpi.ro
  Sălaj economic.sj@ancpi.ro
  Sibiu economic.sb@ancpi.ro
  Suceava economic.sv@ancpi.ro
  Teleorman economic.tr@ancpi.ro
  Timiş economic.tm@ancpi.ro
  Tulcea economic.tl@ancpi.ro
  Vaslui economic.vs@ancpi.ro
  Vâlcea economic.vl@ancpi.ro
  Vrancea economic.vn@ancpi.ro
   +  Anexa 6la protocolNr. ........ din ...............ÎNŞTIINŢARE    Către: BNP ................                  CIF .....................                  Judeţul, localitatea, str. ........... nr. .....,                  Telefon: .......................                  E-mail: ........................    În atenţia: Domnului notar public ...........................    Referitor la: debitul în cuantum de .......... lei înregistrat de către                  BNP .............. faţă de Agenţia Naţională de Cadastru                  şi Publicitate Imobiliară, sumă reprezentând contravaloarea                  serviciilor prestate de către OCPI ............. în cursul                  lunii .......... 2013, încasată şi nevirată până în prezent                  şi dobânzi/penalităţi de întârziere calculate până la data                  de ............ (inclusiv)    Spre ştiinţă: Camera Notarilor Publici ............................                  Fax: .....................Subscrisa Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, sectorul 6, CIF: 9051601, cont IBAN RO80TREZ 7005 032X XX00 4164, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, prin mandatar ..........., director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...............................,vă înştiinţăm următoarele: a) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: "(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. În vederea acoperii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele încasate. [...] Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior (chitanţiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. [...]Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial." b) În conformitate cu prevederile pct. 2, subpunctul 2.1. lit. ee) din Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013:"Sumele cuprinse în anexa 2 se achită integral, la zecimală, într-o singură tranşă, până la data de 25 a lunii următoare încasării, prin virament bancar în contul RO80 TREZ 7005 032X XX00 4164 deschis pe numele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, CIF: 9051601. Instrumentul bancar care atestă efectuarea viramentului va conţine obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) al biroului notarial în vederea identificării provenienţei sumelor virate." c) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală):"(2) Prezentul cod se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale, precum şi pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în măsura în care prin lege nu se prevede altfel." d) În conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) şi d) din Codul de procedură fiscală, "Prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului cod, se înţelege: c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat; d) obligaţia de a plăti dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de plată accesorii;". e) În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, "Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere". f) În conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură fiscală:"(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv....................................................................... (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale." g) În conformitate cu prevederile art. 120^1, alin. (1), (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală:"(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător. (2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor."În cursul lunii/anul ......., BNP ........, prin notarul public ........., a încasat în numele A.N.C.P.I. suma de .......... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către OCPI ......... în cursul lunii respective. Suma în cauză, în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia virată în contul A.N.C.P.I. până la data de 25 a lunii următoare încasării, respectiv, luna/anul .......... . Suma respectivă nu a fost virată până în prezent. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, coroborat cu art. 22 lit. c) şi d), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1) şi (7) şi art. 120^1 alin. (2) din acelaşi act normativ, la suma respectivă au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite astfel:- dobânzi: ....... lei x 0,04% x .... zile = ........... lei;- penalităţi de întârziere: ........... lei x 0,02% x .... zile = ....... lei.Având în vedere cele mai sus menţionate, vă înştiinţăm că aveţi obligaţia ca în termen de 3 zile de la primirea prezentei să procedaţi la achitarea debitului în cauză, în sumă de ......... lei, în caz contrar urmând a se derula procedura legală de recuperare, conform Cărţii a VI-a, titlul IX din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada achitării obligaţiei în cauză se va comunică OCPI ........, prin fax (024.........) sau e-mail (...@ancpi.ro), în vederea stingerii debitului.Anexăm, la prezenta, Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 41.555/42.058/42.542, înregistrată la Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 1.041.047 din 7 iulie 2011.Mandatar,..................Director OCPI .................Consilier juridic,........................  +  Anexa 7la protocolOCPI/BCPI .....Raportul încasărilor zilniceNr. ....../Data: .......
                                               
    Nr. crt.Tipul documentuluiNr. documentuluiData documentuluiDeponentSolicitantCasierNr. cerereData cereriiValoareGrupa de servicii
    1. Avize, recepţii şi furnizare date1.1.1.urg1.1.2.urgNota completare2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară2.1.urg2.2.urgTarif redepunere
    Total, din care:Total, din care:
    1                                          
    2                                          
    3                                          
    4                                          
    5                                          
    6                                          
    7                                          
    8                                          
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
  Ordonator de credite .................................................Şeful Biroului/Serviciului economic ..................................Control financiar preventiv propriu ..................................Şeful Serviciului publicitate imobiliară .............................Casier ................................ --------