HOTĂRÂRE nr. 780 din 9 octombrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări"2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii."3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În conformitate cu legislaţia privind formarea profesională a adulţilor şi cea privind educaţia naţională, A.N.C. îndeplineşte rolul de Punct naţional de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor, având următoarele atribuţii: a) elaborează, actualizează şi implementează Cadrul naţional al calificărilor, precum şi Registrul naţional al calificărilor; b) elaborează criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi; c) elaborează şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale; d) elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora; e) propune Ministerului Educaţiei Naţionale elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; f) propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică şi/sau de specialitate ale A.N.C. privind: verificarea, validarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale; elaborarea şi validarea calificărilor; evaluarea şi acreditarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, a organismelor de evaluare; certificarea evaluatorilor de evaluatori, a evaluatorilor de competenţe şi a evaluatorilor externi; g) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv la formarea profesională a adulţilor; h) asigură compatibilitatea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european şi internaţional; i) asigură calitatea în formarea profesională continuă a adulţilor, inclusiv prin elaborarea şi aplicarea de metodologii, standarde şi proceduri specifice, în colaborare cu instituţiile interesate; j) asigură realizarea, gestionarea şi actualizarea următoarelor registre: Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, precum şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi; k) asigură informarea opiniei publice cu privire la funcţionarea sistemului naţional de calificări, formare profesională şi la modalitatea de accesare şi valorificare a informaţiilor oferite şi publică anual un raport cu privire la propria activitate; l) asigură realizarea cadrului legal în sistemul de educare şi formare profesională a adulţilor; m) aprobă standardele ocupaţionale cu avizul consiliului şi al comitetelor sectoriale, coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; n) coordonează activitatea de formare profesională continuă a adulţilor şi cooperează cu instituţiile internaţionale din acest domeniu; o) coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor; p) coordonează, monitorizează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor; q) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; r) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; s) participă, alături de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale şi a metodologiei de acordare a creditelor transferabile;ş) participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; t) autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale; tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate;ţ) promovează dialogul social; u) sprijină realizarea validării învăţării nonformale şi informale; v) avizează înfiinţarea comitetelor sectoriale, cu acordul consiliului de administraţie al A.N.C., şi sprijină desfăşurarea activităţii acestora; w) sprijină instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar în organizarea de programe de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă; x) împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice controlează la nivel naţional activitatea furnizorilor de pregătire profesională, activitatea comisiilor judeţene de autorizare; y) împreună cu comitetele sectoriale, controlează activitatea centrelor de evaluare a competenţelor; z) evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi; aa) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate; bb) publică manuale şi ghiduri de bune practici, rapoarte naţionale privind implementarea sistemului de calificări din România, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor, elaborează statistici; cc) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."4. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIOrganizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări"5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) A.N.C. este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Preşedintele are calitatea de reprezentant legal şi de ordonator secundar de credite, potrivit legii. (3) Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (4) Metodologia de concurs se aprobă, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (5) A.N.C. funcţionează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (6) A.N.C. foloseşte colaboratori externi şi experţi în domeniul său de activitate. (7) A.N.C administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi pe cele rezultate din venituri proprii. (8) Salarizarea personalului A.N.C. se face potrivit legislaţiei în vigoare pentru personalul contractual plătit din fonduri publice. (9) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea A.N.C., precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (10) Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) La nivelul A.N.C. funcţionează un Consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică. (2) Consiliul este format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor, precum şi ai comitetelor sectoriale. (3) Consiliul sprijină şi asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi a formării profesionale a adulţilor. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului, componenţa şi criteriile privind numirea membrilor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea A.N.C."7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiază de indemnizaţie. (2) Finanţarea activităţilor de protocol aferente organizării şedinţelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., în condiţiile legii. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele A.N.C. sunt membri de drept în Consiliu. (4) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani."8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliul este condus de preşedintele A.N.C. (2) Consiliul este convocat de preşedinte sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia. (3) Consiliul este convocat de preşedinte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi."9. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) sprijină A.N.C. în realizarea şi extinderea relaţiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul naţional al calificărilor."10. Articolul 12 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Tudor Prisecaru,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 780.  +  Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 556/2011)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru CalificăriNr. de posturi: 56     ┌──────────────────────┐ ┌──────────────┐     │ Consiliul pentru │ │ │     │calificări şi formarea│ │ │     │profesională continuă ├───┬───┤ PREŞEDINTE ├─────┐     │ a adulţilor │ │ │ │ │     └──────────────────────┘ │ └──────┬───────┘ │                                │ │ │ ┌──────────────┐                                │ │ ├────┤ AUDIT INTERN │                                │ │ │ └──────────────┘                                │ │ │                                │ │ │ ┌──────────────┐                                │ │ ├────┤ FINANCIAR- │                        ┌───────┴─────┐ │ │ │CONTABILITATE │                        │ SECRETARIAT │ │ │ └──────────────┘                        │ TEHNIC │ │ │                        └─────────────┘ │ │ ┌───────────────┐                                           │ ├────┤Relaţii publice│                                           │ │ └───────────────┘                                           │ │                                           │ │ ┌───────────────┐                                           │ │ │Juridic-Resurse│                                           │ └────┤ umane │                                           │ │ Administrativ-│                                ┌──────────┴─────────┐ │ achiziţii │                                │ VICEPREŞEDINTE │ └───────────────┘                                │ │                                │Formare profesională│                                │ şi calificări │                                └──────────┬─────────┘                                           │                                           │                                           │                ┌──────────────────────────┼───────────────────────┐                │ │ │                │ │ │ ┌──────────────┴──────────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌───────────┴──────────┐ │Direcţia formare profesională│ │ Serviciul │ │Serviciul managementul│ │ a adulţilor, calificări │ │ asigurarea │ │ informaţiei şi │ │ reglementare, monitorizare │ │calităţii-control│ │ registre naţionale │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────────┘-------