NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2011 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece(actualizate până la data de 11 octombrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. (2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se definesc în funcţie de sistemul de încălzire utilizat şi sunt: a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică; b) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale;b^1) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;-------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. c) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.  +  Articolul 2 (1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români, precum şi persoanele singure care locuiesc în România. (2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. (2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) şi c), formularele de cerere şi declaraţie sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primării. (3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (4) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere va fi pus la dispoziţia solicitanţilor şi în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. (5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.-------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 4Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa de urgenţă.-------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 5 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă. (2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanţa de urgenţă. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate. (3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei. (4) Lista menţionată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Pentru informarea solicitanţilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută la alin. (4), se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.-------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 6 (1) Pe baza datelor cuprinse în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum şi a informaţiilor sau, după caz, a documentelor obţinute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.-------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^1) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat.-------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^2) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.-------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(1^3) În cazul beneficiarilor de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situaţia în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor potrivit art. 14^1 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 24 şi 25 din Legea nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare.-------Alin. (1^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) În funcţie de tipul ajutorului acordat, dispoziţia primarului trebuie să conţină obligatoriu temeiul legal al aprobării dreptului, precum şi următoarele: a) pentru ajutorul pentru energie termică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea ajutorului maxim lunar, care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat şi din bugetele locale acordate în condiţiile art. 8 alin. (2)-(8) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia; b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia;b^1) pentru ajutorul pentru energie electrică: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, în condiţiile art. 10 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, şi perioada de acordare a acestuia;-------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv cel acordat din bugetul local în condiţiile art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, perioada de acordare a acestuia, precum şi data efectuării plăţii. (3) Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. (4) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia motivată privind respingerea cererii. (5) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari.  +  Articolul 7 (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţii centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 1c. Situaţiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. (2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor de energie electrică şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b^1), numărul dispoziţiei prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă, precum şi codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris şi în format electronic, întocmite potrivit modelului prevăzute în anexa nr. 1d. Situaţia centralizatoare se transmite lunar, actualizată cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.-------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează: a) prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri; c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă.-------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale acordă din bugetele proprii ajutoare în condiţiile alin. (1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispoziţia prevăzută la art. 6, cât şi în situaţia centralizatoare prevăzută la art. 8.  +  Capitolul II Stabilirea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru energie termică  +  Articolul 10 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică. (2) Potrivit prevederilor alin. (1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.  +  Articolul 11Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:Ajutor efectiv = [C(ps)+C(pl)] x C(id) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;- C(id) reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii;- P(L) reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.  +  Articolul 12 (1) Ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 11 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 8 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă. (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:Ajutor maxim lunar = [C(ps)+ C(pl)] x C(Lmed) x P(L),unde:- C(ps) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul de stat;- C(pl) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din bugetul local;- C(Lmed) reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;- P(L) reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.  +  Articolul 13 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică. (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare. (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.-------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică furnizată în sistem centralizat pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/locatari cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 14 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali. (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii. (4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.-------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 15Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie termică, astfel: a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2); b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.  +  Articolul 16 (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale factura reprezentând consumul de energie termică, conform prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 15. (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi cuantumul acestuia pentru perioada de referinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.-------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 17 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare. (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie termică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru gaze naturale  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în condiţiile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform art. 8.  +  Articolul 19 (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale. (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura. (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.-------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 20 (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociaţia de proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru gaze naturale. (2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale. (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.-------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează: a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.  +  Articolul 21 (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru gaze naturale calculat în condiţiile art. 20 alin. (4) şi (5). (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.-------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare. (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze naturale. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.  +  Secţiunea a 2^1-a Ajutorul pentru energie electrică-------Secţiunea a 2^1-a a fost introdusă de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^1În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condiţiile art. 10 din ordonanţa de urgenţă.-------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^2 (1) Pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează: a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. (2) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă.-------Art. 22^2 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^3 (1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, în care se evidenţiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condiţiile art. 22^2 alin. (1) şi (2). (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmeşte borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.-------Art. 22^3 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 22^4 (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 22^3 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se transmite primarilor pentru certificare. (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică şi transmit un exemplar agenţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.-------Art. 22^4 a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri  +  Articolul 23 (1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în cuantumul şi condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) şi art. 25 din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc şi gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea. (3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la alin. (1) se acordă pe baza listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. (4) În termen de 5 zile după efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, lista prevăzută la alin. (3) se comunică şi agenţiilor teritoriale şi va conţine obligatoriu numele şi prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma efectiv plătită şi data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar cu beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.  +  Articolul 24 (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează diferenţiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi, după caz, alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c), serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, conform art. 8. (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agenţiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată şi se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.  +  Articolul 25În situaţia în care în aceeaşi gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) şi art. 22^3 alin. (2), solicită Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.-------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii ţări. (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare. (4) În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică, gaze naturale sau energie electrică;-------Lit. a) a alin. (4) al art. 26 a fost modificată de pct. 18 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. b) în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea plăţii lunare la beneficiari a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 9 şi 10.-------Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 28Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 27, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale până la data de 25 a fiecărei luni.  +  Articolul 29 (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzire, în condiţiile art. 30 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, se procedează după cum urmează: a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor pentru încălzire, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare; b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă la primărie, în termenul prevăzut de dispoziţia de recuperare; c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înştiinţare la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv; d) sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire diminuate în condiţiile lit. a) nu se mai solicită agenţiilor teritoriale pentru decontare; e) sumele încasate în condiţiile lit. b) se virează agenţiilor teritoriale. (2) În situaţia în care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalţi membri ai familiei. (3) În situaţia în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit.-------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 30Abrogat.-------Art. 30 a fost abrogat de pct. 21 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 31În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă se consideră îndeplinită dacă se înregistrează una dintre următoarele situaţii: a) ajutoarele acordate de la bugetul local în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă sunt stabilite la nivelul de minimum 10% din maximul acesteia; b) suma totală reprezentând subvenţii lunare conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat; c) suma totală cumulată acordată cu titlu de ajutor şi subvenţie lunară conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă este mai mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condiţiile art. 8 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat.  +  Articolul 32În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 33 (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar agenţiei teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2), situaţia cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea sumelor. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23 şi se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile teritoriale.-------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 22 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 34Anexele nr. 1a-1d şi 2-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.-------Art. 34 a fost modificat de pct. 23 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Anexa 1la normele metodologice  +  Anexa 1ala normele metodologice- model -ROMÂNIAJudeţul/Municipiul Bucureşti ..........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea)........SITUAŢIAprivind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie termicăluna ........../an ..........*Font 7*┌────┬────────┬──────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐│Nr. │Titular │ CNP │Adresa │Nr. membri │ Cod │ Venit │ Valoare maximă ajutor │ Număr │ Compensare ││crt.│ │ │ │în familie │furnizor/│ lunar/ ├─────────┬───────────────┤dispoziţie├────────┬────────────┤│ │ │ │ │ │ client │ membru │ Buget │ Buget local │ primar │ Buget │ Buget local││ │ │ │ │ │ │familie │de stat │ │ │de stat │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────────┴──────────┴────────┴────────────┘Primar,..............................NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.----------Anexa 1a la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 14 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1bla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea).................Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).................SITUAŢIAprivind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturaleluna ........../an .........*Font 7*┌────┬────────┬──────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │Titular │ CNP │Adresa │ Cod │Nr. membri│Venit │ Număr │Cuantumul lunar al ajutorului stabilit││crt.│ │ │ │furnizor/│în familie│lunar/ │dispoziţie│ prin dispoziţia primarului ││ │ │ │ │ client │ │membru │ primar ├───────────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │familie│ │ Buget de stat │ Buget local │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────────┘Primar,........................NOTĂSe transmite în scris şi în format electronic.----------Anexa 1b la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 15 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1cla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......SITUAŢIAprivind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru energie electricăluna ........../an ..........*Font 7*┌────┬────────┬──────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │Titular │ CNP │Adresa │ Cod │Nr. membri│Venit │ Număr │Cuantumul lunar al ajutorului stabilit││crt.│ │ │ │furnizor/│în familie│lunar/ │dispoziţie│ prin dispoziţia primarului ││ │ │ │ │ Client │ │membru │ primar ├───────────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │familie│ │ Buget de stat │ Buget local │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┼──────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────────┘Primar,........................NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.----------Anexa 1c la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 16 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1dla normele metodologice- model -ROMÂNIAJudeţul/Municipiul Bucureşti .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......SITUAŢIAprivind beneficiarii şi cuantumulajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichiziluna ........../an ..........*Font 8*┌────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │Titular │ CNP │ Adresa │ Număr │Nr. membri│Venit │Cuantumul lunar al ajutorului stabilit││crt.│ │ │ │dispoziţie│în familie│lunar/ │ prin dispoziţia primarului ││ │ │ │ │ primar │ │Membru ├───────────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │familie│ Buget de stat │ Buget local │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┼───────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Primar,........................NOTĂ:Se transmite în scris şi în format electronic.----------Anexa 1d la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 17 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2la normele metodologice- model -PROCES-VERBAL CONSTATATORîncheiat astăzi, data ..............între1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ........................, reprezentat prin dna/dl .................., în calitate de .....................,şi2. Asociaţia de proprietari/locatari ....................., reprezentată prin dna/dl ..................., în calitate de ............., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branşamentului imobilului din localitatea ...................., str. ................. nr....., în cantitate de ............... .Reprezentat furnizor, Reprezentant asociaţie proprietari/locatari,............ .......................( LS ) ( LS )----------Anexa 2 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 18 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3la normele metodologice- model -SITUAŢIAcuprinzând consumurile defalcate de asociaţia deproprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termicăPerioada de consum ............................Denumirea titularului de contract ...................Adresa titularului de contract ......................Codul titularului de contract .......................*Font 7*┌────┬─────┬──────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Nr. │ Nr. │Beneficiar│ CNP │ Număr │ Valoare ajutor maxim stabilit prin │Consum defalcat pe ││crt.│ ap. │camere│ ajutor │ │dispoziţie │ dispoziţie a primarului │apartamente (Gcal) ││ │ │ │ │ │ primar ├─────────────┬───────────┬─────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │Buget de stat│Buget local│Total ajutor │ │├────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┤│ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴──────┴──────────┴────────┴───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────────┘    Valorile din coloana 9 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcareaconsumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.    Reprezentant titular de contract Preluat de furnizor    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele ..............    Data şi semnătura ................... Funcţia ..........................    Ştampila (după caz) Data şi semnătura.................NOTĂ:Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.----------Anexa 3 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 19 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4la normele metodologice- model -BORDEROU CENTRALIZATOR ( CERTIFICARE )cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru ( PRIMAR )energie termică şi cuantumul acestuia pentruperioada ........................Denumirea furnizorului .........................Adresa furnizorului ............................Anexă la factura nr. ......../...............Denumirea titularului de contract .......... Adresa titularului de contract ................... Codul titularului de contract ................*Font 7*┌────┬───┬──────────┬──────┬─────┬──────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────────┐│Nr. │Nr.│ Nr. │Bene- │ │Compensare (%)│Consum │Preţul │Valoare│Valoare ajutor maxim stabilit│Cuantum│Cuantum│Suma de plată││crt.│ap.│dispoziţie│ficiar│ CNP ├───────┬──────┤reparti- │energiei│ajutor │ prin dispoziţia primarului │efectiv│efectiv│pentru bene- ││ │ │ primar │ajutor│ │ Buget │ Buget│zat de │termice │efectiv├─────┬───────────┬───────────┤ajutor │ajutor │ficiarul ││ │ │ │ │ │de stat│ local│asociaţia│factu- │ │Total│ Buget de │Buget local│încăl- │încăl- │ajutorului de││ │ │ │ │ │ │ │ de │rată │ │ │ stat │ │zire │zire │încălzire ││ │ │ │ │ │ │ │propri- │popu- │ │ │ │ │buget │buget ├──────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │etari/ │laţiei │ │ │ │ │de stat│local │Buget │Buget ││ │ │ │ │ │ │ │locatari │ │ │ │ │ │ │ │ de │local ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │├────┼───┼──────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=(5 + │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │6) x 7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 8 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼──────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───┴──────────┴──────┴─────┴───────┴──────┼─────────┼────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴──────┘NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi valoarea maximă stabilită prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011.Semnătură şi ştampilă furnizor,..............................-----------------Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.Col. 13-16 vor fi completate în funcţie de autoritatea căreia i se cere decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei.----------Anexa 4 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 20 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5la normele metodologice- model -PROCES-VERBALîncheiat azi, data ............................între1. Furnizorul de gaze naturale ............................., reprezentat(ă) prin dna/dl .........................,şi2. Asociaţia de proprietari/locatari ........................., reprezentată prin dna/dl ........................., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ..............................., pe baza citirii contorului.Index citit:Data citirii:Reprezentat furnizor, Reprezentant asociaţie proprietari/locatari,........................ ..........................................( LS ) ( LS )----------Anexa 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 21 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6la normele metodologice- model -SITUAŢIA CENTRALIZATOAREcuprinzând consumurile defalcate de asociaţiade proprietari/locatari pe beneficiariiajutorului pentru gaze naturalePerioada de consum ............................Denumire titular de contract (client) ........................Adresă titular de contract (client) ..........................Cod titular de contract (client) .............................*Font 7*┌────┬─────────────────┬───────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │Beneficiar ajutor│ CNP │Număr dispoziţie│Cuantum ajutor stabilit prin dispoziţie a primarului│Consum defalcat││crt.│ de încălzire │ │ primar ├────────────┬──────────────────┬────────────────────┤pe apartamente ││ │ │ │ │ Total │ Buget de stat │ Buget local │ (NMC) │├────┼─────────────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────────┴───────┴────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────┘    Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului    general de asociaţia de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei.    Reprezentant titular de contract (client) Preluat de furnizor    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele ..............    Data şi semnătura ................... Funcţia ..........................    Ştampila (după caz) Data şi semnătura.................NOTĂ:Se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.----------Anexa 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 22 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7la normele metodologice- model -BORDEROUcuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirealocuinţei cu gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuiaPerioada de consum ....................Denumire furnizor .................Adresa furnizor ...................Anexă la factura nr. ......../...........Denumire titular de contract (client)........ Adresă titular de contract (client)........ Cod titular de contract (client)........*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │Beneficiar│ │ Nr. │ Consumul │ │ │ Cuantum ajutor │Cuantumul efectiv al│ Suma de plată ││crt.│ ajutor │ CNP │dispo- │repartizat│ │ │ stabilit prin │ajutorului pentru │pentru beneficiarul││ │ │ │ziţie │ de │ Preţul │Valoare│dispoziţie a primarului│încălzire │ ajutorului de ││ │ │ │primar │asociaţia │ gazelor │consum │ │ │ încălzire ││ │ │ │ │ de prop- │naturale │ ├─────┬────────┬────────┼──────┬───────┬─────┼────────┬──────────┤│ │ │ │ │ rietari/ │(lei/NMC)│ │Total│ Buget │ Buget │Total │ Buget │Buget│ Buget │ Buget ││ │ │ │ │ locatari │ │ │ │ de stat│ local │ │de stat│local│de stat │ local │├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴──────┴───────┴─────┴────────┴──────────┘NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătură şi ştampilă furnizor,................................-------------Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.----------Anexa 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 23 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8la normele metodologice- model -BORDEROU (CERTIFICARE)cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea ( PRIMAR )locuinţei cu energie electrică şi cuantumul efectiv al acestuiaPerioada de consum ..................Denumire furnizor ....................................Adresă furnizor ........................................Anexă la factura nr. .............../ ...............Denumire titular de contract (client) ............ Adresă titular de contract (client) ............ Cod titular de contract (client) .............*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │Beneficiar│ │ Nr. │Consum │ │ │ Cuantum ajutor │Cuantumul efectiv al│ Suma de plată ││crt.│ ajutor │ CNP │dispo- │efectiv │ │ │ stabilit prin │ajutorului pentru │pentru beneficiarul││ │ │ │ziţie │înregistrat│Preţul │Valoare│dispoziţie a primarului│încălzire │ ajutorului de ││ │ │ │primar │de consu- │energiei │consum │ │ │ încălzire ││ │ │ │ │matorul │electrice│ ├─────┬────────┬────────┼──────┬───────┬─────┼────────┬──────────┤│ │ │ │ │vulnerabil │(lei/ │ │Total│ Buget │ Buget │Total │ Buget │Buget│ Buget │ Buget ││ │ │ │ │individual │kW/h) │ │ │ de stat│ local │ │de stat│local│de stat │ local │├────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4x5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┼─────────┼───────┼─────┼────────┼────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼──────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴────────┴────────┴──────┴───────┴─────┴────────┴──────────┘NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu poate depăşi cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătură şi ştampilă furnizor,...........................-------------Situaţia se întocmeşte în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, unul rămâne la primar şi celălalt se remite furnizorului.Col. 13 şi 14 se vor completa în funcţie de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.----------Anexa 8 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 24 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9la normele metodologice--------------------------Anexa 9 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 25 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10la normele metodologice- model -Unitatea administrativ-teritorială .................Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cucombustibili solizi şi lichizi pentru beneficiarii de ajutorsocial în condiţiile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │Nr. │noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie ││ │aju- ├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤│ Tip │toare│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. ││familie│apro-│aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- │aju- ││ │bate │toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare││ │la │apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-│apro- │înce-││ │înce-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate ││ │putul│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în ││ │sezo-│luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna ││ │nului│cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- │cu- ││ │rece │rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│rentă │rentă│├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nă sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││membri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│ TOTAL:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘┌───────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐│ │La începutul│În luna │În luna │În luna │În luna │În luna││ PLĂŢI │ sezonului │noiembrie│decembrie│ianuarie│februarie│martie ││ │ rece │ │ │ │ │ ││ ├────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤└───────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘----------Anexa 10 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 26 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11la normele metodologiceDenumirea furnizorului .......................Adresa furnizorului ..........................SITUAŢIEcu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şipentru care se solicită decontarea sumelor în luna ................┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi │ CNP │ Plăţi efectuate în luna raportată*) ││crt.│ prenumele │ │ (lei) │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────┘----------*) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau al persoanei singure, conform dispoziţiei primarului sau facturilor emise de furnizori.NOTĂ:Situaţia se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Anexa 11 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 27 din acelaşi act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, anexele nr. 1-23 se abrogă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d şi 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 din acelaşi act normativ.__________