NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 21 ianuarie 2011  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 38 din 19 ianuarie 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 21 ianuarie 2011.
   +  Articolul 1(1) Beneficiază de alocația pentru susținerea familiei, denumită în continuare alocație, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, denumită în continuare lege, familiile ai căror membri sunt cetățeni români care locuiesc în România.(2) Alocația se acordă și familiilor și persoanelor singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii;b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de alocație familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din lege.(2) În perioada în care unul dintre soți este detașat pe perioadă determinată în interes de serviciu ori efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită.(3) Sunt considerați copii aflați în întreținerea familiilor definite la art. 2 din lege, copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptați, copiii încredințați în vederea adopției, copiii aflați în plasament sau în plasament în regim de urgență ori pentru care s-a instituit tutela în condițiile legii, cu excepția celor aflați în plasament la asistentul maternal profesionist.(4) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită și pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreținerea familiei ori a persoanei singure.(4^1) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în străînătate, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la alocație doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (1) din lege dovada frecventării cursurilor și a numărului absențelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învățământ din străînătate, iar aceasta funcționează în condițiile legislației statului respectiv. (la 01-02-2012, Alin. (4^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 28 anterior corespunde art. 27 din legea republicată.
  (5) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocație în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.
   +  Articolul 3(1) Alocația se acordă lunar, pe baza cererii și declarației pe propria răspundere întocmite de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București, în a cărei rază teritorială familia își are domiciliul ori reședința.(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reședință și al celei fără locuință, cererea de acordare a alocației se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București, în a cărei rază teritorială aceasta trăiește, însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a solicitat alocația de la alte primării.(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București, în a cărei rază teritorială domiciliază ori își are reședința familia.(4) Formularul "Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială" este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Reprezentantul familiei prevăzut la art. 3 alin. (1) se stabilește în condițiile prevăzute de art. 12 din lege. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 12 anterior corespunde art. 11 din legea republicată.
   +  Articolul 5(1) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 3 alin. (1) este însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.(2) În situația în care familia definită la art. 2 din lege este beneficiară de ajutor social, alocația se acordă la cererea reprezentantului familiei, însoțită numai de livretul de familie.(3) În situația prevăzută la art. 2 alin. (4^1), dacă reprezentantul legal nu prezintă dovada privind frecventarea cursurilor școlare, copiii nu vor fi luați în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei și nici la stabilirea cuantumului alocației. (la 01-02-2012, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )  +  Articolul 6(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.(2) În situația în care livretul de familie nu este completat la zi cu modificările survenite în componența familiei, serviciul de stare civilă al consiliului local are obligația de a-l actualiza în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de solicitare a alocației.(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor definite la art. 2 din lege;b) certificatul de căsătorie;c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;f) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;h) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, pentru situația prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;i) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;j) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;k) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.(4) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se solicită livretul de familie. Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine, traduse și legalizate, precum și cu alte documente eliberate de autoritățile române competente.  +  Articolul 7(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-02-2012, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (1^1) În cazul în care familia definită conform prevederilor art. 2 din lege are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de deținere cel puțîn unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocație. (la 01-02-2012, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (2) Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere.(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea și declarația pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010 , cu completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire și altele asemenea și se verifică prin ancheta socială prevăzută la art. 9. (la 28-12-2012, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (4) În situația în care familia definită la art. 2 din lege locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocație se iau în calcul:a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie;b) sumele reprezentând obligații legale de întreținere față de copiii pentru care se solicită dreptul/și sau, după caz, față de părinții acestora.(5) În cazul în care nu se poate determina partea prevăzută la alin. (4) lit. a), fiecare familie sau persoană singură va completa o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.  +  Articolul 8(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8.(2) La depunerea cererii de acordare a alocației, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii.(3) Beneficiază de alocație și familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învățământ organizate potrivit legii sau repetă anul școlar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical. (la 28-12-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (4) Alocația se acordă și în perioada vacanțelor școlare.(5) Pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă școlară și care nu frecventează o formă legală de învățământ, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege.(6) În aplicarea art. 28 alin. (2)-(6) din lege, diminuarea cu 20% a cuantumului alocației se calculează pentru un număr de 10 absențe nemotivate și se menține până la înregistrarea unui număr de 20 de absențe nemotivate pentru care se aplică diminuarea cu 50%. (la 01-02-2012, Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 28 anterior corespunde art. 27 din legea republicată.
  (7) În situația în care mai mulți copii înregistrează absențe nemotivate, diminuarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil în parte în funcție de numărul de absențe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocației.(8) Cuantumul acordat în condițiile prevăzute la alin. (7) se calculează ca diferență între cuantumul alocației prevăzut de lege, stabilit prin dispoziție a primarului, și valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin. (8) este următoarea:Exemplu:Familie formată din soț și soție și 2 copii de vârstă școlară.Cuantumul alocație stabilit prin dispoziția primarului: 60 leiPrimul copil a înregistrat 10 absențe școlare nemotivate.Al doilea copil a înregistrat 20 de absențe școlare nemotivate.Calculul diminuării:Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 leiPentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 leiDiminuarea totală pentru absențele nemotivate înregistrate:12 lei + 30 lei=42 leiCuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei= 18 lei.(10) În situația în care unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, acesta nu este luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii dreptului de alocație, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. (la 28-12-2012, Alin. (10) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (11) În situația prevăzută la alin. (1), copilul este luat în calcul ca membru al familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei. (la 01-02-2012, Alin. (11) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. )
   +  Articolul 9(1) În vederea soluționării cererii pentru acordarea alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliul sau, după caz, la reședința solicitantului, a situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.(2) În cazul familiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de către o comisie formată din cel puțîn două persoane.(3) Ancheta socială se efectuează, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2) din lege, de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului. (la 28-12-2012, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevăzut la alin. (3) poate utiliza și informații de la persoane sau instituții care cunosc situația materială, socială și civilă a familiei solicitantului de alocație.(5) Ancheta socială prevăzută la alin. (1), precum și anchetele sociale prevăzute la art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) și art. 29 alin. (2) din lege se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 24 anterior corespunde art. 23, cel al art. 26 corespunde art. 25 și cel al art. 29 corespunde art. 28 din legea republicată.
   +  Articolul 10(1) Dreptul la alocație se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului și se acordă începând cu luna înregistrării cererii, inclusiv pentru situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3). (la 28-12-2012, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (2) Dispoziția primarului de stabilire a dreptului la alocație se transmite la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, însoțită de copia cererii și a declarației pe propria răspundere, certificată de primar. (la 01-02-2012, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. ) (3) Primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale, pe bază de borderou, documentele prevăzute la alin. (2), până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară. Borderoul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziției primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.  +  Articolul 11(1) Plata drepturilor de alocație se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2).(2) Plata alocației se asigură lunar de către agențiile județene pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit dispozițiilor art. 23 din lege, țînând seama de opțiunea beneficiarului. Plata se efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 23 anterior corespunde art. 22 din legea republicată.
  (3) În cazul familiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, plata alocației se asigură prin stat de plată și se efectuează până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară. Agențiile teritoriale împreună cu primarii organizează activitatea de plată a drepturilor de alocație pentru aceste situații. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 11 anterior corespunde art. 10 din legea republicată.
   +  Articolul 12(1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile care beneficiază de alocație, inspectoratele școlare județene, respectiv ale municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, au obligația de a comunică agențiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului școlar, situația privind absențele școlare nemotivate înregistrate de către acești copii, conform formatului electronic convenit cu agențiile teritoriale, care conține în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege. (la 01-02-2012, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 28 anterior corespunde art. 27 din legea republicată.
  (2) Evidența prevăzută la alin. (1) cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.(3) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale transmit inspectoratelor școlare, până la data de 15 a ultimei luni a semestrului școlar, evidența electronică a copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație.(4) Evidența electronică, în formatul transmis de agențiile teritoriale, va fi completată de către inspectoratele școlare pe baza situației centralizate a absențelor școlare nemotivate comunicate de unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii din familiile beneficiare de alocație.(5) Evidența electronică a absențelor școlare nemotivate pentru copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau de reședință și numărul de absențe nemotivate înregistrate.(6) Procedura de transmitere a situației centralizate a absențelor școlare nemotivate, prevăzută la alin. (3), de către unitățile de învățământ va fi stabilită de către Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului.(7) Pentru anul școlar 2010-2011, în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(5), inspectoratele școlare transmit prima situație a absențelor școlare nemotivate până la data de 15 a lunii următoare încheierii celui de-al II-lea semestru școlar.
   +  Articolul 13(1) După stabilirea dreptului la alocație, titularul acesteia are obligația de a depune, la termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din lege, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București, în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia acestuia, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 1. (la 28-12-2012, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (1^1) În situația în care titularul alocației nu îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) se aplică prevederile art. 25 alin. (2)-(4) din lege. (la 01-02-2012, Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 25 anterior corespunde art. 24 din legea republicată.
  (2) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.(3) În funcție de modificările intervenite în situația familiei titularului, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (2)-(5) din lege. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 24 anterior corespunde art. 23 din legea republicată.
   +  Articolul 14(1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. (la 28-12-2012, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. ) (2) În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după caz, la încetarea dreptului de alocație, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (2)-(4) din lege.(3) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se aplică dispozițiile art. 26 alin. (5) din lege. (la 01-02-2012, Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 26 anterior corespunde art. 25 din legea republicată.
   +  Articolul 14^1(1) Pentru menținerea dreptului la alocație, în condițiile art. 29 din lege, familiile beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puțîn 6 luni, au îndatorirea să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețîn în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Obligațiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și se datorează bugetelor locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv sectoarelor municipiului București.(3) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) beneficiarii alocației definiți la art. 3 din lege.(4) În situația în care se constată că obligația prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din lege, acordarea alocației se prelungește cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata alocației să fie suspendată în condițiile art. 29 alin. (4) din lege.(5) Beneficiarii de alocație care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la alocație au obligația ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit dreptul la alocație copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada achitării obligațiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior. (la 28-12-2012, Art. 14^1 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. )  +  Articolul 15(1) Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată existența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege. (la 01-02-2012, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (2) Reluarea plății drepturilor de alocație suspendate se face după cum urmează:a) cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial, în situația revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul inițial la alocație, pentru situația prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege;b) cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 29 alin. (2) din lege, primarul comunică agenției teritoriale îndeplinirea de către beneficiari a condițiilor de acordare, pentru situațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din lege;c) cu luna următoare celei în care s-a primit evidența electronică prevăzută la art. 12 alin. (1), pentru situația prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. d) din lege.d) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligației prevăzute la art. 25 alin. (1) din lege; (la 01-02-2012, Litera d) a alin. (2) al art. 15 a fost introdusă de pct. 13 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) e) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligației prevăzute la art. 29^1 din lege. (la 01-02-2012, Litera e) a alin. (2) al art. 15 a fost introdusă de pct. 13 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. ) (3) Plata alocației în condițiile prevăzute la alin. (2) se face în cuantumul stabilit prin dispoziția primarului sau, după caz, în cuantumul diminuat conform art. 28 alin. (2) din lege.(4) În situația prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care copilul/copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial nu revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul inițial la alocație, dreptul încetează pentru familia în cauză. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 12 anterior corespunde art. 11, cel de la art. 25 corespunde art. 24, cel de la art. 28 corespunde art. 27, cel al art. 29 corespunde art. 28 și cel de la art. 29^1 corespunde art. 29 din legea republicată.
   +  Articolul 16(1) Modificarea cuantumului alocației și încetarea dreptului în condițiile prevăzute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispoziție a primarului. Notă
  Legea nr. 277/2010 s-a republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012. Textul de la art. 24 anterior corespunde art. 23, cel de la art. 26 corespunde art. 25, cel de la art. 30 corespunde art. 29 din legea republicată.
  (2) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenției teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3). Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.(3) Pe baza dispoziției primarului, directorul agenției teritoriale emite decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plății.
   +  Articolul 17(1) Pentru situațiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10, atât dispoziția primarului, cât și decizia directorului agenției teritoriale pot fi emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizată individual.(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenției teritoriale se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. (la 01-02-2012, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )  +  Articolul 18(1) Fondurile necesare pentru plata alocației, precum și a cheltuielilor de transmitere se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la alocație, precum și pentru tipărirea formularelor cererii și declarației pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială prevăzute la art. 3 alin. (4) și art. 13 alin. (1) se asigură din bugetele locale.(3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agențiile teritoriale transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocației. (la 01-02-2012, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. ) (4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale până la data de 20 a fiecărei luni necesarul de credite bugetare centralizat. (la 01-02-2012, Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni. )  +  Articolul 19În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate emite precizări sau instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ (STEMA UNITATEA AGENȚIA NAȚIONALĂ ││ ROMÂNIEI) ADMINISTRATIV (SIGLA) PENTRU PLĂȚI ȘI ││ TERITORIALĂ ................... INSPECȚIE SOCIALĂ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                      CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE                 pentru acordarea unor drepturi de asistență socială   Stimați cetățeni, Statul nostru, în conformitate cu prevederile constituți-onale, dorește să vă ajute să depășiți momentele speciale prin care treceți,dvs. și familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiți cu foartemultă atenție formularul și să completați cu sinceritate toate datelesolicitate, conform indicațiilor de mai jos.   Cu speranța că situația dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând,vă mulțumim pentru înțelegere.    CAP. 1.    Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă    solicitantul este persoana îndreptățită sau reprezentantul familiei, datele    se vor repeta la Cap. 2.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Subsemnatul(a): ││ ----------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) ││ ││ *) Pentru cetățenii români Pentru cetățenii străini sau apatrizi: ││ PST - permis de ședere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL - permis de ședere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - pașaport ││ Pentru cetățenii UE, SEE sau Confed. Elvețiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidență │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/ Date de contact: ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Reședința (loc de ședere obișnuită) este în afara României? ││ ││ [] NU [] DA, în localitatea .......................... țara ............ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   [] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei                           al familiei mele îndreptățite   Vă rog să aprobați acordarea:   ----------------------------   [] Ajutorului social [] Alocației pt. susținerea [] Ajutorului pentru                              familiei încălzire    Pentru    CAP. 2    Date despre persoana îndreptățită┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) ││ ││ *) Pentru cetățenii români Pentru cetățenii străini sau apatrizi: ││ PST - permis de ședere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL - permis de ședere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - pașaport ││ Pentru cetățenii UE, SEE sau Confed. Elvețiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidență │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/ Date de contact: ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Județ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă? [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală ││ [] văduv(ă) [] divorțat(ă) [] despărțit(ă) în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] NU ││ [] DA, din alte țări ┌ [] Ajutor Social ┐ Drepturi ││ [] DA, din România │ [] Alocația pentru Susținerea familiei ┘ în curs ││ └ [] Ajutorul pentru Încălzirea Locuinței ││ (pentru sezonul rece anterior) ││ ││ ┌────────────────────┬───────┴────────────┬──────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││[] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 3    Date despre familia persoanei îndreptățite formată din ...... persoane    majore (inclusiv persoana îndreptățită) și ..... copii    a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptățite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    b) Date depre copiii persoanei îndreptățite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Pentru cetățenii români Pentru cetățenii străini sau apatrizi:                                        PST - permis de ședere temporară  BI - buletin de identitate DI - document de identitate  CI - carte de identitate PSTL - permis de ședere pe termen lung  CIP - carte de identitate provizorie  P - pașaport                     Pentru cetățenii UE, SEE sau Confed. Elvețiană:                     CIN - certificat înregistrare                     CR - carte de rezidență    c) Date depre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptățite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația școlară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Țara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 4    În continuare se vor completa date privind locuința familiei/persoanei    singure îndreptățită:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Familia/persoana singură îndreptățită locuiește: ││ ││ [] singură [] împreună cu altă persoană singură sau familie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Model locuință: ││ ││[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinței │├──────────────────── │ ───────────────────────────── ││[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Locuință socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │├──────────────────── ├ ┤ ───────── ││[] Locuință de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinței │├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── ││[] Locuință necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │├──────────────────── │ ───────── ──────────── ││[] Instituționalizat/ │ [] Moștenire ││ nu are locuință ─┘ ──────────── ││ Altele ..................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul locuinței ││ ││[] TIP A (construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal, lemn ││ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma ││ unui tratament termic și/sau chimic) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││[] TIP B (construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice ││ alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă are încheiată poliță de asigurare a locuinței? ││ ││ [] Nu () Da, la societatea ....................................... ││ Nr. poliță ................... Valabilă de la ........... la ............ ││ ││Dacă polița acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, ││inundații)? ││ [] Nu []Da │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptățită se încălzește cu: ││ ││[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul titularului de contract ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] GAZE NATURALE Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) ││[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 5    În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile și bunurilefamiliei/persoanei singure îndreptățite în luna .............┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat**) ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obținute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfășurate în mod │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condițiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerț │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum și din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenție, desene și modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-hovv, din drepturi de autor și drepturi conexe│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor și altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obținut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rință │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfășoare o activitate │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poștal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcții de demnitate publică, stabilite │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile și alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizația lunară brută, precum și suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăți naționale, societăți comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administrației │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acționar majoritar, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remunerația obținută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăților comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remunerația primită de președintele asociației de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înființarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea și funcționarea asociațiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăților│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripție publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanții în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acționarilor, în consiliul de administrație,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului și ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum și în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanții în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declarația de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entități neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizația primită pe perioada delegării și deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │șării în altă localitate, în țară și în străînătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariații din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituțiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizația administratorilor, precum și suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăți- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acționarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive și irevocabile, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflație │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizațiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani și/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │obținute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dețînător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activități independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rință ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│Câștiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤trația ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operațiuni de vânzare-cumparare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum și │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operațiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│Pensia anticipată parțială │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│Pensia de urmaș │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poștal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│Pensia de urmaș │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluție și pt. urmașii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizația pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizația lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiștilor interpreți sau executanți│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizația pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rința │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizația pentru creșterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserție │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizația lunară acordată magistraților înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │rați din justiție din considerente politice │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizația lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor și văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizația lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite și recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizația cuvenită revoluționarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri și/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor│ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative și ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole și altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obținute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unități specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unități de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către alte unități, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rință │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │și al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moștenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activități pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relație genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ trația ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câștiguri primite de la societățile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părți cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferențelor de preț pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foști salariați, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obținute din străînătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocația de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocația lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocație de întreținere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE - Cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale precum și a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rință │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│Burse pentru studenți │ție în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │vățământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rință ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri (inclusiv din arendă) │insti- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tuțiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Sume primite din proiecte cu finanțare │compe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │internațională nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM ││CONTRACTULUI COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ (se vor menționa natura lor     ││și valoarea) │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeași categorie de venituri se va înscrie suma totală aacestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptățită deține în proprietate/folosință? ││ ││Bunuri imobile ││ ││[] Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și ││ anexele gospodărești ││[] Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri ││ intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 în zona rurală ││ ││Bunuri mobile, aflate în stare de funcționare ││ ││[] Autorurism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani ││[] Două sau mai multe autorurisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare ││ de 10 ani ││[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,││ rulote, autobuze, microbuze ││[] Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi ││[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată ││[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale ││[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acționate hidraulic, ││ mecanic sau electric ││ ││Terenuri, animale și păsări din gospodărie │├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤│ 1│Grâu comun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Grâu dur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Secară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Orz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Orzoaică (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Ovăz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Porumb boabe (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Orez (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Alte cereale (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Linte, năut și mazariche (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Cartofi (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Rapiță (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Soia (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 19│In pentru ulei (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Altele (ricin, mac, muștar, s.a.) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Tutun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 24│In pentru fibră (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Cânepa (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv în, cânepa pt. fibră) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în grădină (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în sistem protejat (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Semințe de iarbă (graminee și legumin. furaj) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Alte semințe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ ││ │oleaginoase) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ ││ │furajeri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Terenuri productive și necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Pajiști și pășuni permanente (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Pâșuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 52│Cabaline (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 53│Viței pt. îngrășat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 54│Viței sub un an (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 55│Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 56│Viței de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 57│Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 58│Juninci de reproducție (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 59│Vițele pt. îngrășat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 62│Alte vaci (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 63│Stupi (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 66│Alte caprine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 67│Oi mame (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 68│Alte ovine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 69│Purcei (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 70│Scroafe pt. reproducție (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 71│Porci pt. îngrășat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 72│Alte porcine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 73│Pui de caren (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 75│Alte păsări (buc.) │ │└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAP. 6. ││ Modalitatea de plată al ajutoarelor (cu excepția ajutoarelor pentru încălzi- ││ rea locuinței cu energie termică, gaze naturale și energie electrică) ││ ││ [] Mandat poștal ││ [] În cont Nume titular cont ..................................... ││ Număr cont bancar ..................................... ││ Deschis la banca ...................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAP. 7. ││ Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele și ││ informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig ││ să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de ││ lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la ││ încetarea sau suspendarea drepturilor. ││ ││ Data................. ││ Numele solicitantului.............................. ││ ││ Semnătura ................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se atașează următoarele documente: ││ ││ 1. .................................................................. ││ 2. .................................................................. ││ 3. .................................................................. ││ 4. .................................................................. ││ 5. .................................................................. ││ 6. .................................................................. ││ 7. .................................................................. ││ 8. .................................................................. ││ 9. .................................................................. ││ 10. .................................................................. ││ 11. .................................................................. ││ 12. .................................................................. ││ 13. .................................................................. ││ 14. .................................................................. ││ 15. .................................................................. ││ 16. .................................................................. ││ 17. .................................................................. ││ 18. .................................................................. ││ 19. .................................................................. ││ 20. .................................................................. ││ 21. .................................................................. ││ 22. .................................................................. ││ 23. .................................................................. ││ 24. .................................................................. ││ 25. .................................................................. ││ 26. .................................................................. ││ 27. .................................................................. ││ 28. .................................................................. ││ 29. .................................................................. ││ 30. .................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform art. II din același act normativ.  +  Anexa nr. 2la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ [Stema] ││ României UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ............................ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│ ││CERTIFICARE PRIMAR││ (L.S.) ││ ││ │└──────────────────┘                                  ANCHETĂ SOCIALĂ                       efectuată astăzi ...../....../......              urmare a cererii nr. ....... din data de ...../...../.....                            a solicitantului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Domnul/Doamna: ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) Pentru cetățenii români: Pentru cetățenii străini ││ BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││ CI - carte de identitate PST - permis de ședere temporară ││ CIP - carte de identitate DI - document de identitate ││ provizorie PSTL - permis de ședere pe termen lung ││ P - pașaport ││ ││ Pentru cetățeni UE, SEE sau Confed.Elvețiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidență │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliu/Date de contact: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Județ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reședința (loc de ședere obișnuită) este în afara României? ││ ││ [] Nu [] Da, în localitatea ..................... țara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ [] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei                         al familiei mele îndreptățite  Care s-a adresat primarului pentru acordarea:  [] Ajutorului social [] Alocației pt. susținerea [] Ajutorului pentru                             familiei încălzire    Pentru    CAP. 2    Date despre persoana îndreptățită    (În cazul în care solicitantul este persoana îndreptățită sau reprezen-    tantul familiei, datele se vor repeta de la Cap. 1).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ și anume (țara) ................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) Pentru cetățenii români: Pentru cetățenii străini ││ sau apatrizi: ││ CN - Certificat de naștere PST - permis de ședere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL permis de ședere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - pașaport ││ ││ Pentru cetățeni UE, SEE sau Confed. Elvețiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidență │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/Date de contact: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Județ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Stare civilă? [] casătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală ││ [] vaduv(ă) [] divorțat(ă) [] despărțit(ă) în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistență socială? ││ (se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu ││ ││ []Da, din alte țări ┌ [] Ajutor Social ┐ ││ │ │ Drepturi în ││ [] Da, din România │ [] Alocația pentru Susținerea Familie ┘ curs ││ │ ││ └ [] Ajutor pentru Încălzirea Locuinței(pentru sezonul ││ rece anterior) ││ ││ ┌───────────────────────┬────────┴───────────┬──────────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ [] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 3    Date despre familia persoanei îndreptățite formată din ...... persoane    majore (inclusiv persoana îndreptățită) și ...... copii:    a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndeptățite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ și anume (țara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    b) Date despre copiii persoanei îndeptățite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie atașată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relația de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptățită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credințat spre││ adopție │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situația [] preșcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Școala nr. ............ ││școlară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială ? ││(se vor atașa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte țări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Pentru cetățenii români: Pentru cetățenii străini                              sau apatrizi:CN - certificat de naștere PST - permis de ședere temporarăBI - buletin de identitate DI - document de identitateCI - carte de identitate PSTL - permis de ședere pe termen lungCIP - carte de identitate      provizorie  P - pașaport                     Pentru cetățeni UE, SEE sau Confed.Elvețiană:                     CIN - certificat înregistrare                     CR - carte de rezidență    c) Date despre celelalte persoane majore din afare persoanei îndeptățite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ și anume (țara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ și anume (țara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia ? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ și anume (țara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetățenia ? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ și anume (țara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie atașată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația școlară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situația profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] șomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara țării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Țara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Țara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor atașa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 4    Date privind locuința familiei/persoanei singure îndreptățită┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Familia/persoana singură îndreptățită locuiește: ││ ││ [ ] singură [ ] împreună cu altă persoană singură sau familie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Model locuință: ││ ││[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinței │├──────────────────── │ ───────────────────────────── ││[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Locuință socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │├──────────────────── │ │ ───────── ││[] Locuință de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinței │├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── ││[] Locuință necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │├──────────────────── │ ───────── ──────────── ││[] Instituționalizat/ │ [] Moștenire ││ nu are locuință ─┘ ──────────── ││ Altele ..................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul locuinței ││ ││[] TIP A (construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal, lemn ││ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma ││ unui tratament termic și/sau chimic) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││[] TIP B (construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice ││ alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă are încheiată poliță de asigurare a locuinței? ││ ││ [] Nu [] Da, la societatea ....................................... ││ Nr. poliță ................... Valabilă de la ........... la ............ ││ ││Dacă polița acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, ││inundații)? ││ [] Nu []Da │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptățită se încălzește cu: ││ ││[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul titularului de contract ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] GAZE NATURALE Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) ││ ││[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 5    Date privind toate veniturile și bunurile familiei/persoanei singure    îndeptățite în luna .........┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat**) ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obținute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfășurate în mod │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condițiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerț │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum și din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenție, desene și modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor și altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obținut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rința │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfășoare o activitate │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poștal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcții de demnitate publică, stabilite │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile și alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizația lunară brută, precum și suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăți naționale, societăți comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administrației │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acționar majoritar, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remunerația obținută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăților comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remunerația primită de președintele asociației de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înființarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea și funcționarea asociațiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăților│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripție publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanții în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acționarilor, în consiliul de administrație,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului și ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum și în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanții în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declarația de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entități neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizația primită pe perioada delegării și deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │șării în altă localitate, în țară și în străînătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariații din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituțiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizația administratorilor, precum și suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăți- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acționarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive și irevocabile, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflație │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizațiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani și/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, │rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │obținute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dețînător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activități independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rință ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│Câștiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤trația ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum și │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operațiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│Pensia anticipată parțială │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│Pensia de urmaș │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poștal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│Pensia de urmaș │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluție și pt. urmașii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizația pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │rința │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizația lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiștilor interpreți sau executanți│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ÎNDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizația pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rința │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizația pentru creșterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserție │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizația lunară acordată magistraților înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │rați din justiție din considerente politice │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizația lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor și văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizația lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite și recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizația cuvenită revoluționarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri și/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor│ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative și ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole și altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obținute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unități specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unități de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││   │către alte unități, pentru utilizare ca atare      │        │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rință │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ȘI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │și al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moștenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ trația │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rință │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activități pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relație genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ trația ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câștiguri primite de la societățile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părți cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferențelor de preț pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foști salariați, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obținute din străînătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAȚII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocația de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocația lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocație de întreținere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE - Cu excepția burselor de studiu și a burselor sociale precum și a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rință │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│Burse pentru studenți │ție în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │vățământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poștal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rință ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri(inclusiv din arendă) │institu-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤țiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Sume primite din proiecte cu finanțare internați- │compe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │onală nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM ││CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ(se vor menționa natura lor și valoarea)      ││ │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-------    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeași categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptățită deține în proprietate/folosință? ││ ││Bunuri imobile ││ ││[] Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu și ││ anexele gospodărești ││ ││[] Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri ││ intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 în zona rurală ││ ││Bunuri mobile, aflate în stare de funcționare ││ ││[] Autorurism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani ││ ││[] Două sau mai multe autorurisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare ││ de 10 ani ││ ││[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,││ rulote, autobuze, microbuze ││ ││[] Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi ││ ││[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată ││ ││[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale ││ ││[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acționate hidraulic, ││ mecanic sau electric ││ ││Terenuri, animale și păsări din gospodărie │├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤│ 1│Grâu comun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Grâu dur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Secară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Orz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Orzoaică (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Ovăz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Porumb boabe (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Orez (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Alte cereale (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Linte, năut și mazariche (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Cartofi (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Rapiță (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Soia (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 19│In pentru ulei (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Altele (ricin, mac, muștar, s.a.) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Tutun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 24│In pentru fibră (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Cânepa (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv în, cânepa pt. fibră) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în grădină (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpșuni în sistem protejat (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Semințe de iarbă (graminee și legumin. furaj) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Alte semințe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ ││ │oleaginoase) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ ││ │furajeri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Terenuri productive și necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Pajiști și pâșuni permanente (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Pâșuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 52│Cabaline (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 53│Viței pt. îngrășat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 54│Viței sub un an (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 55│Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 56│Viței de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 57│Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 58│Juninci de reproducție (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 59│Vițele pt. îngrășat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 62│Alte vaci (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 63│Stupi (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 66│Alte caprine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 67│Oi mame (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 68│Alte ovine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 69│Purcei (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 70│Scroafe pt. reproducție (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 71│Porci pt. îngrășat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 72│Alte porcine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 73│Pui de caren (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 75│Alte păsări (buc.) │ │└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CAP. 6. - Starea de sănătate a persoanei singure/membrilor familiei sau ││ persoanei îndeptățite ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 7. - Nevoi speciale ale persoanei singure/membrilor familiei sau ││ persoanei îndeptățite ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 8. - Alte aspecte ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 9. - Concluzii: ││ ││ ││Se propune [] acordarea ___________________________ ││ ││ [] neacordarea _________________________ ││ ││ ││ ││MOTIVAȚIA: ││ ││ ││ ││AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ ││ ││SOLICITANT _____________________ ÎNTOCMIT ___________________ ││ ││SEMNĂTURA ______________________ SEMNĂTURA __________________ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Se atașează următoarele documente: ││ ---------------------------------- ││ ││ 1. ........................................................ ││ 2. ........................................................ ││ 3. ........................................................ ││ 4. ........................................................ ││ 5. ........................................................ ││ 6. ........................................................ ││ 7. ........................................................ ││ 8. ........................................................ ││ 9. ........................................................ ││ 10. ........................................................ ││ 11. ........................................................ ││ 12. ........................................................ ││ 13. ........................................................ ││ 14. ........................................................ ││ 15. ........................................................ ││ 16. ........................................................ ││ 17. ........................................................ ││ 18. ........................................................ ││ 19. ........................................................ ││ 20. ........................................................ ││ 21. ........................................................ ││ 22. ........................................................ ││ 23. ........................................................ ││ 24. ........................................................ ││ 25. ........................................................ ││ 26. ........................................................ ││ 27. ........................................................ ││ 28. ........................................................ ││ 29. ........................................................ ││ 30. ........................................................ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform art. II din același act normativ.  +  Anexa nr. 3la norme metodologiceFont 7*                           - model -                           BORDEROU               DOCUMENTE STABILIRE PLĂȚI DREPTURI NOI       ┌──────────┬──────┐ ┌────────────────┐       │PRIMĂRIA │ │ │DELEGAT PRIMĂRIE│       ├──────────┼──────┤ ├────────┬───────┤       │JUDEȚUL │ │ │NUME │ │       ├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤       │ADRESA │ │ │PRENUME │ │       ├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤       │CUI │ │ │CNP │ │       ├──────────┴──────┤ └────────┴───────┘       │COD POȘTAL │       ├─────────────────┤       │OFICIUL POȘTAL │       └─────────────────┘       Nr.       Data       ÎNSUȘIT PRIMAR         ( L.S. )┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬───────────────┐│ │ Titular │ Adresa │ │ │ │Nr. │Nr. │Cuantum│ Documente ││ ├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤Nr.│Tip │Venit│înre-│dis- │lunar │ transmise**) ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Cod│co-│fami-│ net/│gis- │pozi-│aloca- ├───────┬───────┤│crt│Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│poș│pii│lie*)│per- │trare│ție │ ție │dispo- │cerere ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │Poș-│tal│ │ │soană│cere-│ │ │ziție │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │ │ re │ │ │ │ │├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┤├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴─────┼─────┴─────┴───────┴───────┴───────┤│ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘--------*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PĂRINTE ȘI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PĂRINȚI**) SE BIFEAZĂ PE COLOANĂ DOCUMENTUL CORESPUNZĂTOR ATAȘAT BORDEROULUI  +  Anexa nr. 4la norme metodologiceFont 7*                          - model -                           BORDEROU               DISPOZIȚII MODIFICARE CUANTUM/ÎNCETARE DREPT       ┌──────────┬──────┐ ┌────────────────┐       │PRIMĂRIA │ │ │DELEGAT PRIMĂRIE│       ├──────────┼──────┤ ├────────┬───────┤       │JUDEȚUL │ │ │NUME │ │       ├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤       │ADRESA │ │ │PRENUME │ │       ├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤       │CUI │ │ │CNP │ │       ├──────────┴──────┤ └────────┴───────┘       │COD POȘTAL │       ├─────────────────┤       │OFICIUL POȘTAL │       └─────────────────┘       Nr.       Data       ÎNSUȘIT PRIMAR         ( L.S. )┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────┬─────┬───────────────────────────┐│ │ Titular │ Adresa │ │ │Nr. │ Tip dispoziție ││ ├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤Nr.│Tip │dis- ├──────────────────┬────────┤│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Cod│co-│fami-│pozi-│Modificare cuantum│ ││crt│Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│poș│pii│lie*)│ție ├─────────┬────────┤Încetare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │Poș-│tal│ │ │ │ Cuantum │Cuantum │ drept ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │ │ vechi │ nou │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┼─────┴─────────┴────────┴────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘-------*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PĂRINTE ȘI "2" PENTRU FAMILIILE CU DOI PĂRINȚI-------