HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(actualizată până la data de 11 octombrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu Botişp. Ministrul administraţieişi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 50.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate; b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora; c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege. (2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social. (3) În aplicarea art. 8 alin. (8) din lege, prin gospodărie se înţelege unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziţionarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.  +  Articolul 4 (1) Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, se înţelege, după caz: a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat. (2) Sunt consideraţi familie, în sensul art. 2 alin. (1) din lege, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi şi care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.  +  Articolul 5Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din lege, se înţelege persoanele care nu deţîn o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc în adăposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane. (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.  +  Articolul 7 (1) Potrivit legii, locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996. (2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.  +  Capitolul II Ajutorul social  +  Secţiunea 1 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social  +  Articolul 8Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, transformat în lei.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 9 (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. (2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei. (3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social. (4) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia. (5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa. (2) În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială. (3) În situaţia în care un membru al familiei ori persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social. (4) Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social. (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 11 (1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: a) certificatele de naştere ale copiilor; b) livretul de familie; c) certificatul de căsătorie; d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a); g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie. (3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele: a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români; b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi. (4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 12Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului.  +  Articolul 13 (1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant. (2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.  +  Articolul 14 (1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. (2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţîn două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauză. (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5, ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant. (6) În cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoană singură. (7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială. (8) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social  +  Articolul 15 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. (3) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială. (4) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3. (5) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%. (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.  +  Articolul 17 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.(1^1) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.----------Alin. (1^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. (3) În situaţia în care nu se poate determina suma prevăzută la alin. (2), fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţînându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în anexa nr. 4. (2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la alin. (1), cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.----------Alin. (2) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (3) Pentru determinarea sumelor menţionate la alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziţia primarilor, pe bază de protocol*), elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren, animale şi păsări.----------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (4) Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete prevăzute la alin. (3) se listează şi se anexează la fişa de calcul prevăzută în anexa nr. 3.Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (5) În situaţia în care suprafeţele de teren deţinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezultă în urma aplicării elementelor prevăzute la alin. (3).Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 20 (1) Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţîn unul dintre bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18 nu beneficiază de ajutor social. (2) În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social, este dat în închiriere/arendă/ concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.----------Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 23Lista prevăzută la art. 18 se afişează într-un loc vizibil la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti. Informarea populaţiei poate fi făcută şi pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 24 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate secretarului de către persoanele prevăzute la art. 1 pentru verificare şi vizare. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. (3) Dispoziţia scrisă a primarului, emisă în termenul prevăzut la alin. (2), se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. (4) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. (5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmite pe bază de borderou la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 5.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 6.----------Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.(6^1) Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul transmite modificări/suspendări/încetări ale dreptului cu efect din luna respectivă.----------Alin. (6^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (7) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale efectuează plata drepturilor de ajutor social. (8) În vederea eficientizării procesului de plată a drepturilor de ajutor social la nivelul primăriei se organizează completarea electronică a unor informaţii privind beneficiarii de ajutor social într-un format ce va fi pus la dispoziţie de către agenţiile teritoriale. (9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.  +  Articolul 25Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din lege, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.  +  Articolul 26 (1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţînând seama de opţiunea beneficiarului. (2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 7.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social  +  Articolul 27 (1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii: a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta; b) să depună, din 3 în 3 luni, la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, declaraţia prevăzută la art. 9 alin. (5).----------Lit. b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; b) că nu au refuzat un loc de muncă; c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz, că participă la un program de pregătire profesională. (3) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (2) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7^2 din lege. (4) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b) se trimite în copie de către primărie la agenţiile teritoriale, în termenul prevăzut de art. 13^1 alin. (3) din lege.  +  Articolul 28 (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii: a) să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă; b) să ţînă evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1); e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora. (3) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. (5) Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:                             170 ore x cuantumul ajutorului social*1)   Numărul de ore = ────────────────────────────────────────────────────────   de muncă Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată*2)-------------*1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.*2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 670 lei lunar. (6) Fac excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă persoanele prevăzute la art. 7^2 din lege. (7) Situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. Situaţia se va completa potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.----------Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 29 (1) În cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului. (2) Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele: a) decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate; b) certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap; c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 29 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. d) adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.  +  Articolul 30 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 şi art. 15 alin. (1)-(3) din lege, se procedează după cum urmează: a) pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe potrivit art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege, primarii transmit lunar, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; c) pe baza listei prevăzute la lit. b), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite în termen de 10 zile de la primirea listei, iar inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 20 de zile lucrătoare, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12 şi 13, atât primarilor, cât şi agenţiei teritoriale. (2) În vederea asigurării unei evidenţe centralizate la nivel naţional, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea tabelelor prevăzute la alin. (1) lit. c), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspecţia Muncii vor transmite în format electronic la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială tabelele centralizatoare cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională. Modalitatea de transmitere şi formatul acestora se stabilesc prin protocol.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 31Datele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. c) privind încadrarea în muncă, care se transmit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, cuprind şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 31^1 (1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 16^1 din lege, familiile şi persoanele singure beneficiare, ale căror drepturi sunt stabilite de cel puţîn 6 luni, au îndatorirea să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţîn în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii ajutorului social definiţi la art. 2 alin. (2) din lege. (4) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 16^1 alin. (2) din lege, acordarea ajutorului social se prelungeşte cu încă 2 luni, urmând ca după acest termen plata ajutorului social să fie suspendată în condiţiile art. 16^1 alin. (4) din lege. (5) În aplicarea prevederilor art. 16^1 din lege, beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care să stabilit dreptul la ajutorul social au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la primăria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social dovada eliberată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirmă achitarea obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.----------Art. 31^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social  +  Articolul 32 (1) Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social. (2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (3) începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 33 (1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situaţii: a) dacă nu prezintă adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);----------Lit. a) a alin. (1) al art. 33 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. b) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1); c) când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; d) dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b);----------Lit. d) a alin. (1) al art. 33 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. e) când agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 13^1 alin. (3) din lege, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; f) în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social; g) în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 14^1 alin. (2) şi (3) din lege, se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social. h) în situaţia în care familiile beneficiare nu respectă obligaţia prevăzută la art. 16^1 alin. (1) din lege.-----------Litera h) a alin. (1) al art. 33 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. i) în situaţia în care, în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei ori a veniturilor beneficiarilor.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 33 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), respectiv cu luna aprilie a fiecărui an în situaţia prevăzută la lit. h), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi i) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din lege.----------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 34 (1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d), prezentarea de către titular, în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a declaraţiei prevăzute la art. 14^1 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie ori, după caz, pentru persoana singură.-----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. (2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. h), achitarea obligaţiilor legale către bugetul local în perioada de suspendare prevăzută la art. 16^1 alin. (4) din lege atrage reluarea plăţii ajutorului social, prin dispoziţia primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.----------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (4) Pe perioada suspendării dreptului la ajutor social în condiţiile prevăzute la art. 16^1 alin. (4) din lege, beneficiarii nu au obligaţia de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1).----------Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (5) La reluarea acordării dreptului conform prevederilor 16^1 alin. (5) din lege, orele aferente acţiunilor şi lucrărilor de interes local se repartizează proporţional de către primar, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea plăţii.----------Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 35 (1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii: a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate în lei, sau dacă familia sau persoana singură deţine cel puţîn unul din bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni, respectiv 5 luni de la data suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), declaraţia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile ori lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 16^1 alin. (1) din lege; în această situaţie, drepturile pentru perioada de suspendare nu se mai acordă;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012. c) dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (3) din lege se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. d) dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4) din lege. (2) Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/ persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3), şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia. (3) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale.  +  Articolul 36 (1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 25, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 35 alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 14. (2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicată potrivit alin. (1) directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a titularului ajutorului social, de modificare a cuantumului ajutorului, de suspendare a plăţii, precum şi de încetare a plăţii ajutorului social. (3) Deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi decizia prevăzută la art. 34 alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acestora şi se aplică începând cu luna următoare emiterii. (4) Modelul deciziilor este prevăzut în anexa nr. 15 a-f.  +  Articolul 36^1 (1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege se procedează după cum urmează: a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor social, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi; b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare; c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv; d) debitorii declaraţi insolvabili se scad din activul agenţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă specială, cu respectarea procedurilor legale. (2) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condiţiile art. 21 din lege, se va face de la ceilalţi membri ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum şi ale art. 32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social. (3) În situaţia în care beneficiarul ajutorului social, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social.----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Capitolul III Alte ajutoare  +  Articolul 37Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pe baza propunerilor întemeiate transmise de agenţiile teritoriale.  +  Articolul 38 (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de agenţia teritorială cu asistenţa personalului din serviciul sau a persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3). Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16.(2^1) În situaţia în care se impune acordarea ajutorului de urgenţă în situaţii deosebite care afectează un număr mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se poate utiliza modelul prevăzut în anexa nr. 16a.----------Alin. (2^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (3) Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.  +  Articolul 39 (1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 37 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, în vederea susţinerii acestora. (2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anchetele sociale efectuate în condiţiile art. 38, pe bază de borderou care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă. (3) Pe baza borderourilor prevăzute la alin. (2) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă. (4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, are obligaţia de a prezenta acestuia anchetele sociale.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 40Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 37 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 41Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 42Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.  +  Articolul 43Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele locale.  +  Articolul 44Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură.  +  Articolul 45Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.  +  Articolul 46În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.  +  Articolul 47Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.----------Art. 47 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 48 (1) Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz: a) certificatul de deces, în original şi în copie; b) actul de identitate al solicitantului; c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social. (3) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.  +  Capitolul IV Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei  +  Articolul 49 (1) Pentru familiile, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Contribuţia pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se stabileşte asupra cuantumului lunar al ajutorului social şi se plăteşte prin agenţiile teritoriale, pe numele titularului ajutorului, sau, după caz, al persoanei îndreptăţite prevăzute la art. 9 alin. (4) din lege. (3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Modalitatea de depunere a declaraţiei este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".  +  Articolul 50 (1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, în condiţiile legii, în situaţia în care nu este încheiată o poliţă facultativă în baza prevederilor art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008, republicată, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (2) Plata primelor de asigurare se face de către agenţiile teritoriale direct în contul Societăţii Comerciale «Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale» - S.A., care pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social va emite poliţele de asigurare aferente acestora.----------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (3) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. În situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare. (4) Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată. (5) Sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către agenţiile teritoriale şi vor fi calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de credite bugetare se efectuează în aceeaşi zi de către toate agenţiile teritoriale.----------Alin. (5) al art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012.(5^1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale virează sumele în contul PAID.----------Alin. (5^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (6) Diferenţa de curs valutar dintre cursul valabil la data fundamentării creditelor bugetare şi cel valabil la data efectuării plăţii se regularizează cu PAID în termen de 30 de zile de la data viramentului prevăzut la alin. (5). (7) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în numele agenţiilor teritoriale, încheie cu PAID protocol în care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferenţe de plăţi sau de curs valutar faţă de cursul prevăzut de Legea nr. 260/2008, republicată.----------Alin. (7) al art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012. (8) Pentru plata sumelor reprezentând primele de asigurare a locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi în plată, deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social se majorează, în luna în care se achită contravaloarea primelor de asigurare a locuinţei, cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea totală a primelor de asigurare a locuinţei şi totalul sumelor reprezentând o treime din ajutoarele sociale legal cuvenite. (9) Diferenţa de sume prevăzută la alin. (6) şi (8) se recuperează de la beneficiarii dreptului de ajutor social în condiţiile alin. (3). (10) În situaţia în care dreptul la ajutorul social încetează înainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentând prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social au obligaţia de a achita agenţiei teritoriale diferenţa rămasă în termen de maximum 3 luni de la încetarea dreptului.-----------Art. 50 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 817 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2011.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile legate de acţiunile sau lucrările de interes local organizate de primari, se suportă din venituri proprii ale bugetelor locale.  +  Articolul 52Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi decizia directorului agenţiei teritoriale privind plata, modificarea, suspendarea, încetarea, schimbarea titularului şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 53 (1) Serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor legii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (2) Transmiterea raportului statistic prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative între serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) şi agenţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. În acest sens, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3), precum şi agenţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de poştă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În conţinutul raportului statistic, precum şi în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică legii, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia inserării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează. (3) Până la data de 20 a fiecărei luni, agenţiile teritoriale transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cât şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor legii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.----------Alin. (3) al art. 53 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 54Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin organele cu atribuţii de control, verifică respectarea prevederilor legii.  +  Articolul 55În vederea asigurării venitului minim garantat, agenţiile teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acordă gratuit consultanţă de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile îndreptăţite să beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor legii.  +  Articolul 56Sumele reprezentând cuantumul lunar al ajutorului social se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.  +  Articolul 57 (1) Cererile pentru acordarea ajutorului social completate de solicitanţii acestui drept conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pot sta la baza stabilirii dreptului prin dispoziţie a primarului. (2) Persoanele pentru care s-a stabilit dreptul în baza documentelor prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice să completeze o nouă cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Copia de pe cererile prevăzute la alin. (2), dispoziţia primarului şi fişa de calcul al cuantumului ajutorului social se transmit de către primar la agenţia teritorială în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în situaţia beneficiarilor aflaţi în plată la 31 decembrie 2010 sau pentru care s-au stabilit drepturile până la această dată.  +  Articolul 58 (1) În vederea asigurării plăţii ajutorului social reprezentând drepturile aferente lunii decembrie 2010, precum şi a restanţelor cu titlu de ajutor social înregistrate pe parcursul anului 2010, primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenţiei teritoriale atât scris, cât şi în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului şi personalului care a întocmit situaţia.  +  Articolul 59În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum şi pentru reglementarea unor situaţii care pot să apară pe parcursul aplicării Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite instrucţiuni sau precizări care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ (STEMA UNITATEA AGENŢIA NAŢIONALĂ ││ ROMÂNIEI) ADMINISTRATIV (SIGLA) PENTRU PLĂŢI ŞI ││ TERITORIALĂ ................... INSPECŢIE SOCIALĂ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                      CERERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE                 pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială   Stimaţi cetăţeni, Statul nostru, în conformitate cu prevederile constituţi-onale, doreşte să vă ajute să depăşiţi momentele speciale prin care treceţi,dvs. şi familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiţi cu foartemultă atenţie formularul şi să completaţi cu sinceritate toate datelesolicitate, conform indicaţiilor de mai jos.   Cu speranţa că situaţia dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând,vă mulţumim pentru înţelegere.    CAP. 1.    Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă    solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezentantul familiei, datele    se vor repeta la Cap. 2.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Subsemnatul(a): ││ ----------------- ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) ││ ││ *) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││ PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - paşaport ││ Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/ Date de contact: ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? ││ ││ [] NU [] DA, în localitatea .......................... ţara ............ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   [] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei                           al familiei mele îndreptăţite   Vă rog să aprobaţi acordarea:   ----------------------------   [] Ajutorului social [] Alocaţiei pt. susţinerea [] Ajutorului pentru                              familiei încălzire    Pentru    CAP. 2    Date despre persoana îndreptăţită┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) ││ ││ *) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: ││ PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - paşaport ││ Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/ Date de contact: ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Telefon Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea civilă? [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală ││ [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] NU ││ [] DA, din alte ţări ┌ [] Ajutor Social ┐ Drepturi ││ [] DA, din România │ [] Alocaţia pentru Susţinerea familiei ┘ în curs ││ └ [] Ajutorul pentru Încălzirea Locuinţei ││ (pentru sezonul rece anterior) ││ ││ ┌────────────────────┬───────┴────────────┬──────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││[] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 3    Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ...... persoane    majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi ..... copii    a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    b) Date depre copiii persoanei îndreptăţite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? ├ ┤ ││ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  *) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:                                        PST - permis de şedere temporară  BI - buletin de identitate DI - document de identitate  CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung  CIP - carte de identitate provizorie  P - paşaport                     Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:                     CIN - certificat înregistrare                     CR - carte de rezidenţă    c) Date depre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptăţite┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da │ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev ││ agricol ocazional ││ Altele ..................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ ││ [] Da ┤ ││ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 4    În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei    singure îndreptăţită:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte: ││ ││ [] singură [] împreună cu altă persoană singură sau familie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Model locuinţă: ││ ││[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinţei │├──────────────────── │ ───────────────────────────── ││[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Locuinţă socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │├──────────────────── ├ ┤ ───────── ││[] Locuinţă de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinţei │├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── ││[] Locuinţă necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │├──────────────────── │ ───────── ──────────── ││[] Instituţionalizat/ │ [] Moştenire ││ nu are locuinţă ─┘ ──────────── ││ Altele ..................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul locuinţei ││ ││[] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn ││ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma ││ unui tratament termic şi/sau chimic) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││[] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice ││ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei? ││ ││ [] Nu () Da, la societatea ....................................... ││ Nr. poliţă ................... Valabilă de la ........... la ............ ││ ││Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, ││inundaţii)? ││ [] Nu []Da │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu: ││ ││[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul titularului de contract ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] GAZE NATURALE Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) ││[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 5    În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile şi bunurilefamiliei/persoanei singure îndreptăţite în luna .............┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat**) ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-hovv, din drepturi de autor şi drepturi conexe│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şării în altă localitate, în ţară şi în străînătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţînător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumparare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│Pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moştenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activităţi pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obţinute din străînătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│Burse pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri (inclusiv din arendă) │insti- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tuţiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Sume primite din proiecte cu finanţare │compe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │internaţională nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM ││CONTRACTULUI COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ (se vor menţiona natura lor ││şi valoarea) │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală aacestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă? ││ ││Bunuri imobile ││ ││[] Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi ││ anexele gospodăreşti ││[] Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri ││ intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 în zona rurală ││ ││Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare ││ ││[] Autorurism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani ││[] Două sau mai multe autorurisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare ││ de 10 ani ││[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,││ rulote, autobuze, microbuze ││[] Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi ││[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată ││[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale ││[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, ││ mecanic sau electric ││ ││Terenuri, animale şi păsări din gospodărie │├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤│ 1│Grâu comun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Grâu dur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Secară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Orz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Orzoaică (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Ovăz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Porumb boabe (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Orez (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Alte cereale (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Linte, năut şi mazariche (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Cartofi (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Rapiţă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Soia (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 19│In pentru ulei (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Altele (ricin, mac, muştar, s.a.) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Tutun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 24│In pentru fibră (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Cânepa (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv în, cânepa pt. fibră) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în câmp (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în grădină (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în sistem protejat (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Seminţe de iarbă (graminee şi legumin. furaj) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Alte seminţe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ ││ │oleaginoase) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ ││ │furajeri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Terenuri productive şi necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Pajişti şi păşuni permanente (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Pâşuni sărace, de obicei nefertilizate şi necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 52│Cabaline (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 53│Viţei pt. îngrăşat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 54│Viţei sub un an (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 55│Tăuraşi de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 56│Viţei de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 57│Tăuraşi de 2 ani şi mai mult (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 58│Juninci de reproducţie (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 59│Viţele pt. îngrăşat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 62│Alte vaci (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 63│Stupi (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 66│Alte caprine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 67│Oi mame (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 68│Alte ovine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 69│Purcei (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 70│Scroafe pt. reproducţie (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 71│Porci pt. îngrăşat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 72│Alte porcine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 73│Pui de caren (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 75│Alte păsări (buc.) │ │└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAP. 6. ││ Modalitatea de plată al ajutoarelor (cu excepţia ajutoarelor pentru încălzi- ││ rea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică) ││ ││ [] Mandat poştal ││ [] În cont Nume titular cont ..................................... ││ Număr cont bancar ..................................... ││ Deschis la banca ...................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAP. 7. ││ Declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile Codului penal că datele şi ││ informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig ││ să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi în termenul prevăzut de ││ lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la ││ încetarea sau suspendarea drepturilor. ││ ││ Data................. ││ Numele solicitantului.............................. ││ ││ Semnătura ................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se ataşează următoarele documente: ││ ││ 1. .................................................................. ││ 2. .................................................................. ││ 3. .................................................................. ││ 4. .................................................................. ││ 5. .................................................................. ││ 6. .................................................................. ││ 7. .................................................................. ││ 8. .................................................................. ││ 9. .................................................................. ││ 10. .................................................................. ││ 11. .................................................................. ││ 12. .................................................................. ││ 13. .................................................................. ││ 14. .................................................................. ││ 15. .................................................................. ││ 16. .................................................................. ││ 17. .................................................................. ││ 18. .................................................................. ││ 19. .................................................................. ││ 20. .................................................................. ││ 21. .................................................................. ││ 22. .................................................................. ││ 23. .................................................................. ││ 24. .................................................................. ││ 25. .................................................................. ││ 26. .................................................................. ││ 27. .................................................................. ││ 28. .................................................................. ││ 29. .................................................................. ││ 30. .................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ [Stema] ││ României UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ............................ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│ ││CERTIFICARE PRIMAR││ (L.S.) ││ ││ │└──────────────────┘                                  ANCHETĂ SOCIALĂ                       efectuată astăzi ...../....../......              urmare a cererii nr. ....... din data de ...../...../.....                            a solicitantului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Domnul/Doamna: ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini ││ BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││ CI - carte de identitate PST - permis de şedere temporară ││ CIP - carte de identitate DI - document de identitate ││ provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ P - paşaport ││ ││ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliu/Date de contact: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? ││ ││ [] Nu [] Da, în localitatea ..................... ţara ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ [] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei                         al familiei mele îndreptăţite  Care s-a adresat primarului pentru acordarea:  [] Ajutorului social [] Alocaţiei pt. susţinerea [] Ajutorului pentru                             familiei încălzire    Pentru    CAP. 2    Date despre persoana îndreptăţită    (În cazul în care solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezen-    tantul familiei, datele se vor repeta de la Cap. 1).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini ││ sau apatrizi: ││ CN - Certificat de naştere PST - permis de şedere temporară ││ BI - buletin de identitate DI - document de identitate ││ CI - carte de identitate PSTL permis de şedere pe termen lung ││ CIP - carte de identitate provizorie ││ P - paşaport ││ ││ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed. Elveţiană: ││ CIN - certificat înregistrare ││ CR - carte de rezidenţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domiciliul/Date de contact: ││ ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Stare civilă? [] casătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală ││ [] vaduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în fapt │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială? ││ (se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu ││ ││ []Da, din alte ţări ┌ [] Ajutor Social ┐ ││ │ │ Drepturi în ││ [] Da, din România │ [] Alocaţia pentru Susţinerea Familie ┘ curs ││ │ ││ └ [] Ajutor pentru Încălzirea Locuinţei(pentru sezonul ││ rece anterior) ││ ││ ┌───────────────────────┬────────┴───────────┬──────────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ [] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 3    Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ...... persoane    majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi ...... copii:    a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndeptăţite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    b) Date despre copiii persoanei îndeptăţite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr ││ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în ││ persoana îndreptăţită? plasament ││ familial ││ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- ││ curatelă credinţat spre││ adopţie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ ││şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? ││(se vor ataşa acte doveditoare) ││ ││ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini                              sau apatrizi:CN - certificat de naştere PST - permis de şedere temporarăBI - buletin de identitate DI - document de identitateCI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lungCIP - carte de identitate      provizorie  P - paşaport                     Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană:                     CIN - certificat înregistrare                     CR - carte de rezidenţă    c) Date despre celelalte persoane majore din afare persoanei îndeptăţite:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia ? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenumele ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cod numeric personal ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cetăţenia ? ││ [] UE ┐ ││ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Eliberat de La data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia şcolară? ││ ││ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Situaţia profesională? ││ ││ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student ││ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev ││ ││ Altele ..................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu ││ ││ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. ││ []Da │ ││ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ││ └─┴─┴─┴─┘ lei │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 4    Date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndreptăţită┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte: ││ ││ [ ] singură [ ] împreună cu altă persoană singură sau familie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Model locuinţă: ││ ││[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinţei │├──────────────────── │ ───────────────────────────── ││[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── ││[] Locuinţă socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │├──────────────────── │ │ ───────── ││[] Locuinţă de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinţei │├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── ││[] Locuinţă necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │├──────────────────── │ ───────── ──────────── ││[] Instituţionalizat/ │ [] Moştenire ││ nu are locuinţă ─┘ ──────────── ││ Altele ..................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul locuinţei ││ ││[] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn ││ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma ││ unui tratament termic şi/sau chimic) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││[] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice ││ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei? ││ ││ [] Nu [] Da, la societatea ....................................... ││ Nr. poliţă ................... Valabilă de la ........... la ............ ││ ││Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, ││inundaţii)? ││ [] Nu []Da │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu: ││ ││[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul titularului de contract ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] GAZE NATURALE Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││[] COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) ││ ││[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘││ Codul client ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAP. 5    Date privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure    îndeptăţite în luna .........┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul ││ │ │ dovedi-│ realizat**) ││ │ │ toare*)│ lei │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │raport de serviciu │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şării în altă localitate, în ţară şi în străînătate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţînător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│VENITURI DIN INVESTIŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │valută la termen, pe bază de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│PENSII DE STAT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII AGRICULTORI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│PENSII MILITARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│Pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă │rinţa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ││ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele cu titlu de moştenire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI DIN ALTE SURSE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei activităţi pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ ││ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 70│Venituri obţinute din străînătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALOCAŢII │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a ││ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 75│Burse pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ AJUTOARE │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ALTE SURSE DE VENIT │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 79│Alte venituri(inclusiv din arendă) │institu-│ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ţiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 80│Sume primite din proiecte cu finanţare internaţi- │compe- │ │ │ │ │ │ │ ││ │onală nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM ││CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ(se vor menţiona natura lor şi valoarea) ││ │├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-------    *) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie    **) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă? ││ ││Bunuri imobile ││ ││[] Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi ││ anexele gospodăreşti ││ ││[] Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri ││ intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 în zona rurală ││ ││Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare ││ ││[] Autorurism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani ││ ││[] Două sau mai multe autorurisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare ││ de 10 ani ││ ││[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,││ rulote, autobuze, microbuze ││ ││[] Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi ││ ││[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată ││ ││[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale ││ ││[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, ││ mecanic sau electric ││ ││Terenuri, animale şi păsări din gospodărie │├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤│ 1│Grâu comun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Grâu dur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Secară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Orz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Orzoaică (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Ovăz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Porumb boabe (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Orez (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Alte cereale (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Linte, năut şi mazariche (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Cartofi (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Rapiţă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Soia (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 19│In pentru ulei (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Altele (ricin, mac, muştar, s.a.) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Tutun (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 24│In pentru fibră (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Cânepa (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv în, cânepa pt. fibră) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în câmp (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în grădină (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în sistem protejat (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Seminţe de iarbă (graminee şi legumin. furaj) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Alte seminţe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ ││ │oleaginoase) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ ││ │furajeri) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Terenuri productive şi necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Pajişti şi pâşuni permanente (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Pâşuni sărace, de obicei nefertilizate şi necultivate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 52│Cabaline (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 53│Viţei pt. îngrăşat │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 54│Viţei sub un an (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 55│Tăuraşi de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 56│Viţei de la 1 la 2 ani (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 57│Tăuraşi de 2 ani şi mai mult (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 58│Juninci de reproducţie (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 59│Viţele pt. îngrăşat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 62│Alte vaci (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 63│Stupi (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 66│Alte caprine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 67│Oi mame (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 68│Alte ovine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 69│Purcei (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 70│Scroafe pt. reproducţie (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 71│Porci pt. îngrăşat (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 72│Alte porcine (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 73│Pui de caren (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤│ 75│Alte păsări (buc.) │ │└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CAP. 6. - Starea de sănătate a persoanei singure/membrilor familiei sau ││ persoanei îndeptăţite ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 7. - Nevoi speciale ale persoanei singure/membrilor familiei sau ││ persoanei îndeptăţite ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 8. - Alte aspecte ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐│CAP. 9. - Concluzii: ││ ││ ││Se propune [] acordarea ___________________________ ││ ││ [] neacordarea _________________________ ││ ││ ││ ││MOTIVAŢIA: ││ ││ ││ ││AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ││ ││SOLICITANT _____________________ ÎNTOCMIT ___________________ ││ ││SEMNĂTURA ______________________ SEMNĂTURA __________________ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Se ataşează următoarele documente: ││ ---------------------------------- ││ ││ 1. ........................................................ ││ 2. ........................................................ ││ 3. ........................................................ ││ 4. ........................................................ ││ 5. ........................................................ ││ 6. ........................................................ ││ 7. ........................................................ ││ 8. ........................................................ ││ 9. ........................................................ ││ 10. ........................................................ ││ 11. ........................................................ ││ 12. ........................................................ ││ 13. ........................................................ ││ 14. ........................................................ ││ 15. ........................................................ ││ 16. ........................................................ ││ 17. ........................................................ ││ 18. ........................................................ ││ 19. ........................................................ ││ 20. ........................................................ ││ 21. ........................................................ ││ 22. ........................................................ ││ 23. ........................................................ ││ 24. ........................................................ ││ 25. ........................................................ ││ 26. ........................................................ ││ 27. ........................................................ ││ 28. ........................................................ ││ 29. ........................................................ ││ 30. ........................................................ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3la normele metodologice                                 FIŞA DE CALCUL                    al ajutorului social şi al numărului de                  ore de acţiuni sau lucrări de interes local                                                 TITULAR  Numărul de înregistrare a cererii Numele: ....................  ............../................ Prenumele: .................  A. Ajutor social┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ 1 │Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul │ .....persoane││ │la stabilirea ajutorului social │ │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2 │Venitul net lunar pe familie*) │ ││ │din care: │ ... lei ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │a) venituri permanente nete lunare realizate în luna │ ││ │anterioară │ ... lei ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │b) alte surse de venit**) │ ... lei │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3 │Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în │ ││ │condiţiile legii │ ... lei │├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4 │Cuantumul ajutorului social │ ││ │pct. 3 - pct. 2 │ ... lei/luna│├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5 │Majorări ale ajutorului social │ ││ │Ajutor social (pct. 4) x 15% │ ││ │(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură│ ││ │sau cel puţîn un membru din familie face dovada că lucrează│ ││ │pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de │ ││ │prestări servicii) │ ... lei/luna│├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6 │Ajutorul social propus pentru plată │ ││ │pct. 4 + pct. 5 │ ... lei/luna│└───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘       Întocmit Viza de control financiar preventiv,   Data ................   Semnătura............--------------    *) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la lit. Hdin Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea unordrepturi de asistenţă socială.    **) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a venituriloranuale.    B. Număr de ore de acţiuni sau lucrări de interes local    Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:                              169,333*1) x cuantum ajutor social    Număr de ore de muncă = --------------------------------------                              Salariul de bază minim brut pe ţară                                   garantat în plată*2)--------------    *1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brutpe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.    *2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobatanual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor HotărâriiGuvernului nr. 1.225/2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat înplată este 700 lei lunar.---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, conform modificării aduse de pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4la normele metodologiceLISTA BUNURILORce conduc la excluderea acordării ajutorului social┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Bunuri imobile │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a ││ │anexelor gospodăreşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri ││ │intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona ││ │rurală │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Bunuri mobile*) │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai ││ │mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ││ │ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi││ │pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără ││ │remorci, rulote, autobuze, microbuze │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor ││ │necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ││ │"Delta Dunării" │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul ││ │acţionate hidraulic, mecanic sau electric │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Aflate în stare de funcţionare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Depozite bancare │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Terenuri/animale şi/sau păsări │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie ││ │anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv ││ │suma de 2.500 euro pentru familie │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5la normele metodologice*Font 7*                                    BORDEROU                     documente stabilire plăţi drepturi noi                                   - model -┌────────────────────────────────────┐│Unitatea administrativ-teritorială │├─────────────┬──────────────────────┤│Judeţul │ │├─────────────┼──────────────────────┤│Adresa │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐├─────────────┼──────────────────────┤ │Delegat unitate administrativ-teritorială ││CUI │ │ ├─────────────┬──────────────────────────────┤├─────────────┴──────────────────────┤ │Nume │ ││Cod poştal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┤ │Prenume │ ││Oficiu poştal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤└────────────────────────────────────┘ │CNP │ │                                       └─────────────┴──────────────────────────────┘    Nr. .........    Data .........          Însuşit primar            ( L.S. )┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬───────────────────┐│ │ Titular │ Adresa │ Nr.│ │Risc │Nr. │Nr. │Cuantum│ Documente ││ ├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤mem-│Tip │seis-│înre-│dis- │lunar │ transmise***) ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo- │Ofi-│Cod│bri/│locu-│mic │gis- │po- │ajutor ├──────┬─────┬──────┤│crt│Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│tor│ca- │ciul│poş│fa- │înţă │ **) │trare│zi- │ │dispo-│fişă │cerere││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │li- │poş-│tal│mi- │ *) │ │cere-│ţie │ │ziţie │cal- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ta- │tal │ │lie │ │ │ re │ │ │ │cul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴─────┴─────┼─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┤│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘--------*) Se va trece tipul locuinţei, respectiv "A" sau "B", conform clasificării din Legea nr. 260/2008.**) Se completează în cazul locuinţelor încadrate în clasa I de risc seismic.***) Se bifează pe coloană documentul corespunzător ataşat borderoului.----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6la normele metodologice*Font 7*                                   - model -                                                 ┌──────────────────────────────────────────────┐                                                 │SITUAŢIE CENTRALIZATOARE │                                                 ├────────────────────────────────┬─────────────┤                                                 │Plăţi VMG aferente lunii │ │                                                 └────────────────────────────────┴─────────────┘┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│ÎNREGISTRARE IEŞIRE UNITATE │ │ APROBAT. Primar, ││ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┬─────────────┤├─────────┬─────────────────────────────────┤ │ Nume │ Prenume ││Nr. │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────┼──────────┬──────────────────────┤ │ │ ││Data │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤└─────────┴──────────┴──────────────────────┘ │Semnătură şi ştampila │ │                                                 ├────────────────────────────────┼─────────────┤                                                 │Unitatea administrativ- │ │                                                 │teritorială │ │                                                 ├────────────────────────────────┼─────────────┤                                                 │Judeţul │ │                                                 ├────────────────────────────────┼─────────────┤┌───────────────────────────────────────────┐ │Adresa │ ││DELEGAT UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────────────────────┤ │CUI │ ││Nume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────────────────────┤ │Cod poştal │ ││Prenume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├────────┬──────────────────────────────────┤ │Oficiu poştal │ ││CNP │ │ └────────────────────────────────┴─────────────┘└────────┴──────────────────────────────────┘                        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐                        │ Adresa │┌───┬─────┬───┬────┬────┼─────┬───┬────┬────┬────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┼───────┬─────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐│Nr.│Pres-│ │ │Pre-│Stra-│ │ │Sca-│ │ │Sec-│Loca-│Oficiu│Cod │Suma │Suma │Total sumă │Luna │An │ Mod │IBAN│Banca││crt│taţie│CNP│Nume│nume│da │Nr.│Bloc│ra │Etaj│Apart.│tor │lita-│poştal│poş-│curentă│res- │(suma restantă│drept│drept│ de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │ │tal │ │tantă│+ total sumă) │ │ │plată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ M/C │ │ │├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────┴───┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┼───────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┤│TOTAL: │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7la normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIENr. ..... din .............privind aprobarea acordării ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .................../ Municipiului Bucureşti ............., numit prin decizia directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ...............,având în vedere:- art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012;- art. 13^1 alin. (2) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti,- dispoziţia primarului nr. ........... din ..............şi în temeiul competenţelor conferite de lege,decide:Art. 1. - Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ..................... lei pentru doamna/domnul ............., în calitate de titular.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ................... (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ................ a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ....................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,...................----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 6 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8la normele metodologice   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ (STEMA │   │ ROMÂNIEI) UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ...................... │   │ │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────┐   │ AVIZAT │   │ PRIMAR │   │ (L.S.) │   │ │   └─────────────┘ - model -                               SITUAŢIE LUNARĂ                 privind persoanele din familiile beneficiare de                      ajutor social, precum şi activităţile                realizate de aceştia, conform planului de acţiuni                     în luna ............. anul ............┌───┬────────────────────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┐│Nr.│ Titular ajutor │Persoana aptă de muncă │ Număr │ Numar │Activităţi││crt│ social │din familia beneficiară│ ore │ ore │prestate ││ ├──────┬─────────┬───┤ de ajutor social │aferente│efectuate│ ││ │ Nume │ Prenume │CNP├───────┬──────────┬────┤ajuto- │ │ ││ │ │ │ │ Nume │ Prenume │CNP │rului │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼─────────┼───┼───────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────┴─────────┴───┴───────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴──────────┘    Întocmit: Nume .................................              Semnătura ...............................----------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9la normele metodologice   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ [SIGLĂ] CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE │   │ CNPP CASA DE PENSII A ............................. │   └───────────────────────────────────────────────────────────────┘    Nr. /         CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTATARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Subsemnatul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|││medic expert al cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii ││de muncă din localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|││judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| examinând astăzi |_|_|_|_|_|_| ││ z z l l a a ││pe dna/dl |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││în vârstă de |_|_|_| ani, cu ocupaţia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││cu domiciliul în localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_|_|_|_|_|_|_|_[_|_|_|_|_|_| ││nr. |_|_|_|_| bl. |_|_|_|_|_|_|_|_| sc. |_|_|_| apart. |_|_|_|_| sector |_| ││judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││am constatat că suferă de: ││ ││Diagnostic clinic: ........................................................ ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ ││Diagnostic funcţional: .................................................... ││ .......................................................................... ││ .......................................................................... ││ ││ ┌─ [] redusă ││ │ ││ ┌─ Capacitatea de muncă < ││ │ │ ││ │ └─ [] pierdută ││Concluzie: < ││ │ ││ └─ Este încadrabil în gradul [] de invaliditate ││ ││Termen de valabilitate .............................................. ││ ││ Prezentul certificat s-a eliberat pentru a beneficia de prevederile │Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                          MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE                         ......................................                              (semnătura, parafă, ştampilă)----------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10la normele metodologice*Font 7*                                  - model -                                 TABEL NOMINAL        cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate       în evidenţa ..... (se completează numele agenţiei pentru ocuparea        forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti .......),               pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile               Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,                   cu modificările şi completările ulterioare                          anul ...... luna .........┌────┬──────────────────┬───┬───────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │Numele, prenumele,│ │Domiciliul/│Adeverinţa,│A refuzat/Nu a refuzat│Data încadrării în muncă │ A refuzat/Nu a refuzat ││crt.│iniţiala tatălui │CNP│Reşedinţa │nr. şi data│un loc de muncă oferit│(se completează, după caz)│participarea la programe││ │ │ │ │ │(se completează DA/NU)│ │de formare profesională,││ │ │ │ │ │ │ │cursuri etc. ││ │ │ │ │ │ │ │(se completează DA/NU) │├────┼──────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───┼───────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴───┴───────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘                               Director executiv,                              ...................----------Anexa 10 a fost înlocuită cu anexa 9 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11la normele metodologice                                   - model -    Unitatea administrativ-teritorială .....................    Judeţul ................................................    Adresa .................................................    CUI ....................................................    Cod poştal .............................................    Oficiu poştal ..........................................                                     LISTA      persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social┌────┬──────┬──────────┬──────┬───────────────────────────┐│Nr. │ │ │ │ Localitatea de domiciliu ││crt.│ Nume │ Prenume │ CNP │ (municipiu/oraş/comună) │├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤│... │ │ │ │ │├────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────┴──────────┴──────┴───────────────────────────┘                     Aprobat primar                         ( L.S. )----------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12la normele metodologice*Font 7*                                   - model -                                 TABEL NOMINAL            cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social            care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă             oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare                                  profesională                            anul ........ luna ........┌────┬──────────┬───┬───────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Numele, │ │Domiciliul/│ Adeverinţă │Locul de muncă │Data încadrării│Program de formare│ Contract de muncă ││crt.│prenumele,│CNP│Reşedinţa │nr. şi dată - │oferit încadrat/│ în muncă - se │ profesională, │ în străînătate ││ │iniţiala │ │ │se completează,│neîncadrat refuz│ completează, │curs/refuz curs - │(perioada valabilitate││ │tatălui │ │ │ după caz │loc de muncă - │ după caz │se completează, │ contract) - se ││ │ │ │ │ │se completează, │ │ după caz │completează, după caz ││ │ │ │ │ │ după caz │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼───┼───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴───┴───────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘NOTĂ:Tabelul este întocmit pe baza listei persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social transmise de către primării conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (col. 1-3), şi a informaţiilor existente în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la data întocmirii tabelului.Director executivNumele şi prenumele .....................( L.S. )Semnătura ...............................----------Anexa 12 a fost înlocuită cu anexa 11 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 13la normele metodologice*Font 8*                                   - model -                                 TABEL NOMINAL             cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare            de ajutor social, care au încheiat un contract de muncă                 anul .............. luna ....................┌────┬────────┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┬──────┬──────┐│Nr. │ CNP │ Stare │Nume şi │Localitate│ │ CUI │Nr. şi│ Dată │ Tip │Normă ││crt.│salariat│ conform │prenume │ de │Denumire │anga-│ data │ început │C.I.M.│C.I.M.││ │ │ registrului │salariat│domiciliu │angajator│jator│C.I.M.│activitate│ │ ││ │ │salariaţilor*)│ │ salariat │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┴──────┴──────┘----------    *) Stare conform Registrului salariaţilor (REVISAL) la data verificării în baza de date.----------Anexa 13 a fost înlocuită cu anexa 12 din HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, conform pct. 18 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14la normele metodologice*Font 7*                                   - model -                                    BORDEROU               dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/                       suspendare drept/încetare drept    ┌──────────────┬──────┐    │PRIMĂRIA │ │    ├──────────────┼──────┤    │JUDEŢUL │ │    ├──────────────┼──────┤ ┌──────────────────┐    │ADRESA │ │ │ DELEGAT PRIMĂRIE │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┬───────┤    │CUI │ │ │Numele │ │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┼───────┤    │CODUL POŞTAL │ │ │Prenumele │ │    ├──────────────┼──────┤ ├──────────┼───────┤    │OFICIUL POŞTAL│ │ │CNP │ │    └──────────────┴──────┘ └──────────┴───────┘       Nr.       Data       ÎNSUŞIT PRIMAR         ( L.S. )┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬────────────────────────────────┐│ │ Titularul │ Adresa │ │ Nr. │ Tipul ││ ├──────┬─────────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬─────┤Cuantum│dis- │ dispoziţiei*) ││Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo- │Ofi │Codul│ajutor │pozi-├───────┬───────┬───────┬────────┤│crt│Numele│Prenumele│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to-│cali│ciul│ poş-│ │ţie │Schim- │ Modi- │Suspen-│Încetare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta- │poş-│ tal │ │ │ bare │ficare │ dare │ drept ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │titular│cuantum│ drept │ │├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┼──────┼─────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────────┤├───┴──────┴─────────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴───────┼─────┴───────┴───────┴───────┴────────┤└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘--------*) Se va bifa coloana corespunzătoare tipului de dispoziţie.  +  Anexa 15ala normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind modificarea cuantumului ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti ....................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ...........,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ....................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. .............. din data de ................., se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ................. lei, pentru doamna/domnul ............................, în calitate de titular.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ..................... . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15a a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 15bla normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind modificarea titularului ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti .................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Plata dreptului de ajutor social stabilit prin dispoziţia primarului nr. ................. din data de .............., în cuantum de .......................lei, începând cu data de .................... se efectuează pentru domnul/doamna ........................................., în calitate de titular al ajutorului social.Art. 2. - Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului.................../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15b a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 15cla normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind suspendarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ...................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. .............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 18 alin. (1) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareşi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se suspendă pentru doamna/domnul ......................, în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.Art. 2. - Suspendarea plăţii dreptului prevăzut la art. 1 se face începând cu data de .................. .Art. 3. - Suspendarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive, după caz: a) agenţia teritorială a constatat, pe baza documentelor transmise de primar, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social; b) timp de 3 luni consecutive s-au înregistrat mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15c a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 15dla normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind suspendarea plăţii ajutorului socialca urmare a dispoziţiei primarului de suspendare adreptului la ajutorul socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ...................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ........... din data de ..................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. ................. din data de ................. se suspendă pentru doamna/domnul .........................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.Art. 2. - Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu data de ..................... .Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15d a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 15ela normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind reluarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ......................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ............,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 19 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ............... din data de ..................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. ...................... din data de ....................., se aprobă pentru doamna/domnul ......................., în calitate de titular, reluarea plăţii ajutorului social, în cuantum de .................. lei.Art. 2. - (1) Reluarea plăţii ajutorului social se realizează începând cu data de ................... . (2) Plata ajutorului social prevăzut la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15e a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 15fla normele metodologice- model -AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂA JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECIZIEnr. ....... din ..................privind încetarea plăţii ajutorului socialDirectorul executiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. ...........,având în vedere:- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;- dispoziţia primarului nr. ................ din data de ...................,şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - În baza dispoziţiei primarului nr. .................. din data de ....................., încetează pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ...................... lei.Art. 2. - Încetarea plăţii ajutorului social prevăzut la art. 1 se face începând cu data de ................... .Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,..................-----------Anexa 15f a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012, prin înlocuirea unor termeni.  +  Anexa 16la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ [Stema] PRIMARUL COMUNEI/ORAŞULUI/ ││ României MUNICIPIULUI/SECTORULUI ....................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────┐│CERTIFICARE PRIMAR│ ANCHETA SOCIALĂ│ (L.S.) │ pentru acordarea unui ajutor de urgenţă└──────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Efectuată la data de pentru acordarea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ──────────────────────── ││ (z z l l a a) ││ Urmare a cererii la data a []Dlui []Dnei ││ înregistrată sub nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ de └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ ││ A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE > şi anume (ţara) ................... ││ ┘ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) ││ *) Pentru cetăţenii români *)Pentru cetăţenii străini ││ BI - buletin de identitate sau apatrizi: ││ CI - carte de identitate PST - permis de şedere temporară ││ CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung ││ P - paşaport DI - document de identitate ││ CR - carte de rezidenţă ││ CRP - carte de rezidenţă permanentă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI ││ -------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI:││ -----------------------------------------------------------------------------││ [] NU ││ [] DA, în localitatea __________________________ ţara ______________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI ││ ---------------------------------- ││ [] Căsătorit(ă) [] Necăsătorit(ă) [] Văduv(ă) ││ [] Divorţat(ă) [] Despărţit în fapt [] Uniune consensuală ││ Altele ................................................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ---------------------------------------------------------- ││ [] NU [] DA, din România (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/ ││ extras de cont/decizie/adeverinţă) ││ [] DA, din alte ţări (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/││ extras de cont/decizie/adeverinţă) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI ││ ------------------------------------------ ││ () Elev*) () Student*) () Lucrător agricol () Independent () Fără loc ││ de muncă ││ () Salariat*) () Şomer*) () Lucrător () Pensionar*) () Casnic(ă)││ ocazional ││ Altele ..................................................................... ││ *) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, ││ talon de pensie ││ C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [] NU [] DA ││ ------------------------------------ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant [] familiei [] persoanei îndreptăţite legal al în numele căreia se                                                       face cererea┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ Nume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Prenume ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ CNP ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Cetăţenie [] Română sau [] UE ┐ ││ [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... ││ ││ Act identitate*) Seria Nr ││ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ eliberat de la data de ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ (z z l l a a) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ----------------------------------------------------------- ││ Strada ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Nr. Bl. Sc. Apart. Sector ││ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ ││ Localitatea ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Judeţ Telefon ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Mobil Fax ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ E-mail ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere ││ ------------------------------------------------------------------- ││ obişnuită) ││ ---------- ││ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [] NU [] DA, în localitatea ___________________ ││ ţara ___________________ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE ││ ---------------------------------------------------------- ││ () Fără studii () Generale () Medii () Superioare │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ││ --------------------------------------------------------------------- ││ ASISTENŢĂ SOCIALĂ ││ ----------------- │