HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, transformat în lei.2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Potrivit prevederilor art. 7 din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități prezintă adeverință că sunt înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă și că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții.3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile prevăzute la art. 4 din lege, transformate în lei, și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fișa de calcul. Dacă din calculul în lei rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.4. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.5. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:(2) Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută la alin. (1), cuprinde clădiri și alte bunuri mobile, precum și suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește cumulat suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.(3) Pentru determinarea sumelor menționate la alin. (2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziția primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale și păsări.(4) Documentul rezultat în urma stabilirii valorii nete prevăzute la alin. (3) se listează și se anexează la fișa de calcul prevăzută în anexa nr. 3.(5) În situația în care suprafețele de teren deținute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezultă în urma aplicării elementelor prevăzute la alin. (3).6. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În situația în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social, este dat în închiriere/arendă/ concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinței bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului.7. La articolul 24, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Dispoziția primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoțită de copia cererii de acordare a ajutorului social și a declarației pe propria răspundere, certificată de primar, precum și de copia fișei de calcul, se transmite pe bază de borderou la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 5.(6) Primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum și situația centralizatoare privind titularii ajutorului social și sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situației centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 6.8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) și (6). Pentru situațiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 7.9. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, potrivit legii, au obligația să dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverință eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, următoarele:10. La articolul 28, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni prevăzut la alin. (3), se transmite agențiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege. Situația se va completa potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.11. La articolul 29 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) certificatul medical de constatare a capacității de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecțiuni cronice invalidante și care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 9.12. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 7 și art. 15 alin. (1)-(3) din lege, se procedează după cum urmează:a) pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă transmite primarilor, în scris și în format electronic, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru care s-au eliberat adeverințe potrivit art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;b) în condițiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege, primarii transmit lunar, în format electronic, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3) din lege, lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, atât la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și inspectoratul teritorial de muncă, cât și la agenția teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;c) pe baza listei prevăzute la lit. b), agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă transmite în termen de 10 zile de la primirea listei, iar inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 20 de zile lucrătoare, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12 și 13, atât primarilor, cât și agenției teritoriale.(2) În vederea asigurării unei evidențe centralizate la nivel național, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea tabelelor prevăzute la alin. (1) lit. c), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspecția Muncii vor transmite în format electronic la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială tabelele centralizatoare cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu cele care au plecat cu contract de muncă în străînătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională. Modalitatea de transmitere și formatul acestora se stabilesc prin protocol.13. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Datele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. c) privind încadrarea în muncă, care se transmit de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, cuprind și informațiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă din sectorul public sau privat, acreditați în condițiile Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare.14. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dacă nu prezintă adeverința eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);15. La articolul 35 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depășesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, transformate în lei, sau dacă familia sau persoana singură deține cel puțîn unul din bunurile cuprinse în lista prevăzută la art. 18;16. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condițiile art. 21 din lege se procedează după cum urmează:a) dacă beneficiarul primește în continuare ajutor social, se vor face rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;b) dacă beneficiarul nu mai primește drepturi în perioada următoare constatării debitului și titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenției teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei și nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale, care constituie titlu executoriu conform art. 21 alin. (3) din lege, debitul se transmite la organele de executare silită din cadrul unităților administrativ-teritoriale, această instituție urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;d) debitorii declarați insolvabili se scad din activul agenției teritoriale și se trec într-o evidență specială, cu respectarea procedurilor legale.(2) În situația în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, în condițiile art. 21 din lege, se va face de la ceilalți membri ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1), precum și ale art. 32, dacă situația de fapt impune schimbarea titularului și modificarea cuantumului ajutorului social.(3) În situația în care beneficiarul ajutorului social, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social.17. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația în care se impune acordarea ajutorului de urgență în situații deosebite care afectează un număr mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se poate utiliza modelul prevăzut în anexa nr. 16a.18. Anexele nr. 1, 2, 4-13 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.19. După anexa nr. 16 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 16a, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.(2) Pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) și c), formularele de cerere și declarație sunt puse la dispoziția solicitanților direct de către primării.(3) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) transmit formularele titularilor de contract, și anume consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanța de urgență.(4) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere va fi pus la dispoziția solicitanților și în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale.(5) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 1 depun individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanța de urgență.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în funcție de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele și cuantumurile stabilite la art. 8, 9, 10 și 11 din ordonanța de urgență.(2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, potrivit prevederilor art. 18 din ordonanța de urgență. În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.(3) În cererea și declarația pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art. 1 are obligația de a menționa bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligația de a completa numărul de camere ale locuinței.(4) Lista menționată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru informarea solicitanților, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută la alin. (4), se afișează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului București.5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pe baza datelor cuprinse în cererea și declarația pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum și a informațiilor sau, după caz, a documentelor obținute potrivit art. 14 alin. (5) din ordonanța de urgență, primarul stabilește dreptul la ajutoarele prevăzute la art. 1, prin dispoziție scrisă. Dispoziția se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.6. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat.(1^2) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de asistență socială definit la art. 113 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din ordonanța de urgență. Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.(1^3) În cazul beneficiarilor de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei, care solicită ajutorul pentru energie electrică, ancheta socială se efectuează numai în situația în care au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor potrivit art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 24 și 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare.7. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) pentru ajutorul pentru energie electrică: numele și prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat din bugetul local, în condițiile art. 10 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, și perioada de acordare a acestuia;8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari și agențiilor teritoriale situații centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c), numărul dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 8, 9 și 11 din ordonanța de urgență, precum și codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1a, 1b și 1c. Situațiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.(2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor de energie electrică și agențiilor teritoriale situația centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b^1), numărul dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea ajutorului calculată în condițiile art. 10 din ordonanța de urgență, precum și codul furnizorului, respectiv al clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit modelului prevăzute în anexa nr. 1d. Situația centralizatoare se transmite lunar, actualizată cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece.9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Autoritățile administrației publice locale, în baza art. 8 alin. (8), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (3) din ordonanța de urgență, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează:a) prin majorări ale gradului de compensare în același procent pentru toți beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeași tranșă de venituri;b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri cu același cuantum pentru toți beneficiarii care se regăsesc în aceeași tranșă de venituri;c) prin acordarea de ajutoare pentru familiile și persoanele singure cu venituri care depășesc tranșele de venituri prevăzute de ordonanța de urgență.10. La articolul 13 alineatul (4), sintagma "anexa nr. 6" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 2".11. La articolul 14 alineatul (5), sintagma "anexa nr. 7" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 3".12. La articolul 16 alineatul (2), sintagma "anexa nr. 8" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 4".13. La articolul 19 alineatul (3), sintagma "anexa nr. 9" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 5".14. La articolul 20 alineatul (3), sintagma "anexa nr. 10" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 6".15. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.16. După articolul 22 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a "Ajutorul pentru energie electrică", alcătuită din articolele 22^1-22^4, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2^1-a Ajutorul pentru energie electrică  +  Articolul 22^1În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonanța de urgență, primarii au obligația de a transmite furnizorilor și agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică stabilit în condițiile art. 10 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 22^2(1) Pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.(2) În situația în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziția primarului pentru aceeași perioadă.  +  Articolul 22^3(1) Furnizorii de energie electrică transmit consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, în care se evidențiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condițiile art. 22^2 alin. (1) și (2).(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie electrică întocmește borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 22^4(1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 22^3 alin. (2) reprezintă document de plată, se întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare.(2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie electrică. Unul dintre celelalte două exemplare certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.17. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Agențiile teritoriale, pe baza situației centralizatoare prevăzute la art. 24 alin. (2), respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) și art. 22^3 alin. (2), solicită Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență.18. La articolul 26 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terț, escrow, deschise de către producătorii și distribuitorii de energie termică, gaze naturale sau energie electrică;19. La articolul 27, sintagma "anexele nr. 12-20" se înlocuiește cu sintagma "anexele nr. 9 și 10".20. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzire, în condițiile art. 30 alin. (4) din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:a) dacă beneficiarul primește în continuare ajutor pentru încălzire, se vor face rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare;b) dacă beneficiarul nu mai primește drepturi în perioada următoare constatării debitului și titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă la primărie, în termenul prevăzut de dispoziția de recuperare;c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei și nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înștiințare la organele de executare silită din cadrul unităților administrativ-teritoriale, care vor confirma preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;d) sumele cu titlu de ajutor pentru încălzire diminuate în condițiile lit. a) nu se mai solicită agențiilor teritoriale pentru decontare;e) sumele încasate în condițiile lit. b) se virează agențiilor teritoriale.(2) În situația în care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor, se va face de la ceilalți membri ai familiei.(3) În situația în care beneficiarul, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit.21. Articolul 30 se abrogă.22. La articolul 33 alineatul (2), sintagma "anexa nr. 23" se înlocuiește cu sintagma "anexa nr. 11".23. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Anexele nr. 1a-1d și 2-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.24. Anexele nr. 1-23 se abrogă și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a -1d și 2-11, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14-27 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IV(1) Pentru drepturile de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alocație pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, primarii au obligația să reevalueze îndeplinirea condițiilor de acordare, precum și cuantumul dreptului, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, până cel târziu la 31 martie 2014, cu excepția situației în care, în această perioadă, titularii acestor drepturi solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, caz în care, odată cu stabilirea acestui drept, se reevaluează și drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei.(2) Modificările, suspendările, încetările drepturilor menționate la alin. (2) se stabilesc prin dispoziție a primarului care se comunică agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București conform procedurilor și în termenele prevăzute de lege pentru aceste drepturi.(3) În situația în care formularul cuprinzând cererea și declarația pe propria răspundere în vederea solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri a fost completat potrivit modelului aprobat în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare, înainte de modificările aduse prin prezenta hotărâre, ajutorul se va acorda pe baza acestui formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta hotărâre, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul V(1) Protocolul prevăzut la art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încheie în termen de maximum 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) O copie a protocolului va fi transmisă agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.  +  Articolul VI(1) Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Bogdan Nicolae Badea,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  București, 9 octombrie 2013.Nr. 778.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 2la normele metodologice(Anexa nr. 2 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  LISTA BUNURILOR
  ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
  Bunuri imobile
  1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
  2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
  Bunuri mobile*)
  1 Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
  5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
  *) Aflate în stare de funcționare
  Depozite bancare
  1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
  Terenuri/animale și/sau păsări
  1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
  NOTĂ:Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  BORDEROU
  documente stabilire plăți drepturi noi
  - model -
  ┌────────────────────────────────────┐│Unitatea administrativ-teritorială │├─────────────┬──────────────────────┤│Județul │ │├─────────────┼──────────────────────┤│Adresa │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐├─────────────┼──────────────────────┤ │Delegat unitate administrativ-teritorială ││CUI │ │ ├─────────────┬──────────────────────────────┤├─────────────┴──────────────────────┤ │Nume │ ││Cod poștal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┤ │Prenume │ ││Oficiu poștal │ ├─────────────┼──────────────────────────────┤└────────────────────────────────────┘ │CNP │ │ └─────────────┴──────────────────────────────┘ Nr. ......... Data .........
  Însușit primar
  ( L.S. )
  Nr.crtTitular Adresa Nr. membri/familie Tip locuință *) Risc seismic **) Nr. înregistrarecerere Nr. dispoziție Cuantum lunar ajutor Documente transmise***)
  NumePrenumeCNPStr.Nr.Bl.Sc.Et.Ap.SectorLocalitatea Oficiul poștal Codpoștal
  dispoziție fișă calcul cerere
  *) Se va trece tipul locuinței, respectiv "A" sau "B", conform clasificării din Legea nr. 260/2008.**) Se completează în cazul locuințelor încadrate în clasa I de risc seismic.***) Se bifează pe coloană documentul corespunzător atașat borderoului.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 6 la normele metodologice) - model - ┌──────────────────────────────────────────────┐ │SITUAȚIE CENTRALIZATOARE │ ├────────────────────────────────┬─────────────┤ │Plăți VMG aferente lunii │ │ └────────────────────────────────┴─────────────┘┌───────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│ÎNREGISTRARE IEȘIRE UNITATE │ │ APROBAT. Primar, ││ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┬─────────────┤├─────────┬─────────────────────────────────┤ │ Nume │ Prenume ││Nr. │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────┼──────────┬──────────────────────┤ │ │ ││Data │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤└─────────┴──────────┴──────────────────────┘ │Semnătură și ștampila │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │Unitatea administrativ- │ │ │teritorială │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │Județul │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤┌───────────────────────────────────────────┐ │Adresa │ ││DELEGAT UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────────────────────┤ │CUI │ ││Nume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├───────────────────────────────────────────┤ │Cod poștal │ ││Prenume │ ├────────────────────────────────┼─────────────┤├────────┬──────────────────────────────────┤ │Oficiu poștal │ ││CNP │ │ └────────────────────────────────┴─────────────┘└────────┴──────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Adresa │┌───┬─────┬───┬────┬────┼─────┬───┬────┬────┬────┬──────┬────┬─────┬──────┬────┼───────┬─────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐│Nr.│Pres-│ │ │Pre-│Stra-│ │ │Sca-│ │ │Sec-│Loca-│Oficiu│Cod │Suma │Suma │Total sumă │Luna │An │ Mod │IBAN│Banca││crt│tație│CNP│Nume│nume│da │Nr.│Bloc│ra │Etaj│Apart.│tor │lita-│poștal│poș-│curentă│res- │(suma restantă│drept│drept│ de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │ │tal │ │tantă│+ total sumă) │ │ │plată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ M/C │ │ │├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤├───┼─────┼───┼────┼────┼─────┼───┼────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼───────┼─────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────┴───┴────┴────┴─────┴───┴────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┼───────┴─────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┤│TOTAL: │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 7 la normele metodologice)
  - model -
  AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  DECIZIE
  Nr. ..... din .............
  privind aprobarea acordării ajutorului socialDirectorul executiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului .................../ Municipiului București ............., numit prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială nr. ...............,având în vedere:– art. 16 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012;– art. 13^1 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................./Municipiului București,– dispoziția primarului nr. ........... din ..............și în temeiul competențelor conferite de lege,decide:  +  Articolul 1Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ..................... lei pentru doamna/domnul ............., în calitate de titular.  +  Articolul 2(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ...................(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ................ a fiecărei luni prin mandat poștal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ............./Municipiului București.În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ....................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director executiv,
  ...................
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 8 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 9 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 10 la normele metodologice)
  - model -

  TABEL NOMINAL
  cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate
  în evidența ..... (se completează numele agenției pentru ocuparea
  forței de muncă județene sau a municipiului București .......),
  pentru care s-au eliberat adeverințe în condițiile
  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
  cu modificările și completările ulterioare
  anul ...... luna .........
  Nr. crt. Numele, prenumele, inițiala tatălui CNP Domiciliul/ Reședința Adeverința, nr. și data A refuzat/Nu a refuzat un loc de muncă oferit (se completează DA/NU) Data încadrării în muncă (se completează, după caz) A refuzat/Nu a refuzat participarea la programe de formare profesională, cursuri etc. (se completează DA/NU)
  1 2 3 4 5 6 7
  1
  2

  Director executiv.
  ...................
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 11 la normele metodologice)
  - model -
  Unitatea administrativ-teritorială ....................Județul ...............................................Adresa ................................................CUI ...................................................Cod poștal ............................................Oficiu poștal .........................................
  LISTA
  persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
  Nr. crt. Nume Prenume CNP Localitatea de domiciliu (municipiu/oraș/comună)
  1.
  2.
  ...

  Aprobat primar
  ( L.S. )
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 12 la normele metodologice)
  - model -

  TABEL NOMINAL
  cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social
  care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă
  oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare
  profesională
  anul ........ luna ........
  Nr. crt. Numele, prenumele, inițiala tatălui CNP Domiciliul/ Reședința Adeverință nr. și dată - se completează, după caz Locul de muncă oferit încadrat/ neîncadrat refuz loc de muncă - se completează, după caz Data încadrării în muncă - se completează, după caz Program de formare profesională, curs/refuz curs - se completează, după caz Contract de muncă în străinătate (perioada valabilitate contract) - se completează, după caz
  1
  2
  NOTĂ:Tabelul este întocmit pe baza listei persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social transmise de către primării conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (col. 1-3), și a informațiilor existente în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă la data întocmirii tabelului.
  Director executiv
  Numele și prenumele .....................
  ( L.S. )
  Semnătura ...............................
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 13 la normele metodologice)
  - model -

  TABEL NOMINAL
  cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
  de ajutor social, care au încheiat un contract de muncă
  anul .............. luna ....................
  Nr. crt. CNP salariat Stare conform registrului salariaților*) Nume și prenume salariat Localitate de domiciliu salariat Denumire angajator CUI angajator Nr. și data C.I.M. Dată început activitate Tip C.I.M. Normă C.I.M.
  *) Stare conform Registrului salariaților (REVISAL) la data verificării în baza de date
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 16a la normele metodologice)  +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 1a la normele metodologice)
  - model -
  ROMÂNIAJudețul/Municipiul București ..........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea)........
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie termică
  luna ........../an ..........
  Nr. crt.Titular CNP Adresa Nr. membri în familie Cod furnizor/client Venit lunar/membru familie Valoare maximă ajutor Număr dispoziție primar Compensare
  Buget de stat Buget local Buget de stat Buget local

  Primar,
  ..............................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 15(Anexa nr. 1b la normele metodologice)
  - model -
  ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea).................Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).................
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale
  luna ........../an .........
  Nr. crt.Titular CNP Adresa Cod furnizor/client Nr. membri în familieVenit lunar/membru familieNumăr dispoziție primar Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
  TOTAL:

  Primar,
  ........................
  NOTĂSe transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 16(Anexa nr. 1c la normele metodologice)
  - model -
  ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică
  luna ........../an ..........
  Nr. crt.Titular CNP Adresa Cod furnizor/client Nr. membri în familieVenit lunar/membru familieNumăr dispoziție primar Cuantumul lunar al ajutorului stabilit prin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
  TOTAL:

  Primar,
  ........................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 17(Anexa nr. 1d la normele metodologice)
  - model -
  ROMÂNIAJudețul/Municipiul București .........(codul, denumirea)..........Unitatea administrativ-teritorială ......(codul, denumirea).......
  SITUAȚIA
  privind beneficiarii și cuantumul
  ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
  luna ........../an ..........
  Nr. crt.Titular CNP Adresa Număr dispoziție primar Nr. membri în familieVenit lunar/Membru familieCuantumul lunar al ajutorului stabilitprin dispoziția primarului
  Buget de stat Buget local
  TOTAL:

  Primar,
  ........................
  NOTĂ:Se transmite în scris și în format electronic.
   +  Anexa nr. 18(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  - model -

  PROCES-VERBAL CONSTATATOR
  încheiat astăzi, data ..............
  între1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat ........................, reprezentat prin dna/dl .................., în calitate de .....................,și2. Asociația de proprietari/locatari ................., reprezentată prin dna/dl ................, în calitate de ............., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branșamentului imobilului din localitatea ...................., str. ................. nr....., în cantitate de ............... .
  Reprezentat furnizor, ............ ( LS ) Reprezentant asociație proprietari/locatari, ....................... ( LS )
   +  Anexa nr. 19(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  - model -

  SITUAȚIA
  cuprinzând consumurile defalcate de asociația de
  proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică
  Perioada de consum ............................Denumirea titularului de contract ...................Adresa titularului de contract ......................Codul titularului de contract .......................
  Nr. crt.Nr. ap. Nr. camereBeneficiar ajutor CNP Număr dispoziție primar Valoare ajutor maxim stabilit prin dispoziție a primarului Consum defalcat pe apartamente (Gcal)
  Buget de statBuget localTotal ajutor
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - - -
  TOTAL:
  Valorile din coloana 9 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  Reprezentant titular de contract Numele și prenumele ................. Data și semnătura ................... Ștampila (după caz) Preluat de furnizor Numele și prenumele .............. Funcția .......................... Data și semnătura.................
  NOTĂ:Se întocmește în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
   +  Anexa nr. 20(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  - model -

  BORDEROU CENTRALIZATOR ( CERTIFICARE )
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru ( PRIMAR )
  energie termică și cuantumul acestuia pentru
  perioada ........................
  Denumirea furnizorului .........................Adresa furnizorului ............................Anexă la factura nr. ......../...............Denumirea titularului de contract .......... Adresa titularului de contract ................... Codul titularului de contract ................
  Nr. crt.Nr.ap.Nr. dispoziție primar Beneficiar ajutorCNP Compensare (%)Consum repartizat de asociațiade proprietari/locatari Prețul energiei termice facturată populației Valoare ajutor efectivValoare ajutor maxim stabilit prin dispoziția primarului Cuantum efectiv ajutor încălzire buget de statCuantum efectiv ajutor încălzire buget local Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
  Buget de statBuget local
  TotalBuget de stat Buget local
  Buget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(5 + 6) x 7 x 8 10 11 12 13 14 15 16
  . . .
  TOTAL:
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși valoarea maximă stabilită prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ..............................
  -----------------Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13-16 vor fi completate în funcție de autoritatea căreia i se cere decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței.
   +  Anexa nr. 21(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  - model -

  PROCES-VERBAL
  încheiat azi, data ............................
  între1. Furnizorul de gaze naturale ............................., reprezentat(ă) prin dna/dl .........................,și2. Asociația de proprietari/locatari .................., reprezentată prin dna/dl ..............., am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii .................., pe baza citirii contorului.Index citit:Data citirii:
  Reprezentat furnizor, ............ ( LS ) Reprezentant asociație proprietari/locatari, ....................... ( LS )
   +  Anexa nr. 22(Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  - model -

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  cuprinzând consumurile defalcate de asociația
  de proprietari/locatari pe beneficiarii
  ajutorului pentru gaze naturale
  Perioada de consum ............................Denumire titular de contract (client) ........................Adresă titular de contract (client) ..........................Cod titular de contract (client) .............................
  Nr. crt. Beneficiar ajutor de încălzire CNP Număr dispoziție primar Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primarului Consum defalcate pe apartamente
  Total Buget de stat Buget local (NMC)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  .
  .
  TOTAL:
  Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  Reprezentant titular de contract (client) Numele și prenumele ................. Data și semnătura ................... Ștampila (după caz) Preluat de furnizor Numele și prenumele .............. Funcția .......................... Data și semnătura.................
  NOTĂ:Se întocmește în două exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
   +  Anexa nr. 23(Anexa nr. 7 la normele metodologice)
  - model -

  BORDEROU
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
  locuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia
  Perioada de consum ....................Denumire furnizor .................Adresa furnizor ...................Anexă la factura nr. ......../...........Denumire titular de contract (client)........ Adresă titular de contract (client)........ Cod titular de contract (client)........
  Nr. crt.Beneficiar ajutor CNP Nr. dispoziție primar Consumul repartizat de asociația de proprietari/locatari Prețul gazelor naturale (lei/NMC)Valoare consum Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primaruluiCuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
  TotalBuget de statBuget local Total Buget de statBuget localBuget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
  . . .               
  TOTAL:           
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ................................
  -------------Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13 și 14 se vor completa în funcție de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.
   +  Anexa nr. 24(Anexa nr. 8 la normele metodologice)
  - model -

  BORDEROU (CERTIFICARE)
  cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea ( PRIMAR )
  locuinței cu energie electrică și cuantumul efectiv al acestuia
  Perioada de consum ..................Denumire furnizor ....................................Adresă furnizor ........................................Anexă la factura nr. .............../ ...............Denumire titular de contract (client) ............ Adresă titular de contract (client) ............ Cod titular de contract (client) .............
  Nr. crt.Beneficiar ajutor CNP Nr. dispoziție primar Consum efectiv înregistrat de consumatorul vulnerabil individual Prețul energiei electrice (lei/kW/h) Valoare consum Cuantum ajutor stabilit prin dispoziție a primaruluiCuantumul efectiv al ajutorului pentru încălzire Suma de plată pentru beneficiarul ajutorului de încălzire
  TotalBuget de statBuget local Total Buget de statBuget localBuget de stat Buget local
  0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10 11 12 13 14
  . . .               
  TOTAL:           
  NOTĂ:Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătură și ștampilă furnizor,
  ...........................
  Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.Col. 13 și 14 se vor completa în funcție de autoritatea căreia i se solicită decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzire.
   +  Anexa nr. 25(Anexa nr. 9 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 26(Anexa nr. 10 la normele metodologice)
  - model -
  Unitatea administrativ-teritorială .................
  Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu
  combustibili solizi și lichizi pentru beneficiarii de ajutor
  social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  Tip familieNr. ajutoare aprobate la începutul sezonului rece noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
  Nr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentăNr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentăNr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentăNr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentăNr. ajutoare aprobate în luna curentă Nr. ajutoare încetate în luna curentă
  persoană singură            
  familii cu 2 membri            
  familii cu 3 membri            
  familii cu 4 membri            
  familii cu 5 membri            
  familii cu > 5 membri            
  TOTAL:           
  PLĂȚI La începutul sezonului rece În luna noiembrieÎn luna decembrieÎn luna ianuarieÎn luna februarieÎn luna martie
        
   +  Anexa nr. 27(Anexa nr. 11 la normele metodologice)Denumirea furnizorului .......................Adresa furnizorului ..........................
  SITUAȚIE
  cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței, în evidență, și
  pentru care se solicită decontarea sumelor în luna ................
  Nr. crt.Numele și prenumele CNP Plăți efectuate în luna raportată*) (lei)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  *) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în vederea decontării în luna respectivă, indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau al persoanei singure, conform dispoziției primarului sau facturilor emise de furnizori.NOTĂ:Situația se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.
  -----