HOTĂRÂRE nr. 785 din 9 octombrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 11 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (1^3) şi (2^3) vor avea următorul cuprins:"(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2013, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific este 1 septembrie-29 noiembrie 2013................................................................................................(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 noiembrie 2013, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine."2. La articolul 12, alineatul (2^3) va avea următorul cuprins:"(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de 6 ianuarie 2014, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 785.-----