REGLEMENTĂRI din 3 noiembrie 1997 (*actualizate*)privind evaluarea poluarii mediului(actualizate până la data de 28 iunie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 iunie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002; ORDINUL nr. 1.144 din 9 decembrie 2002, abrogat de HOTĂRÂREA nr. 140 din 6 februarie 2008; LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta reglementare stabileşte procedurile şi normele tehnice privind identificarea prejudiciilor aduse mediului, în scopul determinării responsabilităţilor pentru remedierea acestora şi se emite în baza prevederilor art. 36, 42 şi 48 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, precum şi a prevederilor articolului 15 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996.Prevederile prezentei reglementări nu se referă la contaminarile cu microorganisme şi/sau substanţe radioactive care sunt supuse altor prevederi legale.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, se vor utiliza definiţiile următoarelor notiuni:* Aer ambiental - aer la care sunt supuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afară perimetrului uzinal.* Autoritate competenţa - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau alta autoritate imputernicita potrivit competentelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.* Emisie de poluanti/emisie - descărcare în atmosfera a poluantilor proveniţi din surse staţionare sau mobile.* Evacuarea de ape uzate/evacuare - descărcare directa sau indirecta în receptori activi a apelor uzate conţinând poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate.* Evaluare a riscului - analiza probabilitatii şi gravitatii principalelor componente ale unui impact asupra mediului.* Folosinţa sensibila şi mai puţin sensibila - tipuri de folosinţe ale terenurilor, care implica o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor.* Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerată inacceptabila de către autorităţile competente.* Obiective de remediere - concentraţii de poluanti, stabilite de autoritatea competentă, privind reducerea poluarii solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluantilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alerta sau intervenţie ale agenţilor contaminati, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.* Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanti în mediu, ce depăşesc pragurile de alerta prevăzute în reglementările privind evaluarea poluarii mediului. Aceste valori definesc nivelul poluarii la care autorităţile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a concentraţiilor de poluanti în emisii/evacuări.* Poluare semnificativă - concentraţii de poluanti în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluarii mediului.* Prag de alerta - concentraţii de poluanti în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determina declanşarea unei monitorizari suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanti din emisii/evacuări.* Prag de intervenţie - concentraţii de poluanti în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanti din emisii/evacuări.* Proba de referinţa - proba materială produsă de un institut specializat, ce poate fi utilizata pentru a identifica precizia şi acurateţea tehnicilor de analiza chimica a solurilor.* Preceptori acvatici - ape de suprafaţa interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenţa directa sau de amestec ale acestor evacuări.  +  Capitolul 2 Praguri de alerta şi praguri de intervenţie  +  Articolul 3Prezenta reglementare defineşte semnificaţia şi stabileşte dispoziţiile referitoare la pragurile de alerta şi la pragurile de intervenţie pentru poluantii din: aer, apa şi sol.  +  Articolul 4Dispoziţiile referitoare la pragurile de alerta sunt următoarele: a) pragurile de alerta avertizeaza autorităţile competente asupra existenţei, într-o anumită situaţie, a unei poluari potenţiale în aer, apa sau sol; b) când concentraţia unuia sau mai multor poluanti depăşeşte un prag de alerta, autorităţile competente pot dispune, dacă se considera necesar, o monitorizare suplimentară asigurata de către titularii activităţilor potenţial responsabile de poluare, fie prin sisteme proprii, fie prin unităţi specializate. În acelaşi timp, autorităţile competente vor solicita şi vor urmări introducerea unor măsuri de reducere a concentraţiilor de poluanti din emisii/evacuări.  +  Articolul 5Pragurile de intervenţie sunt pragurile de poluare la care autorităţile competente: a) apreciază oportunitatea şi solicita, dacă este necesar, executarea studiilor de evaluare a riscului; b) investigheaza consecinţele poluarii asupra mediului; c) impun reducerea poluarii, astfel încât concentraţiile de poluanti în emisii/evacuări sa scada la valorile prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Capitolul 3 Reglementări privind poluarea solurilor  +  Articolul 6Pragurile de alerta şi pragurile de intervenţie pentru concentraţiile agenţilor poluanti în soluri sunt cuprinse în anexa la prezentele reglementări. Aceste valori vor înlocui toate celelalte norme utilizate anterior în România, referitoare la poluarea solurilor.  +  Articolul 7Importanţa poluarii solurilor cu substanţe chimice şi alţi agenţi poluanti care nu sunt incluşi în anexa la prezentele reglementări va fi apreciată de către autorităţile competente pe baza unor studii efectuate de unităţi specializate.  +  Articolul 8Prezentele reglementări privind poluarea solurilor se referă atât la folosinţa sensibila, cat şi la cea mai puţin sensibila a terenurilor, identificate după cum urmează: a) folosinţa sensibila a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor; b) folosinţa mai puţin sensibila a terenurilor include toate utilizarile industriale şi comerciale existente, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor; c) în cazul în care exista incertitudini asupra încadrării unei folosinţe de teren, se vor considera concentraţiile pragurilor de alerta şi de intervenţie pentru folosintele sensibile ale terenurilor.  +  Articolul 9Relevanta pragurilor de alerta şi de intervenţie va determina următoarele măsuri: a) situaţiile în care concentraţiile de poluanti în sol se situează sub valorile de alerta pentru folosinţa sensibila a terenurilor, autorităţile competente nu vor stabili măsuri speciale; b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti din soluri depăşesc pragurile de alerta, dar se situează sub pragurile de intervenţie pentru folosinţa corespunzătoare a terenului, se considera ca exista impact potenţial asupra solului. În aceste situaţii, autorităţile competente vor dispune de prevenire a poluarii în continuare a solului şi de monitorizare suplimentară a surselor potenţiale de poluare; c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti din soluri depăşesc pragurile de intervenţie pentru folosinţa existenta a terenului, se considera ca exista impact asupra solului. În aceste situaţii, utilizarea zonei afectate pentru folosinţe sensibile nu este permisă şi vor fi realizate prevederile art. 10. Dezvoltarea acestor zone pentru folosinţe mai puţin sensibile ale terenurilor poate fi permisă, dacă concentraţiile acestor poluanti nu depăşesc valorile de intervenţie ale folosinţei mai puţin sensibile a terenurilor. Dacă sunt depăşite valorile de intervenţie pentru categoria de folosinţa mai puţin sensibila a terenurilor, nu se va permite nici o folosinţa a terenurilor şi vor fi aplicate prevederile art. 10 şi, după caz, ale art. 11; d) pentru situaţia în care este necesar pentru o anumită utilizare ca un teren de folosinţa mai puţin sensibila sa treacă de categoria de folosinţa sensibila, trebuie satisfacute cerinţe speciale. În astfel de situaţii, utilizarea terenurilor pentru folosinţe sensibile este posibila, numai dacă concentraţiile de poluanti din sol se încadrează sub nivelul de alerta al folosinţei sensibile a terenurilor şi dacă sunt satisfacute prevederile art. 10 şi, după caz, ale art. 11; e) când pragurile de intervenţie sunt depăşite la unul sau mai mulţi poluanti din sol pentru terenuri cu folosinţa sensibila sau mai puţin sensibila, autorităţile competente vor dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului. Obligaţia executării studiului de evaluare a riscului va fi a titularilor de activităţi desfăşurate pe zona de teren afectată, cu excepţia cazurilor în care s-au identificat alţi responsabili pentru poluarea înregistrată; f) atunci când sunt implicaţi mai mulţi titulari de activităţi desfăşurate pe un teren afectat de poluare, autorităţile competente vor solicita un singur studiu de evaluare a riscului pentru zona în cauza, iar costul acestuia va fi împărţit între titulari, corespunzător ariei geografice deţinute în zona afectată. În anumite situaţii, când autorităţile competente pot identifica un titular considerat ca posibil răspunzător de poluare, acestuia i se poate solicita sa suporte costul total al studiului de evaluare a riscului.  +  Articolul 10Pentru stabilirea obiectivelor de remediere pe baza interpretării studiilor de evaluare a riscului, autorităţile competente trebuie să decidă dacă: a) pot fi dezvoltate în viitor obiective care implica utilizarea terenurilor pentru folosinţa sensibila sau mai puţin sensibila a terenurilor; b) terenul poate rămâne în continuare în folosinţa curenta, dar folosinţa nu mai poate fi extinsă; c) trebuie luate măsuri de remediere.  +  Articolul 11În situaţiile când sunt necesare lucrări de remediere, autorităţile competente vor stabili obiectivele de remediere, luând în considerare următoarele: a) aceste obiective de remediere, reprezentând concentraţiile finale de poluanti din soluri după realizarea lucrărilor de depoluare, se vor situa fie sub pragurile de alerta fie sub pragurile de intervenţie. Autorităţile competente vor stabili, pentru fiecare caz în parte, dacă obiectivele de remediere vor fi valorile de alerta sau valorile de intervenţie, pe baza rezultatelor studiului de evaluare a riscului şi a estimării costurilor şi beneficiilor remedierii; b) când se executa activităţi de remediere, titularul va răspunde de lucrările implicate şi va prezenta autorităţilor competente dovada ca prin lucrările de remediere s-au atins concentraţiile de poluanti stabilite ca obiective de remediere de către autoritatea competentă.  +  Articolul 12Prelevarea şi analizarea probelor de sol se va face în conformitate cu următoarele prevederi: a) prelevarea de probe de soluri în scopul estimării nivelului de poluare se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ministerului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 privind Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu; b) laboratoarele care executa analize de poluanti din soluri vor utiliza probe de referinţa pentru a confirma acurateţea şi precizia tehnicilor analitice folosite. Aceste probe de referinţa trebuie analizate împreună cu probe prelevate din fiecare zona a terenului şi toate probele vor fi analizate cu metodologia adecvată, conform standardelor în vigoare; c) în situaţiile în care pentru anumiţi poluanti nu exista metode standard de analiza, se vor folosi metodele analitice agreate la nivel internaţional, care vor fi difuzate autorităţilor competente de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului; d) răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analizelor privind concentraţiile agenţilor poluanti în soluri va reveni părţii care executa prelevarea probelor şi laboratoarelor care executa analizele.  +  Capitolul 4 Reglementări privind evaluarea poluarii aerului*)  +  Articolul 13*)Pragurile de alerta şi de intervenţie privind poluarea atmosferei se definesc în felul următor: a) depăşirea concentraţiilor maxime admise de poluanti, înscrise în reglementările legale, se considera praguri de intervenţie pentru poluarea atmosferica; b) pragurile de alerta pentru concentraţiile de poluanti în emisiile atmosferice şi în aerul ambiental sunt stabilite la 70% din pragurile de intervenţie ale aceloraşi poluanti, luând în considerare perioada de timp relevanta în care trebuie să se masoare aceste concentraţii.  +  Articolul 14*)Importanţa existenţei în emisiile atmosferice şi în aerul ambiental a unor substanţe chimice şi a altor agenţi care nu sunt înscrişi în reglementările legale existente va fi estimată prin studii efectuate de instituţii specializate, iar costul acestora va fi suportat de către unitatea care produce emisiile conţinând aceste substanţe.  +  Articolul 15*)Relevanta pragurilor de alerta şi de intervenţie în procesul de interpretare şi decizie al autorităţii competente determina următoarele situaţii: a) când concentraţiile de poluanti în emisiile atmosferice sau în aerul ambiental se situează sub pragurile de alerta, nu este necesară stabilirea unor măsuri speciale de către autoritatea competentă; b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti depăşesc pragurile de alerta, dar se situează sub nivelurile de intervenţie, pentru emisiile atmosferice sau pentru aerul ambiental, se considera ca exista impact potenţial asupra aerului. În aceste situaţii, autorităţile competente vor cere reducerea concentraţiilor de poluanti în emisii şi monitorizarea suplimentară a surselor identificate sau potenţiale de poluare; c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti din emisiile atmosferice sau din aerul ambiental depăşeşte pragurile de intervenţie, se considera ca exista impact asupra aerului. Când aceasta situaţie se datorează emisiilor atmosferice provenind de la o singura sursa, autorităţile competente vor dispune reducerea concentraţiilor de poluanti, astfel încât sa nu se depăşească nivelurile de intervenţie. Când emisiile atmosferice provin de la mai multe surse sau când aerul ambiental este poluat peste pragul de intervenţie şi nu este imediat posibila identificarea principalei cauze a poluarii, autorităţile competente vor dispune monitorizarea suplimentară pentru identificarea surselor poluarii. După identificarea acestor surse, autorităţile competente vor dispune reducerea concentraţiilor de poluanti în emisii, astfel încât sa nu se depăşească pragurile de intervenţie. Dacă este necesar, autorităţile competente vor stabili obiective de remediere pentru concentraţiile de poluanti în emisii atmosferice sau în aerul ambiental, care să se situeze sub valorile pragului de intervenţie.  +  Articolul 16*)Prelevarea probelor de aer trebuie să ţină seama de următoarele: a) laboratoarele care executa analizarea poluantilor în emisii atmosferice sau în aerul ambiental trebuie să utilizeze metodologii adecvate, asa cum sunt stabilite prin standardele şi reglementările în vigoare; b) în situaţiile în care nu exista metodologii de prelevare şi analiza pentru anumiţi poluanti, acestea vor fi stabilite, la cererea autorităţilor competente, prin studii efectuate de institute specializate. Costul acestor studii va fi suportat de titularul activităţii care generează aceşti poluanti; c) răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analitice asupra concentraţiilor de poluanti în emisiile atmosferice sau în aerul ambiental revine părţii care preleveaza probele şi laboratorului care executa analizele.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:*) 1) A se vedea şi art. 6 din ORDINUL nr. 592 din 25 iunie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 octombrie 2002**), care prevede:"La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile contrare cuprinse în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, în STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate şi în STAS 10331/1992 privind principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului, precum şi orice alta dispoziţie contrară îşi încetează aplicarea cu privire la poluantii atmosferici reglementati prin prezentul ordin".**) Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 21 octombrie 2002 a fost abrogat de lit. c) a alin. (1) al art. 86 din LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011.*) 2) A se vedea şi alin. (2) al art. 86 din LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011, care prevede:"La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile contrare cuprinse în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, cu modificările ulterioare, în STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate şi în STAS 10331/1992 privind principii şi reguli generale de supraveghere a calităţii aerului, precum şi orice altă dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea cu privire la poluanţii atmosferici reglementaţi prin prezenta lege".  +  Capitolul 5 Reglementări privind evaluarea poluarii apelor de suprafaţa şi subterane  +  Articolul 17Pragurile de alerta şi pragurile de intervenţie privind poluarea apelor se definesc în modul următor: a) depasirile concentraţiilor maxime admise de poluanti, prevăzute de reglementările în vigoare, reprezintă pragurile de intervenţie pentru poluarea apelor de suprafaţa şi subterane, precum şi pentru evacuările de ape uzate; b) pragurile de alerta pentru concentraţiile de poluanti în apele de suprafaţa sau subterane, precum şi evacuările de ape uzate reprezintă 70% din pragurile de intervenţie ale aceloraşi poluanti; c) importanţa poluarii apelor de suprafaţa şi subterane, precum şi a evacuarilor de ape uzate cu substanţe chimice şi alţi agenţi poluanti, care nu sunt înscrişi în reglementările legale existente, vor fi estimate prin studii efectuate de instituţii specializate şi costul acestora va fi suportat de către unitatea poluatoare.  +  Articolul 18Relevanta pragurilor de alerta şi de intervenţie în procesul de interpretare şi decizie al autorităţii competente determina următoarele situaţii; a) când concentraţiile de poluanti în apele de suprafaţa sau subterane, precum şi în evacuările de ape uzate, se situează sub nivelurile de alerta, nu este necesară stabilirea unor măsuri speciale de către autoritatea competentă; b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti depăşesc pragul de alerta, dar se situează sub pragul de intervenţie pentru apele de suprafaţa şi subterane, precum şi pentru evacuările de ape uzate, se considera ca exista impact potenţial asupra apelor. În aceste situaţii autorităţile competente pot dispune reducerea concentraţiilor de poluanti în evacuările de ape uzate şi efectuarea unei monitorizari suplimentare a surselor identificate sau potenţiale de poluare; c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanti din apele de suprafaţa sau subterane sau din evacuările de ape uzate depăşesc pragul de intervenţie, se considera ca exista impact asupra apelor. Când poluarea provine dintr-o singura sursa, autoritatea competentă va dispune reducerea concentraţiilor de poluanti din evacuările de ape uzate, astfel încât acestea sa nu depăşească valorile pragului de intervenţie. Când poluarea provine din contribuţia mai multor surse şi/sau nu este posibila identificarea imediata a principalei cauze a poluarii, autoritatea competentă va dispune monitorizarea suplimentară, pentru a identifica contribuţia fiecărei surse la poluarea identificata şi efectele cumulative ale acestora. În funcţie de evaluarea efectelor cumulative, autoritatea competentă poate stabili reducerea concentraţiilor de poluanti în evacuările de ape uzate, fixând ca obiective de remediere concentraţii de poluanti în evacuări situate sub valorile concentraţiilor maxime admise, stabilite anterior prin actul de reglementare.  +  Articolul 19Prelevarea şi analizarea probelor de apa trebuie să ţină seama de următoarele: a) analiza concentraţiilor de poluanti în apele de suprafaţa sau subterane, precum şi în evacuările de ape uzate se va executa prin laboratoare de specialitate care utilizează metodologii adecvate, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare; b) în situaţiile în care nu exista metodologii de prelevare şi analiza pentru anumiţi poluanti, acestea vor fi stabilite, la cererea autorităţilor competente, prin studii efectuate de institute specializate. Costul acestor studii va fi suportat de titularul activităţii care generează aceşti poluanti; c) răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analitice privind concentraţiile de poluanti în apele de suprafaţa şi subterane, precum şi în evacuările de ape uzate revin părţii care preleveaza probele şi laboratorului care executa analizele.  +  Anexăla reglementare---------------TABELUL 1--------------                         VALORI DE REFERINŢA               pentru urme de elemente chimice în solCompuşi anorganici (mg/kg substanţa uscata)--------------------------------------------------------------------------------                                 Praguri de alerta/ Praguri de intervenţie/    Urme de Valori Tipuri de folosinţe Tipuri de folosinţe    element normale ----------------------- ------------------------                              Sensibile Mai puţin Sensibile Mai puţin                                          sensibile sensibile--------------------------------------------------------------------------------  I. Metale:-------------------------------------------------------------------------------- Antimoniu (Sb) 5 12,5 20 20 40-------------------------------------------------------------------------------- Argint (Ag) 2 10 20 20 40-------------------------------------------------------------------------------- Arsen (As) 5 15 25 25 50-------------------------------------------------------------------------------- Bariu (Ba) 200 400 1.000 625 2.000-------------------------------------------------------------------------------- Beriliu (Be) 1 2 7,5 5 15-------------------------------------------------------------------------------- Bor solubil (B) 1 2 5 3 10-------------------------------------------------------------------------------- Cadmiu (Cd) 1 3 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- Cobalt (Co) 15 30 100 50 250-------------------------------------------------------------------------------- Crom (Cr):      Crom total 30 100 300 300 600      Crom hexavalent 1 4 10 10 20-------------------------------------------------------------------------------- Cupru (Cu) 20 100 250 200 500-------------------------------------------------------------------------------- Mangan (Mn) 900 1.500 2.000 2.500 4.000-------------------------------------------------------------------------------- Mercur (Hg) 0,1 1 4 2 10-------------------------------------------------------------------------------- Molibden (Mo) 2 5 15 10 40-------------------------------------------------------------------------------- Nichel (Ni) 20 75 200 150 500-------------------------------------------------------------------------------- Plumb (Pb) 20 50 250 100 1.000-------------------------------------------------------------------------------- Seleniu (Se) 1 3 10 5 20-------------------------------------------------------------------------------- Staniu (Sn) 20 35 100 50 300-------------------------------------------------------------------------------- Taliu (Tl) 0,1 0,5 2 2 5-------------------------------------------------------------------------------- Vanadiu (V) 50 100 200 200 400-------------------------------------------------------------------------------- Zinc (Zn) 100 300 700 600 1.500-------------------------------------------------------------------------------- II. Alte elemente:-------------------------------------------------------------------------------- Cianuri (libere) <1 5 10 10 20-------------------------------------------------------------------------------- Cianuri (complexe) <5 100 200 250 500-------------------------------------------------------------------------------- Sulfocianati <0,1 10 20 20 40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fluor (F) - 150 500 300 1000-------------------------------------------------------------------------------- Brom (Br) - 50 100 100 300---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sulf (elementar) - 400 5.000 1.000 20.000-------------------------------------------------------------------------------- Sulfuri - 200 400 1.000 2.000-------------------------------------------------------------------------------- Sulfati - 2.000 5.000 10.000 50.000--------------------------------------------------------------------------------TABELUL 2--------------                         VALORI DE REFERINŢA               pentru urme de elemente chimice în soluriHidrocarburi aromatice şi poliaromatice, hidrocarburi din petrol                                                       (mg/kg substanţa uscata)--------------------------------------------------------------------------------                                 Praguri de alerta/ Praguri de intervenţie/    Urme de Valori Tipuri de folosinţe Tipuri de folosinţe    poluant normale ----------------------- ------------------------                              Sensibile Mai puţin Sensibile Mai puţin                                          sensibile sensibile--------------------------------------------------------------------------------        1 2 3 4 5 6--------------------------------------------------------------------------------  I. Hidrocarburi aromatice mononucleare:-------------------------------------------------------------------------------- Benzen <0,01 0,25 0,5 0,5 2-------------------------------------------------------------------------------- Etilbenzen <0,05 5 10 10 50-------------------------------------------------------------------------------- Toluen <0,05 15 30 30 100-------------------------------------------------------------------------------- Xilen <0,05 7,5 15 15 25--------------------------------------------------------------------------------  II. Hidroxilbenzeni:-------------------------------------------------------------------------------- Fenol <0,02 5 10 10 40-------------------------------------------------------------------------------- Catechol <0,05 5 10 10 20-------------------------------------------------------------------------------- Resorcina <0,05 2,5 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- Hidrochinona <0,05 2,5 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- Cresol <0,05 2,5 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- Total hidrocarburi aromatice (HA) <0,5 25 50 50 150--------------------------------------------------------------------------------  III. Hidrocarburi  aromatice poli-  nucleare (HAP):-------------------------------------------------------------------------------- Antracene <0,05 5 10 10 100-------------------------------------------------------------------------------- Benzoantracen <0,02 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Benzofluoranten <0,02 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Benzoperilen <0,02 5 10 10 100-------------------------------------------------------------------------------- Benzopiren <0,02 2 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- Chrisen <0,02 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Fluoranten <0,02 5 10 10 100-------------------------------------------------------------------------------- Indeno (1, 2, 3)piren <0,02 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Naftalina <0,02 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Fenantren <0,05 2 5 5 50-------------------------------------------------------------------------------- Piren <0,5 5 10 10 100-------------------------------------------------------------------------------- Total HAP: <0,1 7,5 25 15 150-------------------------------------------------------------------------------- IV. Hidrocarburi din     petrol:------------------------------------------------------------------------------- Total hidrocarburi din petrol <100 200 1.000 500 2.000--------------------------------------------------------------------------------TABELUL 3--------------                         VALORI DE REFERINŢA               pentru urme de elemente chimice în soluriCompuşi organici organoclorurati (mg/kg substanţa uscata)--------------------------------------------------------------------------------                                 Praguri de alerta/ Praguri de intervenţie/    Urme de Valori Tipuri de folosinţe Tipuri de folosinţe    poluant normale ----------------------- ------------------------                              Sensibile Mai puţin Sensibile Mai puţin                                          sensibile sensibile--------------------------------------------------------------------------------  I. Clorbenzeni, clorfenoli:-------------------------------------------------------------------------------- Total clorbenzeni <0,1 5 10 10 30-------------------------------------------------------------------------------- Total clorfenoli <0,02 2,5 5 5 10-------------------------------------------------------------------------------- II. Bifenili policlo-     rurati:-------------------------------------------------------------------------------- PCB 28 <0,0001 0,002 0,01 0,01 0,05-------------------------------------------------------------------------------- PCB 52 <0,0001 0,002 0,01 0,01 0,05-------------------------------------------------------------------------------- PCB 101 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20-------------------------------------------------------------------------------- PCB 118 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20-------------------------------------------------------------------------------- PCB 138 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20-------------------------------------------------------------------------------- PCB 153 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20-------------------------------------------------------------------------------- PCB 180 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20-------------------------------------------------------------------------------- Total bifenili policlorurati <0,01 0,25 1 1 5--------------------------------------------------------------------------------  III. Policlordiben-  zdione (PCDD),  policlordibenzfurani  (PCDF):-------------------------------------------------------------------------------- Total PCDD <0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001-------------------------------------------------------------------------------- Total PCDF <0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001--------------------------------------------------------------------------------TABELUL 4--------------                         VALORI DE REFERINŢA               pentru urme de elemente chimice în soluriPesticide organoclorurate şi triazinice (mg/kg substanţa uscata)--------------------------------------------------------------------------------                                 Praguri de alerta/ Praguri de intervenţie/    Urme de Valori Tipuri de folosinţe Tipuri de folosinţe    poluant normale ----------------------- ------------------------                              Sensibile Mai puţin Sensibile Mai puţin                                          sensibile sensibile--------------------------------------------------------------------------------  I. Pesticide organoclorurate:-------------------------------------------------------------------------------- Suma DDT <0,15 0,5 1,5 1 4-------------------------------------------------------------------------------- DDT <0,05 0,25 0,75 0,5 2-------------------------------------------------------------------------------- DDE <0,05 0,25 0,75 0,5 2-------------------------------------------------------------------------------- DDD <0,05 0,25 0,75 0,5 2--------------------------------------------------------------------------------  HCH <0,005 0,25 0,75 0,5 2-------------------------------------------------------------------------------- alfa -HCH <0,002 0,1 0,3 0,2 0,8-------------------------------------------------------------------------------- beta -HCH <0,001 0,05 0,15 0,1 0,4-------------------------------------------------------------------------------- gama -HCH <0,001 0,02 0,05 0,05 0,2-------------------------------------------------------------------------------- delta -HCH <0,001 0,05 0,15 0,1 0,4-------------------------------------------------------------------------------- Total pesticide organoclorurate: <0,2 1 2 2 5-------------------------------------------------------------------------------- II. Triazinice:-------------------------------------------------------------------------------- Total triazina <0,1 1 2 2 5--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa A1                  Lista poluantilor care vor fi raportati dacă                         este depăşită valoarea de prag┌──────────────────────────────┬───────────────┬─────┬─────┬──────────┬───────┐│ Poluanti/substanţe │ Identificare │ Aer │ Apa │ Praguri │Praguri││ │ │ │ │ pt. aer │pt. apa││ │ │ │ │ în │ în ││ │ │ │ │ kg/an │ kg/an │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│1. Termeni de mediu │(13) │(11) │(2) │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Metan [CH(4)] │ │x │ │100000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Monoxid de carbon (CO) │ │x │ │500000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Dioxid de carbon [CO(2)] │ │x │ │100000000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hidrofluorocarburi (HFCs) │ │x │ │100 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Dioxidul de azot [N(2)O] │ │x │ │10000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Amoniac [NH(3) │ │x │ │10000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Compuşi organici volatili │ │x │ │100000 │ ││non-metanici (NMVOC) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Oxizi de azot (NOx) │caNO(2) │x │ │100000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Perfluorocarburi (PFCs) │ │x │ │100 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hexafluorura de sulf [SF(6)] │ │x │ │50 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Opxizi de sulf (SOx) │CaSO(2) │x │ │150000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Azot total │ca N │ │X │ │50000 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Fosfor total │ca P │ │x │ │5000 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│2. Metale şi componente │(8) │(8) │(8) │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Arsen şi compuşii │total, ca As │x │x │20 │5 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Cadmiu şi compuşi │total, ca Cd │x │x │10 │5 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Crom şi compuşi │total, ca Cr │x │x │100 │50 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Cupru şi compuşi │total, ca Cu │x │x │100 │50 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Mercur şi compuşi │total, ca Hg │x │x │10 │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Nichel şi compuşi │total, ca Ni │x │x │50 │20 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Plumb şi compuşi │total, ca Pb │x │x │200 │20 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Zinc şi compuşi │total, ca Zn │x │x │200 │100 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│3. Substanţe organice │(15) │(12) │(7) │ │ ││clorurate │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Dicloretan 1.2 (DCE) │ │x │x │1000 │10 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Diclormeten (DCM) │ │x │x │1000 │10 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Clor alcani (C10-13) │ │ │x │ │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hcxaclorbenzen (HCB) │ │x │x │10 │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hcxaclorbutadiena (HCBD) │ │ │x │ │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hexaclorciclohexan (HCH) │ │ │x │10 │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Compuşi organici halogenati │ca AOX │ │x │ │1000 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Dioxine+furani (PCDD+PCDF) │Teq - total │ │ │0.001 │ ││ │echivalenţi │ │ │ │ ││ │internaţionali │ │ │ │ ││ │de toxicitate │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Pentaclorfenol (PCP) │ │ │ │10 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Tetracloretilena (PER) │ │ │ │2000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Tetraclormetan (TCM) │ │ │ │100 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Triclorbenzeni (TCB) │ │ │ │10 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Tricloretan- 1,1,1 (TCE) │ │ │ │100 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Tricloretilena (TRI) │ │ │ │2000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Triclormetan │ │ │ │500 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│4. Alţi compuşi organici │(7) │(2) │(6) │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Benzen │ │ │ │1000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Benzen, toluen, etilbenzen, │ca BTEX │ │x │ │200 ││xileni │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Bromati de difenileter │ │ │x │ │1 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Compuşi organici ai staniului │ca total Sn │ │x │ │50 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Hidrocarburi policiclice │ │ │x │50 │5 ││aromatice │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Fenoli │ca total C │ │x │ │20 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Corbon organic total (TOC) │Ca total C │ │x │ │50000 ││ │ sau COD/3 │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│5. Alte componente │(7) │(4) │(3) │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Cloruri │ca total Cl │ │x │ │2000000│├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Clor şi compuşi anorganici │ca HCl │x │ │10000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Cianuri │ca total CN │ │x │ │50 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Floruri │ca total F │ │x │ │2000 │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Flor şi compuşi anorganici │ca HF │x │ │5000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Acid cianhidric (HCN) │ │ │x │200 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│PM 10 │ │x │ │50000 │ │├──────────────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼───────┤│Număr poluanti │50 │37 │26 │ │ │└──────────────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────────┴───────┘------------Anexa A1 a fost introdusă de art. 8 din ORDINUL nr. 1.144 din 9 decembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 22 ianuarie 2003*).------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Ordinul nr. 1.144 din 9 decembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 22 ianuarie 2003 a fost abrogat de art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 140 din 6 februarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008.------------------