HOTĂRÂRE nr. 741 din 25 septembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 9 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Opera Naţională Bucureşti, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, se reorganizează, ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian», care se desfiinţează........................................................................ (4) Opera are în administrare imobilul prevăzut la alin. (3), precum şi imobilele administrate de instituţia care se desfiinţează potrivit alin. (1), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Opera poate funcţiona ca instituţie de repertoriu şi de proiecte în domeniile: operă, operetă, musical, balet, muzică contemporană."3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale, coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operă, operetă, musical, muzică contemporană şi balet, pe plan naţional şi internaţional."4. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu următorul cuprins:"h) producerea şi susţinerea de spectacole de operă, operetă, balet, muzică contemporană, evenimente, precum şi de spectacole muzicale; i) promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operă, operetă şi baletul românesc şi universal, clasic şi contemporan; j) organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale; k) organizarea de cursuri, ateliere, laboratoare pe domeniile specifice artelor spectacolului muzical; l) desfăşurarea activităţii de impresariat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare."5. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) manager - un post;"6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Operei se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea managerului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Conducerea Operei este asigurată de manager, pe baza contractului de management, încheiat potrivit legii. (2) Managerul Operei conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu terţii. (3) Managerul Operei este ordonator terţiar de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Operei emite decizii. (5) În absenţa managerului, Opera este condusă de unul dintre directori, desemnat de manager prin decizie scrisă."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Managerul este asistat în activitatea sa de Consiliul artistic şi Consiliul administrativ ale Operei, înfiinţate prin decizia acestuia. (2) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Operei şi din afara acesteia. Numărul membrilor Consiliului artistic se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăşi 5 membri. (3) Consiliul administrativ are rol deliberativ şi are componenţa stabilită de lege."9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În cadrul Operei funcţionează Studioul experimental în artele spectacolului muzical - «Ludovic Spiess», denumit în continuare Studioul, ca structură fără personalitate juridică, a cărui organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Operei şi are următoarele obiective principale: a) promovarea inovaţiei în activităţi specifice artelor spectacolului muzical şi a formelor inovative de concepere, realizare, difuzare şi receptare a spectacolului; b) valorificarea patrimoniului universal al artelor spectacolului muzical prin cercetare şi reprezentare."10. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Activităţile şi acţiunile specifice necesare pentru atingerea obiectivelor principale ale Studioului prevăzute la alin. (1) vor fi detaliate prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Operei."11. După articolul 10 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIManagerul Operei Naţionale Bucureşti, denumită în continuare Opera, are dreptul să depună un nou proiect de management adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru punerea în aplicare a reorganizării.  +  Articolul III (1) Personalul Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian" se preia şi este încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Operă, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul IV (1) Opera preia patrimoniul Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian", conform ultimei situaţii financiare întocmite, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde: a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate; b) structurile de personal preluate; c) patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"; d) bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian", care trec în administrarea Operei, având datele de identificare prevăzute în anexă. (3) Opera preia obiectivul de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»" şi devine beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»". (4) Opera preia obiectivul de investiţii "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»", "Sala OMNIA" şi devine beneficiar al acestuia, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi potrivit legii.  +  Articolul VPână la data semnării protocolului de predare-preluare, Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" se finanţează din bugetul entităţii existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VIDupă semnarea protocolului prevăzut la art. IV alin. (1), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 punctul II din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 30 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 septembrie 2013.Nr. 741.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2006)DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile, proprietate publică a statului,care se află în administrarea Operei Naţionale Bucureşti
    *Font 9*
    ┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 4192812 │Ministerul Culturii │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ 4221314 │Opera Naţională Bucureşti │├─────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤├───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. MFP│ │ Date de identificare ││Codul │ ├──────────────────────┬────────────────┬───────────┬──────┬───────────────┤│de cla-│Denu- │ Descrierea tehnică │ Adresa │Valoarea de│ Anul │ Situaţia ││sifi- │mirea │ (pe scurt) │ │ inventar │dobân-│ juridică ││care │ │ │ │ - lei - │dirii │ │├───────┼───────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────────┤│ 35935│Sala │Suprafaţa construită │Municipiul │ 1.156.209│ 2005 │În administrare││8.24.05│"OMNIA"│= 1.482 mp, │Bucureşti, │ │ │ ││ │ │suprafaţa construită │sectorul 1, │ │ │ ││ │ │desfăşurată = 4.225 mp│Piaţa Revoluţiei│ │ │ ││ │ │ │ nr. 1A │ │ │ │├───────┼───────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────────┤│ 154209│Teren │Suprafaţa = 236 mp │Municipiul │ 1.704.014│ 2008 │În administrare││8.24.05│ │ │Bucureşti, │ │ │ ││ │ │ │sectorul 1, bd. │ │ │ ││ │ │ │Nicolae Bălcescu│ │ │ ││ │ │ │nr. 17-19 │ │ │ │├───────┼───────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────┼──────┼───────────────┤│ 157103│Teren │Suprafaţa = 10.366 mp │Municipiul │ 70.654.656│ 2012 │În administrare││8.24.03│aferent│ │Bucureşti, │ │ │ ││ │ │ │sectorul 3, Bd. │ │ │ ││ │ │ │Unirii nr. 22 │ │ │ │└───────┴───────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────┴──────┴───────────────┘________