LEGE nr. 261 din 2 octombrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licenţelor de exploatare şi permisele de exploatare emise potrivit legii."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1)-(3), care sunt calculate după cum urmează: a) operatorii economici care exploatează resursele naturale şi le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceştia pentru obţinerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obţinute din valorificarea acestora; b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, produse energetice) şi al căror preţ este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:VMP = QV x K x PMK= QC/(QO + (Delta)S),unde:VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);K = coeficientul de producţie mediu;PM = media aritmetică a preţurilor de referinţă pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotaţiile internaţionale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a lua în considerare resursele naturale achiziţionate de la terţi);QO = cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;(Delta)S = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare; c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obţinerea altor produse (de exemplu, cărămidă, ţiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) şi al căror preţ nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse şi toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:VMP = QV x K x CMEK= QC/(QO + (Delta)S),unde:VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referinţă (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziţionate de la terţi);K = coeficientul de producţie mediu;CME = costul mediu de extracţie resurse naturale pentru luna de referinţă;QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producţie în luna de referinţă (fără a considera resursele naturale achiziţionate de la terţi);QO = cantitatea totală de produse finite obţinute în luna de referinţă;(Delta)S = variaţia netă a semifabricatelor realizată în luna de referinţă (cantitatea de semifabricate la sfârşitul lunii de referinţă minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referinţă).În situaţia în care operatorii economici nu desfăşoară activităţi de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obţinerea unui coeficient de producţie mediu în luna de referinţă), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producţie mediu şi, respectiv, costul mediu de extracţie pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare."3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Impozitul se datorează şi pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi vândute după această dată."  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, se vor elabora şi aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 261.-----