HOTĂRÂRE nr. 739 din 25 septembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 2 octombrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 664 din 23 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se abrogă.2. La articolul 4, alineatul (1) punctul 8 şi alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se abrogă.4. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se abrogă.5. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se abrogă.6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice comunică Comisiei, în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. a), toate cererile adresate Asociaţiei de Standardizare din România de a elabora standarde sau alte documente de standardizare referitoare la produse specifice, în scopul introducerii unei reglementări tehnice referitoare la acele produse, cum ar fi proiecte de reglementări tehnice, şi precizează motivele pentru elaborarea reglementărilor tehnice în cauză."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Reprezentarea României la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, este asigurată de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională. (2) Reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională la lucrările Comitetului permanent de pe lângă Comisie, precum şi celelalte persoane fizice şi/sau juridice care pot fi consultate în vederea obţinerii unei opinii specializate în legătură cu informaţiile transmise în aplicarea prezentei hotărâri au obligaţia asigurării confidenţialităţii în legătură cu procedurile Comitetului permanent de pe lângă Comisie şi cu informaţiile în cauză. Informaţiile care privesc reglementările tehnice sunt publice, cu excepţia cazului în care statul membru al Uniunii Europene care a furnizat informaţiile solicită motivat şi explicit păstrarea confidenţialităţii acestora."8. Articolul 18 se abrogă.9. După articolul 18 se introduce următoarea menţiune privind transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene:"*Prezenta hotărâre transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998, de Directiva Consiliului 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006 şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 316 din 14 noiembrie 2012."10. În cuprinsul hotărârii, sintagmele "Ministerul Economiei şi Comerţului", "ministrul economiei şi comerţului", "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei", "ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei" şi "ministrul integrării europene" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Economiei", "ministrul economiei", "Ministerul pentru Societatea Informaţională", "ministrul pentru societatea informaţională" şi, respectiv, "ministrul afacerilor externe".11. Anexele nr. 1 şi 4 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul pentru societatea informaţională,Dan Nicap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2013.Nr. 739.-------