LEGE nr. 147 din 13 iulie 1998privind impozitul pe spectacole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 14 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plata, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii, după cum urmează:A. Spectacole: a) de teatru, opera, opereta, filarmonica, cinematografie, alte spectacole muzicale şi de circ - 2%; b) festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au un caracter ocazional - 5% .B. Competitii sportive: a) interne - 2%; b) internaţionale - 5% .C. Activităţi cu caracter distractiv sau artistic organizate de videoteci sau discoteci - 10% .  +  Articolul 2 (1) Plătitorii de impozit pe spectacole au obligaţia de a inregistra biletele de intrare la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la organele fiscale în a căror rază teritorială au loc spectacolele.  +  Articolul 3 (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare. (2) Plata se efectuează la trezoreriile statului, în judeţele în care funcţionează acestea, sau la unităţile băncilor comerciale cu care Ministerul Finanţelor a încheiat convenţii corespunzătoare, acolo unde trezoreriile statului nu au luat fiinta. (3) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.  +  Articolul 4Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole şi manifestări artistice nu se datorează impozit pe spectacole.  +  Articolul 5 (1) Impozitul pe spectacole constituie venit la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială au loc spectacolele. (2) Neplata în termen a impozitului atrage obligaţia de a plati majorări de întârziere. (3) Regimul juridic al majorărilor de întârziere aplicate va fi cel prevăzut de legislaţia referitoare la calculul şi plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor. (4) Consiliile locale pot aproba, de la caz la caz, pentru motive justificate, eşalonarea, amânarea, reducerea sau scutirea de la plata a majorărilor de întârziere.  +  Articolul 6Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia de a tine evidenta acestuia şi de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal teritorial în a cărui raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere potrivit modelului elaborat de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 7Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Oficiul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 8Plătitorii de impozit pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi: a) să respecte normele legale privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare la spectacole şi a abonamentelor; b) să depună decontul de impunere în termenul prevăzut de lege; c) sa declare spectacolele la organele fiscale prevăzute la art. 2, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a spectacolului; d) sa elibereze bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la spectatori şi sa nu practice tarife majorate faţă de cele înscrise pe bilet; e) sa pună la dispoziţie organelor de control documentele care atesta calculul şi plata impozitului pe spectacole.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentei legi se pedepseşte sau, după caz, se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  +  Articolul 10 (1) Încălcarea normelor legale privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în corelatie cu indicele de inflaţie. (3) Sancţiunea se aplică organizatorului de spectacole, plătitor de impozit pe spectacole. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia dispoziţiilor art. 25-27.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Oficiului Naţional al Cinematografiei, pentru contravenţiile care se referă la activitatea de organizare a spectacolelor, la tipărirea, procurarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control sau de impunere din cadrul Ministerului Finanţelor se pot exercita căile de atac prevăzute de Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 13Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitului pe spectacole este de 5 ani, iar termenul de prescripţie a dreptului de executare silită a acestuia este cel prevăzut de reglementările referitoare la executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 14Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Oficiul Naţional al Cinematografiei, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, vor prezenta Guvernului, spre aprobare, norme metodologice de aplicare a prevederilor legii şi formularistica corespunzătoare, precum şi norme privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 15Prevederile prezentei legi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 12 noiembrie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN------------