LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 *** Republicatăprivind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 13 ianuarie 1997  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995) şi prin Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.  +  Capitolul 1 Autorizarea executării sau desfiinţării construcţiilor  +  Articolul 1Construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, eliberata în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.  +  Articolul 2Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.Autorizaţia de construire se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizaţii de construire şi în lipsa documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate pentru: a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni şi a suprafeţei construite; b) lucrări de modificare sau de reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene şi altele asemenea, fără modificarea traseului acestora; c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de cercetare şi prospectare a terenurilor - foraje şi excavari - necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi de petrol, precum şi altor exploatări; e) organizarea de tabere de corturi.  +  Articolul 3Autorizaţia de construire se eliberează pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel; b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentind monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protecţie; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) foraje şi excavari necesare studiilor geotehnice şi ridicarilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; e) construcţii provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; g) lucrări cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame.  +  Articolul 4Autorizaţia de construire se eliberează de către delegatiile permanente ale consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: a) delegatiile permanente ale consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru investiţiile care se aproba de către Guvern; pentru lucrările publice, lacasurile de cult, construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări de servicii, social-culturale şi speciale, care se executa la sate; pentru construcţiile şi lucrările de orice fel, care se executa în extravilanul localităţilor, cu excepţia celor menţionate la lit. d); b) primării municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din localităţi, cu excepţia investiţiilor care se aproba de Guvern; c) primarul general al municipiului Bucureşti, pentru construcţiile şi lucrările prevăzute la lit. a) şi b) şi primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale acestora; d) primării comunelor, pentru construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale acestora, din satele componente, precum şi pentru anexele exploatarilor agricole situate în extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatarilor agricole, situate în extravilan.  +  Articolul 5Cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de certificatul de urbanism, emis de organele prevăzute la art. 4.Certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elemente privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor.  +  Articolul 6Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează, obligatoriu, documentaţia tehnica, formată din planul de amplasare a construcţiei, planuri din care să rezulte destinaţia, alcătuirea constructivă, funcţională şi înfăţişarea construcţiei, întocmite la o scara convenabila de către un proiectant autorizat pentru lucrări de construcţii, persoana fizica sau juridică, precum şi dovada titlului solicitantului asupra terenului.Documentaţia tehnica trebuie să fie verificata conform legii şi sa conţină şi avizele legale necesare, pe funcţiuni, prezentate prin grija solicitantului.În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare completării acesteia.Documentaţia tehnica va fi semnată: a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectura, la lucrările de construcţii supraterane şi la cele subterane cu acces public; b) de inginer cu diploma recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la lucrările de construcţii.Prevederile alineatului precedent se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.Documentaţiile tehnice privind clădirile de locuinţe parter şi parter şi etaj, care nu depăşesc suprafaţa desfăşurată de 175 mp, anexele gospodăreşti ale acestora cu o suprafaţa construită de până la 200 mp, precum şi construcţiile provizorii, situate în afară zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate şi de conductori arhitecti şi subingineri, după caz.Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, 5 şi 6 atrage după sine răspunderea acestora în condiţiile legii.  +  Articolul 7Pentru autorizarea construcţiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în documentaţiile de urbanism aprobate se va proceda după cum urmează: a) în rezervaţiile istorice şi de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natura care modifica monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; b) în parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale, solicitantul va obţine avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obţine avizul organismelor competente.  +  Articolul 8Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii şi înlocuiri de timplarie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi timplariei; c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile clădirilor, situate pe arterele principale de circulaţie; f) reparaţii la instalaţiile interioare şi bransamentele exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenta sau aspectului arhitectural al acestora.  +  Articolul 9Desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinută, în prealabil, eliberata de primari, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de către delegatiile permanente ale consiliilor judeţene, după caz.  +  Capitolul 2 Concesionarea terenurilor pentru construcţii  +  Articolul 10Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, destinate executării de construcţii, pot fi concesionate prin licitaţie publică în condiţiile respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, şi realizării de către concesionar a construcţiei.Concesiunea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale şi a dispoziţiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice.  +  Articolul 11Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari.  +  Articolul 12Prin excepţie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de construcţii se pot concesiona fără licitaţie publică, în următoarele cazuri: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decît cele ce se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii; b) pentru extinderea construcţiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia.  +  Articolul 13Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţa publică de către primării unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tiparita în cel puţin două ziare de larga circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei.Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfăşurat potrivit legii, şi taxa anuală minimala de concesionare.Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii şi capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decît ofertele care corespund documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii.Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile.  +  Articolul 14Limita minima a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vînzare al terenului, în condiţii de piaţa, la care se adauga costul lucrărilor de infrastructura aferente.  +  Articolul 15Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafeţe: a) în localităţi urbane:- până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;- până la 200 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;- până la 150 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice de detaliu; b) în localităţi rurale, inclusiv în cele 23 de localităţi declarate oraşe potrivit Legii nr. 2/1989 şi menţinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, până la 1.000 mp pentru o locuinta.  +  Articolul 16Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafaţa de până la 250 mp.  +  Articolul 17Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a carei raza teritorială are loc licitaţia. Contestaţia suspenda desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.  +  Articolul 18Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va inregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.  +  Articolul 19Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi de natura construcţiei; pentru construcţiile de locuinţe concesionarea se face pe durata existenţei construcţiilor.  +  Articolul 20Intravilanul localităţilor se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.Terenurile destinate pentru construcţii evidentiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizaţia de construire.Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către delegatiile permanente ale consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizaţiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.  +  Capitolul 3 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executării lucrărilor, fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contravenţională.Infracţiunile prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.  +  Articolul 22În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi control prevăzute la art. 24 sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală.  +  Articolul 23Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b); b) desfiinţarea, parţială sau totală, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a construcţiilor şi instalaţiilor, cu excepţia celor de la art. 3 lit. b); c) menţinerea, după expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, sau adaptarea în alte scopuri, fără autorizaţie, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum şi menţinerea construcţiilor provizorii de şantier după terminarea lucrărilor de baza; d) împiedicarea exercitării controlului de către organele de inspecţie şi control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor şi actelor solicitate; e) eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare în baza unor documentaţii care nu sunt întocmite, semnate şi verificate de către persoanele abilitate potrivit legii, care nu conţin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate, ori normelor tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare; f) neorganizarea şi neexercitarea controlului, conform legii, de către organele de control ale consiliilor judeţene şi locale, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în unităţile lor administrativ-teritoriale.Contravenţiile săvârşite de persoane fizice sau juridice, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi f), se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) şi e) de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 7.000.000 la 20.000.000 lei.  +  Articolul 24Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judeţene şi locale pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, cu excepţia contravenţiei arătate la art. 23 lit. f), care se constata în condiţiile stabilite la alin. 3, precum şi de către organele de control ale consiliilor judeţene pentru consiliile locale din cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale.Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului direcţiei care coordonează activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului sau, după caz, preşedintelui ori vicepreşedintelui consiliului judeţean, primarului sau viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a savirsit contravenţia.Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării construcţiilor se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care poate constata contravenţii şi poate aplica amenzi pe întreg teritoriul tarii.Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţie, prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi cele prevăzute la lit. c) şi d) pot fi constatate şi de organele de poliţie.  +  Articolul 25O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, măsurile pentru încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciază ca lucrările executate fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei autorizaţii, acestea pot stabili, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un termen în care contravenientul poate solicita şi obţine autorizaţia necesară sau, după caz, o noua autorizaţie. În aceasta situaţie, măsurile de desfiinţare a construcţiilor vor fi dispuse numai după expirarea termenului stabilit.  +  Articolul 26Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Articolul 27În cazul în care persoanele sancţionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspecţie şi de control prevăzute la art. 24 vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate.În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b).În situaţiile prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi de control vor putea cere instanţei penale sa dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. 1 lit. a) şi b). Organele de inspecţie şi de control vor putea cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei, sa dispună, ca măsura provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1 lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobinzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.  +  Articolul 28Prin derogare de la prevederile art. 27, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pe cheltuiala contravenientului.  +  Articolul 29În cazul nerespectării termenelor limita stabilite, măsurile dispuse de instanţa, în conformitate cu art. 27, se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmînd a fi suportate de către persoanele vinovate.  +  Articolul 30În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi sa înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. 1 concesionarea îşi pierde valabilitatea.  +  Articolul 32Persoanele fizice şi juridice, care realizează construcţii în condiţiile prezentei legi, au obligaţia de a executa integral construcţiile la termenul prevăzut în autorizaţie.Construcţiile se considera terminate, dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de construire.În cazul când construcţia nu a fost executată integral la termenul stabilit, autorizaţia se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an, de către organul care a emis-o.  +  Articolul 33Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai tirziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.  +  Articolul 34În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu alta destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cota-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decît în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobîndeşte şi o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determina proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor, a caselor de vacanta ori a suprafeţelor cu alta destinaţie din clădire, după caz.  +  Articolul 35Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru realizarea căreia el a fost construit.  +  Articolul 36Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 37Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor şi primăriilor pentru cuprinderea atribuţiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 38Formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau a unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, repararii şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.  +  Anexa 1 AVIZAREA ŞI APROBAREAdocumentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
    Nr. crt.Categorii de documentaţiiAvizeazăAprobă
    0123
    A. Plan de amenajare a teritoriului  
    1.NaţionalGuvernulParlamentul
    2.ZonalMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale interesateConsiliile judeţene interesate sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    3.Judeţean sau al municipiului BucureştiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale interesateConsiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    4.Interorăşenesc sau intercomunalMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele teritoriale interesateConsiliile locale orăşeneşti sau comunale interesate
    5.MunicipalMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele teritoriale interesateConsiliile locale municipale
    6.OrăşenescOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale orăşeneşti
    7.ComunalOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale comunale
    B. Plan urbanistic general
    1.Municipiul BucureştiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale interesateConsiliul General al Municipiului Bucureşti
    2.MunicipiuMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele teritoriale interesateConsiliile locale municipale
    3.OraşOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale orăşeneşti
    4.Staţiune balneară, climaterică, turisticăMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Ministerul Turismului Ministerul Sănătăţii Organismele teritoriale interesateConsiliile judeţene
    5.SatOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale comunale
    C. Plan urbanistic zonal
    1.Zona centrală a municipiului BucureştiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale interesateConsiliul General al Municipiului Bucureşti
    2.Zona centrală a municipiuluiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele teritoriale interesateConsiliile locale municipale
    3.Zona centrală a oraşuluiOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale orăşeneşti
    4.Zona centrală a satuluiOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale comunale
    5.Alte zone funcţionale din localităţiOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    6.Zone protejateMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale şi teritoriale interesateConsiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    7.Aşezare de vacanţăMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale şi teritoriale interesateConsiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    D. Plan urbanistic de detaliu
    1.Investiţii din competenţa de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi cele care se amplasează în zone protejateMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Organismele centrale şi teritoriale interesateConsiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    2.Investiţii din competenţa de aprobare a organelor localeOrganismele teritoriale interesateConsiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    E. Regulamente de urbanism
    1.Regulamentul general de urbanismOrganismele centrale interesateGuvernul
    2.Regulamentul local de urbanismMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiConsiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  -------------------