LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 13 iulie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională organizează şi coordonează, la nivel naţional, activitatea de ocupare şi de formare a forţei de muncă, precum şi de protecţie a persoanelor neincadrate în munca. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Pentru organizarea şi coordonarea activităţii de ocupare şi formare a forţei de muncă, la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţează, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, agenţii pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţi cu personalitate juridică. (2) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot înfiinţa subunitati de furnizare a serviciilor pentru ocupare şi formare profesională. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate înfiinţa în structura sa compartimente de specialitate pentru pregătirea personalului propriu, culegerea şi prelucrarea datelor privind piaţa muncii, precum şi pentru desfăşurarea altor activităţi specifice, necesare realizării obiectivelor sale, în condiţiile stabilite în statut.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională  +  Articolul 3Obiectivele principale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională sunt: a) institutionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale; b) aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; c) aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează servicii de ocupare a forţei de muncă; b) furnizează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională, în concordanta cu politica de ocupare a forţei de muncă şi cu tendintele care se manifesta pe piaţa muncii, în scopul facilitării încadrării în munca; c) orienteaza persoanele neincadrate în munca şi mediază între acestea şi angajatori, în vederea realizării echilibrului dintre cererea şi oferta forţei de muncă; d) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale raportul sau de execuţie bugetară; f) propune Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca; g) elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la elaborarea strategiilor din acest domeniu.  +  Articolul 5Alte atribuţii ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi atribuţiile agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, cu respectarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională asigura, fără plata, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi de formare profesională a persoanelor fizice sau juridice interesate. (2) Principalele servicii de ocupare şi formare profesională, furnizate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, sunt:1. Servicii pentru persoane fizice: a) orientarea şi consilierea persoanelor neincadrate în munca şi a altor persoane, în vederea gasirii unui loc de muncă; b) calificarea şi recalificarea persoanelor neincadrate în munca; c) reconversia profesională a personalului din cadrul agenţilor economici supuşi restructurării, în vederea prevenirii somajului; d) stabilirea şi plata, potrivit legii, a drepturilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca şi a altor categorii socio-profesionale.2. Servicii pentru persoane juridice: a) medierea între cererea şi oferta de pe piaţa muncii; b) selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă; c) aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de locuri de muncă; d) consiliere pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate să încredinţeze, în condiţiile legii, serviciile de ocupare şi formare profesională şi unor prestatori din sectorul public sau privat. (2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională este condusă de consiliul de administraţie. (2) Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale, precum şi ai organizaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 9 (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi de primul-ministru; b) 4 membri, numiţi prin consens de către organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, şi unul numit de Camera de Comerţ şi Industrie a României; c) 5 membri, numiţi prin consens de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederatiile naţionale sindicale şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.  +  Articolul 10Atribuţiile consiliului de administraţie sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie adopta hotărâri în domeniile prevăzute în statut.  +  Articolul 12 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administraţie ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numiţi noi membri, până la încheierea mandatului iniţial.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie este legal constituit începând cu data la care sunt numiţi cel puţin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentată în consiliu. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenta a cel puţin 11 dintre membrii săi. (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Preşedintele este numit de primul-ministru, dintre membrii consiliului de administraţie, la propunerea ministrului muncii şi protecţiei sociale, cu consultarea partenerilor sociali. (3) Numirea preşedintelui se face pentru o perioadă de 4 ani. (4) Mandatul încetează prin demisie, prin revocare de către primul-ministru, la propunerea motivată a ministrului muncii şi protecţiei sociale, sau prin deces.  +  Articolul 15 (1) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională în relaţiile cu terţii. (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale va delega, în fiecare an, atribuţiile sale de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după aprobarea acestuia, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (3) Preşedintele exercită şi alte atribuţii, care se stabilesc prin statut.  +  Articolul 16 (1) Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se exercită de către un director general executiv, numit de preşedinte. (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, numit de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale şi patronale, numiţi după cum urmează: a) 5 membri, de către prefect, reprezentând autorităţile publice locale; b) 5 membri, prin consens, de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti; c) 4 membri, prin consens, de către organizaţiile patronale reprezentative la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, şi unul, de către camera de comerţ şi industrie teritorială. (2) Atribuţiile consiliului consultativ sunt stabilite prin statut. (3) Dispoziţiile art. 12 se aplică în mod corespunzător şi în cazul membrilor consiliilor consultative.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Salarizarea şi alte drepturi ale preşedintelui şi ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie al acesteia, precum şi salarizarea şi alte drepturi ale personalului agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti şi indemnizaţiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege. (2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 şi, respectiv, ale anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), membrii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, care participa la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din salariul preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi, într-o luna, 20% din salariul lunar al preşedintelui. (4) Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi membrilor care fac parte din consiliile consultative, drepturile acestora calculandu-se în raport cu salariul lunar al directorului executiv. (5) Echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi din agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se face în conformitate cu tabelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 20 (1) Personalul preluat de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, de la centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se considera transferat în interesul serviciului. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi va păstra salariul de baza şi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcţii, grade şi trepte profesionale. (3) Numărul de posturi din structura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care va fi preluat de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, se determina prin protocol încheiat între cele doua instituţii, în raport cu prevederile art. 3, art. 4 şi ale art. 21 alin. (1) din prezenta lege. (4) În termen de 30 de zile de la data preluării personalului de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, atribuţiile şi structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 21 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi, respectiv, agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti preiau în administrare, pe bază de protocol, de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, terenurile, spaţiile şi bunurile utilizate de Direcţia generală forta de muncă şi şomaj din cadrul ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forta de muncă şi şomaj din direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, de centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi alte bunuri mobile şi imobile. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are drept de administrare asupra bunurilor mobile şi imobile dobândite din activităţi proprii, subvenţii, donaţii sau din alte surse. (3) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale pot atribui, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, respectiv agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti. (4) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate realiza investiţii, potrivit legii, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj sau din alte surse stabilite prin statut.  +  Articolul 22Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi a agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de 5% din cheltuielile anuale totale.  +  Articolul 23Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti vor funcţiona începând cu data de 1 ianuarie 1999.  +  Articolul 24 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevăzuţi la art. 9 alin. (1), vor numi o comisie de pregătire pentru aplicarea prezentei legi, formată din 15 membri, în componenta prevăzută la articolul menţionat. (2) Membrii comisiei de pregătire se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1). (3) Comisia de pregătire va elabora, în termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. Proiectul de statut se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Comisia de pregătire îşi încetează activitatea după realizarea proiectului de statut.  +  Articolul 25Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională va convoca consiliul de administraţie în prima sa şedinţa plenara, în termen de 15 zile de la aprobarea de către Guvern a statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU  +  Anexa 1                   TABELprivind echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională
           
    Funcţiile de conducere din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare ProfesionalăFuncţia cu care se face echivalareaAnexa la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia se face echivalarea funcţiei
    I.Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională:    
    1.PreşedinteSecretar de statAnexa nr. 2, poziţia 4
    2.Director general executivSubsecretar de statAnexa nr. 2, poziţia 5
    II.Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti:    
      Director executivDirector generalAnexa nr. 9, cap. I lit. B, poziţia 18
  NOTĂ:1. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională li se vor aplica prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------