HOTĂRÂRE nr. 365 din 2 iulie 1998privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 3 iulie 1998  În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează:- Compania Naţionala de Electricitate - S.A., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1;- Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1;- Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, regie naţionala de interes strategic, cu specific deosebit, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Targu Jiului km 7, judeţul Mehedinti, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Societăţile comerciale şi regia autonomă, înfiinţate potrivit art. 1, sunt persoane juridice române, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutele, respectiv cu regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3. (2) Capitalul social al societăţilor comerciale nou-înfiinţate este deţinut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 3Capitalul social al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. este de 15.861.082.936.000 lei, fiind integral vărsat.  +  Articolul 4 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica, transportul, dispecerizarea, distribuţia şi vânzarea acesteia, producerea şi vânzarea energiei termice, exploatarea şi dezvoltarea Sistemului energetic naţional. (2) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. asigura serviciul public de alimentare cu energie electrica a tuturor categoriilor de consumatori racordati la Sistemul energetic naţional, pe bază de contracte. (3) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. desfăşoară complementar şi alte activităţi pentru susţinerea activităţilor de baza privind protecţia mediului, asigurarea combustibilului, funcţia de operator comercial pentru întreg sectorul energiei electrice, precum şi activităţi din domeniile financiar şi bancar, potrivit legii. (4) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este operatorul autorizat de către Ministerul Industriei şi Comerţului al Sistemului energetic naţional şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de siguranţă. (5) În exercitarea atribuţiilor privind funcţionarea Sistemului energetic naţional, Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este abilitata sa propună Ministerului Industriei şi Comerţului reglementări privind activităţile de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi vânzare a energiei electrice şi termice.  +  Articolul 5 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. participa la capitalul social al următoarelor societăţi comerciale, ca acţionar unic, acestea constituind filialele sale: a) Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3; b) Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale - Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3; c) Filiala de distribuţie a energiei electrice - Societatea Comercială "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1. (2) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. are în structura activitatea de transport-dispecer energie electrica, în cadrul căreia se organizează sedii secundare cu statut de sucursala. (3) Filialele sunt organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni, în cadrul cărora se organizează sedii secundare cu statut de sucursala. (4) Filialele şi sucursalele sunt prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezenta hotărâre. (5) Relaţiile dintre Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi cele trei filiale sunt stabilite prin statutele-anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Filialele Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. prevăzute la art. 5 se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2 şi 3.3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. la data infiintarii, prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre este repartizat astfel: a) 1.794.520.892.000 lei, pentru Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.; b) 6.439.576.632.000 lei, pentru Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale - Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.; c) 7.429.035.468.000 lei, pentru Filiala de distribuţie a energiei electrice - Societatea Comercială "Electrica" - S.A.; d) 197.949.944.000 lei pentru activitatea de transport-dispecer.  +  Articolul 8Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. este de 1.497.882.360.322 lei, integral vărsat.  +  Articolul 9 (1) Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica prin tehnologii nucleare, activitate de interes strategic, precum şi producerea de combustibil nuclear şi activităţi conexe. (2) Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea în condiţii de securitate nucleara a instalaţiilor nucleare pe care le deţine.  +  Articolul 10Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. cuprinde sucursale de producere a energiei electrice şi termice, de dezvoltare şi investiţii şi de producere a combustibilului nuclear, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Patrimoniul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare este de 893.662.031.000 lei.  +  Articolul 12Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are ca obiect principal de activitate producerea apei grele şi a produselor conexe, producerea de energie electrica şi termica pentru folosinţă industriala şi casnica, precum şi activităţi de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear.  +  Articolul 13Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare se organizează ca regie naţionala de interes strategic, cu specific deosebit, şi are în componenta sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare, prevăzute în anexa nr. 2.3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 14 (1) Capitalul social al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., precum şi patrimoniul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", evidentiate în balanţa de verificare contabila la data de 31 martie 1998, diminuate cu valoarea activului şi pasivului corespunzător Grupului de Studii, Cercetare şi Inginerie - GSCI, reorganizat prin hotărâre a Guvernului în societăţi comerciale pe acţiuni. (2) Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare pot participa cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine. (3) Bunurile proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", se atribuie, în condiţiile legii, Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi nu se includ în capitalul social al societăţilor comerciale, iar în cazul regiei autonome intră în patrimoniul acesteia, ele urmând regimul juridic prevăzut la art. 135 alin. (3)-(5) din Constituţie. (4) Repartizarea acestor bunuri este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Structura filialelor şi sucursalelor din cadrul agenţilor economici nou-infiintati potrivit art. 1 este prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. (2) Sucursalele nu au personalitate juridică şi vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare se afla sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului. (2) Acţiunile Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi cele ale Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 17 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie format din 9 membri. (2) Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie format din 7 membri. (3) Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare este condusă de un consiliu de administraţie format din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. sunt numiţi şi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (5) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie sunt prevăzute în statut. (6) Conducerea executivă a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare este asigurata de un director general, care nu este şi preşedinte al consiliului de administraţie.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare preiau toate drepturile şi sunt ţinute de toate obligaţiile Regiei Autonome de Electricitate "Renel", în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, partajarea lor urmând să se facă pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel".  +  Articolul 19 (1) Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare pot beneficia de alocaţii de la buget pentru cheltuieli de capital, în condiţiile legii. (2) Finanţarea programelor de investiţii ale societăţilor comerciale şi ale regiei autonome se asigura din surse proprii, din credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului. (3) Preluarea producţiei de apa grea de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare la rezervele de stat se asigura prin Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, iar finanţarea stocurilor constituite se efectuează în limita sumelor prevăzute anual prin bugetul de stat, până la punerea în funcţiune a grupurilor nucleare.  +  Articolul 20Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii majorează capitalul social al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi pe cel al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. sau, după caz, patrimoniul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare.  +  Articolul 21 (1) Creditele contractate cu garanţie guvernamentală de către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" de la instituţii financiare internaţionale, precum şi creditele contractate direct de stat şi subimprumutate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" prin acorduri subsidiare îşi menţin regimul juridic şi vor fi rambursate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, care se subroga Regiei Autonome de Electricitate "Renel" în rambursarea acestor credite, preluand toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau Regiei Autonome de Electricitate "Renel" din toate convenţiile încheiate. (2) Ministerul Industriei şi Comerţului va stabili, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subimprumutate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" prin acorduri subsidiare către Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi rezultatele acestei defalcari se vor comunică Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 22Societăţile comerciale şi regia autonomă înfiinţate potrivit prezentei hotărâri, vor negocia noi contracte colective de muncă, potrivit legii.  +  Articolul 23Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.199/1990 privind înfiinţarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 846/1994 privind înfiinţarea de societăţi comerciale prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 22 decembrie 1994.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- p. Ministrul industriei şi comerţuluiSorin Potanc,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ioan Muresan  +  Anexa 1.1STATUTULCompaniei Naţionale de Electricitate - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este: Compania Naţionala de Electricitate - S.A. În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la companie, se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăCompania Naţionala de Electricitate - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSediul companiei este în municipiul Bucureşti, bdul General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1. Sediul companiei poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii, compania cuprinde Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale, Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale, Filiala de distribuţie a energiei electrice, organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni, cu sucursale, precum şi activitatea de transport-dispecer energie electrica, conform anexei nr. 2.1 la hotărâre.Compania Naţionala de Electricitate - S.A. poate înfiinţa în viitor sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeCompania Naţionala de Electricitate - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulCompania Naţionala de Electricitate - S.A. are ca scop asigurarea serviciului public de alimentare cu energie electrica a tuturor categoriilor de consumatori racordati la sistemul energetic naţional, pe bază de contracte, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comercialeCompania Naţionala de Electricitate - S.A. are ca obiect de activitate:1. producerea energiei electrice în centrale proprii, prin tehnologii convenţionale;2. transportul energiei electrice şi conducerea prin dispecer a Sistemului energetic naţional; Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este operatorul Sistemului energetic naţional;3. asigurarea funcţiei de operator comercial în sectorul energiei electrice;4. planificarea şi coordonarea dezvoltării Sistemului energetic naţional;5. distribuţia energiei electrice;6. vânzarea energiei electrice;7. producerea şi vânzarea energiei termice;8. activităţi din domeniile financiar, bancar;9. servicii în sistemul gospodăririi apelor, reţinere viituri, suplimentare debite minime şi activităţi conexe, legate de valorificarea patrimoniului (piscicultura, turism, agrement, agroturism, alimentaţie publică şi activitate hoteliera);10. microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb;11. expertize, testări, consultanţa, reparaţii, măsurători, retehnologizari şi modernizări în sistemul energetic, inclusiv lucrări de construcţii-montaj;12. revizii şi reparaţii la agregatele şi instalaţiile energetice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice;13. operaţiuni de import-export şi tranzit, inclusiv de barter cu energie electrica;14. import-export de combustibili, piese de schimb şi materiale de exploatare şi întreţinere;15. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, cărbune etc.) pentru alţi agenţi economici din ţara sau din străinătate;16. optimizarea funcţionarii instalaţiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii şi introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice şi conversia energiei;17. elaborarea, aprobarea sau, după caz, avizarea documentelor cu caracter normativ ce reglementează activitatea de producere, transport, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi producerea energiei termice atât la nivelul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., cat şi la nivel naţional, pentru aplicarea politicii Guvernului în domeniu;18. elaborarea, în baza mandatului primit de la autoritatea competentă, de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile pe care le desfăşoară, obligatorii pentru persoane juridice autorizate sa producă, sa distribuie, sa furnizeze şi sa consume energie electrica şi termica;19. realizarea de investiţii pentru dezvoltări şi retehnologizari;20. desfăşurarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului;21. controlul activităţilor prin organele de specialitate proprii;22. pregătirea şi perfecţionarea personalului în reţeaua proprie de învăţământ şi în sistemul învăţământului public;23. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile societăţii, pentru utilizarea în condiţii de eficienta a energiei electrice şi termice;24. paza şi protecţia patrimoniului societăţii;25. preluarea unor instalaţii de transport şi/sau distribuţie a energiei electrice, cu acordul părţilor, din patrimoniul persoanelor juridice cu capital de stat (altele decât cele reglementate), persoanelor juridice cu capital privat şi al persoanelor fizice;26. realizarea de transport fluvial şi pe râurile interioare;27. ecluzarea navelor fluviale de pe Dunăre, inclusiv a celor agabaritice, transport fluvial şi navigaţie în domeniul propriu şi transbordarea de mărfuri între mijloacele de transport naval şi cele terestre prin capacitatile disponibile la ecluzele de pe Dunăre, precum şi alte activităţi legate de acestea;28. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;29. prestarea de servicii de transport cai ferate, prin racord propriu, pentru agenţii economici amplasati pe aceeaşi platforma;30. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului energetic şi prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii;31. elaborarea de produse software în domeniu;32. realizarea operaţiunilor financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică internationala în vederea asigurării:* resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;* participării pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice;* constituirii de societăţi mixte;* funcţionarii interconectate a Sistemului energetic naţional cu sistemele energetice ale altor tari;33. participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;34. operaţiuni de comision şi intermediere;35. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;36. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;37. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza (cenusi, zgura, apa tratata etc.);38. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, date spre administrare;39. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamilisti şi locuinţe de serviciu;40. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societăţii unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;41. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;42. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară;43. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale;44. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;45. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care societatea este titulara;46. orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. la data infiintarii este de 15.861.082.936.000 lei şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" conform balanţei de verificare pe trimestrul I al anului 1998, repartizat astfel: a) pentru Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. - 1.794.520.892.000 lei, împărţit în 17.945.208 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei; b) pentru Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale - Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. - 6.439.576.632.000 lei, împărţit în 64.395.766 acţiuni nominale, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei; c) pentru Filiala de distribuţie a energiei electrice - Societatea Comercială "Electrica" - S.A. - 7.429.035.468.000 lei, împărţit în 74.290.354 acţiuni nominale, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei; d) pentru activitatea de transport-dispecer - 197.949.944.000 lei, împărţit în 1.979.499 acţiuni nominale, fiecare acţiune în valoare de 100.000 lei.Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii societăţii comerciale.Capitalul social, prevăzut în alineatul precedent, va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome de Electricitate "Renel", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei, şi ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societăţii, a prezentului statut şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului.Compania Naţionala de Electricitate - S.A. participa la capitalul social al filialelor sale, ca acţionar unic.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului social se face în condiţiile legii.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 15 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul companiei, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10ObligaţiuniCompania Naţionala de Electricitate - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. este organul de conducere al companiei, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie se numesc şi se revoca, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a companiei; b) alege cenzorii, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interne şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi a modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a companiei; b) mutarea sediului companiei; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în conform legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea companiei; f) dizolvarea anticipata a companiei; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aproba conversia acţiunilor nominative emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special preluat de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi g).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul companiei sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorÎn ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul companiei, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau a schimbării formei juridice au dreptul de a se retrage din companie şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18ReprezentareÎn perioada în care statul este acţionar unic la Compania Naţionala de Electricitate - S.A., interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 19OrganizareCompania Naţionala de Electricitate - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 9 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Administratorii pot avea calitatea de acţionar. În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul companiei, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Conducerea companiei se asigura de către directorul general numit de consiliul de administraţie.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte dintre atribuţiile sale directorilor generali ai companiei şi ai celor trei filiale ale acesteia şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, compania este reprezentată de către un director general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de companie, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea companiei. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai companiei, ai filialelor şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a companiei; b) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general al companiei; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) numeşte, descarca de gestiune şi revoca membrii consiliilor de administraţie ale celor trei filiale, compuse fiecare din 7 membri; e) numeşte şi revoca directorii generali ai filialelor; f) hotărăşte asupra utilizării profitului obţinut de cele trei filiale; g) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul companiei, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; h) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general, şi pentru persoanele din conducerea sediilor secundare, în vederea executării operaţiunilor companiei; i) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al companiei; j) negociaza contractul colectiv de muncă şi aproba statutul personalului; k) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al companiei pe anul în curs; l) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor, ori de câte ori este nevoie; m) rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; n) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie.B. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi este numit de către consiliul de administraţie.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale companiei, stabilite de consiliul de administraţie; b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii sediilor secundare; d) participa la negocierea contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie; e) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama companiei, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie; g) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţilor personalului companiei, pe compartimente; h) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) împuterniceşte directorii executivi, directorii sediilor secundare sau orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai companiei, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei.  +  Capitolul 6 Gestiunea companiei  +  Articolul 21CenzoriiGestiunea companiei este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzori al companiei.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor companiei, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea companiei controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al companiei.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori. Cenzorii se întruneşte la sediul companiei şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea companiei), sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea companiei  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, compania utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii companiei.  +  Articolul 24Personalul companieiDirectorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de conducere şi de execuţie al companiei sunt numiţi, angajaţi şi concediati de directorul general al companiei.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele companiei, cu excepţia celui din conducerea acestora, se face de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilCompania va tine evidenţa contabilă separat pe activităţi de transport, precum şi pe activităţile Filialei de producere a energiei electrice în hidrocentrale, Filialei de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale, precum şi ale Filialei de distribuţie a energiei electrice şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profituluiProfitul companiei se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul companiei, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Compania îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de companie în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28Registrele companieiCompania va tine prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 29Compania Naţionala de Electricitate - S.A. poate constitui singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, cu obiect de activitate similar, alte societăţi comerciale, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 30Compania Naţionala de Electricitate - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 31Condiţiile de participare a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 32Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a companiei se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 33Dizolvarea companieiDizolvarea companiei va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii lichidării judiciare; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al companiei.Dizolvarea companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 34Lichidarea companieiDizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea companiei şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 35LitigiileLitigiile de orice fel, apărute între companie şi persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt în competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre companie şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 1.2STATUTULSocietăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţii comercialeDenumirea societăţii comerciale este Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. În toate actele, documentele şi, în general, în corespondenta societăţii comerciale, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţii comercialeSocietatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni.Aceasta îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSocietatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. are sediul în municipiul Bucureşti, bdul General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. are sucursale situate în localităţi din ţara. Sucursalele societăţi şi sediile acestora sunt nominalizate în anexa nr. 2.2 la prezenta hotărâre.Societatea comercială poate înfiinţa subunitati fără personalitate juridică (sucursale, agenţii, reprezentante) sau filiale, situate şi în alte localităţi din ţara şi din străinătate, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeDurata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 5Obiectul de activitate al societăţii comerciale este:- producerea energiei electrice şi termice prin procedeul nuclear şi clasic; vânzarea energiei electrice şi termice produse prin procedeul nuclear şi clasic; fabricarea şi vânzarea de combustibil nuclear; constituirea şi conservarea stocului stocului de apa grea şi de combustibil nuclear şi clasic pentru producerea energiei electrice şi termice; dezvoltarea tehnologică, studii şi proiecte, asistenţa tehnica, inginerie, consultanţa, expertize, testări, pentru programul de energetica nucleara şi pentru programe de cercetare-dezvoltare administrate de alte organisme; analize de risc, analize independente de securitate nucleara, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul nuclear, valorificarea rezultatelor cercetării de specialitate în domenii de activitate economică şi socială; audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calităţii produselor/serviciilor, exploatării instalaţiilor, cercetării, proiectării; prestări de servicii ştiinţifice şi tehnice; producţie de radioizotopi şi servicii de iradiere, microproducţie de echipamente, dotări, piese de schimb în domeniul nuclear şi clasic; executarea de lucrări de investiţii proprii de profil sau sociale, reparaţii şi retehnologizari la subunitati; executarea de lucrări de revizii, reparaţii şi modernizări la agregate şi instalaţii; executarea de lucrări de construcţii-montaj; operaţiuni de cooperare internationala, intermedieri şi distribuţie de licenţă, activităţi de protecţie a mediului înconjurător; managementul deşeurilor radioactive şi periculoase produse de instalaţiile proprii; pregătirea şi perfecţionarea personalului prin reţeaua proprie şi prin sistemul învăţământului public; participarea societăţii la organisme şi organizaţii profesionale interne şi internaţionale; gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale pentru care societatea comercială este titulara; realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii pentru unităţile societăţii comerciale; editarea, tipărirea şi difuzarea de lucrări şi publicaţii tehnico-ştiinţifice, materiale pentru nevoi proprii, servicii de reclama şi/sau publicitate; întocmirea şi aprobarea în baza legislaţiei în vigoare şi a practicilor internaţionale, cu viza organismelor de specialitate, după caz, a documentelor de referinţa, instrucţiunilor de serviciu, a altor regulamente şi acte normative care reglementează desfăşurarea activităţilor proprii, în condiţii de securitate nucleara, protecţia personalului propriu în situaţii normale, de incident sau de accident nuclear, a populaţiei şi a mediului; valorificarea la export şi la intern a unor servicii şi produse rezultate din activităţile proprii; studii, proiectare, realizare şi supraveghere a dezafectarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; paza şi protecţia fizica a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare; valorificarea la intern şi la extern şi reciclarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări şi din producţia secundară; închirierea de spaţii şi bunuri disponibile sau terenuri neocupate la persoane fizice şi juridice; prestări de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica; concesionarea de bunuri mobile şi imobile sau încheierea de contracte de leasing cu privire la aceste bunuri; realizarea de activităţi social-culturale, medical-farmaceutice, sportive, de învăţământ; construcţia şi administrarea de spaţii de locuit sau de cazare destinate personalului propriu şi/sau pentru terţi; comercializarea de produse şi servicii la tarifele stabilite de societate, în conformitate cu prevederile legale; vânzarea şi/sau cumpărarea de acţiuni, părţi sociale, obligaţiuni de stat sau emise de agenţi economici de stat sau privati şi de alte valori mobiliare, de pe piaţa bursiera sau extrabursieră; participarea pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice; asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, ori constituirea de societăţi mixte cu capital român şi/sau străin; operaţiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare, înfiinţare de agenţii comerciale), în ţara şi în străinătate; operaţiuni de import-export, reexport şi tranzit în toate domeniile permise de lege; depozitare de mărfuri, producţie şi distribuţie de utilităţi; prestări de servicii: cazare, alimentaţie publică, reparaţii; gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, date spre administrare; participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; transporturi auto interne şi internaţionale; prestarea de servicii de transport cai ferate uzinale, prin racord propriu, pentru agenţii economici amplasati pe aceeaşi platforma; efectuarea de transporturi navale în folos propriu sau pentru terţi; prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului (turism, agrement, piscicultura); orice alte activităţi pentru realizarea obiectului sau specific de activitate.  +  Articolul 6Modificarea obiectului de activitateModificarea obiectului de activitate al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. se va face prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al societăţii comerciale este de 1.497.882.360.322 lei şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", conform balanţei de verificare pe trimestrul I 1998.Capitalul social iniţial este împărţit în 14.978.823 acţiuni nominative, în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, şi este în întregime subscris de statul român, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine, în condiţiile legii.Capitalul social iniţial este subscris şi vărsat integral, de către statul român, la data constituirii societăţii comerciale.Capitalul social iniţial prevăzut în alin. 1 va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome de Electricitate "Renel", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei autonome şi ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societăţii, a prezentului statut, precum şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.În capitalul social al societăţii nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3), (4) şi (5) din Constituţie, aflate în patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la data infiintarii societăţii comerciale, care vor fi preluate în patrimoniul noii societăţi comerciale.Drepturile şi obligaţiile aferente capitalului social al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., aflat integral în proprietatea statului, sunt exercitate de către Ministerul Industriei şi Comerţului.Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. se afla sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau de către consiliul de administraţie, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.Capitalul social se poate majoră prin emisiunea de noi acţiuni, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar şi/sau în natura, prin fuzionare, prin absorbţie. Acţiunile noi sunt eliberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, prin decizia adunării generale a acţionarilor de convertire a obligaţiunilor emise în acţiuni. Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse în rezerve şi utilizate pentru majorarea capitalului social.Capitalul social poate fi redus prin micşorarea numărului de acţiuni, reducerea valorii nominale a acţiunilor, dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor, restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea de capital şi calculată egal pentru fiecare acţiune, precum şi prin orice alte procedee reglementate prin lege. În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile emise de societatea comercială sunt acţiuni nominative şi ele vor cuprinde toate elementele prevăzute de reglementările legale în vigoare la data emiterii lor. Acţiunile nominative emise de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul societăţii comerciale, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.Acţiunile emise de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale societăţii comerciale, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea comercială este autorizata sa emita obligaţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniAcţionarul unic al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. este statul român. Drepturile şi îndatoririle statului român, în calitate de acţionar unic, vor fi exercitate, în adunările generale ale acţionarilor, de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin reprezentanţi special desemnaţi, potrivit dispoziţiilor legale.Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute de prezentul statut şi de prevederile legale aplicabile.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic care va exercita drepturile pe care legea le conferă acţionarilor.Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea acţiunilor poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege, cu respectarea dreptului de preemţiune al salariaţilor şi al acţionarilor.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. se realizează potrivit legii şi prin act autentic cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul colectiv de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie se numesc prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.Adunările generale ale acţionarilor pot fi ordinare şi extraordinare.Atribuţiile principale ale adunării generale ordinare a acţionarilor sunt: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societăţii comerciale; b) propune cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume şi avantaje cuvenite, pentru exerciţiul financiar în curs, membrilor consiliului de administraţie (inclusiv preşedintelui acestuia), precum şi cenzorilor; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; e) examinează, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor şi aproba repartizarea profitului conform legii; f) aproba şi fixează dividendele şi hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; g) aproba contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv împrumuturi externe, şi stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; h) aproba emisiunile de obligaţiuni ale societăţii comerciale, felul acestora, precum şi valoarea nominală a fiecărei obligaţiuni sau acţiuni emise; i) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii şi reprezentante, gajarea uneia sau mai multora dintre acestea şi închirierea lor, precum şi gajarea sau închirierea unor sedii proprii; j) aproba fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la majorarea capitalului social al altor agenţi economici ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului social şi modalitatea concretă de realizare, inclusiv modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; l) aproba convertirea acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; m) aproba convertirea acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, în acţiuni ordinare şi invers; n) autorizeaza dobândirea, de către societatea comercială, a propriilor sale acţiuni şi stabileşte modalităţile de dobândire, numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, contravaloarea lor minima şi maxima şi perioada efectuării operaţiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileşte modul de înstrăinare a acţiunilor proprii dobândite de societate; o) reglementează dreptul de preemptiune al acţionarilor şi salariaţilor companiei cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii societăţii a unui număr de acţiuni proprii; p) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii comerciale, cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; q) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii comerciale de către aceştia; r) stabileşte cuantumul valoric de la care consiliul de administraţie poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, închiriere sau concesiune şi aproba încheierea unor astfel de contracte peste limita astfel stabilită; s) aproba procentul anual din profitul societăţii comerciale ce se va prelua pentru formarea fondului de rezerva, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi participarea la profitul societăţii comerciale a administratorilor şi salariaţilor acesteia, stabilind pentru fiecare exerciţiu financiar condiţiile participării; t) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; u) analizează şi soluţionează şi alte probleme înaintate de către consiliul de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), j), k), l), q) şi s), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:1. schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;2. mutarea sediului societăţii comerciale;3. modificarea obiectului de activitate al societăţii comerciale;4. majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;5. fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea societăţii comerciale; 6. dizolvarea anticipata a societăţii comerciale;7. emisiunea de obligaţiuni;8. orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la pct. 2, 3, 4 şi 7, precum şi în orice alte situaţii în care legea nu interzice expres aceasta delegare.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, menţionate la pct. 1-8, hotărârile se vor adopta în baza obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simpla, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale a acţionarilor, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii comerciale, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acţionar.Convocarea mai poate fi facuta şi prin afişare la sediul societăţii comerciale, însoţită de un convocator ce va fi semnat de acţionari, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării. Convocatorul poate fi semnat şi de către împuterniciţii acţionarilor. Semnatura acţionarilor sau a imputernicitilor acestora şi data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat.Alegerea modalitatii concrete de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor reprezintă un atribut al consiliului de administraţie.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic, la cererea consiliului de administraţie sau a cenzorilor.Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.Adunarea generală a acţionarilor va alege, dintre actionarii prezenţi, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul statut pentru ţinerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, pe care îl va semna alături de preşedinte, proces-verbal care va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, actionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale ale acţionarilor, registru sigilat şi parafat.Preşedintele va putea desemna, dintre funcţionarii societăţii comerciale, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea acţiunilor prevăzute la alineatele precedente.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor, potrivit reglementărilor în vigoare, care nu vor avea drept de vot. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru, şi publicate în Monitorul Oficial al României. În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea formalităţilor sus-menţionate.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi şi care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor adunării generale se va putea decide ca votul să fie secret.Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma juridică a societăţii comerciale, au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie. Directorul general. Directorii executivi.  +  Articolul 17OrganizareSocietatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie, compus din 7 administratori/membri. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului pe o perioadă de 4 ani.Când se creează un loc vacant, un nou administrator este numit pe o perioadă egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Conducerea societăţii comerciale este asigurata de către directorul general.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. În baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii comerciale este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. Fiecare membru al consiliului de administraţie va trebui să depună o garanţie stabilită de către adunarea generală a acţionarilor. Garanţia nu poate fi mai mica decât valoarea nominală a 10 acţiuni sau decât dublul remuneraţiei lunare.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de conducător al societăţii comerciale, persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi directori ai societăţii comerciale şi ai subunitatilor acesteia.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a societăţii comerciale şi numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale; b) numeşte şi revoca directorii executivi ai societăţii comerciale, stabilindu-le şi nivelul indemnizaţiilor, atunci când atribuţiile executive nu sunt exercitate în baza unui contract de management; c) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate; d) stabileşte principiile salarizarii personalului şi negociaza contractul colectiv de muncă; e) poate aproba persoanele împuternicite sa negocieze contractul colectiv de muncă cu sindicatele reprezentative şi cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit dispoziţiilor legale; f) aproba delegarile de competenţa pentru directorul general, directorii executivi şi pentru persoanele din conducerea sediilor secundare, în vederea executării operaţiunilor societăţii comerciale; g) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa; h) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societăţii comerciale, pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; i) aproba încheierea de acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabila a activelor societăţii la data încheierii respectivului act juridic, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile legii; j) aproba încheierea de contracte de vânzare-cumpărare, cat şi contractele de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; k) stabileşte competentele şi nivelul de contractate a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor; l) aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate de către adunarea generală a acţionarilor; m) aproba competentele şi atribuţiile subunitatilor din componenta societăţii comerciale; n) aproba programele de producţie, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi investiţii; o) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale; p) aproba documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile societăţii comerciale; q) stabileşte tactica şi strategia de marketing; r) supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget pe anul în curs; s) prezintă cenzorilor, cu cel puţin o luna înainte de data stabilită pentru şedinţa adunării generale a acţionarilor, bilanţul exerciţiului financiar precedent, contul de profit şi pierderi însoţit de raportul lor şi de documentele justificative; t) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit delegaţie; u) întocmeşte lunar situaţia operaţiunilor societăţii comerciale, pe care o prezintă cenzorilor; v) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; w) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.B. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii, în care scop este investit de către consiliul de administraţie cu puteri decizionale în organizarea în conducerea activităţii acestuia.Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare a societăţii comerciale, stabilite de consiliul de administraţie; b) selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat; c) numeşte, suspenda sau revoca directorii sediilor secundare; d) negociaza contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie, cu respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor; e) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; f) încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie; g) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţilor personalului societăţii comerciale, pe compartimente; h) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; i) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut; j) împuterniceşte directorii executivi, directorii sediilor secundare sau orice altă persoană sa exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţa; k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. Directorii executivi sunt funcţionari ai societăţii comerciale, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulament de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 19CenzoriiGestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de adunarea generală a acţionarilor, pe o durată de 3 ani, putând fi realeşi. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al societăţii comerciale.Cenzorii sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând o treime din garanţia cerută pentru administrator.Cenzorii trebuie să fie acţionari sau reprezentanţi ai acţionarilor, cu excepţia cenzorilor contabili.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de majorare sau de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale; e) să facă în fiecare luna şi inopinat inspecţii de casa şi sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societăţii comerciale sau au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit, precum şi a titlurilor sau valorilor ce fac obiectul altor contracte încheiate de societatea comercială; f) sa ia parte la adunările generale ale acţionarilor, ordinare şi extraordinare, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; g) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, când aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale), sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare; h) să constate depunerea regulată garanţiei de către administratori; i) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de către administratori. Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea lor va putea fi facuta numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 20Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 21Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 22Personalul societăţii comercialeDirectorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de execuţie din cadrul societăţii comerciale sunt numiţi şi concediati de directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele societăţii comerciale, cu excepţia celor din conducerea acestora, se face de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. Pentru directorul general şi pentru personalul de conducere aceste drepturi se stabilesc de către consiliul de administraţie.Personalul societăţii comerciale este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 23Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu reglementările legale.  +  Articolul 24Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea comercială va tine evidenţa contabilă şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea legii şi a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu reglementările legale.  +  Articolul 25Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul societăţii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societatea comercială, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor, ţinând cont de propunerile cenzorilor, va analiza şi va hotărî în consecinţa.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social.  +  Articolul 26Registrele societăţii comercialeSocietatea va tine, prin grija administratorilor şi a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 27AsociereaSocietatea comercială poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice cu obiect de activitate similar, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.Condiţiile de participare a societăţii la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.Retragerea societăţilor comerciale din asociere se face cu respectarea procedurii prevăzute pentru asociere.  +  Articolul 28Modificarea formei juridiceSocietatea comercială va putea fi transformata în alta forma juridică de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar, modificarea formei juridice a societăţii se va face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 29Dizolvarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale poate avea loc în următoarele situaţii:- imposibilitatea realizării în totalitate a obiectului de activitate al societăţii comerciale;- declararea nulităţii societăţii comerciale;- hotărârea adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate;- falimentul;- când capitalul social se micşorează sub minimul legal sau în condiţiile pierderii unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;- alte situaţii reglementate de prevederile legale.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu respectarea legislaţiei în materie.  +  Articolul 30Lichidarea societăţii comercialeÎn caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.Lichidarea societăţii comerciale şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 31LitigiiLitigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoanele fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 1.3REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome pentru Activităţi NucleareI. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are ca obiect principal de activitate producerea apei grele şi a produselor conexe, producerea de energie electrica şi termica pentru folosinţă industriala şi casnica, precum şi activităţi de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear.  +  Articolul 2Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară pe baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.  +  Articolul 3Sediul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare este în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Targu Jiului, km 7, judeţul Mehedinti. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are în componenta sa sucursale fără personalitate juridică.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 4Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are următorul obiect de activitate:4.1. producerea şi comercializarea apei grele şi a derivatelor acesteia;4.2. producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice pentru uz industrial şi casnic;4.3. producerea şi comercializarea de azot, oxigen medical şi tehnic, gaze nobile, apa industriala şi potabilă;4.4. microproducţie de echipamente, donaţii şi piese de schimb;4.5. expertize, testări, consultanţa, asistenţa tehnica, audit, inspecţii, măsurători, recepţii în domeniul calităţii de produse/servicii, al exploatării instalaţiilor, al punerii în funcţiune, proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii, retehnologizari şi modernizări în domeniul de activitate şi pentru terţi;4.6. operaţiuni de procesare a resurselor energetice primare şi a deşeurilor industriale pentru consum propriu sau în favoarea altor agenţi economici din ţara sau din străinătate;4.7. optimizarea funcţionarii instalaţiilor energetice şi chimice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii şi introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice şi conversia energiei;4.8. realizarea operaţiunilor de import-export privind producţia de baza, combustibili, piese de schimb, materiale de exploatare şi întreţinere, echipamente şi utilaje pentru instalaţii, inclusiv în regim de barter, potrivit reglementărilor legale;4.9. desfăşurarea programelor pentru reducerea impactului instalaţiilor sale asupra mediului înconjurător, în limita nivelului tehnic al acestora şi pentru reducerea noxelor;4.10. activităţi specifice şi servicii în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;4.11. controlul activităţilor prin organele de specialitate proprii;4.12. efectuarea de analize de risc, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate şi pentru terţi;4.13. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori pentru utilizarea în condiţii de eficienta;4.14. pregătirea şi perfecţionarea pregătirii personalului în sistemul învăţământului public şi propriu;4.15. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;4.16. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;4.17. prestarea de servicii şi de servicii auto;4.18. prestarea de servicii de transport pe căile ferate uzinale, prin racordul propriu, pentru alţi agenţi economici;4.19. paza şi protecţia patrimoniului regiei autonome;4.20. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii şi prestări de servicii în domeniul informatic şi al telecomunicatiilor;4.21. activităţi în domeniile financiar, bancar;4.22. operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică internationala în vederea asigurării resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii, participarea pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice, constituirii de societăţi mixte;4.23. operaţiuni de comision şi de intermediere;4.24. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;4.25. participarea la târguri, expoziţii, seminarii şi consfatuiri, interne şi internaţionale;4.26. administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu;4.27. închiriere de spaţii, terenuri şi bunuri ale regiei, unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;4.28. închiriere de spaţii, terenuri şi bunuri pentru folosinţă proprie;4.29. operaţiuni de leasing, potrivit legislaţiei în vigoare;4.30. elaborarea de standarde şi norme, editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară;4.31. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care regia este titulara;4.32. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale;4.33. organizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, medicale, farmaceutice, turistice şi sportive;4.34. prestarea de activităţi convexe, legate de valorificarea patrimoniului (turism, agrement, agroturism, alimentaţie publică, activitate hoteliera);4.35. orice alta activitate pentru realizarea obiectului de activitate, permisă de lege.Modificarea obiectului de activitate nu se poate face decât prin hotărâre a Guvernului României.  +  Articolul 5În realizarea obiectului de activitate, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare exercita următoarele atribuţii principale:5.1. fundamentează elementele necesare stabilirii volumului de producţie realizat, pe baza comenzilor, în condiţiile asigurării bazei materiale;5.2. fundamentează elementele necesare negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor de producţie, a preţurilor de livrare şi a nivelului subvenţiilor;5.3. asigura programarea şi urmărirea producţiei;5.4. urmăreşte conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecţiei oamenilor, clădirilor, utilajelor şi echipamentelor şi a utilizării acestora cu eficienta;5.5. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materii prime şi materiale, precum şi a desfacerii produselor;5.6. asigura aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea şi execuţia pentru investiţiile noi, precum şi pentru modernizarea celor existente;5.7. asigura documentaţia tehnico-economică pentru menţinerea în exploatare a capacităţilor de producţie şi dezvoltarea de noi capacităţi şi aprobarea acestora de către reprezentanţii statului;5.8. asigura finanţarea lucrărilor de investiţii potrivit legii;5.9. pregăteşte documentaţia în vederea organizării de licitaţii cu antreprenorii generali ai lucrărilor pentru obiectivele de menţinere şi de dezvoltare a diferitelor capacităţi de producţie;5.10. asigura, împreună cu furnizorii generali şi de specialitate, măsurile necesare pentru realizarea investiţiilor noi, menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie;5.11. realizează importuri de tehnologii şi licenta pentru modernizarea capacităţilor existente, precum şi pentru obiective noi;5.12. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme româneşti sau străine, potrivit reglementărilor legale;5.13. reprogramează şi coordonează activitatea organizatorică, în vederea asigurării reparaţiilor şi întreţinerii utilajelor şi echipamentelor, precum şi distribuirea mijloacelor şi forţei de muncă, în funcţie de necesitaţi;5.14. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a activităţii regiei autonome;5.15. realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora, elaborarea propunerilor privind destinaţia profiturilor, potrivit legii;5.16. efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior, potrivit reglementărilor legale, privind regimul materialelor strategice, organizandu-şi compartimente specializate de import-export, marketing şi conjunctura, cu consultarea Ministerului Industriei şi Comerţului.III. Patrimoniul  +  Articolul 6Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are un patrimoniu în valoare de 893.662.031 mii lei, conform datelor de la 31 martie 1998, care se va corecta ulterior, conform hotărârii de înfiinţare a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel".  +  Articolul 7Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are în patrimoniu bunuri proprietatea sa şi bunuri publice. Regia autonomă administrează bunurile publice încredinţate, cu diligenta unui bun proprietar.În exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprii din patrimoniul sau, regia autonomă foloseşte şi dispune în condiţiile legii, de aceste bunuri, altele decât bunurile publice, pentru realizarea obiectului sau de activitate, şi beneficiază de rezultatele acestora.Bunurile publice aflate în administrarea regiei autonome urmează regimul juridic prevăzut la art. 135 din Constituţie şi se vor evidenţia distinct în patrimoniul acesteia.IV. Structura Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare  +  Articolul 8Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare îşi aproba structura organizatorică prin consiliul sau de administraţie, inclusiv înfiinţarea unităţilor fără personalitate juridică. Statutul de organizare şi funcţionare a subunitatilor se aproba de către consiliul de administraţie, potrivit metodologiilor specifice în vigoare.De asemenea, consiliul de administraţie stabileşte relaţiile unităţilor în cadrul regiei autonome şi cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic etc.Modul de organizare şi structura conducerii unităţilor componente se stabilesc de către consiliul de administraţie al regiei autonome.  +  Articolul 9Unităţile fără personalitate juridică răspund în faţa Consiliului de administraţie al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărârile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcţionare.  +  Articolul 10Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare are în structura patru unităţi fără personalitate juridică, servicii şi birouri functionale, precum şi secţii, instalaţii, ateliere şi laboratoare. Normele de structura pentru acestea se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11Atribuţiile compartimentelor şi ale celorlalte formaţiuni din structura regiei autonome se stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de administraţie.V. Organele de conducere ale Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare  +  Articolul 12Conducerea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se numeşte prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi este compus din 7 membri, după cum urmează:- directorul general al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Industriei şi Comerţului;- specialişti în domeniul de activitate al regiei autonome (ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti).  +  Articolul 14Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte, concomitent, din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 15Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă, infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 17Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sunt următoarele:17.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare; 17.2. aproba înfiinţarea şi desfiinţarea subunitatilor de producţie, precum şi structura organizatorică a acestora;17.3. aproba programele de producţie, în corelare cu cererile consumatorilor şi cu resursele de energie primara alocate;17.4. hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, din credite bancare sau din alocaţii bugetare;17.5. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;17.6. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare. În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune înaintarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente, spre aprobare;17.7. stabileşte şi defalca pe destinaţii subvenţiile necesare de la bugetul de stat;17.8. stabileşte împrumuturile, volumul, termenele şi modul de rambursare a acestora;17.9. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu al regiei autonome;17.10. aproba înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei autonome, în limita prevederilor legale;17.11. propune preţurile pentru produsele fabricate şi urmăreşte aplicarea acestora în relaţiile cu beneficiarii;17.12. aproba utilizarea fondului valutar;17.13. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;17.14. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;17.15. aproba statutul personalului Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare;17.16. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului şi negociaza contractul colectiv de muncă;17.17 aproba indemnizaţiile lunare ale membrilor consiliului de administraţie;17.18. aproba orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna sau la cererea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 19Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite domenii, a căror activitate va putea fi recompensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 20Trimestrial şi anual, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Industriei şi Comerţului un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 21Directorul general al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia autonomă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte, prin decizie, conducătorii celorlalte unităţi subordonate acesteia.VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 22Corelat cu contractele încheiate pentru produsele din profilul sau de activitate, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare determina anual volumul de venituri realizat, cheltuielile totale de efectuat şi cota de impozit pe profit datorată bugetului de stat, conform legii.  +  Articolul 23Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se subvenţionează de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 24Veniturile şi cheltuielile Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, care cuprinde la "Venituri" sumele provenite din valorificarea produselor realizate, iar la "Cheltuieli", valorile consumate pentru producerea, comercializarea acestora, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor, precum şi pentru rambursarea creditelor şi dobânzilor.  +  Articolul 25Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după metodologia stabilită de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, după aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 26Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea, prin premiere, a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi de protecţie socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.Consiliul de administraţie al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate la alineatul precedent.Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profit, în limita prevederilor legale.  +  Articolul 27În situaţia în care, în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia autonomă, pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare activităţii de producţie. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condiţiile legii, de subvenţii de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.  +  Articolul 28Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 29Activitatea de producţie, fiind condiţionată de comenzile beneficiarilor, ceea ce influenţează în execuţie volumul şi structura producţiei unităţilor, cu consecinţa directa în volumul veniturilor şi cheltuielilor acestora, relaţiile financiare, de decontare între unităţile de producţie şi beneficiari, se realizează prin reglementări stabilite potrivit legii.  +  Articolul 30Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se efectuează prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi Banca Română pentru Comerţ Exterior - S.A. sau la alte bănci.VII. Relaţii comerciale  +  Articolul 31Preţurile la produsele din profilul de activitate al regiei autonome se propun de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, cu acordul Ministerului Finanţelor şi al celorlalţi beneficiari, şi se aproba de Guvern. Celelalte produse, lucrări sau servicii executate de unităţile sau subunitatile sale se supun legilor şi reglementărilor generale privind preţurile.  +  Articolul 32Livrarea produselor se va face pe bază de contracte, în care vor fi trecute clauze privind modul de defalcare şi stabilire a preţurilor, diferenţiat, în funcţie de necesităţile beneficiarilor şi de posibilităţile de producţie ale regiei autonome.  +  Articolul 33Pentru a face faţa nevoilor de combustibil, materii prime şi materiale necesare funcţionarii şi dezvoltării Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare sunt constituite, din timp, stocuri de siguranţă care se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 34Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare poate realiza, conform legii, lucrări şi poate să-şi asigure furnituri, pe bază de licitaţie publică, prin orice societate comercială din ţara şi din străinătate, potrivit reglementărilor legale privind regimul materialelor strategice.VIII. Dispoziţii finale  +  Articolul 35Litigiile de orice fel în care este implicata Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 36Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.  +  Anexa 2.1                  LISTAsucursalelor şi filialelor Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea sucursaleiLocalitateaSediul
    Sucursalele Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pentru activitatea de transport-dispecer:
    Sucursale de transport-dispecer :
    1.S.T.D. BacăuBacăuStr. Nicolae Titulescu nr. 33
    2.S.T.D. BucureştiBucureştiŞos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
    3.S.T.D. ClujCluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 27
    4.S.T.D. CraiovaCraiovaStr. Brestei nr. 5
    5.S.T.D. TimişoaraTimişoaraStr. Piaţa Romanilor nr. 11
    Sucursale de transport:
    1.S.T. ConstanţaConstanţaStr. Nicolae Iorga nr. 89A
    2.S.T. PiteştiPiteştiBdul Republicii nr. 148
    3.S.T. SibiuSibiuStr. Uzinei nr. 3
    Filiala S.C. "Hidroelectrica" - S.A.BucureştiStr. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3
    1.S.H. BistriţaPiatra-NeamţStr. Locotenent Drăghicescu nr. 13
    2.S.H. BuzăuBuzăuStr. Unirii nr. 10C
    3.S.H. CaransebeşCaransebeşStr. Splai Sebeş nr. 2A
    4.S.H. ClujCluj-NapocaStr. Napoca nr. 2
    5.S.H. Curtea de ArgeşCurtea de ArgeşStr. Basarabilor nr. 82-84
    6.S.H. HaţegHaţegStr. Progresului nr. 38 bis
    7.S.H. Porţile de FierDrobeta-Turnu SeverinStr. I. Gh. Bibicescu nr. 2
    8.S.H. Râmnicu VâlceaRâmnicu VâlceaStr. Baladei nr. 15
    9.S.H. SebeşSebeşStr. Alunului nr. 9
    10.S.H. Târgu JiuTârgu JiuStr. Hidrocentralei nr. 83
    Filiala S.C. "Termoelectrica" - S.A.BucureştiBdul Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
    1.S.E. AradAradStr. 6 Vânători
    2.S.E. BacăuBacăuStr. Chimiei nr. 6
    3.S.E. BorzeştiOneştiStr. Uzinei nr. 1
    4.S.E. BraşovBraşovStr. Timiş Triaj nr. 6
    5.S.E. BrăilaChiscaniSatul Chiscani
    6.S.E. BucureştiBucureştiSplaiul Independenţei nr. 227, sectorul 6
    7.S.E. ConstanţaConstanţaBdul Aurel Vlaicu nr. 123
    8.S.E. CraiovaCraiovaStr. Bariera Vâlcii nr. 199
    9.S.E. DevaMintiaStr. Şantierul nr. 1
    10.S.E. DoiceştiDoiceştiAleea Sinaia nr. 1
    11.S.E. GalaţiGalaţiŞos. Smârdan nr. 3
    12.S.E. GiurgiuGiurgiuŞos. Sloboziei nr. 194
    13.S.E. IaşiIaşiCalea Chişinăului nr. 25
    14.S.E. IşalniţaCraiovaPlatforma Industrială Işalniţa
    15.S.E. MureşIernutStr. Energeticii nr. 1
    16.S.E. OradeaOradeaŞos. Borşului nr. 23
    17.S.E. ParoşeniVulcanStr. Paroşeni nr. 20
    18.S.E. PiteştiPiteştiBdul Petrochimiştilor km 8
    19.S.E. PloieştiBraziStr. Uzinei nr. 1
    20.S.E. RovinariRovinariStr. Energiticianului nr. 1
    21.S.E. SuceavaSuceavaStr. Energeticianului nr. 1
    22.S.E. TimişoaraTimişoaraStr. Piaţa Romanilor nr. 1-2
    23.S.E. TurceniTurceniStr. Uzinei nr. 1
    24.S.E. ZalăuZalăuStr. Valea Mitei nr. 2
    Filiala S.C. "Electrica" - S.A.BucureştiStr. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1
    1.S.D. Alba IuliaAlba IuliaStr. Republicii nr. 83
    2.S.D. AradAradBdul Iuliu Maniu nr. 65-71
    3.S.D. AlexandriaAlexandriaStr. Tudor Vladimirescu nr. 43-47
    4.S.D. BacăuBacăuStr. Nicolae Titulescu nr. 33
    5.S.D. Baia MareBaia MareStr. Victoriei nr. 64
    6.S.D. BistriţaBistriţaStr. Vasile Conta nr. 11
    7.S.D. BotoşaniBotoşaniCalea Naţională nr. 28
    8.S.D. BraşovBraşovStr. 13 Decembrie nr. 17A
    9.S.D. BrăilaBrăilaStr. Călăraşilor nr. 48
    10.S.D. BucureştiBucureştiBdul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1
    11.S.D. BuzăuBuzăuStr. Mareşal Averescu nr. 3
    12.S.D. CălăraşiCălăraşiStr. Dobrogei nr. 50
    13.S.D. ClujCluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 27
    14.S.D. ConstanţaConstanţaStr. Nicolae Iorga nr. 89A
    15.S.D. CraiovaCraiovaStr. Brestei nr. 5
    16.S.D. DevaDevaStr. George Enescu nr. 35
    17.S.D. Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu SeverinStr. Plevnei nr. 37
    18.S.D. FocşaniFocşaniBdul Independenţei nr. 2
    19.S.D. GalaţiGalaţiStr. Nicolae Bălcescu nr. 35A
    20.S.D. GiurgiuGiurgiuStr. Frumoasei nr. 2
    21.S.D. IaşiIaşiStr. Uzinei nr. 38
    22.S.D. IlfovBucureştiŞos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
    23.S.D. Miercurea-CiucMiercurea-CiucStr. George Coşbuc nr. 50
    24.S.D. OradeaOradeaStr. Griviţei nr. 32
    25.S.D. Piatra-NeamţPiatra-NeamţStr. Alecu Russo nr. 12
    26.S.D.E. PiteştiPiteştiBdul Republicii nr. 148
    27.S.D. PloieştiPloieştiStr. Mărăşeşti nr. 4
    28.S.D. ReşiţaReşiţaBdul Alexandru Ioan Cuza nr. 42
    29.S.D. Râmnicu VâlceaRâmnicu VâlceaStr. Ştirbei Vodă nr. 15
    30.S.D. Satu MareSatu MareStr. Magnoliei nr. 37A
    31.S.D. Sfântu GheorgheSfântu GheorgheStr. Lunca Oltului nr. 9A
    32.S.D. SibiuSibiuStr. Uzinei nr. 3
    33.S.D. SlatinaSlatinaStr. Primăverii nr. 18B
    34.S.D. SloboziaSloboziaStr. Alexandru Odobescu nr. 57
    35.S.D. SuceavaSuceavaStr. Ştefan cel Mare nr. 24
    36.S.D. TârgovişteTârgovişteStr. Gimnaziului nr. 15
    37.S.D. Târgu JiuTârgu JiuStr. Republicii nr. 17
    38.S.D. Târgu MureşTârgu MureşStr. Călăraşilor nr. 103
    39.S.D. TimişoaraTimişoaraPiaţa Romanilor nr. 11
    40.S.D. TulceaTulceaStr. Victoriei nr. 95
    41.S.D. VasluiVasluiStr. Toma Caragiu nr. 7
    42.S.D. ZalăuZalăuStr. Mihai Viteazul nr. 79
   +  Anexa 2.2                   LISTAsucursalelor fără personalitate juridică ale Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A.
           
    1.Sucursala "CNE-PROD" Cernavodă-Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1, CP 42, 8625
    2.Sucursala "CNE-INVEST" Cernavodă-Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 3, CP 42, 8625
    3.Sucursala "FCN" Piteşti-Mioveni, Str. Câmpului nr. 1
   +  Anexa 2.3                   LISTAsucursalelor fără personalitate juridică ale Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare
         
    1.Sucursala ROMAG-PRODDrobeta-Turnu Severin, Calea Târgu Jiului, km 7, 1500
    2.Sucursala ROMAG-TERMOComuna Izvorul Bârzii, satul Halânga, judeţul Mehedinţi, 1500
    3.Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective NucleareBucureşti-Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5
    4.Sucursala Cercetări Nucleare PiteştiMioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.
   +  Anexa 3.1STATUTULFilialei de producere a energiei electrice în hidrocentrale - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.Societatea comercială asigura producerea de energie electrica în centrale hidroelectrice.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSediul Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. este în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii, societatea comercială cuprinde sucursale, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre.Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. are ca scop producerea şi vânzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comercialeSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. are ca obiect de activitate:1. producerea şi vânzarea energiei electrice;2. realizarea de servicii de sistem (reglaj frecventa-putere, asigurarea rezervei statice şi dinamice etc.) pentru sistemul energetic;3. furnizarea de apa bruta şi asigurarea de servicii de gospodărire a apelor (regularizări de debite, protecţie împotriva inundaţiilor, asigurare debite etc.);4. activităţi în domeniile financiar, bancar;5. microproducţie de echipamente, dotatii şi piese de schimb;6. expertize, testări, măsurători, consultanţa, reparaţii, retehnologizari şi modernizări în domeniul sau de activitate, inclusiv lucrări de construcţii-montaj;7. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calităţii produselor/serviciilor, al exploatării instalaţiilor, cercetării, proiectării;8. revizii şi reparaţii la agregatele şi instalaţiile energetice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice;9. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (piscicultura, turism, transport naval de mărfuri şi de persoane pe lacurile de acumulare, agrement, agroturism, alimentaţie publică şi activitate hoteliera);10. operaţiuni de import-export, inclusiv de barter cu energie electrica;11. optimizarea funcţionarii instalaţiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii şi introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice;12. realizarea de investiţii pentru dezvoltări şi retehnologizari;13. desfăşurarea de programe pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului înconjurător;14. activităţi specifice în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;15. controlul activităţilor, prin organele de specialitate proprii;16. analize de risc, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul sau de activitate;17. pregătirea şi perfecţionarea personalului;18. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile societăţii, pentru utilizarea în condiţii de eficienta a energiei electrice;19. ecluzarea navelor fluviale de pe Dunăre, inclusiv a celor agabaritice, transport fluvial şi navigaţie în domeniul propriu şi transbordarea de mărfuri între mijloacele de transport naval şi terestre, prin capacitatile disponibile la ecluzele de pe Dunăre, precum şi alte activităţi legate de acestea;20. paza şi protecţia patrimoniului societăţii comerciale;21. realizarea de transport fluvial şi pe râurile interioare şi alte activităţi legate de acestea;22. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;23. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;24. prestarea de servicii şi de service auto;25. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racordul propriu, pentru agenţii economici amplasati pe aceeaşi platforma;26. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii şi prestări de servicii în domeniul informatic şi al telecomunicatiilor;27. elaborarea de produse software în domeniu;28. realizarea de lucrări şi servicii de scafandrerie;29. operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică internationala, în vederea asigurării:30. resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;31. participării pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice;32. constituirii de societăţi mixte;33. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;34. operaţiuni de comision şi intermediere;35. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;36. efectuarea de operaţiuni comerciale derivate din activităţile societăţii comerciale;37. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;38. consultanţa şi asistenţa tehnica, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune etc., precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza;39. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu, în cămine de nefamilisti şi locuinţe de serviciu;40. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societăţii comerciale, unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;41. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;42. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; propunerea de standarde în domeniul energiei electrice;43. participarea ca membru, în colectiv, la organizaţii profesionale;44. organizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;45. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, date spre administrare;46. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care societatea comercială este titulara;47. orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. este filiala a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.Capitalul iniţial al Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. la data infiintarii este de 1.794.520.892 mii lei, împărţit în 17.945.208 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100.000 lei.Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în calitate de acţionar unic, din capitalul care este deţinut de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., potrivit balanţei de verificare pe trimestrul I 1998.Capitalul social, prevăzut la alineatul precedent va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome de Electricitate "Renel", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei autonome, şi ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societăţii comerciale, a prezentului statut şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. face parte din Compania Naţionala de Electricitate - S.A. până la data fixată în programul de privatizare.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului socialAdunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului socialÎn cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea societăţii comerciale.Reducerea capitalului social se va putea efectua numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizia adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A., potrivit reglementărilor legislaţiei în vigoare, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Vânzarea-cumpărarea acţiunilor poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege, cu respectarea dreptului de preemţiune al acţionarilor.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. este organul de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societăţii comerciale; b) alege 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; stabileşte nivelul remuneraţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiilor lunare ale cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului, conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a pierderilor produse societăţii comerciale de către aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau închirierea unor sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a societăţii comerciale; b) mutarea sediului societăţii comerciale; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea sau reducerea capitalului social; e) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii comerciale; f) dizolvarea anticipata a societăţii comerciale; g) emisiunea de obligaţiuni; h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; i) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; j) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special, preluat de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale, menţionate la lit. b), c), d) şi g).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorÎn ziua şi la ora indicate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţi ai salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie, compus din 7 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Preşedintele este numit de consiliul de administraţie.Conducerea societăţii comerciale este asigurata de directorul general, numit de consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către un director general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai societăţii comerciale şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale; b) numeşte şi revoca directorii executivi ai societăţii comerciale; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societăţii, pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa directorilor executivi şi persoanelor din conducerea sediilor secundare, în vederea executării operaţiunilor societăţii comerciale; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorilor din conducerea executivă a societăţii comerciale; g) negociaza contractul colectiv de muncă; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs ale societăţii comerciale; i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; j) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; k) aproba numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie.B. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii.Directorii executivi sunt funcţionari ai societăţii comerciale, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorului general şi ale directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 20CenzoriiGestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al societăţii comerciale.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori. Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 21Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanţare, constituite în conformitate cu legea, din credite bancare şi din alte surse financiare.  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 23Personalul societăţii comercialeDirectorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de conducere şi execuţie din aparatul de la sediul societăţii comerciale sunt numiţi, angajaţi şi concediati de directorul societăţii comerciale.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele societăţii comerciale, cu excepţia celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.Personalul Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.  +  Articolul 24Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea comercială va tine evidenţa contabilă pentru activităţile desfăşurate şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul societăţii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societatea comercială în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele producerii acestora şi va hotărî în consecinţa.  +  Articolul 27Registrele societăţii comercialeSocietatea comercială va tine, prin grija administratorilor şi a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 28Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, cu obiect de activitate similar, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 29Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 30Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 31Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 32Dizolvarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului societăţii comerciale; b) declararea nulităţii societăţii comerciale; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii lichidării judiciare; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii comerciale.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 33Lichidarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea societăţii comerciale şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 34LitigiileLitigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societatea comercială şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 3.2STATUTULFilialei de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale - Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este: Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., sediul, numărul de înmatriculare la registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.Societatea comercială asigura producerea de energie electrica şi termica în centrale termoelectrice.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSediul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. este în municipiul Bucureşti, bdul Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii, societatea comercială cuprinde sucursale, conform anexei nr. 2.1 la hotărâre.Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. are ca scop producerea şi vânzarea energiei electrice şi producerea, transportul, distribuţia şi vânzarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei româneşti, de acte de comerţ, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comercialeSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. are ca obiect de activitate:1. producerea energiei electrice;2. vânzarea energiei electrice;3. producerea, transportul, distribuţia şi vânzarea energiei termice;4. activităţi în domeniile financiar, bancar;5. microproducţie de echipamente, dotatii şi piese de schimb;6. expertize, testări, măsurători, consultanţa, reparaţii, retehnologizari şi modernizări în domeniul sau de activitate, inclusiv lucrări de construcţii-montaj;7. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calităţii produselor/serviciilor, al exploatării instalaţiilor, cercetării, proiectării;8. revizii şi reparaţii la agregatele şi instalaţiile energetice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice;9. prestarea de activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului (piscicultura, turism, agrement, agroturism, alimentaţie publică şi activitate hoteliera);10. operaţiuni de import-export, inclusiv barter cu energie electrica, combustibili, piese de schimb şi materiale de exploatare şi întreţinere, în toate domeniile permise de lege;11. operaţiuni de procesare a resurselor energetice primare (gaze naturale, pacura, cărbune etc.) în favoarea altor agenţi economici din ţara sau din străinătate;12. optimizarea funcţionarii instalaţiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii şi introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice şi conversia energiei;13. realizarea de investiţii pentru dezvoltări şi retehnologizari;14. desfăşurarea de programe pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului înconjurător;15. activităţi specifice din domeniul protecţiei şi securităţii muncii, al sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;16. controlul activităţilor prin organele de specialitate proprii;17. efectuarea de analize de risc, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul tehnologiilor convenţionale;18. pregătirea şi perfecţionarea personalului;19. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile societăţii comerciale, pentru utilizarea în condiţii de eficienta a energiei electrice şi termice;20. paza şi protecţia patrimoniului societăţii comerciale;21. realizarea de transport fluvial, ecluzare şi transbordare;22. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;23. efectuarea şi prestarea serviciilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;24. prestări de servicii şi service auto;25. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racordul propriu, pentru agenţii economici amplasati pe aceeaşi platforma;26. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii şi prestări de servicii în domeniul informatic şi al telecomunicatiilor;27. operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare economică internationala, în vederea asigurării:* resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;* participării pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice;* constituirii de societăţi mixte;28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;29. operaţiuni de comision şi intermediere;30. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;31. efectuarea de operaţiuni comerciale derivate din activităţile societăţii, ca:* participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;* consultanţa şi asistenţa tehnica, lucrări de reparaţii, întreţinere şi exploatare, punere în funcţiune etc., precum şi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza (cenusi, zgura, apa tratata etc.);32. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu, în cămine de nefamilisti şi locuinţe de serviciu;33. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societăţii comerciale, unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;34. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;35. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară, propunerea de standarde în domeniul energiei electrice şi termice;36. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale;37. organizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;38. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, date spre administrare;39. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care societatea este titulara;40. orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este filiala a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. la data infiintarii este de 6.439.576.632 mii lei, împărţit în 64.395.766 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100.000 lei.Capitalul social iniţial este în întregime subscris de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii societăţii comerciale, fiind parte din capitalul propriu al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., potrivit balanţei de verificare pe trimestrul I 1998.Capitalul social prevăzut la alineatul precedent va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome de Electricitate "Renel", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei autonome, şi ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societăţii, a prezentului statut şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. face parte din Compania Naţionala de Electricitate - S.A. până la data fixată în programul de privatizare.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului socialAdunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului socialÎn cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea societăţii.Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizia adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., potrivit reglementărilor legislaţiei în vigoare, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Vânzarea-cumpărarea acţiunilor poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege, cu respectarea dreptului de preemţiune al acţionarilor.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societăţii; b) alege 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul indemnizaţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii comerciale de aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a societăţii comerciale; b) mutarea sediului societăţii comerciale; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea sau reducerea capitalului social; e) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii comerciale; f) dizolvarea anticipata a societăţii comerciale; g) emisiunea de obligaţiuni; h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; i) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; j) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special preluat de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale, menţionate la lit. b), c), d) şi g).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorÎn ziua şi la ora indicate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuieşte.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus.Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la modificarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie, compus din 7 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul societăţii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Preşedintele este numit de consiliul de administraţie. Conducerea societăţii comerciale este asigurata de directorul general, numit de consiliul de administraţie al companiei.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către un director general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai societăţii comerciale şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale; b) numeşte şi revoca directorii executivi ai societăţii comerciale; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societăţii comerciale, pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa directorilor executivi şi persoanelor din conducerea sediilor secundare, în vederea executării operaţiunilor societăţii comerciale; f) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorilor din conducerea executivă a societăţii comerciale; g) negociaza contractul colectiv de muncă; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs al societăţii comerciale; i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; j) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; k) aproba numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie.B. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii.Directorii executivi sunt funcţionari ai societăţii comerciale, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorului general şi ale directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 20CenzoriiGestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al societăţii comerciale.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii de casa şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii sau au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de intrarea lor în funcţie o garanţie egala cu o treime din garanţia pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 21Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 23Personalul societăţii comercialeDirectorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de conducere şi execuţie al societăţii comerciale sunt numiţi, angajaţi şi concediati de directorul general al societăţii comerciale.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele societăţii comerciale, cu excepţia celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.Personalul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.  +  Articolul 24Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea comercială va tine evidenţa contabilă pentru activităţile desfăşurate şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul societăţii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societatea comercială în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele acestora şi va hotărî în consecinţa.  +  Articolul 27Registrele societăţii comercialeSocietatea comercială va tine, prin grija administratorilor, şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 28Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, cu obiect de activitate similar, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 29Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 30Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere care va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 31Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a societăţii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 32Dizolvarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii comerciale; b) declararea nulităţii societăţii comerciale; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii de lichidare judiciară; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii comerciale.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 33Lichidarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea societăţii comerciale şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 34LitigiileLitigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societatea comercială şi persoanele juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 3.3STATUTULFilialei de distribuţie a energiei electrice - Societatea Comercială "Electrica" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială "Electrica" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.Societatea comercială asigura distribuţia şi furnizarea de energie electrica către consumatori.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSediul Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.La data infiintarii, societatea comercială cuprinde sucursale, conform anexei nr. 2.1 la hotărâre.Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. are ca scop distribuţia şi vânzarea en gros şi en detail de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comercialeSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. are ca obiect de activitate:1. producerea de energie electrica în centrale proprii;2. distribuţia energiei electrice;3. vânzarea energiei electrice;4. activităţi din domeniile financiar, bancar;5. microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb;6. expertize, testări, consultanţa, reparaţii, retehnologizari şi modernizări în sistemul energetic inclusiv, lucrări de construcţii-montaj;7. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calităţii produselor/serviciilor, exploatării instalaţiilor, cercetării, proiectării;8. revizii şi reparaţii ale agregatelor şi instalaţiilor energetice, precum şi ale dispozitivelor de lucru şi de mecanizare specifice;9. prestarea de activităţi conexe, legate de valorificarea patrimoniului (piscicultura, turism, agrement);10. operaţiuni de import-export şi tranzit, inclusiv barter de energie electrica;11. import-export piese de schimb şi materiale de exploatare şi întreţinere;12. optimizarea funcţionarii instalaţiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii şi introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice;13. desfăşurarea de programe, studii şi analize pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului;14. controlul activităţilor prin organele de specialitate proprii;15. pregătirea şi perfecţionarea personalului în reţeaua proprie de învăţământ şi în sistemul învăţământului public;16. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori, din fondurile societăţii comerciale, pentru utilizarea în condiţii de eficienta a energiei electrice şi termice;17. paza şi protecţia patrimoniului societăţii comerciale;18. preluarea unor instalaţii de distribuţie a energiei electrice, cu acordul părţilor, din patrimoniul persoanelor juridice cu capital de stat (altele decât cele reglementate), persoanelor juridice cu capital privat şi al persoanelor fizice;19. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;20. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii;21. realizarea operaţiunilor financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi cooperare economică internationala, în vederea asigurării:* resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;* participării pe piaţa internationala cu acţiuni şi operaţiuni specifice;* constituirii de societăţi mixte;22. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;23. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;24. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;25. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza (cenusi, zgura, apa tratata etc.);26. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, date spre administrare;27. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societăţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;28. editarea de publicaţii şi lucrări tehnico-ştiinţifice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară;29. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale;30. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;31. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale, pentru care societatea comercială este titulara;32. orice alte activităţi pentru realizarea obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. este filiala a Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. este de 7.429.035.468 mii lei, împărţit în 74.290.354 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 100.000 lei. Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în calitate de acţionar unic, din capitalul care este deţinut de statul român, reprezentant de Ministerul Industriei şi Comerţului. Capitalul social este parte din capitalul propriu al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., potrivit balanţei de verificare pe trimestrul I 1998.Capitalul social, înscris conform alineatului precedent, va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome de Electricitate "Renel", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei, şi ale reevaluarii patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al societăţii comerciale, a prezentului statut şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.Societatea Comercială "Electrica" - S.A. face parte din Compania Naţionala de Electricitate - S.A. până la data fixată în programul de privatizare.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului socialMajorarea capitalului socialAdunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării acestuia.Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.Reducerea capitalului socialÎn cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societăţii. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizia adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru, numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A., potrivit reglementărilor legislaţiei în vigoare, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale, cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.Vânzarea-cumpărarea acţiunilor poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege, cu respectarea dreptului de preemţiune al acţionarilor.Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Electrica" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societăţii comerciale; b) alege 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, conform prevederilor legale; c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; d) stabileşte nivelul remuneraţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor; g) aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii comerciale de aceştia; m) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor sedii proprii; n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; o) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), k), l) şi m), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice a societăţii comerciale; b) mutarea sediului societăţii comerciale; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea sau reducerea capitalului social; e) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii comerciale; f) dizolvarea anticipata a societăţii comerciale; g) emisiunea de obligaţiuni; h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; i) aproba conversia acţiunilor nominative, emise în forma dematerializată, în acţiuni nominative, emise în forma materializata, şi invers; j) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. b), c), d) şi g).  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc indicat în convocare.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acţionarilorÎn ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus.Hotărârile luate de adunările generale în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice, au dreptul de a se retrage din societatea comercială şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Comercială "Electrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 7 membri.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani de către consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.Preşedintele este numit de consiliul de administraţie. Conducerea executivă a societăţii comerciale este asigurata de către directorul general numit de consiliul de administraţie al companiei.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de funcţionare o parte dintre atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către un director general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Nu pot fi directori ai societăţii comerciale şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii; b) numeşte şi revoca directorii executivi ai societăţii; c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societăţii, pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; d) încheie acte juridice prin care să dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba delegarile de competenţa pentru directorii executivi şi pentru persoanele din conducerea sediilor secundare, în vederea executării operaţiunilor societăţii comerciale; f) aproba încheierea oricăror contracte, pentru care nu a delegat competenţa directorilor din conducerea executivă a societăţii; g) negociaza contractul colectiv de muncă; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs ale societăţii comerciale; i) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; j) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; k) aproba numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie.B. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii.Directorii executivi sunt funcţionari ai societăţii comerciale, executa operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.Atribuţiile directorului general şi ale directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 20CenzoriiGestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al societăţii.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care vor înlocui, în condiţiile legii, cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale societăţii comerciale.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale sau au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând insera în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor.În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 21Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanţare, constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 23Personalul societăţii comercialeDirectorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora şi personalul de conducere şi de execuţie al societăţii comerciale sunt numiţi, angajaţi şi concediati de directorul general al acesteia.Angajarea şi concedierea personalului din sucursalele societăţii comerciale, cu excepţia celui din conducerea acestora, se face de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.Personalul Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.  +  Articolul 24Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea comercială va tine evidenţa contabilă pentru activităţile desfăşurate şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul societăţii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau alte asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societatea comercială în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.  +  Articolul 27Registrele societăţii comercialeSocietatea comercială va tine, prin grija administratorilor şi a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea  +  Articolul 28Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, cu obiect de activitate similar, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 29Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.  +  Articolul 30Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 31Modificarea formei juridiceModificarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 32Dizolvarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii comerciale; b) declararea nulităţii societăţii comerciale; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii lichidării judiciare; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte situaţii prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii comerciale.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 33Lichidarea societăţii comercialeDizolvarea societăţii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea societăţii comerciale şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 34LitigiileLitigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice, române şi străine, pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 4                    LISTAbunurilor proprietate publică aflate în administrarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", atribuite entitatilor nou-înfiinţate    1. Liniile electrice aeriene cu tensiuni de 220, 400 şi 750 kV, aparţinând Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
       
    Nr. crt.Denumirea, tensiunea şi traseul liniei
    12
      FTDE BACĂU
    1.LEA 400 kV GUTINAŞ-BRAŞOV
    2.LEA 400 kV GUTINAŞ-SMÂRDAN
    3.LEA 400 kV GUTINAŞ-SMÂRDAN
    4.LEA 400 kV GUTINAŞ-BACĂU SUD
    5.LEA 400 kV GUTINAŞ-BACĂU SUD
    6.LEA 400 kV BACĂU SUD-ROMAN NORD-SUCEAVA
    7.RACORD 400 kV ST. ROMAN NORD
    8.RACORD 400 kV ST. FOCŞANI VEST
    9.LEA 220 kV GUTINAŞ-DUMBRAVA
    10.LEA 220 kV GUTINAŞ-DUMBRAVA
    11.LEA 220 kV GUTINAŞ-DUMBRAVA
    12.LEA 220 kV GUTINAŞ-DUMBRAVA
    13.LEA 220 kV DUMBRAVA-STEJARU
    14.LEA 220 kV STEJARU-GHEORGHENI
    15.LEA 220 kV GUTINAŞ-FAI-MUNTENI
    16.LEA 220 kV GUTINAŞ-FAI-MUNTENI
    17.LEA 220 kV BORZEŞTI-AT1-GUTINAŞ
    18.LEA 220 kV BORZEŞTI-AT2-GUTINAŞ
    19.LEA 220 kV BORZEŞTI-TA7-GUTINAŞ
    20.LEA 220 kV BORZEŞTI-TA8-GUTINAŞ
    21.LEA 220 kV GUTINAŞ-FOCŞANI VEST
    22.LEA 220 kV GUTINAŞ-FOCŞANI VEST
    23.LEA 220 kV GUTINAŞ-FOCŞANI VEST
      FTDE BAIA MARE
    1.LEA 400 kV ROŞIORI-GĂDĂLIN
    2.LEA 400 kV ROŞIORI-MUKACEVO (Ucraina)
    3.LEA 400 kV ROŞIORI-ORADEA
    4.LEA 220 kV BAIA MARE-TIHĂU
    5.LEA 220 kV TIHĂU-SĂLAJ
    6.LEA 220 kV TIHĂU-CLUJ-FLOREŞTI
    7.LEA 220 kV ROŞIORI-VETIŞ
    8.LEA 220 kV BAIA MARE-ROŞIORI
    9.LEA 220 kV BAIA MARE-IERNUT
      FTDE BRAŞOV
    1.LEA 400 kV DÂRSTE-BRAŞOV
    2.LEA 400 kV DÂRSTE-BRAZI
    3.LEA 400 kV BRAŞOV-SIBIU
    4.LEA 400 kV BRAŞOV-PITEŞTI
    5.LEA 400 kV BRAŞOV-BORZEŞTI
      FTDE BUCUREŞTI
    1.LEA 400 kV PELICANU-CSC CĂLĂRAŞI
    2.LEA 400 kV BUCUREŞTI SUD-PELICANU
    3.LEA 400 kV SLATINA-BUCUREŞTI SUD
    4.LEA 400 kV BUCUREŞTI SUD-GURA IALOMIŢEI
    5.LEA 400 kV URECHEŞTI-DOMNEŞTI
    6.LEA 400 kV DOMNEŞTI-BUCUREŞTI SUD
    7.LEA 400 kV DOMNEŞTI-BRAZI-DÂRSTE
    8.LEA 400 kV GURA IALOMIŢEI-CERNAVODĂ, TRONSON 1
    9.LEA 400 kV GURA IALOMIŢEI-CERNAVODĂ, TRONSON 2
    10.LEA 400 kV PELICANU-CERNAVODĂ,TRONSON 1
    11.LEA 400 kV PELICANU-CERNAVODĂ, TRONSON 2
    12.LEA 400 kV CERNAVODĂ-GURA IALOMIŢEI
    13.LEA 400 kV CERNAVODĂ-PELICANU
    14.LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-FUNDENI
    15.LEA 220 kV FUNDENI-BRAZI VEST
    16.LEA 220 kV GHIZDARU-TURNU MĂGURELE
    17.LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-GHIZDARU (C1) + DERIVAŢIE MOSTIŞTEA
    18.LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-GHIZDARU (C2)
    19.CADRE LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-GHIZDARU (C1)
    20.CADRE LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-GHIZDARU (C2)
    21.CADRE LEA 220 kV BUCUREŞTI SUD-FUNDENI
      FTDE CONSTANŢA
    1.LEA 750 kV IASCCEA-VARNA
    2.LEA 750 kV U.R.S.S.-ISACCEA
    3.LEA 400 kV U.R.S.S.-R. P. Bulgaria
    4.LEA 440 kV CNE CERNAVODĂ-CONSTANŢA NORD
    5.LEA 400 kV CNE CERNAVODĂ-GURA IALOMIŢEI (C1)
    6.LEA 400 kV CONSTANŢA NORD-STORMAN-TULCEA VEST
    7.LEA 400 kV CONSTANŢA NORD-STORMAN-TULCEA VEST
    8.LEA 400 kV BRĂILA-TULCEA (LEA LACU SĂRAT+ISACCEA-TULCEA VEST)
    9.LEA 400 kV CNE CERNAVODĂ-MEDGIDIA SUD
      FTDE CRAIOVA
    1.LEA 400 kV NR. 1 URECHEŞTI-ROGOJELU (G3+G4)
    2.LEA 400 kV NR. 2 URECHEŞTI-ROGOJELU (G5+G6)
    3.LEA 400 kV PORŢILE DE FIER-IUGOSLAVIA
    4.LEA 400 kV PORŢILE DE FIER-SLATINA
    5.LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-URECHEŞTI BRADU
    6.LEA 400 kV URECHEŞTI-ŢÂNŢĂRENI
    7.LEA 400 kV URECHEŞTI-ŢÂNŢĂRENI
    8.LEA 400 kV URECHEŞTI-DOMNEŞTI
    9.LEA 400 kV CET TURCENI-STAŢIA ŢÂNŢĂRENI (G1+G2+G3+G4)
    10.LEA 400 kV CET TURCENI-STAŢIA ŢÂNŢĂRENI (G5+G6+G7+G8)
    11.LEA 400 kV PORŢILE DE FIER-URECHEŞTI
    12.LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-SLATINA-SIBIU
    13.LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B.
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
      LEA 400 kV ŢÂNŢĂRENI-R.P.B. (DIF. VAL.)
    14.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-DROBETA-TURNU SEVERIN (C1)
    15.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-DROBETA-TURNU SEVERIN (C2)
    16.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-CALAFAT
    17.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-CETATE
    18.LEA 220 kV CETATE-CALAFAT
      LEA 220 kV CETATE-CALAFAT
      LEA 220 kV CETATE-CALAFAT
    19.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-CETATE
    20.LEA 220 kV CRAIOVA NORD-SLATINA (C1+C2)
    21.LEA 220 kV IŞALNIŢA-SLATINA (C3+C4)
    22.LEA 220 kV CRAIOVA NORD-TURNU MĂGURELE
    23.LEA 220 kV IŞALNIŢA-BECHET-BULGARIA
    24.LEA 220 kV PAROŞENI-TÂRGU JIU
    25.LEA 220 kV TÂRGU JIU-URECHEŞTI
    26.LEA 220 kV URECHEŞTI-SĂRDĂNEŞTI
    27.LEA 220 kV INTRARE-IEŞIRE SĂRDĂNEŞTI
    28.LEA 220 kV URECHEŞTI-ROGOJELU (G1+G2)
    29.LEA 220 kV IŞALNIŢA-CRAIOVA NORD (C2)
    30.LEA 220 kV IŞALNIŢA-CRAIOVA NORD (C1)
    31.LEA 220 kV SĂRDĂNEŞTI-CRAIOVA NORD
    32.LEA 220 kV INTRARE-IEŞIRE SĂRDĂNEŞTI
      FTDE CLUJ
    1.LEA 400 kV GĂDĂLIN-CLUJ EST
    2.LEA 400 kV IERNUT-GĂDĂLIN
    3.LEA 400 kV GĂDĂLIN-ROŞIORI
    4.LEA 400 kV IERNUT-GĂDĂLIN
    5.LEA 400 kV GĂDĂLIN-ROŞIORI
    6.LEA 400 kV MINTIA-ARAD
    7.LEA 400 kV MINTIA-SIBIU
    8.LEA 220 kV IERNUT-BAIA MARE III
    9.LEA 220 kV IERNUT-BAIA MARE
    10.LEA 220 kV IERNUT-BAIA MARE
    11.LEA 220 kV FLOREŞTI-CÂMPIA TURZII
    12.LEA 220 kV MĂRIŞEL-RACORD (TH1+TH2+TH3)
    13.LEA 220 kV CÂMPIA TURZII-CUPTOARE
    14.LEA 220 kV FLOREŞTI-TIHĂU
    15.LEA 220 kV ST. 192 (ALBA IULIA)-CÂMPIA TURZII
    16.LEA 220 kV FLOREŞTI-TIHĂU
    17.LEA 220 kV FLOREŞTI-MĂRIŞEL
      FTDE DEVA
    1.LEA 400 kV MINTIA-ARAD
    2.LEA 400 kV MINTIA-SIBIU
    3.LEA 400 kV RETEZAT-HAŞDAT
    4.LEA 220 kV MINTIA-PEŞTIŞ I-II
    5.LEA 220 kV MINTIA-ALBA
    6.LEA 220 kV MINTIA-TIMIŞOARA
    7.LEA 220 kV MINTIA-HAŞDAT
    8.LEA 220 kV PEŞTIŞ-HAŞDAT
    9.LEA 220 kV PEŞTIŞ-OŢELĂRIE
    10.LEA 220 kV HAŞDAT-OŢELĂRIE
      LEA 220 kV HAŞDAT-OŢELĂRIE
    11.LEA 220 kV PAROŞENI-BARU
    12.LEA 220 kV BARU-HAŞDAT
      FTDE IAŞI
    1.LEA 400 kV GUTINAŞ-MUNTENI
    2.LEA 220 kV FAI-SUCEAVA ST. 1-208
    3.LEA 220 kV DC. FAI. GUTINAŞ-MUNTENI ST. 479-624
    4.LEA 220 kV DC. GUTINAŞ FAI-GUTINAŞ-MUNTENI
    5.LEA 220 kV DC. GUTINAŞ FAI-MUNTENI-FAI
      FTDE GALAŢI
    1.LEA 400 kV ISACCEA-SMÂRDAN
    2.LEA 400 kV ISACCEA-SMÂRDAN CIRC. 1+2
    3.LEA 400 kV ISACCEA-SMÂRDAN CIRC. 2
    4.LEA 400 kV ISACCEA-SMÂRDAN CIRC. 1+2 RACORD LA SMÂRDAN
    5.LEA 400 kV SMÂRDAN-ISACCEA 2
    6.LEA 400 kV LACU SĂRAT-ISACCEA
    7.LEA 400 kV LACU SĂRAT-SMÂRDAN
    8.LEA 400 kV LACU SĂRAT-SMÂRDAN
    9.LEA 400 kV LACU SĂRAT-SMÂRDAN, comun cu ISACCEA-SMÂRDAN
    10.LEA 400 kV GUTINAŞ-SMÂRDAN
    11.LEA 400 kV GUTINAŞ-SMÂRDAN SC
    12.LEA 400 kV GUTINAŞ-SMÂRDAN, comun cu LACU SĂRAT-SMÂRDAN
    13.LEA 400 kV LACU SĂRAT GENERATOR 4 CET BRĂILA
    14.LEA 400 kV GURA IALOMIŢEI-LACU SĂRAT
    15.LEA 400 kV LACU SĂRAT GENERATOR 3 CET BRĂILA
    16.LEA 220 kV BARBOŞI-LACU SĂRAT
    17.LEA 220 kV LACU SĂRAT-FILEŞTI DC
    18.LEA 220 kV FILEŞTI-LACU SĂRAT
    19.LEA 220 kV FILEŞTI-LACU SĂRAT
    20.LEA 220 kV FILEŞTI-BARBOŞI
    21.LEA 220 kV BARBOŞI-FOCŞANI VEST
    22.LEA 220 kV LACU SĂRAT-GENERATOR 2 CET BRĂILA
      LEA 220 kV LACU SĂRAT-GENERATOR 1 CET BRĂILA
      FTDE ORADEA
    1.LEA 400 kV ROŞIORI-ORADEA SUD
      FTDE PLOIEŞTI
    1.LEA 400 kV BRAZI VEST-DÂRSTE
    2.LEA 400 kV BRAZI-DOMNEŞTI
    3.LEA 400 kV BRAZI VEST-SALPU
    4.LEA 220 kV DOICEŞTI-TÂRGOVIŞTE
    5.LEA 220 kV DOICEŞTI-TÂRGOVIŞTE C2
    6.LEA 220 kV BRADU-TÂRGOVIŞTE, C1+2
    7.LEA 220 kV BRAZI-TÂRGOVIŞTE, C1+C2
    8.LEA 220 kV CUPTOARE, C1+3
    9.LEA 220 kV CUPTOARE 2
    10.LEA 220 kV BRAZI VEST-FUNDENI
    11.LEA 220 kV RACORD ST. TELEAJEN
    12.LEA 220 kV CET. BRAZI, C1+2
      FTDE PITEŞTI
    1.LEA 400 kV URECHEŞTI-BOCĂNEŞTI SAT
    2.LEA 400 kV URECHEŞTI-BRADU
    3.LEA 400 kV SIBIU-AREFU
    4.LEA 400 kV AREFU-SLATINA
    5.LEA 400 kV SLATINA-ŢÂNŢĂRENI
    6.LEA 400 kV SLATINA-BUCUREŞTI
    7.LEA 400 kV SLATINA-PORŢILE DE FIER
    8.LEA 400 kV BRADU-BRAŞOV
    9.LEA 220 kV SLATINA 400-SLATINA 220-AT1
    10.LEA 220 kV SLATINA 400-SLATINA 220-AT2
    11.LEA 220 kV SLATINA 220-SRA1
    12.LEA 220 kV SLATINA 220-SRA2
    13.LEA 220 kV TÂRGOVIŞTE-BRADU
    14.LEA 220 kV BRADU-STUPĂREI
    15.LEA 220 kV AREFU-BRADU
    16.LEA 220 kV IŞALNIŢA-SLATINA
    17.RACORD 220 kV LA STAŢIA GRĂDIŞTE
    18.LEA 220 kV UHE VIDRARU-ST. 220 kV AREFU
    19.LEA 220 kV CRAIOVA N-TURNU MĂGURELE
    20.LEA 220 kV BRADU-P. SUD
    21.LEA 220 kV AREFU-RÂURENI
    22.LEA 220 kV RÂURENI-STUPĂREI
    23.LEA 220 kV CRAIOVA N.-SLATINA
      FTDE SIBIU
    1.LEA 400 kV MINTIA-SIBIU
    2.LEA 400 kV SIBIU SUD-ŢÂNŢĂRENI
    3.LEA 400 kV SIBIU-BRAŞOV
    4.LEA 400 kV IERNUT-SIBIU
    5.LEA 400 kV MINTIA-SIBIU
    6.LEA 220 kV LOTRU-SIBIU SUD
    7.LEA 220 kV CLUJ-FLOREŞTI-ALBA IULIA
    8.LEA 220 kV ALBA IULIA-ŞUGAG
    9.LEA 220 kV ALBA IULIA-GALCEAG
    10.LEA 220 kV MINTIA-ALBA IULIA
      FTDE SUCEAVA
    1.LEA 400 kV ROMAN N.-SUCEAVA
    2.LEA 220 kV IAŞI-SUCEAVA
      FTDE TÂRGU MUREŞ
    1.LEA 400 kV LUDUŞ-TÂRGU MUREŞ
    2.LEA 220 kV FÂNTÂNELE-UNGHENI
    3.LEA 220 kV IERNUT-UNGHENI
    4.LEA 220 kV STEJARU-GHEORGHENI
    5.LEA 220 kV FÂNTÂNELE-GHEORGHENI
      FTDE TIMIŞOARA
    1.LEA 400 kV ANINA REŞIŢA
    2.LEA 400 kV MINTIA-ARAD, TR. 1
      LEA 400 kV MINTIA-ARAD, TR. 2
    3.LEA 400 kV ARAD-R.P.U.
    4.LEA 220 kV PORŢILE DE FIER-REŞIŢA
    5.LEA 220 kV REŞIŢA
    6.LEA 220 kV
    7.LEA 220 kV TMS-REŞIŢA
    8.LEA 220 kV REŞIŢA
    9.LEA 220 kV REŞIŢA
    10.LEA 220 kV OŢELU ROŞU
    11.LEA 220 kV TIMIŞOARA-HUNEDOARA
    12.LEA 220 kV HUNEDOARA M.-TIMIŞOARA
    13.LEA 220 kV TIMIŞOARA-ARAD
    14.LEA 220 kV ARAD-TIMIŞOARA
    15.LEA 220 kV RAC. ST. 220 kV SĂCĂLAZ
    16.LEA 220 kV STAND SEMENIC
      TOATE LINIILE DE 220, 400, 750 kV VOR FI ATRIBUITE ÎN ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ELECTRICITATE - S.A.
       
    TOTAL FIZIC PE REGIA AUTONOMĂ DE ELECTRICITATE "RENEL"
    LEA 750 kV154.000 km
    LEA 400 kV4.396.000 km
    LEA 220 kV3.576.000 km
      2. Staţii de transformare cu tensiuni de 220, 400 şi 750 kV
               
    STAŢII DE750 kVSTAŢII DE 220 kV25.FAI 1001
    1.ISACCEA1.FUNDENI26.MUNTENI
      2.BACĂU SUD27.AREF
    STAŢII DE 400 kV3.DUMBRAVA28.GRĂDIŞTE
    1.GUTINAŞ4.FOCŞANI29.PITEŞTI SUD
    2.BRAŞOV5.ROMAN30.RÂURENI
    3.DÂRSTE6.BAIA MARE 331.SLATINA
    4.DOMNEŞTI7.SĂLAJ32.STUPĂREI
    5.GURA IALOMIŢEI8.TIHĂU33.STÂLPU
    6.PELICANU9.VETIŞ34.TELEAJEN
    7.CLUJ EST10.GHIZDANI35.TÂRGOVIŞTE
    8.GĂDĂLIN11.MOSTIŞTEA36.ALBA IULIA
    9.CONSTANŢA NORD12.CLUJ-FLOREŞTI37.SUCEAVA
    10.TULCEA VEST13.CÂMPIA TURZII38.ARAD
    11.PORŢILE DE FIER14.CALAFAT39.REŞIŢA
    12.ŢÂNŢĂRENI15.CETATE40.SĂCĂLAZ
    13.URECHEŞTI16.CRAIOVA NORD41.TIMIŞOARA
    14.LACU SĂRAT17.DROBETA-TURNU SEVERIN42.GHEORGHENI
    15.SMÂRDAN18.SĂRDĂNEŞTI43.UNGHENI
    16.BRADU19.TÂRGU JIU44.ORADEA SUD
    17.SLATINA20.BAIA MARE45.TURNU MĂGURELE
    18.SIBIU SUD21.HAŞDAT46.VIAZ
    19.BRAZI VEST22.PEŞTIŞ47.OŢELĂRIE DEVA
    20.MEDGIDIA23.BARBOŞI  
    21.ROŞARI24.FILEŞTI  
    TOTAL FIZIC PE REGIA AUTONOMĂ DE ELECTRICITATE "RENEL"
    STAŢII DE 750 kV1 buc.
    STAŢII DE 400 kV21 buc.
    STAŢII DE 220 kV47 buc.
      1 STATIE DE 750 kV, 20 STAŢII DE 400 kV ŞI 47 STAŢII DE 220 kV VOR FI ATRIBUITE ÎN ADMINISTRAREA COMPANIEI NAŢIONALE DE ELECTRICITATE - S.A.    1 STATIE DE 400 kV (CERNAVODA) VA FI ATRIBUITĂ ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII NAŢIONALE "NUCLEARELECTRICA" - S.A.    3. Amenajări hidroelectrice - Baraje
           
    Nr. crt.Cursul de apă şi denumirea CHPuterea naturalăDenumirea lacului
    1.Dunăre - Porţile de Fier I1.050Porţile de Fier
    2.Lotru - Ciunget610Vidra
    3.Râu Mare - Retezat605Gura Apelor
    4.Someşu Cald - Marişelu220Fântânele
    5.Argeş - Vidraru220Vidraru
    6.Dunăre - Porţile de Fier II216Porţile de Fier II
    7.Bistriţa - Bicaz210Izvoru Muntelui
    8.Sebeş - Gâlceag150Oasa
    9.Sebeş - Şugag150Tău
    10.Sebeş - Ruieni (Gr. I)70Poiana Mărului
    11.Lotru - Brădişor115Bradişor
    12.Tismana - Tismana106V. Mare - Clocotiş
    13.Drăgan - Remeţi100Drăgan
    14.Olt - Turnu70Turnu
    15.Dâmboviţa - Clăbucet64Pecineagu
    16.Drăgan, Cădere lad, Remeţi58-
    17.Munteni - Cădere Iad0,7-
    18.Dunăre - Gogoşu (Gr. I)27Porţile de Fier II
    19.Olt - Ipoteşti53Ipoteşti
    20.Olt - Drăgăneşti53Drăgăneşti
    21.Olt - Frunzaru53Frunzaru
    22.Olt - Rusăneşti53Rusăneşti
    23.Cerna - Motru50Valea lui Iovan
    24.Olt - Străjeşti50Străjeşti
    25.Olt - Râureni48Râureni
    26.Olt - Râmnicu Vâlcea46Râmnicu Vâlcea
    27.Olt - Govora45Govora
    28.Olt - Drăgăşani45Drăgăşani
    29.Şomeşu Cald - Tarniţa45Tarniţa
    30.Siret - Răcăciuni45 + 0,26Răcăciuni
    31.Bistriţa - Vaduri44Vaduri
    32.Siret - Bereşti43,5Bereşti
    33.Sebeş - Săsciori42Nedoiu
    34.Buyau - Nehoiaşu, Cădere Siriu42Siriu
    35.Siret - Călimăneşti (Gr. I)20Călimăneşti
    36.Olt - Ariceşti38Ariceşti
    37.Olt - Călimăneşti38Călimăneşti
    38.Olt - Ioneşti38Ioneşti
    39.Olt - Zăvideni38Zăvideni
    40.Olt - Băbeni37Băbeni
    41.Olt - Dăeşti37Dăeşti
    42.Bistriţa - Bacău II30Bacău
    43.Siret - Galbeni29,15 + 0,3Galbeni
    44.Sadu - Sadu V27,4Negovanu
    45.Olt - Slatina26Slatina
    46.Olt - Gura Lotrului24,8Gura Lotrului
    47.Bistriţa - Bacău I23Lilieci
    48.Bistriţa - Gârleni23Gârleni
    49.Bistriţa - Racova23Racova
    50.Bistriţa - Pângăraţi23Pângăraţi
    51.Bistriţa - Colibiţa21Colibiţa
    52.Râu Târgului - Lereşti19Râuşoru
    53.Lotru - Mălaia18Mălaia
    54.Crişu Repede - Lugaşu18Lugaşu
    55.Crişu Repede - Tileagd18Tileagd
    56.Ialomiţa - Dobreşti16Scropoasa
    57.Râu Mare - Ostrovul Mic15,9Ostrovu Mic
    58.Râu Mare - Ostrovul Mare15,9-
    59.Râu Mare - Cârneşti I15,9-
    60.Râu Mare - Pâclişa15,9Pâclişa
    61.Râu Mare - Toteşti I15,9-
    62.Râu Mare - Toteşti II15,9-
    63.Râu Mare - Haţeg15,9Haţeg
    64.Argeş - Noapteş15,4-
    65.Argeş - Zigoneni15,4Zigoneni
    66.Argeş - Băiculeşti15,4-
    67.Argeş - Vâlcele15,4Vâlcele
    68.Argeş - Dieşti15Dieşti
    69.Argeş - Albeşti15-
    70.Argeş - Cerbureni15Cerbureni
    71.Argeş - Valea Iaşului15-
    72.Ialomiţa - Moroieni15Moroieni
    73.Prut - Stânca Costeşti15Stânca Costeşti
    74.Olt - Voila14,2Voila
    75.Olt - Viştea14,2Viştea
    76.Olt - Arpaşu14,2Arpaşu
    77.Olt - Scoreiu14,2Scoreiu
    78.Bistriţa - Roznov I14-
    79.Bistriţa - Roznov II14-
    80.Bistriţa - Zăneşti14-
    81.Bistriţa - Costişa14-
    82.Râu Mare - Clopotiva14-
    83.Someşu Cald - Someşu Cald12Someşu Cald
    84.Ialomiţa Scropoasa12Bolboci
    85.Buzău - Verneşti11,8-
    86.Buzău - Simileasca11,8-
    87.Argeş - Măniceşti11,5-
    88.Argeş - Morişani11,5-
    89.Argeş - Budeasa11,5Budeasa
    90.Râu Mare - Cârneşti II11,5-
    91.Râu Mare - Oltea11,5-
    92.Buzău - Cândeşti11,3Cândeşti
    93.Bistriţa - Piatra-Neamţ11Bâtca Doamnei
    94.Bistriţa Buhuşi11-
    95.Jiu - Vădeni11Vădeni
    96.Doftana - Paltinu10,2Paltinu
    97.Bistriţa - Clocotiş10Vâja
    98.Teleajen - Măneciu - Ungureni10Măneciu
    99.Canal Dunăre Marea Neagră - Agigea10Canal Dunăre-Marea Neagră
    100.Jiu - Turceni I9,9Turceni I
    101.Argeş - Goleşti8Goleşti
    102.Argeş - Curtea de Argeş7,7Curtea de Argeş
    103.Argeş - Bascov7,7Bascov
    104.Argeş - Piteşti7,7Piteşti
    105.Cerna - Herculane (căderea Cerna)7Herculane
    106.Someşu Mic - Gilău I6,9Gilău
    107.Someşu Mic - Gilău II6,9-
    108.Someşu Mic - Floreşti I6,9-
    109.Râu Târgului - Voineşti5,2-
    110.Vâlsan - Vâlsan5Vâlsan
    111.Cumpăna - Cumpăniţa5Cumpăna
    112.Dâmboviţa - Văcăreşti4,8Văcăreşti
    113.Uz - Poiana Uzului4,1Poiana Uzului
    114.Sebeş - Petreşti I4Petreşti
    115.Cibin - Gura Râului3,7Gura Râului
    116.Iad - Leşu3,4Leşu
    117.Siret - Rogojeşti3,2Rogojeşti
    118.Tismana - Tismana aval3Tismana
    119.Sadu - Sadu I2,9Sadu I
    120.Crişu Repede - Aştileu I2,8-
    121.Ialomiţa - Dridu2,45Dridu
    122.Ialomiţa - Pucioasa2Pucioasa
    123.Olăneşti - Vlădeşti1,7Vlădeşti
    124.Sadu - Sadu II1,54Sadu II
    125.Someşu Mic - Floreşti II1,5Floreşti
    126.Jiu - Craiova, restituţie apă1,45-
    127.Mureş - Mintia, restituţie apă1,4-
    128.Siret - Bucecea1,2Bucecea
    129.Prahova - Sinaia II1,2-
    130.Prahova - Sinaia III1,2-
    131.Prahova - Sinaia1Sinaia
    132.Crişu Repede - Aştileu II1-
    133.Tazlău - Belci1Belci
    134.Gilort - Novaci I0,92Novaci
    135.Argeş - Ogrezeni0,6Priza de apă Bucureşti
   +  Anexa 5                  LISTAsubunitatilor Regiei Autonome de Electricitate "Renel" care se desfiinţează şi se transforma în societăţi comerciale şi regie autonomă, cu filiale cu personalitate juridică şi sucursale fără personalitate juridică
                   
    Nr. crt.Situaţia actuală a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" înainte de reorganizareStructuri nou-înfiinţate după reorganizare
    Societăţi comercialeRegie autonomă
    Compania Naţională de Electricitate - S.A.Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. cu 3 sucursale fără personalitate juridicăRegia Autonomă pentru Activităţi Nucleare cu 4 sucursale fără personalitate juridică
    8 sucursale fără personalitate juridică pentru activitatea de transport - dispecer al Sistemului energetic naţional3 filiale, societăţi comerciale cu personalitate juridică
    Regia Autonomă de Electricitate "Renel" cu filiale fără personalitate juridicăFiliala Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. cu 10 sucursale fără personalitate juridicăFiliala Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. cu 24 de sucursale fără personalitate juridicăFiliala Societatea Comercială "Electrica" - S.A. cu 42 de sucursale fără personalitate juridică
    01234567
    1.F.T.D.E. BacăuS.T.D. Bacău     S.D. Bacău    
    2.F.T.D.E. BucureştiS.T.D. Bucureşti     S.D. Ilfov    
    3.F.T.D.E. ClujS.T.D. Cluj     S.D. Cluj    
    4.F.T.D.E. CraiovaS.T.D. Craiova     S.D. Craiova    
    5.F.T.D.E. TimişoaraS.T.D. Timişoara     S.D. Timişoara    
    6.F.T.D.E. ConstanţaS.T. Constanţa     S.D. Constanţa    
    7.F.T.D.E. PiteştiS.T. Piteşti     S.D. Piteşti    
    8.F.T.D.E. SibiuS.T. Sibiu     S.D. Sibiu    
    9.F.E. Arad     S.E. Arad      
    10.F.E. Bacău     S.E. Bacău      
    11.F.E. Bistriţa   S.H. Bistriţa        
    12.F.E. Borzeşti     S.E. Borzeşti      
    13.F.E. Braşov     S.E. Braşov      
    14.F.E. Brăila     S.E. Brăila      
    15.F.E. Bucureşti     S.E. Bucureşti      
    16.F.E. Buzău   S.H. Buzău        
    17.F.E. Caransebeş   S.H. Caransebeş        
    18.F.E. Cluj   S.H. Cluj        
    19.F.E. Constanţa     S.E. Constanţa      
    20.F.E. Craiova     S.E. Craiova      
    21.F.E. Curtea de Argeş   S.H. Curtea de Argeş        
    22.F.E. Deva     S.E. Deva      
    23.F.E. Doiceşti     S.E. Doiceşti      
    24.F.E. Drobeta-Turnu Severin           "ROMAG-TERMO"
    25.F.E. Galaţi     S.E. Galaţi      
    26.F.E. Giurgiu     S.E. Giurgiu      
    27.F.E. Haţeg   S.H. Haţeg        
    28.F.E. Iaşi     S.E. Iaşi      
    29.F.E. Işalniţa     S.E. Işalniţa      
    30.F.E. Mureş     S.E. Mureş      
    31.F.E. Oradea     S.E. Oradea      
    32.F.E. Paroşeni     S.E. Paroşeni      
    33.F.E. Piteşti     S.E. Piteşti      
    34.F.E. Ploieşti     S.E. Ploieşti      
    35.F.E. Porţile de Fier   S.H. Porţile de Fier        
    36.F.E. Râmnicu Vâlcea   S.H. Râmnicu Vâlcea        
    37.F.E. Rovinari     S.E. Rovinari      
    38.F.E. Sebeş   S.H. Sebeş        
    39.F.E. Suceava     S.E. Suceava      
    40.F.E. Timişoara     S.E. Timişoara      
    41.F.E. Târgu Jiu   S.H. Târgu Jiu        
    42.F.E. Turceni     S.E. Turceni      
    43.F.E. Zalău     S.E. Zalău      
    44.F.D.E. Alba Iulia       S.D. Alba Iulia    
    45.F.D.E. Arad       S.D. Arad    
    46.F.D.E. Alexandria       S.D. Alexandria    
    47.F.T.D.E Baia Mare       S.D. Baia Mare    
    48.F.D.E Bistriţa       S.D. Bistriţa    
    49.F.D.E. Botoşani       S.D. Botoşani    
    50.F.D.E Brăila       S.D. Brăila    
    51.F.T.D.E. Braşov       S.D. Braşov    
    52.F.D.E. Bucureşti       S.D. Bucureşti    
    53.F.D.E. Buzău       S.D. Buzău    
    54.F.D.E. Călăraşi       S.D. Călăraşi    
    55.F.T.D.E. Deva       S.D. Deva    
    56.F.D.E. Drobeta-Turnu Severin       S.D. Drobeta-Turnu Severin    
    57.F.D.E. Focşani       S.D. Focşani    
    58.F.T.D.E. Galaţi       S.D. Galaţi    
    59.F.D.E. Giurgiu       S.D. Giurgiu    
    60.F.T.D.E. Iaşi       S.D. Iaşi    
    61.F.D.E. Miercurea-Ciuc       S.D. Miercurea-Ciuc    
    62.F.T.D.E. Oradea       S.D. Oradea    
    63.F.D.E. Piatra-Neamţ       S.D. Piatra-Neamţ    
    64.F.T.D.E. Ploieşti       S.D. Ploieşti    
    65.F.D.E. Reşiţa       S.D. Reşiţa    
    66.F.D.E. Râmnicu Vâlcea       S.D. Râmnicu Vâlcea    
    67.F.D.E. Satu Mare       S.D. Satu Mare    
    68.F.D.E. Sfântu Gheorghe       S.D. Sfântu Gheorghe    
    69.F.D.E. Slatina       S.D. Slatina    
    70.F.D.E. Slobozia       S.D. Slobozia    
    71.F.T.D.E. Suceava       S.D. Suceava    
    72.F.D.E. Târgovişte       S.D. Târgovişte    
    73.F.D.E. Târgu Jiu       S.D. Târgu Jiu    
    74.F.T.D.E. Târgu Mureş       S.D. Târgu Mureş    
    75.F.D.E. Tulcea       S.D. Tulcea    
    76.F.D.E. Vaslui       S.D. Vaslui    
    77.F.D.E. Zalău       S.D. Zalău    
    78.F.C.N.E. Cernavodă         - "C.N.E.-PROD", Cernavodă  
                - "CNE-INVEST" Cernavodă  
    79.F.C.N. Piteşti         "FCN" Piteşti  
    80.ROMAG Drobeta - Turnu Severin           "ROMAG-PROD"
    81.C.I.T.O.N. Bucureşti           S.I.T.O.N. Bucureşti
    82.I.C.N.E. Piteşti           S.C.N.E. Piteşti
  ---------