HOTĂRÂRE nr. 698 din 11 septembrie 2013privind înființarea pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei activități finanțate integral din venituri proprii și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înființarea pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a activității finanțate integral din venituri proprii privind închirierea, în condițiile legii, de către aceasta, a unor spații aflate în administrarea sa.(2) Veniturile proprii ale activității prevăzute la alin. (1) se constituie din cota-parte din chiria încasată de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit legii.(3) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor date în chirie, precum și dotarea bibliotecii Înaltei Curți de Casație și Justiție cu cărți de specialitate juridică.(4) Cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea activității se finanțează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite care o organizează.(6) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii, prevăzută la alin. (1), se aprobă odată cu bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(7) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii se întocmește, la venituri, pe surse de proveniență, iar la cheltuieli, după natura și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare.(8) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor și se utilizează cu aceleași destinații.(9) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin. (1) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.(10) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 257/2005 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești a activității finanțate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor și examenelor de admitere în aparatul propriu și, după caz, în unitățile subordonate și instanțele judecătorești, în condițiile legii, și privind închirierea, în condițiile legii, de către Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești a unor spații aflate în administrarea acestora.(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege;b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor și a persoanelor care corectează lucrările candidaților ori care soluționează contestațiile, numiți în condițiile legii;c) cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor date în chirie, în condițiile legii, de către Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești.(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor și a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizația de încadrare brută lunară sau salariul funcției de bază brut lunar în care este încadrat cel în cauză.2. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) cota-parte din chiria încasată și reținută de Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești, potrivit legii.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Ministerul Justiției și, după caz, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești pot utiliza și personal de specialitate din afara unității pentru realizarea activității privind organizarea concursurilor și examenelor de admitere, în condițiile legii.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În relațiile contractuale, pentru realizarea activității prevăzute la art. 1, Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești, pe lângă care se organizează această activitate, pot fi reprezentate de către persoanele autorizate în acest scop prin ordin al ministrului justiției.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 11 septembrie 2013.Nr. 698.-------