ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 iulie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Titlul I Organizarea şi efectuarea transporturilor pe căile ferate române  +  Capitolul 1 Organizarea transporturilor feroviare  +  Articolul 1 (1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înţelege orice deplasare de persoane şi de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviara. Transportul feroviar, precum şi serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operaţiuni de transport feroviar. (2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu. (3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezintă un serviciu esenţial pentru societate, contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor şi altor bunuri, în interiorul tarii şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi îndeplineşte sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii. (4) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport. (5) Contractul de transport se încheie şi se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport pe căile ferate din România şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (6) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităţilor proprii, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau închiriate. (7) Activităţile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licentiati în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obţine licenta operatorii de transport cu capital de stat şi/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri şi de alte bunuri pe cale ferată; b) deţin în proprietate sau cu chirie material rulant de tracţiune necesar pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă a circulaţiei feroviare şi de calitatea serviciului de transport; c) respecta întocmai prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviara publică, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor; d) dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor şi a materialului rulant motor, pentru efectuarea operaţiunilor de manevra, pregătire, reparare şi verificare a trenurilor, în conformitate cu prescripţiile specifice în vigoare; e) fac dovada onorabilitatii, capacităţii tehnice, capacităţii profesionale şi capacităţii financiare, stabilite de Ministerul Transporturilor; f) alte condiţii stabilite de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 3Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate se acordă de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 4Pe parcursul desfăşurării activităţii, operatorii de transport feroviar licentiati sunt obligaţi sa realizeze, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în prescripţiile pentru siguranţa circulaţiei feroviare, toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulaţie, sub sancţiunea suspendării sau retragerii licenţei.  +  Articolul 5 (1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii, operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferenţele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităţilor publice competente şi costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit de cel puţin 3% . (2) Serviciul public social de transport feroviar de călători poate fi concesionat de către Ministerul Transporturilor, pe bază de licitaţie publică, în condiţiile legii. (3) În cazul efectuării de servicii publice de transport marfa sau călători pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice, care beneficiază, din dispoziţia autorităţilor publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri, se vor asigura compensaţii corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.  +  Articolul 6Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat şi funcţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei, confortului şi tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în condiţii de compatibilitate şi interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.  +  Capitolul 2 Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare  +  Articolul 7 (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigura dezvoltarea şi siguranţa transporturilor feroviare. (2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii principale în domeniul transporturilor feroviare: a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar; b) elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare; c) asigura, în condiţii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publică, conform reglementărilor interne, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; d) asigura beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licenţiat şi liber ales; e) sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului feroviar public; f) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum şi între acesta şi alte moduri de transport; g) asigura efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamitati naturale sau în alte situaţii deosebite; h) asigura dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naţionale de cercetare; i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar; j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; k) elaborează politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport; l) asigura gestionarea proprietăţii publice din domeniul transportului feroviar; m) asigura gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat; n) avizează tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi le supune spre aprobare Guvernului; o) clasifica infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale; p) stabileşte regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari; q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripţiilor şi instrucţiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare; r) emite normative privind construcţia şi protecţia caii ferate. (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă Guvernul în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare; b) elaborează şi promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilitatii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele de transport internaţionale; c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnica a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; d) stabileşte nomenclatorul de funcţii al personalului care lucrează sau concura la siguranţa circulaţiei trenurilor; e) emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licenţelor acordate; f) organizează examene şi emite atestate, certificate şi licenţe pentru personalul din siguranţa circulaţiei; g) emite norme obligatorii de licentiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor; h) emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; j) aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare; k) exercita activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturile feroviare; l) stabileşte condiţiile şi asigura înmatricularea materialului rulant; m) asigura omologarea tehnica de tip a vehiculelor feroviare, precum şi certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnica a materialelor, componentelor şi echipamentelor utilizate la construirea, repararea şi întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; n) autorizeaza efectuarea de lucrări care se executa în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii căilor ferate române; o) asigura cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activităţile de transport feroviar; p) asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific activităţilor de transport feroviar şi emite autorizaţii sanitar-veterinare; q) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agenţii economici care efectuează lucrările de construcţie, întreţinere şi reparatie a elementelor infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; r) aproba norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura feroviara, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport; s) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire, perfecţionare şi autorizare a personalului din transporturile feroviare; t) analizează şi decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacităţilor infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, şi supraveghează desfăşurarea activităţilor de transport feroviar în condiţii de concurenta loiala; u) stabileşte norme de repartizare nediscriminatorie a capacităţilor infrastructurii feroviare; v) concesioneaza, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători. (4) Ministerul Transporturilor îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative. (5) Ministerul Transporturilor exercita atribuţiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competente către o autoritate feroviara organizată ca instituţie publică, finanţată din venituri extrabugetare.  +  Capitolul 3 Infrastructura feroviara şi asigurarea funcţionarii acesteia  +  Articolul 8 (1) Prin infrastructura feroviara se înţelege ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile statiilor de cale ferată, cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar. (2) Infrastructura feroviara cuprinde infrastructura feroviara proprietate publică a statului, denumita în continuare infrastructura feroviara publică, precum şi cea aflată în proprietate privată, denumita în continuare infrastructura feroviara privată.  +  Articolul 9 (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, asa cum a fost definită la art. 8 alin. (1), se asigura de către o companie naţionala rezultată ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviara publică şi care deţine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de până la 50 de ani.  +  Articolul 10 (1) Infrastructura feroviara publică se compune din: a) liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare; b) podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de arta, care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei publice, precum şi terenurile aferente acestora; c) lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate; d) instalaţiile fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare; e) triajele de reţea ale caii ferate şi terenurile aferente acestora. (2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează infrastructura feroviara, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, după caz.  +  Articolul 11Funcţionarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, prin: a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice şi economice necesare; b) asigurarea stării de funcţionare a liniilor instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliţi conform art. 13; c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei publice sau cu acces la aceasta; d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces pe infrastructura feroviara.  +  Articolul 12Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau reducerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) şi la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 19 alin. (1).  +  Articolul 13Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne şi internaţionale sau celor stabilite prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. Aceşti parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe direcţii şi coridoare de transport, cu ansamblul internaţional al căilor ferate.  +  Articolul 14Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe şi impozite.  +  Articolul 15 (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviara publică sunt permise în condiţiile deţinerii de către operatorii de transport feroviar a unei licenţe eliberate conform prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale existenţei unui contract de acces, încheiat cu compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara. (2) Operatorii de transport feroviar străini şi grupurile internaţionale care realizează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviara publică în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 16Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale şi/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislaţiei privind lucrările publice şi se avizează de către Ministerul Apărării Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.  +  Articolul 17Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor şi cu avizele autorităţilor publice locale, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 18 (1) Întreţinerea, reparaţiile curente şi asigurarea funcţionarii infrastructurii feroviare se asigura din veniturile proprii ale companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara. (2) Veniturile proprii ale companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara se constituie din veniturile obţinute prin alocarea capacităţilor şi a traselor către operatorii de transport feroviar licentiati, din alte activităţi proprii, precum şi din valorificarea produselor reziduale.  +  Articolul 19 (1) Operatorii de transport feroviar, licentiati să efectueze transporturi publice sau în interes propriu, de marfa şi/sau de călători, folosind capacitatile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, ale cărui limite sunt stabilite prin contractul de activitate al companiei naţionale care gestionează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor conform prevederilor art. 33-35. (2) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate negocia nivelul tarifului de utilizare cu operatorii de transport feroviar, în funcţie de numărul de trase achiziţionate, perioada de solicitare şi secţia de circulaţie. (3) Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice se aplică cota 0 de T.V.A.  +  Articolul 20Promovarea proiectelor pentru construcţii şi tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate circulaţiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentală a companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara.  +  Articolul 21Cheltuielile pentru investiţii, reparaţii capitale, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat.  +  Articolul 22În condiţiile legii, pot fi subconcesionate sau închiriate porţiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 23 (1) Liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate. (2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în condiţii de siguranţă a circulaţiei. (3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării ei se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. (4) Pierderile rezultate prin menţinerea în exploatare, cat şi costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suporta de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.  +  Articolul 24 (1) În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcţiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condiţiile legii. (2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.  +  Capitolul 4 Siguranţa şi protecţia infrastructurii feroviare  +  Articolul 25 (1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice. (2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. (3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii. (4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor. (5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 26În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice: a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedica vizibilitatea liniei şi a semnelor feroviare; b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara; c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic; d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.  +  Articolul 27 (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. (2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plată prealabilă a despăgubirii.  +  Articolul 28Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 27 alin. (1).  +  Articolul 29 (1) Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicaţii se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul caii de comunicaţie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviara. (2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare. (3) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Capitolul 5 Siguranţa circulaţiei pe căile ferate române  +  Articolul 30Transportul feroviar public trebuie să se desfăşoare într-un climat de disciplina ferma, asigurându-se condiţiile necesare pentru deplina siguranţa a călătorilor şi a bunurilor transportate.  +  Articolul 31Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviar licentiati se supun prevederilor din instrucţiunile de serviciu şi reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranţa circulaţiei trenurilor.  +  Articolul 32În scopul realizării circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviari licentiati în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atribuţii: a) asigura, organizează şi coordonează circulaţia şi manevra, aplica măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată; b) elaborează şi propun spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente obligatorii privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviara; c) elaborează instrucţiuni de exploatare tehnica proprii; d) organizează şi exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de producţie şi exploatare şi de siguranţă a circulaţiei feroviare; e) exercita controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transportului feroviar public şi a proceselor de producţie; f) iau măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora, aferente activităţii proprii; g) propun spre aprobare sau aproba, în condiţiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări şi obiective de investiţii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investiţii noi şi participa la recepţia şi punerea în funcţiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate; h) avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar şi soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţie şi de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente; i) avizează funcţionarea mijloacelor de transport feroviar şi exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifica personalul care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz; j) avizează caracteristicile tehnice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicat, de mare importanţa, care urmează a fi procurate din ţara sau din străinătate pentru transporturile pe căile ferate; k) avizează orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se executa în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea şi siguranţa căilor ferate şi a instalaţiilor feroviare; l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport; m) aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei feroviare, proiectarea şi repararea liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi a tuturor utilajelor din dotare; n) asigura şi urmăresc executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi de reparatie a mijloacelor din dotare; o) organizează recepţia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi echipamentelor la unităţile furnizoare şi de reparaţii, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare siguranţei circulaţiei feroviare; p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea proprie, precum şi răspunderea acestora faţă de siguranţă circulaţiei; q) elaborează şi propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor şi componentelor, în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare; r) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea şi atestarea calităţii, din punct de vedere al siguranţei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate în circulaţia pe căile ferate române, care au importanţa pentru siguranţa circulaţiei feroviare; s) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru selecţionarea, şcolarizarea, verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe căile ferate române; t) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice şi de calitate pentru întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate, cu relevanta în siguranţa circulaţiei pe căile ferate; u) avizează tehnologiile de producţie, de reparaţii şi de întreţinere pentru instalaţii, echipamente şi material rulant; v) organizează, în condiţiile legii, autorizarea personalului cu raspunderi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, precum şi a celui care îndeplineşte sarcini de verificare şi de îndrumare metodologică pentru siguranţa circulaţiei feroviare; w) exercita controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranţă circulaţiei feroviare şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta; x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului de Interne, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor şi a vinovatilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.  +  Capitolul 6 Contractul de activitate  +  Articolul 33Raporturile dintre compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, societăţile naţionale şi/sau societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contracte de activitate, încheiate cu Ministerul Transporturilor în numele statului.  +  Articolul 34 (1) Contractele de activitate prevăzute la art. 33 vor cuprinde, cel puţin, următoarele prevederi, după caz: a) principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători, ce urmează a fi indepliniti de către operatorii de transport feroviar; b) activităţile companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara, în exercitarea atribuţiilor de asigurare a funcţionarii, întreţinerii, repararii, modernizării şi dezvoltării infrastructurii feroviare; c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi asigurate de operatorii de transport feroviar licentiati; d) activităţi legate de asigurarea de servicii privind asistenţa specifică medico-sanitară, de învăţământ şi cultural-sportiva; e) răspunderile Guvernului privind buna funcţionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţa medico-sanitară, precum şi sumele necesare compensării pentru servicii sociale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura feroviara care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată.  +  Articolul 35Contractele de activitate prevăzute la art. 33 se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.  +  Articolul 36La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport feroviar licentiati pot încheia cu acestea convenţii pentru activităţi de transport feroviar de interes local, altele decât cele prevăzute în contractul de activitate încheiat cu Ministerul Transporturilor, cu obligaţia de acoperire a diferenţei de cost de către solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.  +  Articolul 37Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara şi operatorii de transport feroviar licentiati pot avea în structura corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Personalul companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara şi cel al operatorilor de transport feroviar licentiati, cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, garilor şi al altor unităţi din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.  +  Capitolul 7 Dispoziţii speciale  +  Articolul 39Deteriorarea şi/sau afectarea sub orice formă a liniei de cale ferată, a instalaţiilor de siguranţă circulaţiei feroviare, a celor de telecomunicaţii feroviare, a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare se pedepseşte conform legii penale.  +  Articolul 40În cazul nerespectării prevederilor art. 25 alin. (5) şi ale art. 26, compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române.  +  Articolul 41Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau parţială a licenţei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum şi răspunderea penală sau contravenţională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecinţele generate de astfel de situaţii.  +  Articolul 42Faptele care constituie contravenţii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contravenţii la normele de protecţie a infrastructurii feroviare, sancţiunile care se aplică şi organele împuternicite sa sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Titlul II Reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 43 (1) Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române se reorganizează prin divizare, într-o companie naţionala, în societăţi naţionale şi societăţi comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Compania Naţionala de Cai Ferate - "C.F.R.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare şi a patrimoniului auxiliar feroviar; b) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa - "C.F.R. - Marfa", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri; c) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători; d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, gestionarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice. (2) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), funcţionează pe principii comerciale, specifice economiei de piaţa, cu orientare spre obţinerea de profit. (3) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, parţial, patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 44Societatea naţionala a Căilor Ferate Române continua sa fiinteze ca regie autonomă, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei şi a creanţelor existente la data reorganizării, potrivit noului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, după finalizarea procesului de divizare.  +  Articolul 45Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 43 se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili şi forma juridică a acestora.  +  Articolul 46Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri şi de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienta pentru traficul existent la data reorganizării.  +  Articolul 47Activele care nu se preiau de către compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48 (1) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare: a) preiau drepturile şi obligaţiile Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în limitele şi în condiţiile stabilite prin actul de înfiinţare a acestora; b) deţin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile şi mobile care le revin prin împărţirea patrimoniului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; c) pot constitui filiale, sucursale, agenţii şi reprezentante în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii; d) asigură realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar de interes naţional. (2) Capitalul social iniţial al companiei naţionale, al societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris şi vărsat integral de statul român, la data infiintarii acestora. (3) Acţiunile emise iniţial de compania naţionala, de societăţile naţionale şi de societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca acţionar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor. (4) Acţiunile emise de compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pot fi, cotate la bursa şi tranzacţionate liber pe piaţa. (5) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 49În realizarea obiectului lor de activitate, compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz: a) sa stabilească, în condiţiile legii, şi sa adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători şi de mărfuri, precum şi pentru alte prestaţii şi servicii din domeniul lor de activitate; b) sa elaboreze prescripţiile, tehnologiile, normativele şi normele de muncă specifice activităţii proprii, inclusiv cele de prevenire şi stingere a incendiilor; c) sa initieze şi sa încheie convenţii şi contracte de transport intern şi internaţional, potrivit reglementărilor în vigoare; d) sa participe, în nume propriu, la organismele internaţionale din domeniul feroviar sau din domenii conexe; e) sa acorde unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi de călătorii sau de transport; f) sa introducă sau sa retragă servicii de transport, servicii din staţii de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate, prevăzut la art. 34, şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; g) sa negocieze obţinerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz; h) sa organizeze structuri proprii de paza şi de păstrare a ordinii, în condiţiile legii; i) să deţină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice şi sa decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine; j) să efectueze activităţi de producţie, turism, comerţ intern şi internaţional, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviara, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activităţi; k) sa organizeze activităţi proprii de cercetare, proiectare, informatica, învăţământ, asistenţa medicală, medicina şi psihologia muncii, perfecţionare profesională; l) sa editeze publicaţii şi lucrări referitoare la prestaţie, producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; m) să facă propuneri privind prescripţiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al construcţiilor şi realizarilor tehnice în domeniu; n) sa stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, care include alocaţiile şi compensaţiile de la bugetul de stat şi care se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 50Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile şi obligaţiile aferente, se repartizează companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, nou-înfiinţate, prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare a acestora, preluandu-se corespunzător şi contractele de credit.  +  Articolul 51 (1) Personalul necesar companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române şi se considera transferat. Criteriile de selecţionare a personalului vor tine seama, în mod prioritar, de competenţa profesională, disciplina în activitate şi de asigurarea posturilor necesare siguranţei circulaţiei feroviare. (2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizeaza de către Societatea Naţionala a Căilor Ferate, în condiţiile legii.  +  Articolul 52 (1) Personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, existent la data declanşării procesului de reorganizare, beneficiază de facilităţi de călătorie gratuita pe calea ferată, în aceleaşi condiţii în care a beneficiat ca salariat al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, indiferent de situaţia acestuia după reorganizare. (2) Pensionării şi membrii de familie (soţul, sotia şi copiii minori), ai personalului prevăzut la alin. (1), precum şi personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuita pe calea ferată, în condiţiile legii. (3) La stabilirea vechimii în unităţile de cai ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuita pe calea ferată pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora se ia în considerare şi perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, în Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unităţile din subordine, până la data desfiinţării acestuia, şi în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată. (4) Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligaţiilor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimatiilor şi permiselor de călătorie gratuita pe calea ferată.  +  Articolul 53Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale nou-înfiinţate sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului şi ai celorlalţi deţinători de acţiuni. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Atribuţiile şi componenta adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate.  +  Articolul 54 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al companiei naţionale, al societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate este şi directorul general al acestora. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate.  +  Capitolul 2 Dispoziţii finale  +  Articolul 55Începând cu data infiintarii primei societăţi naţionale/comerciale de transport marfa, rezultată în urma reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfa se formează liber pe piaţa.  +  Articolul 56Investiţiile, modernizările, dezvoltarile şi reparaţiile capitale la infrastructura feroviara publică, precum şi investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţa naţionala, care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.  +  Articolul 57Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către stat şi instituţii publice, existente la data înmatriculării în registrul comerţului a companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizare sunt scutite de la plata.  +  Articolul 58În scopul ţinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, şi pentru asigurarea opozabilitatii titlurilor acestora faţă de terţi şi iniţierea acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidente şi documentaţii proprii de cadastru, în condiţiile legii.  +  Articolul 59Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar la compania naţionala, la societăţile naţionale şi la societăţile comerciale nou-înfiinţate se pot efectua transferuri de active între acestea, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.  +  Articolul 60Lista produselor şi a serviciilor ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, se modifica la liniuţa a treia, coloana întâi, şi va avea următorul cuprins:"- Transport de călători pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)."  +  Articolul 61În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiinţare a companiei naţionale, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 43 alin. (1), Ministerul Transporturilor va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 33 şi 34.  +  Articolul 62 (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, şi cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de stat, ministrulapărării naţionale,Victor Babiucp. Ministrul finanţelorDan Radu Rusanu,secretar de stat----------