ORDIN nr. 2.361 din 24 iulie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2013
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013    Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 "Acţiuni asupra construcţiilor", Procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "Structuri pentru construcţii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2013, denumită în continuare Cod CR 2-1-1.1/2013, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Codul CR 2-1-1.1/2013 se aplică în cazul serviciilor de proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a Codului CR 2-1-1.1/2013, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 3/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2005**), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 şi 172 bis din 22 februarie 2006, se abrogă.________ Notă **) Reglementarea tehnică "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2005, a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 3/2006 şi publicată în Buletinul construcţiilor nr. 4/2006, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 2.361._________