ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 4 septembrie 2013privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 10 septembrie 2013    Întrucât până în prezent nu a fost adoptată o lege specială pentru procedura insolvenţei aplicabilă regiilor autonome, în conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că, în condiţiile de criză economică prelungită ale acestei perioade, precum şi luând în considerare premisele economice pentru anul 2013, se impune adoptarea de reglementări privind procedura insolvenţei regiilor autonome, care se confruntă cu situaţii de blocaj financiar având ca efect apariţia stării de incapacitate de plată a datoriilor către diverşi creditori, în special bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale,luând în considerare faptul că măsurile propuse reglementează modalitatea de derulare a procedurii insolvenţei Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, un operator strategic al economiei naţionale şi, totodată, un furnizor de servicii publice locale, operând cu instalaţii şi substanţe pentru producerea apei grele şi a produselor conexe, având un înalt grad de periculozitate şi complexitate, oferind astfel protecţia juridică necesară acesteia, precum şi creditorilor regiei,întrucât incapacitatea de plată în care se află Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate conduce la încetarea activităţii, fapt ce poate provoca catastrofe ecologice, fiind ştiut faptul că în instalaţiile R.A.A.N. - Sucursala ROMAG PROD se vehiculează 500 tone de hidrogen sulfurat, gaz toxic, letal, şi exploziv ce trebuie ars, în caz de sistare a producţiei de apă grea, rezultând o cantitate însemnată de SO(2), substanţă ce produce ploi acide cu influenţe negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din zonă, cu efecte transfrontaliere,luând în considerare faptul că adoptarea de urgenţă a unor măsuri pentru protecţia juridică a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin creează condiţiile pentru asigurarea siguranţei în exploatare,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile referitoare la procedura generală a insolvenţei se aplică în mod corespunzător şi Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.  +  Articolul 2 (1) Procedura insolvenţei se declanşează în baza cererii introduse la tribunalul de la sediul regiei autonome de către debitoare, prin consiliul de administraţie, conform mandatului acordat de ministrul delegat pentru energie, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cererea regiei autonome va fi însoţită de declaraţia acesteia de reorganizare. (2) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin va indica în cererea de deschidere a procedurii argumentele care să justifice menţinerea dreptului de administrare, iar, în aplicarea prevederilor art. 95 alin. (6) lit. A din aceeaşi lege, va propune păstrarea, în întregime, de către debitor, a dreptului de administrare, în condiţiile legii, a bunurilor proprietate publică şi de dispoziţie asupra bunurilor aflate în proprietatea sa, cu supravegherea activităţii de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii. (3) Administratorul special astfel cum este definit la art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este numit, în cazul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin ordin al ministrului delegat pentru energie.  +  Articolul 3Prin derogare de la dispoziţiile art. 86 alin. (1) teza a 2-a din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de depozit având ca obiect păstrarea apei grele sunt menţinute, neputând fi denunţate de administratorul judiciar în vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, în calitate de operator economic specializat, are obligaţia de a menţine stocurile rezervă de stat de apă grea în cantitatea şi cu calitatea convenite în contractele de depozit.  +  Articolul 4 (1) Cantităţile de cărbune energetic şi de păcură scoase din rezerva de stat şi împrumutate Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin în temeiul art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2013, se restituie până la data prevăzută la art. 1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. (2) Dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2013, precum şi dispoziţiile art. 5^2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 4 septembrie 2013.Nr. 85.------