HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iulie 1998privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 3 iulie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., denumit în continuare institut, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Justiţiei, prin reorganizarea Laboratorului Central de Expertize Criminalistice Bucureşti, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 33, sectorul 5.  +  Articolul 3Institutul are ca obiect de activitate efectuarea următoarelor genuri de expertize criminalistice: expertiza scrisului şi a documentelor; expertiza bancnotelor, monedelor metalice, titlurilor de credit public, cecurilor, precum şi a titlurilor de orice fel pentru efectuarea plăţilor; expertiza urmelor digitale, palmare şi plantare; expertiza urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte; expertiza armelor de foc şi a muniţiilor; expertiza fizico-chimica a probelor materiale; expertiza urmelor biologice; expertiza accidentelor de trafic; expertiza exploziilor, incendiilor şi a accidentelor de muncă; expertiza vocii şi a vorbirii; expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video; expertiza altor urme, cu excepţia celor care fac obiectul expertizelor medico-legale.  +  Articolul 4Se înfiinţează Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iaşi şi Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timişoara, fără personalitate juridică.  +  Articolul 5Institutul are în subordinea sa Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucureşti, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj, Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iaşi şi Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timişoara.  +  Articolul 6 (1) Institutul este structurat pe sectoare, secţii, laboratoare, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a institutului şi a laboratoarelor interjudetene se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7 (1) Institutul este condus de director, iar în lipsa acestuia, de către directorul adjunct. (2) Directorul reprezintă institutul în raporturile cu celelalte persoane fizice şi juridice. (3) Pe lângă director funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul institutului, format din directorul adjunct, şefii de sectoare, şefii de secţii, şefii laboratoarelor interjudetene şi contabilul-şef. (4) Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice sunt conduse de către un şef de laborator.  +  Articolul 8 (1) Directorul institutului şi directorul adjunct sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, dintre experţii cu înaltă pregătire profesională. (2) Şefii laboratoarelor interjudetene de expertize criminalistice sunt numiţi de directorul institutului, cu acordul ministrului justiţiei.  +  Articolul 9 (1) Institutul este încadrat cu experţi criminalisti, personal de specialitate, personal economic, administrativ şi de serviciu. (2) Statele de personal şi statele de funcţii ale institutului se aproba de către ministrul justiţiei. (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului de execuţie al institutului şi al laboratoarelor interjudetene se fac de către directorul institutului. (4) Personalul institutului este preluat, prin transfer, de la Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucureşti şi îşi păstrează salariile avute la data transferului.  +  Articolul 10Institutul are următoarele atribuţii principale: a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiza criminalistica; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudetene nu au condiţii tehnice, efectuează prima expertiza; b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea laboratoarelor interjudetene sub aspect ştiinţific şi metodologic, precum şi financiar şi administrativ; c) desfăşoară activităţi de documentare şi de cercetare ştiinţifică; d) elaborează lucrări cu caracter de îndrumare metodologică; e) în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, sprijină învăţământul universitar şi postuniversitar cu material documentar şi cu alte mijloace necesare procesului de învăţământ şi asigura perfecţionarea profesională a experţilor şi pregătirea candidaţilor la funcţia de expert; f) desfăşoară activitatea de prevenire a faptelor de încălcare a legii, pe baza generalizarii practicii de expertiza şi a posibilităţilor oferite de noile descoperiri tehnice şi ştiinţifice; g) întocmeşte propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului şi al laboratoarelor interjudetene, pe care le transmite Ministerului Justiţiei, pe categorii de cheltuieli, spre analiza, în vederea includerii lor în proiectul de buget al acestuia; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinări stabilite de Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 11Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice au următoarele atribuţii principale: a) efectuează prima expertiza, potrivit competentei lor materiale şi teritoriale; b) asigura condiţii corespunzătoare pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii; c) colaborează cu organele judiciare din raza teritorială a laboratorului pentru buna desfăşurare a activităţii de expertiza criminalistica.  +  Articolul 12Condiţiile şi modul în care se efectuează expertiza criminalistica, precum şi competenţa teritorială a laboratoarelor interjudetene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 13 (1) Expertul criminalist este funcţionar public. (2) Încadrarea ca expert criminalist pe post vacant se face prin concurs sau examen.  +  Articolul 14 (1) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului institutului şi al laboratoarelor interjudetene se stabilesc conform Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, cu modificările ulterioare. (2) Personalul institutului şi al laboratoarelor interjudetene beneficiază de stimulente din fondurile rezultate din vânzarea timbrului judiciar, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Finanţarea institutului se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat. (2) Pentru efectuarea expertizelor criminalistice, prin ordin al ministrului justiţiei se stabilesc tarife, în funcţie de tipul şi complexitatea expertizei, precum şi în raport cu volumul de muncă, aparatura şi materialele utilizate.  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi pentru institut este de 54, care se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 17Litera B din anexa nr. 3 - Unităţi subordonate Ministerului Justiţiei - la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, se modifica potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu excepţia prevederilor art. 15 şi 16, care vor intra în vigoare o dată cu rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baras,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu------