NORMĂ nr. 8 din 2013pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 9 septembrie 2013    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i) şi ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. c), în baza hotărârii consiliului de administraţie sau directoratului, după caz, luată pentru fiecare instrument financiar în parte, administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private în obligaţiuni corporatiste fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din România, cu respectarea următoarelor cerinţe: a) statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie de minimum 33% din capitalul social al emitentului respectiv; b) media cifrei de afaceri pe ultimele 3 exerciţii financiare ale emitentului respectiv este de minimum 500 milioane lei; c) emitentul respectiv a raportat profit autorităţilor fiscale române în cel puţin două din ultimele 3 exerciţii financiare. (2) În cazul unui administrator organizat în sistem dualist, directoratul poate decide investirea activelor în conformitate cu prevederile alin. (1) numai ulterior hotărârii de investire în acest tip de active adoptate de consiliului de supraveghere, pentru fiecare fond de pensii private în parte. (3) Obligaţiunile corporatiste prevăzute la alin. (1) şi aflate în portofoliile fondurilor de pensii private la finalul perioadei de 2 ani pot fi păstrate până la maturitate."  +  Articolul IIPrevederile prezentei norme se aplică pentru o perioadă de 2 ani de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------