ORDIN nr. 4.924 din 29 august 2013privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 6 septembrie 2013    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIIIa se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Programa pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014. Programa este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menţionată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.  +  Articolul 4 (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise. (2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale. (3) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.  +  Articolul 5 (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. (2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. (3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, menţionată la art. 2.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 29 august 2013.Nr. 4.924.  +  Anexa 1 CALENDARULde desfăşurare a evaluării naţionale pentruabsolvenţii clase a VIII-a în anul şcolar 2013-201413 iunie 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a16-18 iunie 2014 Înscrierea la evaluarea naţională23 iunie 2014 Limba şi literatura română - probă scrisă24 iunie 2014 Limba şi literatura maternă - probă scrisă25 iunie 2014 Matematica - probă scrisă27 iunie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)27 iunie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)28 iunie-30 iunie 2014 Rezolvarea contestaţiilor1 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii  +  Anexa 2 PROGRAMApentru disciplina limba şi literatura slovacă maternăEvaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014LIMBA SLOVACĂA. FoneticăSunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutaţia sunetelor. Silaba: împărţirea cuvintelor în silabe. Legea ritmică. Cuvinte selectateB. LexicologieCuvântul. Sensul cuvântului şi sensul gramatical al cuvântului. Îmbogăţirea vocabularului (formarea cuvintelor, împrumuturile). Diferenţierea vocabularului după diferite criterii (fondul de bază al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)C. MorfologiaPărţile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepoziţii, conjuncţii, particule, interjecţii). Categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire (în conformitate cu programa şcolară)D. SintaxaPropoziţia simplă şi compusă. Părţile de propoziţie. Fraza: coordonată, subordonată. Tipurile de propoziţii în fraza coordonată şi subordonată. Elementele de legătură. Topica şi punctuaţiaCerinţe:- recunoaşterea categoriilor fenomenelor date;- aplicarea cunoştinţelor în cuvinte şi propoziţii scurte;- menţionarea exemplelor: cuvinte, propoziţii scurte, redactarea textelor scurte, în care să se manifeste fenomenul solicitat;- analiza morfologică a părţilor de vorbire şi a categoriilor respective în baza textului dat;- formarea de propoziţii cu părţile de vorbire date;- determinarea predicatelor, a elementelor de legătură, segmentarea frazei în propoziţii, determinarea felurilor de propoziţii, a frazei şi marcarea raporturilor dintre părţile de propoziţie/dintre propoziţii;- determinarea funcţiei sintactice a cuvintelor marcate;- aplicarea cunoştinţelor din sintaxă în propoziţii, formularea propoziţiilor simple şi a frazelor.TEXTE LITERAREClasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ludova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).Clasa a VIII-a: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).NOŢIUNI DE TEORIE LITERARĂOpera literară. Epica. Lirica. Povestire, schiţă, nuvelă, român.Creaţia populară, povestea, cântecul.Acţiunea literară, fazele acţiunii. Personajul literar.Mijloace şi procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, naraţiunea, dialogul, monologul.Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.COMPUNEREAReproducerea conţinutului. Redactarea planului de idei.Reproducerea acţiunii cu stabilirea fazelor acţiunii. Caracteristica personajului.Vorbirea directă şi indirectă. Texte funcţionale.BIBLIOGRAFIEGramatika slovenskeho jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 2003Pravidla slovenskeho pravopisu (Îndreptar ortografic slovac).Synonymicky slovnik (Dicţionar de sinonime). Kratky slovnik slovenskeho jazyka (Dicţionar explicativ al limbii slovace).Sedlak, Imrich şi col, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I şi II, Martin - Bratislava, 2009.Manualele în vigoare (clasele V-VIII).PROGRAMApentru disciplina limba şi literatura slovacă maternăEvaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014SLOVENSKY JAZYKA. HlaskoslovieHlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.B. Nauka o sloveSlovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podla roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd).C. MorfologiaSlovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne slova (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia). Gramaticke kategorie slovnych druhov (podla ucebnych osnov).D. SyntaxJednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie: priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom suveti. Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.Poziadavky:- spoznat jednotlive uvedene kategorie javov;- aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach;- uviest priklady: slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav;- morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu;- tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi;- urcit prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit druhy viet, suvetie a oznacit vztahy medzi vetnymi clenmi/vetami;- urcit syntakticku funkciu oznacenych slov;- aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduche vety a suvetia.LITERARNE CLANKYV. rocnik: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).VI. rocnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - Iudova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).VII. rocnik: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).VIII. rocnik: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).POJMY Z LITERARNEJ TEORIELiterarne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, crta, novela, român.Ludova slovesnost, rozpravka, piesen.Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.Prvky versa: vers, sloha, rym, rytmus.SLOHOVE CVICENIAReprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok.Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy.Priama a nepriama rec. Prakticke pisomnosti.STUDIJNA LITERATuRAGramatika slovenskeho jazyka.Pravidla slovenskeho pravopisu.Synonymicky slovnik. Kratky slovnik slovenskeho jazyka.Sedlak, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I. a II. zvazok, Martin - Bratislava, 2009.Ucebnice podla ktorych sa vyucovalo v 5.-8. rocniku.------