LEGE Nr. 47 din 16 iulie 1991privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 19 iulie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin societăţi de asigurare, societăţi de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare, care îşi asuma obligaţii prin acceptare de riscuri în schimbul plăţii unor prime de către asiguraţi sau, după caz, reasigurati. Activitatea de asigurare se desfăşoară şi prin societăţi de intermediere, denumite în continuare agenţii de intermediere, care negociaza şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare pentru societăţile prevăzute la alin. 1 ori care prestează alte servicii privind încheierea şi executarea unor asemenea contracte.  +  Articolul 2Constituirea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină se face numai prin asociere cu persoane juridice şi persoane fizice române.  +  Articolul 3Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor, prevăzute la art. 1 şi art. 2, se constituie sub forma de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată. Societăţile prevăzute la alin. 1 se constituie şi funcţionează cu respectarea Legii privind societăţile comerciale şi, după caz, a Legii privind regimul investiţiilor străine, precum şi a dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 4Societăţile comerciale străine şi asociaţiile asigurătorilor străini pot înfiinţa reprezentante, în condiţiile legii şi cu respectarea următoarelor cerinţe: a) să aibă personalitate juridică, în ţara de origine, sa fi desfăşurat activitate în domeniul asigurărilor în ultimii 10 ani şi sa nu se afle în stare de încetare de plati sau de faliment, ori în alte asemenea situaţii; b) să depună, la o unitate bancară din România, o garanţie în numerar echivalenta cu limita minima a capitalului prevăzut a fi vărsat la constituirea societăţilor, potrivit prevederilor art. 8; c) să obţină, în prealabil, avizul Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Reprezentantele înfiinţate în România, potrivit alin. 1, pot încheia numai: a) contracte de asigurare şi contracte de reasigurare cu persoane juridice sau persoane fizice străine, ori pentru bunuri proprietatea acestora; b) contracte de reasigurare cu societăţi de asigurare, societăţi de asigurare - reasigurare şi societăţi de reasigurare române.  +  Capitolul 2 Constituire, organizare şi funcţionare  +  Articolul 5Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se constituie cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 6În vederea obţinerii avizului, cererile se însoţesc, după caz, de următoarele documente: memoriu de fundamentare cuprinzînd o prezentare a obiectului de activitate şi a bazelor financiare ale acesteia, proiectul de contract de societate şi de statut, declaraţia cu privire la capitalul subscris şi vărsat şi la structura acestuia. Împotriva avizului nefavorabil, care va fi motivat, solicitanţii pot face contestaţie la ministrul economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la primire. Decizia motivată a acestuia poate fi atacată la Tribunalul municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la primire.  +  Articolul 7Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot practica una sau mai multe categorii de asigurări şi reasigurari, potrivit obiectului de activitate stabilit prin contractul de societate şi statut. În sensul alin. 1, se pot practica, în principal, următoarele categorii de asigurări: a) asigurări de viaţa; b) asigurări de persoane, altele decît cele de viaţa; c) asigurări de autovehicule; d) asigurări maritime şi de transport; e) asigurări de aviatie; f) asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri; g) asigurări de răspundere civilă; h) asigurări de credite şi garanţii; i) asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate; j) asigurări agricole.  +  Articolul 8Limita minima a capitalului social subscris la constituirea unei societăţi este de: a) 25.000.000 lei, în cazul societăţilor de asigurare, societăţilor de asigurare - reasigurare şi societăţilor de reasigurare, separat pentru fiecare din categoriile de asigurări prevăzute la art. 7, pe care le practica; b) 1.500.000 lei, în cazul agentiilor de intermediere. Capitalul social vărsat la constituire nu poate fi mai mic de 50% din capitalul subscris.  +  Articolul 9Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor efectuează operaţiunile de asigurare şi de reasigurare, de regula în lei, iar în cazul în care îşi asuma obligaţii de plată în valută, aceste operaţiuni se efectuează în valută. Plata pentru operaţiunile de asigurare de persoane şi bunuri pentru cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate se face în lei.  +  Articolul 10Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare care practica şi asigurări de viaţa sînt obligate sa ţină conturi distincte pentru această categorie de asigurări, sa gestioneze separat fondurile aferente şi să facă plati din astfel de fonduri numai pentru asigurări de viaţa, stabilind rezultatele finale separat de ale celorlalte feluri de asigurări.  +  Articolul 11Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare îşi pot asuma, anual, obligaţii din contracte de asigurare şi reasigurare corespunzătoare unui volum de prime care, după deducerea primelor cedate în reasigurare, sa nu depăşească un plafon echivalent cu pînă la de cinci ori suma capitalului social vărsat şi a rezervelor de capital.  +  Articolul 12În scopul divizării obligaţiilor pe care le preiau prin acceptare de riscuri, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare pot efectua operaţiuni de cedare în reasigurare la alte societăţi, în reciprocitate sau unilateral, a unor părţi din obligaţiile asumate prin contractele încheiate cu asiguraţi şi reasigurati.  +  Articolul 13Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare pot încheia înţelegeri referitoare la coasigurare şi la alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurării sau reasigurării unor riscuri deosebite, care nu pot fi preluate de o singura societate.  +  Articolul 14Agenţiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare, pentru societăţi de asigurare străine, cu persoane juridice sau persoane fizice române ori pentru bunuri proprietatea acestora.  +  Articolul 15Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se pot asocia în uniuni naţionale şi pot adera la organisme internaţionale cu caracter profesional.  +  Capitolul 3 Rezerve tehnice, tarife, plasamente  +  Articolul 16Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare au obligaţia sa constituie, potrivit obiectului lor de activitate, rezerve de prime pentru asigurările de viaţa, precum şi rezerve de prime şi de daune pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari. Rezerva de prime pentru asigurările de viaţa se stabileşte în baza calculelor actuariale şi se administrează separat. Rezervele de prime pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari se constituie din cotele-părţi corespunzătoare riscurilor neexpirate în anul în care s-au încasat primele. Rezervele de daune se constituie în baza estimarilor, a datelor statistice sau a calculelor actuariale privind plăţile de efectuat în viitor. Acestea nu pot fi mai mici de 40% din diferenţa dintre primele încasate şi daunele plătite la asigurările şi reasigurarile cu valabilitate în cursul anului. Rezervele de daune, chiar dacă sînt identificabile, nu pot fi urmărite de asiguraţi sau creditori. Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare care efectuează operaţiuni şi în valută constituie rezervele în lei şi în valută. Sumele afectate rezervei de prime la asigurările de viaţa, precum şi rezervelor de prime şi daune pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari, se scad din venituri în vederea determinării profitului.  +  Articolul 17Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare stabilesc condiţiile privind asigurările facultative, cu respectarea dispoziţiilor legii referitoare la contractul de asigurare, precum şi tarifele de prime pentru aceste asigurări. În operaţiunile de reasigurare, condiţiile şi primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.  +  Articolul 18Agenţiile de intermediere stabilesc comisioanele sau onorariile pe care le încasează pentru prestaţiile de servicii, potrivit tarifelor convenite prin contractele pe care le încheie cu societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare.  +  Articolul 19Pentru încheierea şi executarea contractelor de asigurare, societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare pot folosi agenţi de asigurare. Remunerarea acestora se face cu comisioane din încasări sau onorarii stabilite potrivit tarifelor convenite prin contracte.  +  Articolul 20Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot fructifica fondurile proprii şi cele atrase temporar prin activitatea desfăşurată, sub forma veniturilor din dobinzi pentru disponibilităţile păstrate în bănci sau case de economii. Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot investi o parte din capital, din rezervele de capital şi rezervele tehnice în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare, ori le pot utiliza pentru acordarea de credite instituţiilor cu profil bancar, cu respectarea unui coeficient de lichiditate, stabilit potrivit statutului. Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină şi cele care efectuează operaţiuni de asigurare şi de reasigurare în valută pot realiza investiţiile prevăzute la alin. 2, în lei şi în valută.  +  Capitolul 4 Bilanţ  +  Articolul 21Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, cînd acesta începe la data infiintarii societăţii.  +  Articolul 22Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor au obligaţia să prezinte, anual, Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, pînă la data de 15 aprilie a anului următor, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor şi însoţite de raportul cenzorilor, după caz. Reprezentantele societăţilor comerciale străine au obligaţia să prezinte Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, în termenul prevăzut la alin. 1, situaţiile financiare anuale, pe care le transmit societăţilor din ţările de origine.  +  Capitolul 5 Supravegherea activităţii de asigurare  +  Articolul 23În vederea supravegherii aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor, se înfiinţează Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare vor fi stabilite prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 24Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare care practica asigurări de autovehicule vor constitui Biroul asigurărilor de autovehicule, care reprezintă aceste societăţi în relaţiile interne şi cu strainatatea, îndeplineşte sarcinile şi supraveghează realizarea, de către societăţile reprezentate, a obligaţiilor rezultind din convenţiile internaţionale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 25Încălcarea de către societăţile comerciale din domeniul asigurărilor a dispoziţiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 şi art. 22 alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 150.000 lei.  +  Articolul 26Încălcarea de către reprezentantele societăţilor comerciale străine şi ale asociaţiilor asigurărilor străini a dispoziţiilor art. 4 alin. 2 lit. a) şi b) şi art. 22 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 150.000 lei.  +  Articolul 27Actuarii şi alţi specialişti care, în realizarea atribuţiilor lor privitoare la examinarea bilanţurilor, valorilor, plasamentelor sau oricăror elemente patrimoniale ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, întocmesc rapoarte nereale se sancţionează contraventional cu amendă de la 5.000 lei la 75.000 lei, dacă faptele săvîrşite nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.  +  Articolul 28Sancţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 25 - 27 se aplică de agentul constatator împuternicit de Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii speciale, finale şi tranzitorii  +  Articolul 29Sînt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe: a) despăgubirile, sumele asigurate şi orice alte drepturi ce se acordă din asigurările de orice fel; b) transferurile de valori ale plasamentelor şi transferurile de portofolii intervenite între societăţi de asigurare, societăţi de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare, din patrimoniul societăţii cedente în patrimoniul celei cesionare.  +  Articolul 30Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legislaţiei civile, comerciale şi contravenţionale.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică cooperativelor de asigurare mutuala, asociaţiilor mutuale şi societăţilor de ajutor mutual sau inmormintare.  +  Articolul 32Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor, constituite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor putea continua activitatea dacă în termen de 6 luni se vor reorganiza cu respectarea prevederilor acestei legi.  +  Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 470/1971 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Asigurărilor de Stat, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 1 iulie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul - lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind construirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU--------------------------